Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3381. Uredba o spremembi uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago
3382. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev

Odloki

3383. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Instituta "Jožef Stefan" v Ljubljani v javni raziskovalni zavod

Sklepi

3384. Sklep o preoblikovanju Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p.o., v javni zavod Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
3385. Sklep o ustanovitvi Instituta informacijskih znanosti
3386. Sklep o spremembah sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede
3387. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Nove Zelandije v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častno konzulko

Drugi akti

3388. Odločba o imenovanju na funkcijo državne pravobranilke na Zunanjem oddelku državnega pravobranilstva v Celju

MINISTRSTVA

3389. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
3390. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črna-Smrekovec
3391. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Preddvor
3392. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Podčetrtek
3393. Pravilnik o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jesenice
3394. Pravilnik o imisijskem monitoringu kakovosti površinske vode za življenje sladkovodnih vrst rib
3395. Pravilnik o monitoringu kakovosti površinske vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev
3396. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov
3397. Pravilnik o živilih, obsevanih z ionizirajočim sevanjem
3398. Pravilnik o denarnih prejemkih vojakov in kandidatov za podčastnike ter častnike vojnih enot
3399. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove štipendijske fundacije Adama Bohoriča Krško

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3400. Sklep o potrditvi učbenika: Računovodstvo 1
3401. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: Računovodstvo 1
3402. Sklep o potrditvi učbenika: Osnove poznavanja blaga
3403. Sklep o potrditvi učbenika: Uvod v pravo
3404. Sklep o potrditvi učbenika: Temelji ekonomije
3405. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: Temelji ekonomije
3406. Sklep o potrditvi učbenika: Osnove elektrotehnike I
3407. Sklep o potrditvi učnega sredstva: Podjetništvo
3408. Sklep o potrditvi učnega sredstva: Gradbena mehanika-Memorix

OBČINE

Borovnica

3409. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2001
3410. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje kmetijstva v Občini Borovnica
3411. Pravilnik o spremembi pravilnika za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Borovnica

Cerknica

3412. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3413. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3414. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3415. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3416. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3417. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3418. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3419. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3420. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3421. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3422. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3423. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3424. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3425. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3426. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3427. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3428. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3429. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3430. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3431. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ilirska Bistrica

3432. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2002

Krško

3440. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986-1990
3441. Odlok o zazidalnem načrtu za turistični kompleks na Sremiču
3442. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Leskovec
3443. Statut Ustanove Štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško

Lenart

3433. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Mislinja

3434. Sklep o razpisu volitev v svete vaških skupnosti
3435. Dopolnitev pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Nova Gorica

3436. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Mestni občini Nova Gorica
3437. Pravilnik o sofinanciranju kmetijskih programov in investicij v Mestni občini Nova Gorica

Prebold

3438. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Prebold

Tišina

3439. Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Občine Tišina

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

67. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o vprašanjih nasledstva (MSVN)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti