Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002

Kazalo

3437. Pravilnik o sofinanciranju kmetijskih programov in investicij v Mestni občini Nova Gorica, stran 7956.

Na podlagi 28. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave št. 6/02) je župan Mestne občine Nova Gorica dne 22. 7. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju kmetijskih programov in investicij v Mestni občini Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1
S tem pravilnikom se določa merila, način pridobivanja, namen, pogoje in oblike dodelitve finančnih sredstev, namenjenih programom in investicijam v Mestni občini Nova Gorica s ciljem stimuliranja kmetijskih proizvajalcev za investiranje v posodabljanje kmetij, za povečanje kmetijske proizvodnje in kakovostnejšega pridelka.
2
Sredstva za kmetijske programe in investicije se zagotavljajo iz proračuna Mestne občine Nova Gorica, višino sredstev pa določi Mestni svet mestne občine Nova Gorica z odlokom o proračunu. (proračunska postavka 05,02 – Subvencije v kmetijstvo – regresiranje, 05,02 – Subvencije v kmetijstvo – regresiranje kmečkih žena in 05,02 – Sofinanciranje projektov s področja kmetijstva).
3
Sredstva za kmetijske programe in investicije so namenjena za:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot,
– povečanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejše tehnologije,
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izobraževanja na področju kmetijstva (tečaji, predavanja, strokovne ekskurzije, pridobivanje certifikatov in licenc...),
– celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem območij s težjimi pridelovalnimi pogoji na demografsko ogroženih območjih,
– varovanju okolja ter ohranjanju biološke raznovrstnosti ter naravne in kulturne dediščine na podeželju,
– druge ukrepe, sprejemljive za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva.
4
Upravičenci do sredstev iz naslova kmetijskih programov in intervencij so:
– fizične in pravne osebe, ki jim je kmetijska proizvodnja osnovna dejavnost ali jim ta dejavnost pomeni pomemben vir dohodka in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Nova Gorica, oziroma bodo sredstva investirale v Mestni občini Nova Gorica,
– društva, združenja in krožki s področja kmetijstva, ki delujejo v Mestni občini Nova Gorica,
– strokovne institucije s področja kmetijstva.
5
Sredstva kmetijskih programov in intervencij se dodeljujejo kot nepovratna sredstva za namene določene v tem pravilniku.
Sredstva finančnih intervencij se lahko dodelijo, če pomenijo spodbudo za izvedbo projekta oziroma je pomoč nujno potrebna.
6
Komisija za pripravo pravilnikov, javnih razpisov in dodeljevanje sredstev:
– pripravi kriterije za dodeljevanje sredstev, pravilnik in javni razpis,
– obravnava vloge,
– predlaga višino odobrenih sredstev,
– pripravi sklepe o višini dodelitve sredstev,
– spremlja in preverja namensko porabo sredstev.
Sklep o dodelitvi sredstev sprejme župan.
7
Upravičenci uveljavljajo pravico do finančnih sredstev za že opravljene aktivnosti in investicije na osnovi in pod pogoji, določenimi z javnim razpisom Mestne občine Nova Gorica, ki mora vsebovati:
– namene, za katere se razpisujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev,
– upravičence, ki lahko pridobijo sredstva,
– pogoje za pridobitev sredstev,
– zahtevane priloge, ki jih mora prosilec predložiti k prijavi na razpis,
– rok in naslov za vložitev prošenj,
– kontaktno osebo za dodatna pojasnila.
8
Vsak prejemnik finančnih intervencij mora podpisati izjavo, da za namen, za katerega pridobiva sredstva, ni dobil pomoči iz državnega proračuna ali ni pridobil mednarodnih pomoči oziroma koliko sredstev za to investicijo ali aktivnost je iz omenjenih virov prejel.
9
Sredstva se praviloma dodeljuje za investicije in aktivnosti v tekočem letu, razen za investicije in aktivnosti, ki jih je zaradi sezone del potrebno pričeti že prej oziroma se investicija ali aktivnost izvaja v več fazah in vloge, ki iz objektivnih razlogov ostanejo nerešene iz preteklega leta. Za investicije mora biti podana ocena možnosti preživetja kmetije, ki jo pripravi kmetijska svetovalna služba.
10
Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev, določenih z odlokom o proračunu.
11
V primeru nenamenske porabe finančnih sredstev je prejemnik dolžan takoj vrniti odobrena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Navedene obresti se obračunavajo od dneva odobritve do dneva vračila sredstev.
II. UKREPI
12
Sredstva kmetijskih programov in investicij so namenjena sofinanciranju:
– odkupa mleka,
– osemenjevanja in izvajanja mastitis programa,
– nakupa hladilnih naprav in bazenov za mleko,
– sofinanciranju kemičnih analiz tal in krme,
– ekološkega kmetovanja,
– izobraževanja na področju kmetijstva,
– delovanja in posameznih akcij društev, aktivov, krožkov... s področja kmetijstva,
– promociji,
– posodabljanja strojne opreme,
– sanacijam škod zaradi naravnih nesreč na kmetijskih objektih,
– dopolnilnim dejavnostim na kmetijah.
13
Odkup mleka
Namen ukrepa: sofinanciranje zbiranja in prevoza mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev: znana količina odkupljenega mleka (podatki organizatorja zbiranja), pridelava mleka na območju Mestne občine Nova Gorica.
Višina sofinanciranja: do največ 80% stroškov.
14
Osemenjevanje in mastitis program
Namen ukrepa: sofinanciranje osemenjevanja in mastitis programa pri goveji živini.
Pogoji za pridobitev sredstev: spisek upravičencev s priloženimi računi izvajalca, ki mora biti pristojen za opravljanje teh storitev.
Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti.
15
Investicije v nakup hladilnih naprav in bazenov za mleko.
Namen ukrepa: sofinanciranje nakupa rabljenih ali novih hladilnih naprav in bazenov za mleko zaradi spremembe načina odkupa mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev: pridelava mleka na območju Mestne občine Nova Gorica, račun.
Višina sofinanciranja: do največ 55% vrednosti računa.
16
Kemične analize tal in krme
Namen ukrepa: sofinanciranje kemičnih analiz tal in krme.
Pogoji za pridobitev sredstev: račun izvajalca (ki mora biti pristojen za opravljanje analize) s seznamom upravičencev, zemljišče na območju Mestne občine Nova Gorica za kemične analize tal, za analize krme pa pridelava krme in stalno prebivališče na območju Mestne občine Nova Gorica.
Višina sofinanciranja: do 50% vrednosti računa.
17
Ekološko kmetovanje
Namen ukrepa: pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja s subvencioniranjem članarin, analiz in izobraževanja.
Pogoji za pridobitev sredstev: kopije računov, kmetije na območju Mestne občine Nova Gorica.
Višina sofinanciranja: do 100% stroškov.
18
Izobraževanje
Namen ukrepa: s sofinanciranjem izobraževanja izboljšati raven znanja kmetijskih pridelovalcev in strokovnjakov s področja kmetijstva.
Pogoji za pridobitev sredstev: kopije računov in dostavljeno poročilo/potrdilo o strokovnem izobraževanju.
Višina sofinanciranja: do 100% vrednosti.
19
Društva
Namen ukrepa: podpora organizirani dejavnosti na področju kmetijstva.
Pogoji za pridobitev sredstev: program dela s finančno ovrednotenimi postavkami, poročilo o opravljenih aktivnostih v prejšnjem letu dejavnost na območju Mestne občine Nova Gorica.
Višina sofinanciranja: do 200.000 SIT/društvo, v primeru širšega interesa tudi več.
20
Promocija
Namen ukrepa: sofinanciranje promocijskih aktivnosti s področja kmetijstva v smislu sofinanciranja stroškov udeležencem na prireditvah, sofinanciranje organizacije prireditev in izdelave promocijskega materiala.
Pogoji za pridobitev sredstev: program dela, kopije računov ali druga dokazila o udeležbi.
Višina sofinanciranja: do 50% vrednosti po računih ali oceni stroškov.
21
Investicije
Namen ukrepa: sofinanciranje primerne strojne opreme in drugih tehnoloških rešitev za povečanje kvalitete pridelkov in lažjega ter varnejšega dela.
Pogoji za pridobitev sredstev: fotokopija računa, kmetija na območju Mestne občine Nova Gorica, upravičenost investicije.
Višina sofinanciranja: do 15%, za območje Trnovsko – Banjške planote dodatnih 5%, za čiste kmetije dodatnih 5% vrednosti investicije.
22
Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa: sofinanciranje pridobivanja dokumentacije, primerne tehnološke opreme in gradbenih del z namenom predelave kmetijskih pridelkov na domu in direktne prodaje na domu.
Pogoji za pridobitev sredstev: fotokopije računov, kmetija na območju Mestne občine Nova Gorica, upravičenost investicije.
Višina sofinanciranja: za pridobivanje dokumentacije do 12%, za ostalo do 30% vrednosti računov.
23
Pilotske investicije in razvojni programi
Namen ukrepa: razvojne raziskovalno – aplikativne naloge ter investicije, ki imajo za razvoj območja širši pomen.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– za investicije: fotokopija računa, utemeljitev investicije,
– za razvojne in raziskovalno – aplikativne naloge: utemeljitev, finančna konstrukcija, po zaključku dostaviti poročilo.
Prednost bodo imele vloge, kjer bo izpostavljen vpliv na varovanje okolja ter ohranjajo biološke raznovrstnosti ter naravne in kulturne dediščine na podeželju.
Višina sofinanciranja: do 100%.
24
Sanacija škod
Namen ukrepa: pomoč kmetijam, ki so utrpele škodo na kmetijskih objektih zaradi naravnih in drugih nesreč ter enkratna finančna pomoč kmetijam v težki finančni situaciji.
Pogoji za pridobitev sredstev: finančno ovrednotena ocena škode, objekt na območju Mestne občine Nova Gorica, za enkratno finančno pomoč pa obrazložitev nastale situacije, pomoč lahko posamezna kmetija pridobi na najmanj 5 let.
Višina sofinanciranja: do 500.000 SIT/kmetija.
KONČNI DOLOČBI
25
S sprejetjem tega pravilnika prenehajo veljati kriteriji za dodeljevanje sredstev za potrebe kmetijstva z dne 31. 8. 2000.
26
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 426-01-23/2002
Nova Gorica, dne 22. julija 2002.
Župan
Občine Nova Gorica
Črtomir Špacapan l. r.

AAA Zlata odličnost