Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002

Kazalo

3442. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Leskovec, stran 7966.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselji in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 35. seji dne 18. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Leskovec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Leskovec (Uradni list SRS, št. 22/88; Uradni list RS, št. 54/95 in 59/97), ki ga je izdelal Savaprojekt Krško; družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d., pod št. ZN 84/2000 v juliju 2002.
II. MEJA OBMOČJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
2. člen
V 3. členu odloka se za prvim stavkom doda novi odstavek, ki glasi:
Območje spremembe in dopolnitve obsega naslednje parcelne številke v k.o. Leskovec:
316, 817/3, 817/5, 817/6, 818/4, 818/5, 818/6, 818/7, 820/2, 821/2, 821/3, 822, 823/1, 823/2, 823/3, 824/2, 824/3, 824/4, 824/6, 824/7, 825/1, 825/2, 825/3, 825/4, 825/5, 825/6, 826/4, 826/6, 827/1, 827/2, 827/3, 827/4, 827/5, 827/6, 827/7, 827/8, 827/9, 829/4, 830/1, 830/2, 830/3, 830/4, 830/5, 831/3, 833, 835/1, 835/3, 835/4, 835/5, 835/6, 835/7, 835/8, 835/9, 835/10, 835/11, 835/12, 835/13, 835/14, 835/15, 835/16, 835/17, 836/1, 836/2, 836/4, 836/5, 836/6, 836/7, 836/8, 837/2, 837/4, 837/5, 839/1, 839/4, 839/5, 839/6, 839/7, 839/8, 841/5, 841/6, 841/7, 841/8, 841/9, 857/1, 857/2, 857/4, 1240/1, 1240/2, 1241/2, 1354, 1355, 1370/1.
III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
3. člen
V 4. členu odloka se za prvim odstavkom doda novi odstavek, ki glasi:
Znotraj območja sprememb in dopolnitev ZN so predvidene naslednje dejavnosti:
– industrijska (lahka industrija) proizvodnja,
– proizvodnja na obrtni ravni,
– skladiščenje vseh vrst blaga,
– trgovina široke potrošnje na drobno in debelo,
– splošne storitve,
– gostinstvo,
– poslovni prostori,
– stanovanja,
– centralne dejavnosti.
Znotraj območja sprememb in dopolnitev ZN so predvidene nove grajene strukture:
– obrtniške delavnice – 19 objektov,
– stanovanjske hiše z obrtnimi delavnicami – 7 objektov,
– poslovno trgovski center – 2 objekta.
4. člen
6. člen odloka se črta in nadomesti z vsebino, ki glasi:
Objekti obrtniških delavnic so predvideni na prostoru južno od obstoječih delavnic, na vzhodnem delu ob glavni cesti Krško–Drnovo, ter ob koridorju VN daljnovodov (Krško-Novo mesto-Ljubljana).
Prav tako so predvidene na osrednjem prostoru znotraj obrtne cone – na »otoku«.
Predvidene delavnice so namenjene za proizvodnjo, prodajno in servisno dejavnost. V objektih obrtniških delavnic je možno urediti tudi stanovanja (začasna ali stalna).
Delavnice so na parcelnih št. 841/6, 817/3, 839/8, 839/4, 835/11, 820/3, 830/4, 835/12, 820/2, 82073, 835/13, 835/17, 835/14, 821/2, 822, 835/15, 823/1, 835/1, 837/7, 830/3, 830/1, 835/8, 827/9, 827/1, 830/2, 835/9, 827/4, 825/6, 825/5, 825/4, 825/3, 827/5, 827/6, 825/3, 824/2, 824/3, 824/4, 824/5, 826/2, v k.o. Leskovec.
Oblikovanje objektov:
Obrtniške delavnice se sestojijo iz enega ali več delov.
Kompleks obrtniške delavnice izhaja iz osnovne prostorske enote (lamele) v velikosti 12x 24 m, dimenzionirane na najmanjšo predvideno parcelo. Posamezne enote je možno sestavljati v niz ali pa v obliki črke »L«.
Definicija prostorskih in programskih enot:
– Čista proizvodna dejavnost (delavnica) – osnovna lamela
Osnovni tloris je v velikosti 12x24 m oziroma 24x24 m (dve lameli – s sestavljanjem enot pridobimo enovit prostor večjih dimenzij) z dopustnimi odstopanji ±10%. Predvidena višina enote je P ali P+1 = cca 7 m + višina strešne konstrukcije.
– Garaža, skladišče – polovica osnovne lamele
Osnovni tloris je v velikosti 12x12 m z dopustnimi odstopanji ±10%. Predvidena višina enote je P = cca 3 m + višina strešne konstrukcije.
– Poslovni prostori: pisarne (prostori za načrtovanje, administracijo), garderobe, čajna kuhinja, sanitarije, itd. – polovica osnovne lamele
Osnovni tloris je v velikosti 12x12 m z dopustnimi odstopanji ±10%. Predvidena višina enote je P +1 = cca 5 m + višina strešne konstrukcije.
V enem kompleksu obrtniške delavnice so možne različne kombinacije naštetih prostorov.
V primeru, da je objekt sestavljen samo iz ene enote 12x24 m je vsebina le tega določena glede na potrebe investitorja.
Konstrukcija:
Konstrukcija je skeletna: zidana, betonska ali montažna. Modul za konstrukcijski in prostorski raster je 6,0 m.
Strehe:
Strehe novih obrtnih objektov so lahko ravne, skrite v vencu oziroma enokapne ali dvokapne z maksimalnim naklonom strešin do 15°. Za kritino je dovoljena uporaba materialov v temnejšem barvnem tonu.
Fasade:
Fasade naj bodo iz svetlejših tonov, dovoljene pa so tudi barvne kombinacije za popestritev in razgibanosti barvne raznovrstnosti območja. Robove zunanjih fasad je možno zaokroževati. Steklene površine so lahko kombinirane s kovinskimi okvirji; kot element večje površine, element linijske površine ali pa element deljene linijske površine.
Obcestni fasadni pas:
Postavitev enot na zunanjem robu obrtne cone je določena v grafiki in ne dopušča nikakršnih odstopanj. Fasade objektov, ki so obrnjene na glavno cesto in definirajo vhod v mesto, morajo predstavljati reprezentančni videz obrtne cone, zato jih je potrebno še dodatno obdelati z večjimi steklenimi površinami, okroglinami. Del pritličja je možno oblikovati kot stebrišče, odvisno od potrebe po prostoru. Pomembno je, da se ustvari oblikovalsko dovršen koridor, ki bo odražal ritem grajenega in zelenega, grajenega in steklenega oziroma igro polnega in praznega.
Ureditev gradbene parcele:
Funkcionalno zemljišče obrtnih delavnic je urejeno tako, da dobimo v prvi vrsti uporaben dvoriščni prostor na vsaki parceli. Predvidene so še zelene površine s hortikulturno ureditvijo. Glavni dovozi do parcel in glavni vhodi v obrtne objekte so z notranje interne ceste v obrtni coni. Na vsaki parceli je predvideno določeno število parkirnih mest s potrebnim manipulativnim prostorom. Vsaka parcela ima svoj prostor za kontejner za odpadke iz proizvodnje. Za eventuelne komunalne odpadke so predvideni skupni kontejnerji. Ograje okoli objektov naj bodo enotne za celo cono.
5. člen
V 7. členu odloka se prvi odstavek črta in nadomesti z novim,ki glasi:
Stanovanjske hiše z delavnicami
Predvidene stanovanjske hiše z delavnicami so na parcelnih št. 817/5, 818/5, 818/6, 841/7, 841/5, 839/5, 839/1, 839/6, 837/4, 836/7, 836/6, 835/6, 836/4, 836/5, 835/5, 835/4, 835/3, 836/2 v k.o. Leskovec.
V 7. členu odloka se za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki glasi:
Če velikost parcele dopušča se lahko dimenzije objekta povečajo na 15x15 m. Povečave so možne tudi samo v eni smeri – pravokotna oblika objekta s krajšo stranico vzporedno cesti. Predvsem je potrebno ohranjati gradbeno linijo. Objekti imajo dvokapno ali ravno streho skrito v vencu.
6. člen
8. člen odloka se črta in nadomesti z vsebino, ki glasi:
Poslovno trgovska objekta
Poslovno trgovska objekta sta predvidena na območje severno od Pacifica na parcelnih št. 857/1, 857/2, *316, 857/4, 1241/2, 1354, 1355 v k.o. Leskovec.
Ureditev območja:
Območje določata dve gradbeni parceli s poslovno trgovskima objektoma. Možne so tudi centralne dejavnosti, ob primerno razporejenem programu, pa so možna tudi stanovanja. Dostopa do parcel sta urejena iz ulice MDB in rekonstruirane poti Pot na Črnile. Za namen dostopa do objektov se znotraj posamezne parcele na zahodnem delu zgradi oporni zid. Obe gradbeni parceli vsebujeta objekt, parkirišča, urejene zelenice ter tlakovane površine, primerno urbano opremo (razsvetljava, koši za smeti, klopi,...) in dostopno cesto ob opornem zidu. Parkirišča je možno predvideti tudi v pritličju objekta, kot pokrita parkirišča.
Peš dostopi v objekta so urejeni s strani glavne ceste, po urejenih stopnicah v pritličje objekta. Dostava pa je urejena s ceste ob opornem zidu. Kota pritličja je 163,60.
Oblikovanje objektov:
Objekta odstopata od obstoječe in predvidene pozidave na tem območju, saj dominirata kot oblikovni in višinski poudarek prostora. Kot taka predstavljata orientacijsko točko in poudarjata vhod v mesto.
Oblika in velikost obeh objektov je predvsem, zaradi čim večjega izkoristka prostora, dimenzionirana na maksimalno zmožnost parcele.
Objekta je možno zasnovati poljubno znotraj mej tolerance, kar še vedno dopušča možnost dinamičnega oblikovanja, predvsem je dinamika oblikovanja priporočljiva za pročelje objektov. Višinski gabariti so P+2, predvidene višine pa so maksimalno cca 14 m + višina strešne konstrukcije. Objekt je možno delno ali v celoti podkletiti.
Strehe predvidenih objektov so ravne, skrite v vencu oziroma enokapne z naklonom do 15°. Strešno konstrukcijo je možno tudi rahlo ukrivljati.
Možne so tudi dvokapne strehe in frčade.
Obcestni fasadni pas:
Fasade objektov naj bodo iz svetlejših tonov tiste, ki so obrnjene na glavno cesto in definirajo vhod v mesto, je potrebno še dodatno obdelati z večjimi steklenimi površinami, zaželjene so tudi okrogline. Del pritličja je možno oblikovati kot stebrišče, odvisno od potrebe po prostoru. Pomembno je ustvariti oblikovalsko dovršen koridor, ki bo odražal ritem grajenega in zelenega, grajenega in steklenega oziroma igro polnega in praznega.
7. člen
9. člen odloka se črta.
8. člen
V 10. členu odloka se v četrtem odstavku stavek črta in nadomesti s stavkom, ki glasi:
Pri Motelu Pacific se uredijo parkirišča na parcelnih št. 825/2, 825/1, 824/6, 824/7, 823/3 v k.o. Leskovec.
Iz parcele je možno urediti povezavo na javno – interno cesto v obrtni coni.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
9. člen
V 14. členu odloka se črta v petem odstavku besedilo »in izgradnjo avtobusnega obračališča« ter šesti in sedmi odstavek in dodajo novi odstavki, ki glasijo:
Promet
Južni del:
– projekt rekonstrukcije glavne ceste G1-5 Arja vas – Celje – Zidani Most – Krško – Drnovo in križišča Žadovinek – Obrtna cona Leskovec in novicestni priključek iz obrtne cone na glavno cesto G1-5 se ne upošteva. Površine, ki so bile predvidene za ureditev cestnega priključka se ohranjajo kot prometno komunalni koridor oziroma zelena površina.
Severni del:
– rekonstruira se priključek obstoječe javne poti JP 693850 Pot na Črnile,
– ob glavni cesti G1-5 se ob pločniku predvidi 1 m koridor za kolesarsko stezo.
Vodovod
Južni del:
– na delu trase dovozne ceste se prestavi vodovod PE fi125, vodovodni jašek (odcep vodovoda za Žadovinek) in hidrant. Prestavitev vodovoda se izvede po tehničnih pogojih upravljavca vodovoda;
– zamenjati bo potrebno obstoječi vodovod PE fi125 z DLTŽ fi125 na mestu priključka nove dovozne ceste na cesto E.
Severni del:
Predvidena je izgradnja sekundarnega in hidrantnega vodovodnega omrežja, ter postavitev nadzemnih hidrantov. Potrebna pa je odstranitev dela priključnega vodovoda do obstoječega objekta, ki se ruši.
Kanalizacija
Ker v trenutku izdelave dokumenta še ni zgrajena čistilna naprava, bo potrebno pred iztokom v kolektor, fekalno onesnažene vode prečiščevati.
Južni del:
Po pogojih upravljavca kanalizacije je potrebno na mestu priključka nove dovozne ceste na cesto E meteorno in fekalno kanalizacijo primerno zaščititi, obstoječe pokrove na kanalizaciji pa zamenjati za pokrove namenjene težkemu prometu.
Severni del:
Na obravnavanem območju se zgradi ločen sistem kanalizacijskega omrežja.
Trasi predvidene fekalne in meteorne kanalizacije ki potekata ob Cesti krških žrtev se v južnem delu območja priključita na obstoječi trasi.
Meteorne vode iz parkirišč se odvajajo preko predvidenega lovilca olj in maščob v načrtovano meteorno kanalizacijo.
Elektrika
Južni del:
Zaradi izgradnje objektov po končani komunalni ureditvi se na posameznih parcelah izvedejo kabelske zanke iz katerih bo možna kasnejša priključitev gradbiščne elektro omarice in uvod kablovoda v objektno elektro omarico.
Severni del:
Priključni kabel se na mestu, kjer prečka ceste in povozne površine položi v zaščitno cev.
Telefonsko omrežje in KTV
Južni in severni del:
Zgradi se kabelska kanalizacija za potrebe telefona in KTV. Kabli se položijo v kanalizacijo istočasno, lahko pa tudi časovno zamaknjeno.
Priključek na telefonsko in KTV omrežje se izvede iz obstoječega jaška kabelske kanalizacije, zgrajenega ob križišču glavne ceste GI/5 in Ulice MDB. Kabli telefonskega in KTV omrežja se priključijo na obstoječo telefonsko omarico oziroma na obstoječo ojačevalno postajo 77A, ki stojita ob glavni cesti GI/5 v IC Žadovinek.
Plinovod
Izvedejo se priključki do posameznih gradbenih parcel. V zaščitnem pasu plinovoda in plinskih priključkov 2x2 m ni dovoljeno postavljati nobenih objektov ali kultur, ki bi ogrožale plinovod.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
10. člen
26. člen odloka se črta in nadomesti z vsebino, ki glasi:
Hrup
Obravnavano območje se v skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni listRS 45/95 in 66/96) nahaja v III. stopnji zahtevnosti.
Za to območje je dovoljena maksimalna ekvivalentna raven hrupa podnevi 60 dB (A) in ponoči 50 dB (A).
Glede na namembnost, kjer je proizvodna obrt, lahko pričakujemo dejavnosti, ki bodo povzročale višji hrup, kot je dovoljen. Razlika med dnevno in nočno obremenitvijo s hrupom je majhna, zato se hrupne dejavnosti, ki bodo razvidne iz programskih zasnov med 22. in 6. uro ne bodo smele opravljati.
V primeru ugotovitve preseganja ravni hupa se izvedejo dodatni pasivni protihrupni ukrepi.
11. člen
V 28. členu odloka se črta prvi in drugi odstavek in nadomesti z novim odstavkom, ki glasi:
Požarno varstvo
Na območju ZN je zgrajeno hidrantno omrežje z devetimi hidranti. Predvideni objekti bodo locirani tako, da ne bodo predstavljali člena za prenos požara na sosednje objekte. Za gašenje eventuelnih začetnih požarov se v sklopu objektov namestijo gasilni aparati. Okoli objektov bodo urejene zadostne manipulativne površine in omogočen intervencijski dostop.
12. člen
29. člen odloka se črta in nadomesti z vsebino, ki glasi:
Objekte je potrebno graditi po pogojih predvidenih za območje, kjer je predvidena maksimalna intenziteta potresa VIII. Stopnje po MCS.
V skladu s 7. členom odloka o zakloniščih in drugih zaščitnih objektih na območju Občine Krško (Uradni list RS, št. 15/93) se mora pri graditvi objektov na obravnavanem območju upoštevati:
Pri drugih novih objektih namenjenih za bivanje ljudi brez zaklonišč je obvezna ojačitev plošč nad kletjo tako, da bo zdržala rušenje objekta nad njo. Pri teh objektih se omeji največji svetli vzpon pri plošči nad kletjo nad 6 m.
Debelina plošče mora biti najmanj 16 cm. Pri obtežitvi plošče nad kletjo se poveča koristna obtežitev še z dodatnim 2.0 kN / m2 in v tem primeru se lahko za vse komponente vektorja obremenitve upošteva skupni varnostni faktor 1.1. Med druge objekte za bivanje ljudi se štejejo poslovni in stanovanjski objekti, v katerih dela ali stanuje več kot 20 ljudi.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
13. člen
V 32. členu odloka se za prvim odstavkom doda novi, ki glasi:
Potrebno je upoštevati pogoje upravljavcev energetskih, komunalnih, plinovodnih vodov in naprav, ter jih pred začetkom del pravočasno obvestiti.
14. člen
33. člen odloka se črta in nadomesti z vsebino, ki glasi:
Tolerance:
Nedorečen program zahteva fleksibilnost pri določanju velikosti objekta, zato so glede na zarisane dimenzije dopustna odstopanja ±10%. Horizontalni gabarit objekta se lahko poveča za določeno površino, ki je označena v grafiki. Potrebno pa je upoštevati začrtana območja (meja maksimalne zazidljivosti), na katerih gradnja nikakor ni dovoljena, razen zunanje ureditve. Na teh območjih tolerance niso dopustne. Gradbena linija je odmaknjena najmanj 3 do 4 m od parcelne meje in najmanj 5 m od prometnega omrežja. Po predhodni strokovni preveritvi je možno povečati tudi vertikalne gabarite objekta znotraj etažnosti P+1.
V primeru združitve gradbenih parcel so dopustne tudi večje tolerance za objekte. Objekte je možno zgraditi v notranjosti nove združene gradbene parcele, ob upoštevanju zunanjih gradbenih linij (meja maksimalne zazidljivosti).
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
V 34. členu odloka se stavek črta in nadomesti z novim, ki glasi:
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v Občini Krško.
16. člen
V 35. členu odloka se stavek črta in nadomesti z novim, ki glasi:
Spremembe in dopolnitve ZN OC MDB Leskovec so stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Krško, Krajevni skupnosti Leskovec in Upravni enoti Krško.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-20/00-O503
Krško, dne 18. julija 2002
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost