Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003

Kazalo

3994. Program priprave lokacijskega načrta za območje P4 (deloma Š in deloma CS), stran 12300.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99, 28/01 in 69/03) je župan Občine Rogaška Slatina sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za območje P4 (deloma Š in deloma CS)
1. člen
(predmet in cilji sprejema lokacijskega načrta)
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave sprejemanja lokacijskega načrta. Določijo se cilji in izhodišča, vsebina in obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, organizacija priprave, sodelujoči organi, organizacije in strokovne službe, vsebina in obseg lokacijskega načrta, roki in objava.
Cilji priprave in sprejema lokacijskega načrta so določitev meril, pogojev in ukrepov v zvezi z organizacijo dejavnosti v prostoru ter s tem omogočiti kvalitetne pogoje za realizacijo odločitev sprejetih v spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Rogaška Slatina.
Območje urejanja predstavlja območje P4, deloma Š in deloma CS po karti urbanistična zasnova naselja Rogaška Slatina (dolgoročni plan Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986-2000 – dopolnjen leta 1989 (Uradni list RS, št. 39/90)). Večji del območja predstavlja kompleks polnilnice Kolinska PPE Rogaški vrelci in območje nove prečne cestne povezave južno od polnilnice.
2. člen
(izhodišča za pripravo lokacijskega načrta)
Izhodišči za pripravo lokacijskega načrta sta dolgoročni plan Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000 – dopolnjen leta 1989 (Uradni list RS, št. 39/90) in spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 63/93 in 69/03). Sprejete spremembe in dopolnitve se nanašajo pretežno na spremembe in nove predloge PIN, na spremembo namenske rabe prostora t.j. na širitev območij stavbnih zemljišč, spremembo mesta Rogaška Slatina, ter spremembe in dopolnitve zasnov v celoti.
V okviru sprememb in dopolnitev urbanistične zasnove mesta za območje P4 so podana osnovna izhodišča pri oblikovanju območja PPE Rogaški vrelci, ki so zasnovana v skladu s pripombami in v okviru osnovnih usmeritev v iz strokovnih podlag. Prometno izhodišče je vzpostavitev nove prečne cestne povezave med Kidričevo ulico in Ulico XIV divizije in s tem preusmeritev regionalne ceste v smeri maloobmejnega mejnega prehoda. Ob novi prečni cesti in ob Kidričevi ulici se uredijo kolesarske steze, pločniki in drevoredi. Z nove prečne povezave se izvede nov industrijski priključek za dovoz in odvoz surovin in parkirišče za delavce. Programsko izhodišče je, da se polnilnico zapre v enoten volumen, z enotno fasado enake višine in obdelave. Tako se dejavnost polnilnice introvertira, s čimer se zmanjša vpliv na neposredno okolico na minimum.
3. člen
(vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv)
Lokacijski načrt se izdela na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv in sicer:
– povzetkov in usmeritev planskih aktov Občine Rogaška Slatina,
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine,
– temeljnega geodetskega elaborata za obravnavano območje, ki ga izdelala geodetsko podjetje Mejaš d.o.o.
– idejnih tehnoloških rešitev z vsemi prometnimi in komunalnimi rešitvami, ki jih predvideni uporabniki prostora pripravijo v skladu s svojimi potrebami za predvideno dejavnost v prostoru v okviru planskih aktov občine,
– prometne študije obravnavanega območja,
– eventualnih variantnih strokovnih rešitev, ki se izdelajo na podlagi idejnih tehnoloških rešitev predvidenih uporabnikov in uskladijo v postopku poteka naloge,
– drugih strokovnih podlag.
Kolikor se tekom postopka priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage se te pripravijo tekom postopka.
4. člen
(organizacija priprave lokacijskega načrta in način pridobitve strokovnih rešitev)
Za organizacijo priprave lokacijskega načrta se kot pripravljavec določi oddelek za okolje in prostor Občine Rogaška Slatina (OOPORS). Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi planskih usmeritev, strokovnih podlag in smernic pristojnih organov, organizacij in strokovnih služb ter glede na dejanske možnosti in potrebe. Za strokovno organizacijo je s strani pobudnika in plačnika izbrano podjetje API d.o.o. Sredstva za izdelavo zagotovi zainteresiran naročnik družba Kolinska d.d.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja in bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta so:
–    Adriaplin;
–    Direkcija RS, za ceste;
–    Direkcija RS, za železnice;
–    Elektro Celje;
–    Geoplin;
–    Ministrstvo za zdravje, Inšpektorat RS, enote Celje;
–    Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS, za varstvo pred
    naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje;
–    Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS, za okolje,
    izpostava Celje;
–    Občina Rogaška Slatina, Oddelek za okolje in prostor;
–    OKP, Javno komunalno podjetje Rogaška Slatina;
–    Telekom Slovenije, PE Celje.
Kolikor se pri postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice za načrtovanje oziroma predhodna mnenja in pogoje tudi drugih udeležencev, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se ti pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora iz prejšnjega odstavka določijo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, pripravljavec jih mora smiselno upoštevati pri njegovi pripravi.
6. člen
(vsebina in obseg lokacijskega načrta)
Lokacijski načrt se pripravi v skladu z zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03) ter skladno z navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) oziroma novih pravilnikov, ki so v postopku sprejemanja in bodo sprejeti med postopkom izdelave lokacijskega načrta.
Z lokacijskim načrtom bodo podrobneje določeni pogoji za funkcionalne in oblikovalske rešitve območja, objektov in naprav ter rešitve v zvezi z infrastrukturnim urejanjem in varovanjem okolja območja P4.
Lokacijski načrt vsebuje tekstualni del – odlok in grafični del prikazan na digitalnem geodetskem posnetku v merilu 1:1000 in izdelanem v skladu s pravilnikom o vsebini geodetskih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov. Geodetski posnetek območja pridobi Občina Rogaška Slatina pri geodetskemu podjetju Mejaš d.o.o.
7. člen
(določitev rokov)
S tem programom priprave, ki sledi izvedeni prostorski konferenci, se določajo naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja lokacijskega načrta:
-------------------------------------------------------------------------
FAZA                   NOSILEC      ČAS
prostorska konferenca          OOPORS,      7. 7. 2003
sprejem in objava programa priprave   župan       avgust
 
pridobivanje smernic za načrtovanje
nosilcev urejanja prostora        OOPORS,      30 dni, avgust
 
izdelava potrebnih strokovnih podlag
in osnutka načrta            načrtovalec    september
 
prostorska konferenca          župan       oktober
 
sklep o javni razgrnitvi         župan       oktober
 
javna razgrnitev             OOPORS,      november
                     načrtovalec,
                     župan
 
priprava stališč do pripomb       OOPORS,      november
in predlogov               načrtovalec,
                     župan
 
obravnava in potrditev stališč      OOPORS,      november
na pristojnem organu občine       načrtovalec,
                     župan
 
pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev  OOPORS      30 dni,
urejanja prostora                     november/
                              december
 
priprava končnega predloga
lokacijskega načrta           načrtovalec    december
 
sprejem predloga lokacijskega      OOPORS,      januar 2004
načrta na občinskem svetu        župan
 
objava odloka v Uradnem listu RS,    župan       januar 2004
-------------------------------------------------------------------------
8. člen
(določitev objave)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS, in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 06202-007/03
Rogaška Slatina, dne 20. julija 2003.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost