Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002

Kazalo

3432. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2002, stran 7950.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 32. seji dne 19. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Iirska Bistrica za leto 2002 (Uradne objave Snežnika, št. 1 z dne 31. 1. 2002) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2002 sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
                              v SIT
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Skupaj prihodki               1.606.240.755
II.  Skupaj odhodki               1.974.928.969
III.  Proračunski primanjkljaj           –368.688.214
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil         15.000.000
V.   Dana posojila
VI.  Prejeta minus dana posojila          15.000.000
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačevanje dolgov              16.850.000
IX.  Neto zadolževanje               –16.850.000
Pregled prihodkov in odhodkov (ki vključuje tudi prenos sredstev iz preteklega leta v višini 370.538.214 SIT), račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja je sestavni del odloka (tabela štev.01503-0001/02-220).
2. člen
Doda se nov 17. člen odloka z naslednjim besedilom:
Prevzemanje obveznosti v naslednjih letih:
1.Občina Il.Bistrica lahko prevzame obveznost za plačilo prevozov šoloobveznih otrok za leto 2003 največ v višini do 100% obveznosti iz leta 2002.
2.Občina lahko podpisuje pogodbe o štipendiranju za obdobje trajanja štipendiranja v skladu z veljavnimi pravnimi podlagami.
3.Občina lahko podpisuje kreditne pogodbe za sofinanciranje obrestne mere za obdobje največ 5 let v skladu z veljavnim pravnimi podlagami.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, mora uporabnik vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
3. člen
Doda se 18. člen odloka z naslednjim besedilom:
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko zadolži do višine 170.000.000 tolarjev za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak pod pogojem, da odplačilo vseh anuitet v letu 2002 ne preseže 3% prihodkov tj. 47.095.223 SIT.
Občina Ilirska Bistrica se v letu 2002 zadolžuje z izdajo soglasja javnemu podjetju.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ilirska Bistrica, v letu 2002 ne sme preseči skupne višine glavnic 79.000.000 tolarjev.
4. člen
Doda se 19. člen odloka z naslednjim besedilom:
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se v letu 2002 ne smejo zadolževati in izdajati poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam.
5. člen
Doda se 20. člen odloka z naslednjim besedilom:
Če bo začasno financiranje potrebno, se v obdobju začasnega financiranja Občine Ilirska Bistrica v letu 2003 uporablja ta odlok in sklep župana.
6. člen
17. člen odloka se spremeni v 21. člen in glasi:
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se od 1. 1. 2002.
Št. 01503-0001/02-220
Ilirska Bistrica, dne 19. julija 2002.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem. tehnol. l. r.

AAA Zlata odličnost