Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002

Kazalo

3436. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Mestni občini Nova Gorica, stran 7954.

Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave št. 6/02) je Mestni svet mestne občine Nova Gorica dne 11. 7. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Mestni občini Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1
S tem pravilnikom se določa merila, način pridobivanja, namen, pogoje in oblike dodelitve finančnih sredstev, namenjenih ohranjanju in razvoju kmetijstva in gozdarstva v Mestni občini Nova Gorica s ciljem stimuliranja kmetijskih proizvajalcev za investiranje v kmetijska zemljišča.
2
Sredstva za finančne intervencije v kmetijstvu se zagotavljajo iz proračuna Mestne občine Nova Gorica, višino sredstev pa določi Mestni svet mestne občine Nova Gorica z odlokom o proračunu. (proračunska postavka 05,03 – Subvencije v kmetijstvo – urejanje kmetijskih zemljišč).
3
Sredstva za finančne intervencije v kmetijstvu so namenjena:
– optimalnemu koriščenju kmetijskih zemljišč,
– razvoju in ohranjanju kmetijstva,
– ohranjanju kulturne krajine.
4
Upravičenci do sredstev iz naslova finančnih intervencij v kmetijstvu so:
– fizične in pravne osebe, ki jim je kmetijska proizvodnja osnovna dejavnost ali jim ta dejavnost pomeni pomemben vir dohodka in bodo sredstva investirale v Mestni občini Nova Gorica,
– društva, združenja in krožki s področja kmetijstva, ki delujejo v Mestni občini Nova Gorica,
– strokovne institucije s področja kmetijstva.
5
Sredstva finančnih intervencij v kmetijstvu se dodeljujejo kot nepovratna sredstva za namene določene v tem pravilniku. Sredstva finančnih intervencij se lahko dodelijo, če pomenijo spodbudo za izvedbo projekta oziroma je pomoč nujno potrebna.
6
Odbor za razporejanje sredstev iz spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč (v nadaljevanju: odbor):
– pripravi kriterije za dodeljevanje sredstev,
– obravnava vloge,
– predlaga višino dodelitve sredstev,
– spremlja in preverja namensko porabo sredstev.
Sklep o dodelitvi sredstev posamezne finančne intervencije sprejme mestni svet.
7
Upravičenci uveljavljajo pravico do finančnih sredstev za že opravljene investicije na osnovi in pod pogoji, določenimi z javnim razpisom Mestne občine Nova Gorica, ki ga pripravi in poskrbi za objavo odbor.
Javni razpis mora vsebovati:
– namene, za katere se razpisujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev,
– upravičence, ki lahko pridobijo sredstva,
– pogoje za pridobitev sredstev,
– zahtevane priloge, ki jih mora prosilec predložiti k prijavi na razpis,
– rok in naslov za vložitev prijave na razpis,
– kontaktno osebo za dodatna pojasnila.
8
Vsak prejemnik finančnih intervencij mora podpisati izjavo, da za namen, za katerega pridobiva sredstva, ni dobil pomoči iz državnega proračuna ali ni pridobil mednarodnih pomoči oziroma koliko sredstev za to investicijo je iz omenjenih virov prejel.
9
Sredstva se praviloma dodeljuje za investicije v tekočem letu. To ne velja za investicije, ki jih je zaradi sezone del potrebno pričeti že prej oziroma se investicija izvaja v več fazah in vloge, ki iz objektivnih razlogov ostanejo nerešene iz preteklega leta. Podana mora biti ocena možnosti preživetja kmetije in mnenje o ustreznosti posamezne investicije, ki jo pripravi kmetijska svetovalna služba.
10
Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev, določenih z odlokom o proračunu.
11
V primeru nenamenske porabe finančnih sredstev je prejemnik dolžen takoj vrniti odobrena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Navedene obresti se obračunavajo od dneva odobritve do dneva vračila sredstev.
II. UKREPI
12
Finančne intervencije v kmetijstvu so namenjene:
– urejanju kmetijskih zemljišč in odvodnji,
– namakanju,
– urejanju dostopnih poti do kmetijskih zemljišč,
– ograjam za pašnike,
– zaokroževanju kmetijskih zemljišč za intenzivno kmetijsko proizvodnjo,
– pridobivanju dokumentacije (PVO) pri večjih investicijah,
– pomoč pri urejanju objektov za intenzivno vrtnarsko proizvodnjo.
13
Urejanje kmetijskih zemljišč in odvodnja
Namen ukrepa: sofinanciranje zemeljskih del (planiranje, navoz zemlje, založno gnojenje, rigolanje, odstranitev zarasti in podobno) in odvodnje (stroški izvedbe in materiala).
Pogoji za pridobitev sredstev: zaključena investicija, vloga z zahtevanimi podatki in prilogami (fotokopija katastrskega načrta, zemljiškoknjižni izpisek ali dolgoročna najemna pogodba).
Višina sofinanciranja: do največ 50% investicije po normativni kalkulaciji kmetijske svetovalne službe pri urejanju kmetijskih zemljišč in do največ 50% od ocene vrednosti za odvodnjo.
14
Namakanje
Namen ukrepa: sofinanciranje izvedbe glavnih vodov, pridobivanje dokumentacije in izvedbe, vrtin, zajezitev in rezervoarjev za namakanje večjih površin izven namakalnega sistema Vogršček.
Pogoji za pridobitev sredstev: zaključena investicija, vloga z zahtevanimi podatki in prilogami (fotokopija katastrskega načrta, zemljiškoknjižni izpisek ali dolgoročna najemna pogodba), potrebna soglasja po veljavni zakonodaji.
Višina sofinanciranja: do največ 40% investicije po priloženih računih, za manj razvito območje do 50%. Prednost pri izbiri bodo imele skupne investicije na večjih površinah.
15
Urejanje dostopnih poti do kmetijskih površin
Namen ukrepa: sofinanciranje urejanja dostopnih poti do obdelovalnih kmetijskih zemljišč na demografsko ogroženem območju s težjimi pridelovalnimi pogoji (razširitev poti, sanacija, nove poti).
Pogoji za pridobitev sredstev: zaključena investicija, vloga z zahtevanimi podatki in prilogami (zemljiškonjižni izpisek ali dolgoročna najemna pogodba za obdelovalno zemljišče. Za razširitev poti in za izgradnjo nove poti je potrebno soglasje lastnikov zemljišča kjer se vrši poseg.).
Višina sofinanciranja: do največ 50% investicije po oceni priloženih računov.
16
Ograje za pašnike
Namen ukrepa: sofinanciranje ograj za pašnike.
Pogoji za pridobitev sredstev: zaključena investicija, vloga z zahtevanimi podatki in prilogami (fotokopija katastrskega načrta z vrisani investicijo, zemljiškoknjižni izpisek ali dolgoročna najemna pogodba).
Višina sofinanciranja: do največ 50% investicije po predračunu kmetijske svetovalne službe, pri čemer se ne upošteva vrednosti dela (po oceni 20% vrednosti materialnih stroškov).
17
Zaokroževanje kmetijskih zemljišč za intenzivno kmetijsko proizvodnjo.
Namen ukrepa: sofinanciranje zaokroževanja kmetijskih zemljišč za intenzivno kmetijsko proizvodnjo oziroma večjo varnosti pri delu.
Pogoji za pridobitev sredstev: notarsko overjena kupoprodajna pogodba, vloga z zahtevanimi podatki in prilogami, čista in perspektivna kmetija, ki ima zagotovljenega naslednika, izdelan program rabe zemljišč, minimalna kupljena površina 0,5 ha, če gre za zaokroževanje lahko tudi manj, nova površina mora služiti izključno intenzivni kmetijski proizvodnji.
Višina sofinanciranja: do največ 30% investicije po overjeni kupoprodajni pogodbi.
18
Pridobivanje dokumentacije
Namen ukrepa: sofinanciranje pridobivanja lokacijske in gradbene dokumentacije za ukrepe predvidene s pravilnikom.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga s prilogami (račun).
Višina sofinanciranja: do največ 12% vrednosti računa.
19
Vzpostavitev pogojev za intenzivno vrtnarsko proizvodnjo.
Namen ukrepa: nakup in montaža plastenjakov, kalilnikov in mrežnikov.
Pogoji za pridobitev sredstev: kmetija usmerjena v vrtnarsko proizvodnjo, investicija zaključena ali v teku. Zagotovljena ustrezna dovoljenja po obstoječih predpisih.
Višina sofinanciranja: do 30% od vrednosti priloženih računov.
III. KONČNI DOLOČBI
20
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati sklep mestnega sveta št. 414-01-36/99 z dne 28.6.2000.
21
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 414-01-36/99
Nova Gorica, dne 11. julija 2002.
Župan
Občine Nova Gorica
Črtomir Špacapan l. r.

AAA Zlata odličnost