Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002

Kazalo

3386. Sklep o spremembah sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede, stran 7921.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 in 36/00) in 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS/I, št. 8/91) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede
1. člen
V sklepu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede (Uradni list RS, št. 65/99) se v 2. členu spremenita tretji in četrti odstavek tako, da se glasita:
»Ime javnega raziskovalnega zavoda v italijanskem jeziku je: Istituto delle science naturali e tecnologiche di Primorska.
Ime javnega raziskovalnega zavoda v angleškem jeziku je: Primorska Institute of Natural Sciences and Technology.«
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost inštituta v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) se glasi:
K/73.101    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
        na področju naravoslovja,
K/73.102    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
        na področju tehnologije,
K/73.103    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
        na področju kmetijstva in sorodnih
        dejavnosti,
K/73.104    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
        na področju medicine,
K/ 73.201   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
        na področju družboslovja,
K/ 74.14    Podjetniško in poslovno svetovanje,
K/ 74.201   Geodetsko, geološko, geofizikalno,
        geokemično in drugo opazovanje,
        meritve in kartiranje,
K/ 74.30    Tehnično preizkušanje in analiziranje,
K/ 74.871   Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
DE/22.11    Izdajanje knjig,
DE/22.13    Izdajanje revij in periodike,
DE/ 22.15   Drugo založništvo,
M/ 80.422   Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje, d.n.,
O/92.511    Dejavnost knjižnic,
K/72.60    Druge računalniške dejavnosti.«
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se črta beseda »upravljanja«.
4. člen
Drugi in tretji odstavek 7. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Upravni odbor inštituta šteje pet članov, od katerih imenuje:
– dva člana Vlada Republike Slovenije (enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, enega na predlog ministrstva, pristojnega za tehnologijo),
– enega člana Ustanova primorska znanstvena fundacija,
– enega člana izmed sebe volijo odgovorni nosilci raziskovalnih in razvojnih projektov,
– enega člana izmed sebe volijo ostali raziskovalci in delavci uprave.
Predsednika upravnega odbora inštituta izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe in ga predlagajo v imenovanje ministru, pristojnemu za znanost.«
5. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
Upravni odbor inštituta obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte inštituta,
– program dela inštituta,
– letna poročila o izvajanju programa dela inštituta,
– petletno poročilo o izvajanju programa dela inštituta,
– letni program dela inštituta,
– finančni načrt in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje k imenovanju drugih vodilnih in raziskovalnih delavcev,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor inštituta s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, program dela inštituta ter imenuje in razrešuje direktorja.«
6. člen
Tretji in četrti odstavek 10. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Mandat direktorja traja pet let.
Za direktorja inštituta je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima doktorat znanosti ali je strokovnjak, ki ima opravljena raziskovalna ali razvojna dela, registrirane patente oziroma inovacije,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v raziskovalni dejavnosti,
– obvlada dva svetovna jezika.«
7. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člane Znanstvenega sveta inštituta izvolijo raziskovalci inštituta iz vrst raziskovalcev, ki izpolnjujejo pogoje za nosilca raziskovalnih in razvojnih projektov.«
8. člen
V prvem odstavku 14. člena se ime organa »Ministrstva za znanost in tehnologijo« nadomesti z besedami »ministrstva, pristojnega za znanost«.
9. člen
V prvem odstavku 15. člena se beseda »dotacij« nadomesti z besedo »donacij«.
10. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog upravnega odbora ustanovitelj.«
11. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
Primanjkljaj prihodkov nad odhodki se na predlog upravnega odbora krije v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja.«
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-08/2002-1
Ljubljana, dne 30. julija 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost