Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002

Kazalo

3396. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov, stran 7931.

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov*
1. člen
V pravilniku o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov (Uradni list RS, št. 73/99, 24/01) se v 28. točki priloge v razpredelnici 2 doda besedilo:
RAZPREDELNICA 2 – Sk. rakot. 2
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Snov, skupina snovi ali pripravek              Index št.   CAS št.  EC št.    opomba
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
4-Kloranilin                        612-137-00-9  106-47-8  203-401-0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Refrakcijska keramična vlakna za posebne namene,z izjemo  650-017-00-8              R
posebej navedenih v prilogi I k pravilniku o razvrščanju, 
pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Umetno proizvedena
silikatna vlakna, z neurejeno orientacijo z alkalijskim 
oksidom in zemljoalkalijskim oksidom (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO)
z vsebnostjo manjšo od ali enako 18 masnim %)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. člen
V 30. točki priloge se v razpredelnici 6 doda besedilo:
RAZPREDELNICA 6 – Sk. razmn. 2
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Snov, skupina snovi ali pripravek              Index št.    CAS št.   EC št.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
6-(2-kloroetil)-6-(2-metoksietoksi)-2,5,7,10-tetraoksa-
6-silaundekan; etacelasil                  014-014-00-X  253-704-7  37894-46-5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. člen
31. točka priloge se spremeni tako, da se glasi:
4. člen
40. točka priloge se spremeni tako, da se glasi:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Snov, skupina snovi ali pripravek   CAS št.    EC št.     Omejitve
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heksakloroetan            67-72-1    200-666-4   Se ne sme uporabljati pri proizvodnji
                                  ali predelavi neželeznih kovin
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-6/02
Ljubljana, dne 5. julija 2002.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje in prostor
* Ta pravilnik v celoti povzema spremembe 2001/41/ES, 2001/90/ES in 2001/91/ES k osnovni direktivi s tega področja (76/769/EGS).

AAA Zlata odličnost