Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003

Kazalo

3967. Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (uradno prečiščeno besedilo) (ZVVJTO-UPB1), stran 12178.

Na podlagi 153. člena poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2003 potrdil uradno prečiščeno besedilo zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki obsega:
– zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – ZVVJTO (Uradni list RS, št. 58 z dne 4. 7. 2002) in
– zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – ZVVJTO-A (Uradni list RS, št. 55 z dne 9. 6. 2003).
Št. 326-08/02-13/5
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EPA 899-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
Z A K O N
O VRAČANJU VLAGANJ V JAVNO
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
uradno prečiščeno besedilo
(ZVVJTO-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa upravičence, zavezanca, višino vračila, način in pogoje vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
2. člen
(upravičenci)
Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije, d.d. so fizične osebe, lokalne skupnosti in njihovi pravni nasledniki, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka za sebe ali za druge sklepale pogodbe s pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d.d. (v nadaljnjem besedilu: PTT organizacije) in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi za poštni, telegrafski in telefonski promet (v nadaljnjem besedilu: SIS).
3. člen
(zavezanec)
Zavezanec za vračilo vlaganj iz prejšnjega člena tega zakona je Republika Slovenija.
4. člen
(višina vračila)
(1) Osnova za vračilo vlaganj je pogodbena vrednost iz pogodbe iz 2. člena tega zakona, zmanjšana za:
1. morebitno neplačano priključnino, ki so jo v istem času na istem geografskem območju plačali naročniki PTT organizacij, ki takšnih pogodb niso sklenili,
2. morebitno neplačani prispevek SIS,
3. morebitna namenska sredstva iz državnega proračuna.
(2) Osnova za vračilo vlaganj je pogodbena vrednost iz prejšnjega odstavka za:
1. vlaganje v telefonske centrale,
2. medkrajevne telefonske vode,
3. krajevna telefonska omrežja.
(3) Upravičencu pripada vračilo v denarnih sredstvih za vlaganja iz prejšnjega odstavka:
1. v celoti za vlaganja v telefonske centrale,
2. v celoti za vlaganja v medkrajevne telefonske vode,
3. v celoti za vlaganje v krajevna telefonska omrežja.
(4) Znesek iz prejšnjega odstavka tega člena se vrne tako, da se višina izračunanega vračila preračuna v nemške marke (v nadaljnjem besedilu: DEM) po srednjem tečaju Banke Slovenije oziroma njene pravne predhodnice na dan sklenitve pogodbe. Dobljeni znesek v DEM se preračuna v EUR po nepreklicno določenem menjalnem razmerju na dan 1. januarja 1999, ki znaša 1,95583 DEM za 1 EUR, in se nato preračuna v slovenske tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila vračila.
5. člen
(ustanovitev komisije)
(1) Svet Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona na podlagi drugega odstavka 12. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 7/93) ustanovi posebno komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki opravlja strokovne in tehnične naloge na podlagi tega zakona.
(2) V treh mesecih po njeni ustanovitvi komisija na podlagi podatkov iz četrtega odstavka 8. člena tega zakona sestavi predlog tabele, iz katerega so razvidne višine priključnine v posameznih časovnih obdobjih in geografskih območjih PTT organizacij, prispevek za SIS in srednji tečaji Banke Slovenije oziroma njene pravne predhodnice za preračun zneskov v DEM kot podlago za ugotavljanje višine vračila iz prejšnjega člena tega zakona.
(3) Minister, pristojen za telekomunikacije, sprejme tabelo iz prejšnjega odstavka tega člena in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
(lokalne skupnosti kot upravičenci)
(1) Lokalna skupnost, ki nastopa kot upravičenec iz 2. člena tega zakona, v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne poravnave iz drugega odstavka 8. člena tega zakona ali pravnomočno končanem nepravdnem postopku za določitev odškodnine iz petega odstavka 8. člena objavi na krajevno običajen način seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci.
(2) Lokalna skupnost s predpisom, ki ga izda v roku dveh mesecev od uveljavitve zakona, podrobneje določi način sestave seznama, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoje in roke vračanja teh deležev.
(3) Prejeto vračilo vrne lokalna skupnost v celoti v deležih, sorazmernih vlaganjem oseb, navedenih na seznamu iz prejšnjega odstavka tega člena. Lokalna skupnost začne vračati v roku 30 dni po prejemu vračila iz sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljnjem besedilu: sklad).
(4) Sorazmerni del vračil, ki pripadajo lokalni skupnosti iz naslova namenskih sredstev samoprispevka, mora lokalna skupnost nameniti izključno za investicije v infrastrukturo na območju, na katerem so bila zbrana sredstva samoprispevka.
II. POSTOPEK VRAČANJA VLAGANJ
7. člen
(vlaganje zahtevka)
(1) Zahtevek lahko vloži upravičenec iz 2. člena tega zakona v roku štirih mesecev od objave poziva, ki ga komisija iz 5. člena tega zakona objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, sicer se zahtevek ne upošteva.
(2) Zahtevek se s priloženimi dokazili vloži pri krajevno pristojnem državnem pravobranilstvu glede na sedež PTT organizacije oziroma SIS, v katera so bila opravljena vlaganja.
8. člen
(postopek pri državnem pravobranilcu)
(1) Vlagatelj zahtevka lahko dokazuje obstoj pravice do vračila vlaganj le s pogodbo iz 2. člena tega zakona. Pogodbeno vrednost vlagatelj zahtevka dokazuje s pogodbo, računi in drugimi verodostojnimi listinami ali dokumenti.
(2) Državni pravobranilec na podlagi priloženih dokazov in tabele iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona sestavi predlog za sklenitev pisne poravnave, ki se vroči vlagatelju zahtevka po določbah zakona, ki ureja pravdni postopek, za osebno vročitev stranki, in z navedbo roka, v katerem se lahko sklene pisna poravnava, pri čemer rok ne sme biti daljši od treh mesecev.
(3) Pisna poravnava, ki jo podpišeta vlagatelj zahtevka in državni pravobranilec, je izvršilni naslov za sodno izvršbo v breme sklada.
(4) Telekom Slovenije, d.d. je dolžan komisiji in upravičencu, ki izkaže pravni interes, predložiti vse podatke, s katerimi razpolaga, in omogočiti vpogled v dokumentacijo, ki se nanaša na vračila vlaganj, ki so predmet tega zakona.
(5) Če vlagatelj zahtevka in državni pravobranilec ne skleneta pisne poravnave v roku, določenem v drugem odstavku tega člena, lahko vlagatelj zahtevka v dveh mesecih po preteku navedenega roka začne postopek pred pristojnim sodiščem. Pri odločanju glede vračila vlaganj se smiselno uporabljajo določbe glede določitve odškodnine, določene v zakonu, ki ureja nepravdni postopek.
9. člen
(pravno nasledstvo)
(1) Če vlagatelj zahtevka ni pogodbena stranka iz 2. člena tega zakona, mora državnemu pravobranilcu predložiti dokaz o pravnem nasledstvu.
(2) Kolikor ga mora vlagatelj zahtevka še pridobiti, državni pravobranilec odloži sklenitev pisne poravnave do pridobitve dokaza o pravnem nasledstvu.
10. člen
(pristojni organ za zbiranje zakonitih izvršilnih naslovov)
(1) Upravičenec mora v 30 dneh od dneva sklenitve pisne poravnave le to dostaviti komisiji.
(2) Komisija o upravičencih, ki so ji dostavili zakonit izvršilni naslov, mesečno pripravlja seznam, ki vsebuje vse podatke, ki so potrebni, da se vračilo izvede ter ta seznam zadnji dan tekočega meseca posreduje organu, ki upravlja s skladom iz 11. člena tega zakona.
11. člen
(sklad za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje)
(1) Z namenom izvajanja tega zakona ustanovi Republika Slovenija na podlagi tega zakona sklad kot evidenčni račun v okviru državnega proračuna.
(2) Vir financiranja sklada je kupnina od prodaje državnega deleža v Telekomu Slovenije, d.d.
(3) Sklad se ustanovi za čas do dokončne izvedbe vračil vlaganj tistim upravičencem, ki so v roku iz drugega odstavka 12. člena tega zakona komisiji dostavili zakonit izvršilni naslov.
(4) Upravitelj sklada je ministrstvo, ki je pristojno za telekomunikacije.
12. člen
(začetek vračanja)
(1) Kupnina od prodaje državnega deleža v Telekomu Slovenije, d.d. se v višini, ki je potrebna za izvedbo tega zakona, izloči v sklad.
(2) Zneski iz tretjega in petega odstavka 8. člena tega zakona se začnejo vračati upravičencem v roku enega meseca po prvem vplačilu kupnine od privatizacije državnega deleža v Telekomu Slovenije, d.d.
(3) Začetek vračanj komisija objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Komisija preneha obstajati, ko posreduje zadnji seznam v mesecu objave začetka vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
(4) Po poteku roka iz drugega odstavka tega člena upravitelj sklada na podlagi seznamov iz drugega odstavka 10. člena tega zakona začne vračati zneske iz 4. člena tega zakona, in sicer po vrstnem redu prispetja zakonitega izvršilnega naslova na komisijo.
13. člen
(neporabljena sredstva)
Po poteku časa obstoja sklada se sredstva, ki so v skladu ostala neporabljena, vplačajo v proračun in se porabijo v namen vračil upravičencem z zakonitim izvršilnim naslovom.
III. NADZOR
14. člen
(pristojnosti za nadzor)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona opravljajo inšpektorji, ki so pristojni za proračun.
IV. KAZENSKA DOLOČBA
15. člen
(prekrški)
Z denarno kaznijo 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba lokalne skupnosti, če:
1. v roku ne objavi na krajevno običajen način seznama fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci (prvi odstavek 6. člena),
2. v roku ne izda predpisa in ne vrača v skladu z določili predpisa (drugi in tretji odstavek 6. člena),
3. v roku ne začne vračati v deležih sorazmernih vlaganjem oseb, navedenih na seznamu (tretji odstavek 6. člena).
Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – ZVVJTO (Uradni list RS, št. 58/2002) vsebuje naslednjo končno določbo:
V. KONČNA DOLOČBA
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – ZVVJTO-A (Uradni list RS, št. 55/2003) vsebuje naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost