Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002

Kazalo

3410. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje kmetijstva v Občini Borovnica, stran 7940.

Na podlagi 7. člena statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99 in 17/00 in Naš časopis, december 2001) je Občinski svet občine Borovnica na 28. redni seji dne 18. 7. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje kmetijstva v Občini Borovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in kriteriji za dodeljevanje sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu – pospeševanje proizvodnje hrane.
2. člen
Višino sredstev in razdelitev sredstev za program pospeševanje kmetijstva predlaga odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Občine Borovnica in jo potrdi občinski svet z odlokom o proračunu občine za tekoče leto.
3. člen
Za uresničevanje ciljev razvoja kmetijstva Občine Borovnica se finančna sredstva usmerjajo v:
– usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu,
– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejših dejavnosti,
– ohranitev in varstvo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– celovit razvoj kmetijstva z zagotovitvijo ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– druge ukrepe, pomembne za razvoj kmetijstva.
4. člen
Do finančnih sredstev so na podlagi določb tega pravilnika upravičene fizične osebe, občani Občine Borovnica, ki se ukvarjajo s kmetijsko pridelavo, predelavo in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.
Upravičenci do finančnih sredstev pa so lahko tudi pravne osebe, ki izvajajo izključno nepridobitno dejavnost na področju kmetijstva.
Upravičenci iz prvega in drugega odstavka lahko pridobijo sredstva na podlagi tega pravilnika le pod pogojem, da za isti namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov, zato morajo podati pisno izjavo. Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo spodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
5. člen
Upravičencem se sredstva dodelijo na osnovi izkazanih računov ustreznih služb ter na osnovi in pod pogoji določenimi s tem pravilnikom in z razpisi Občine Borovnica, ki morajo vsebovati:
– skupni znesek sredstev namenjenih razvoju kmetijstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– subjekte, ki lahko zaprosijo za sredstva,
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega se prošnje vložijo,
– rok za vložitev zahtevkov.
6. člen
Za izvedbo javnega razpisa je zadolžena občinska uprava v sodelovanju z odborom za kmetijstvo in gozdarstvo in s kmetijsko svetovalno službo.
7. člen
Kontrolo nad izkoriščenimi sredstvi opravlja Občinska uprava občine Borovnica v sodelovanju z odborom za kmetijstvo in gozdarstvo in s kmetijsko svetovalno službo.
8. člen
Zahtevki morajo biti vloženi na upravo občine najkasneje do 15.12. Zahtevku mora biti priložena številka žiro računa ali hranilne knjižice pri HKS Vrhnika.
9. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve intervencijskih sredstev navajal neresnične podatke na zahtevkih, izgubi vso pravico do interventnih sredstev za tekoče leto z obveznim vračilom že prejetih interventnih sredstev za tekoče leto.
10. člen
V primeru, da finančna sredstva namenjena subvencioniranju v kmetijstvu ne bodo uporabljena za vse v tem pravilniku določene namene (če za določene namene ne bo zadostnega interesa) jih odbor za kmetijstvo in gozdarstvo v mesecu oktobru lahko prerazporedi za subvencioniranje drugih opredeljenih namenov v tem pravilniku, kjer bo interes velik oziroma bo celo primanjkovalo sredstev.
II. FINANČNE INTERVENCIJE
11. člen
Sredstva so namenjena za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Borovnica, in sicer za:
– živinorejo,
– varovanje okolja in vzdrževanje kmetijske krajine,
– izboljšanje kmetijskih zemljišč in pogojev pridelovanja,
– izobraževanje in društvene dejavnosti,
– subvencioniranje obrestne mere,
– druge naloge za razvoj in ohranjanje kmetijstva (podpora zavarovanju kmetijske pridelave v sadjarstvu, poljedelstvu, zelenjadarstvu in živinoreji ter sofinanciranje nakupa hladilne tehnike).
1. Živinoreja
1.1. Sofinanciranje osemenjevanja krav
Namen: Izboljšanje proizvodnje mleka in mesa
Pogoji za pridobitev sredstev:
– zahtevke za regres vlaga Veterinarski zavod Vrhnika s priloženim seznamom upravičencev (ambulantni dnevniki).
Višina sofinanciranja: 50% stroškov osemenjevanja po kravi.
1.2. Preventivno zatiranje parazitov
Pogoji za pridobitev sredstev:
– zahtevke za regres vlaga Veterinarski zavod Vrhnika s priloženim seznamom upravičencev (ambulantni dnevniki).
Višina sofinanciranja: 40% stroškov preventivnega zatiranja parazitov.
1.3. Konjereja
Pogoji za pridobitev sredstev:
– zahtevek za regres uveljavljajo rejci plemenskih žrebcev (vpisani v rodovniško knjigo) in kobil na podlagi ustreznih dokazil (računi, potrdila...).
Višina sofinanciranj:
– rejcem kobil na območju občine se zagotavlja 30% stroškov za pripust po ceniku, ki ga izda Kmetijski zavod Ljubljana,
– sofinanciranje reje žrebca (če ni opravljenih 30 pripustov na leto, razliko krije občina, občina krije do 30% stroškov reje žrebca),
– sofinanciranje zavarovanja plemenskih žrebcev – krije se 50% stroškov zavarovalne premije za zavarovanje žrebca).
2. Varovanje okolja in vzdrževanje kmetijske krajine
2.1. Podpora ekološkemu kmetovanju
Namen ukrepa: Ohraniti kmetijstvo na slovenskem podeželju v obliki, da omogočimo zdravo preživetje ljudi, obvarovanje narave pred negativnimi vplivi kmetovanja in ohranjanja biološke pestrosti kmetijskega prostora.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo, da je upravičenec vključen v združenje ekoloških kmetovalcev,
– podatki o kmetijskem gospodarstvu (posestni listi, zemljiškoknjižni izpiski, najemna pogodba),
– zahtevke vlagajo fizične osebe,
– prosilec je upravičen do podpore v pripravljalnem obdobju – do takrat, ko je potrjen kot ekološki kmet, največ dve leti.
Višina sofinanciranja: 100% stroškov ekološke kontrole oziroma največ 100.000 SIT/upravičenca)
2.2. Sofinanciranje testiranja škropilnic in pršilnikov.
Namen ukrepa: Testiranje traktorskih škropilnic in pršilnikom zaradi okolju prijaznejše pridelave hrane in smotrnejše rabe fitofarmacevtskih sredstev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o opravljenem preizkusu testiranja škropilnic ali pršilnikov,
– zahtevke vlagajo fizične osebe ali zato pooblaščene organizacije s priloženim seznamom upravičencev.
Višina sofinanciranja: 100% stroškov testiranja škropilnic in pršilnikov
2.3. Podpora čebelarstvu
Namen ukrepa: Ohranjanje biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem in širjenjem medovitih rastlin ter zdravstvenemu varstvu čebel.
Upravičeni stroški: zdravljenje čebel, stroški izobraževanja, seminarjev, stroški čebelarskega krožka.
Upravičenci za pridobitev sredstev: čebelarsko društvo.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– zahtevke vlaga čebelarsko društvo s poročilom o izvedenih ukrepih,
– zahtevku je potrebno priložiti ustrezne račune, ki bremenijo program izvedenih ukrepov in seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
Višina sofinanciranja: do 50% stroškov zdravljenja čebel, 100% kritje stroškov izobraževanja, seminarjev za člane čebelarskega društva in stroškov čebelarskega krožka v OŠ oz največ 500.000 SIT.
3. Izboljšanje kmetijskih zemljišč in pogojev pridelovanja
3.1. Male melioracije
Namen ukrepa: Izravnava depresij z odvodnjo odvečnih vod ter izboljšanje pogojev za strojno obdelavo.
Upravičeni stroški: strošek strojnih ur, strošek dela, nasipni material, cevi...
Pogoji za pridobitev sredstev:
– zahtevek pripravi kmetijsko svetovalna služba z opisom del ter vrisom posegov v mapno kopijo in program urejanja zemljišča s finančno konstrukcijo,
– zahtevke vlagajo fizične osebe,
– zahtevku je potrebno priložiti: zahtevek kmetijsko svetovalne službe, kopije računov izvajalca oziroma računov za material potrjena s strani kmetijske svetovalne službe, da so dela res izvršena.
Višina sofinanciranja: 100% stroškov strojnih del oziroma materiala, za posamezno kmetijo največ 60.000 SIT
3.2. Čiščenje zaraščenih površin
Namen ukrepa: Čiščenje zaraščenih površin.
Upravičeni stroški: stroški čiščenja, stroški traktorskih, strojnih ur.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– zahtevek pripravi kmetijsko svetovalna služba z opisom del ter vrisom posegov v mapno kopijo in program čiščenja zaraščenih površin s finančno konstrukcijo,
– zahtevke vlagajo fizične osebe,
– zahtevku je potrebno priložiti: zahtevek kmetijsko svetovalne službe, kopije računov izvajalca potrjena s strani kmetijsko svetovalne službe oziroma v primeru, da dela izvaja lastnik sam, potrdilo s strani kmetijske svetovalne službe, da so dela res izvršena.
Višina sofinanciranja: 100.000 SIT/ha
3.3. Vzdrževanje sekundarnih jarkov
Namen ukrepa: Vzdrževanje sekundarnih jarkov na kmetijskih površinah z jarkačem
Upravičeni stroški: strošek strojnih del narejenih z jarkačem
Pogoji za pridobitev sredstev:
– zahtevke vlagajo fizične osebe oziroma izvajalec del s priloženimi delovnimi nalogi.
Višina sofinanciranja: 50% stroškov opravljenih strojnih ur z jarkačem
3.4. Urejanje pašnikov
Namen ukrepa: Podatki iz agrokarte opozarjajo na proces zaraščanja kmetijske zemlje tako v hribovitem delu občine, kot tudi na barju. Zaraščanju bomo kos le z uvajanjem paše vseh vrst prežvekovalcev.
Upravičeni stroški: nakup kolov, pastirjev, žic, izolatorjev, napajalnikov ipd.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– zahtevek pripravi kmetijsko svetovalna služba z opisom del ter vrisom posegov v mapno kopijo in program urejanja zemljišča s finančno konstrukcijo,
– zahtevke vlagajo fizične osebe,
– zahtevku je potrebno priložiti: zahtevek kmetijsko svetovalne službe, kopije računov izvajalca oziroma računov za material potrjena s strani kmetijsko svetovalne službe, da so dela res izvršena.
Višina sofinanciranja: za obnovo pašnikov, ki so potrebni obnove se sofinancira 3.000 SIT/ha, za novo urejene pašnike pa se sofinancira 30.000 SIT/ha, vendar največ v višini vrednosti del (računi), vzdrževanje se na pašniku prizna vsaki dve leti
3.5. Urejanje poti, kolovozov in mostov v javni uporabi, ki jih koristijo občani in tudi kmetje
Pogoji za pridobitev sredstev:
– program za ureditev poti in kolovozov pripravi kmetijsko svetovalna služba,
– zahtevek vlagajo fizične osebe oziroma neposredno izvajalci, ki opravijo to storitev s priloženimi računi.
Višina sofinanciranja:
– za glavne kolovoze občina zagotavlja nasipni materiala s prevozom ter ureditev kolovoza (gredanje, valjanje, nasipanje...) – 100% upravičenih stroškov,
– za ostale kolovoze, ki niso glavni in jih uporabljajo samo lastniki zemljišč, se zagotavlja nasipni material s prevozom, in sicer na podlagi vloge skupine uporabnikov, lastnikov zemljišč, odbor za kmetijstvo na podlagi vlog za ureditev takih kolovozov pripravi letni program vzdrževanja – največ do 50% upravičenih stroškov,
– za urejanje mostov občina zagotavlja del sredstev (50% vrednosti investicije, vendar največ 200.000 SIT/most) ob pogoju, da del sredstev zagotovijo tudi lastniki zemljišč, ki uporabljajo most do dostopa do svojih zemljišč.
3.6. Gozdne vlake
Pogoji za pridobitev sredstev:
– zahtevek pripravi zavod za gozdove z opisom del ter vrisom posegov v mapno kopijo in program s finančno konstrukcijo,
– zahtevke vlagajo fizične osebe,
– sredstva se izplačujejo ob pogoju, da je gozdna vlaka narejena po navodilih zavoda za gozdove,
– zahtevku je potrebno priložiti: zahtevek zavoda za gozdove, kopije računov izvajalca, ki je opravil storitev, zapisnik zavoda, da so dela narejena v skladu z navodili.
Upravičeni stroški: strošek strojnih ur narejenih z rovokopačem, strošek strojnih ur narejenih z bagrom.
Višina sofinanciranja:
– za novogradnjo gozdne vlake narejene z rovokopačem 150 SIT/m vlake,
– za rekonstrukcijo gozdne vlake narejene z rovokopačem 100 SIT/m vlake,
– za novogradnjo gozdne vlake narejene z bagrom 500 SIT/m vlake,
– za rekonstrukcijo gozdne vlake narejene z bagrom 375 SIT/m vlake, najvišja dovoljena pomoč znaša 100.000 SIT na strošek narejene gozdne vlake
4. Izobraževanje in društvene dejavnosti
4.1. Izvajanje izobraževanja
Namen ukrepa: Spodbujanje dodatnega izobraževanja kmetov in gospodinj na predavanjih, tečajih, sofinanciranje prireditev s področja kmetijstva – prikaz kmečkih opravil.
4.1.1. Tečaji
Upravičenci so: kmetijska svetovalna služba in drugi izvajalci izobraževanja ter delavnic na podlagi programa izobraževanja ter kmetje Občine Borovnica.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– tečaj mora biti predhodno odobren s strani občine (glede na vrsto, trajanje in stroške izobraževanja),
– zahtevke vlaga organizator oziroma izvajalec s predložitvijo računa ter seznama udeležencev tečaja,
– zahtevke lahko vlagajo tudi fizične osebe, in sicer na podlagi plačanega računa in potrdila o opravljenem izobraževanju.
Višina sofinanciranja: 100% stroškov zunanjih predavateljev oziroma 100% stroškov izobraževanja posameznika.
4.1.2. Prireditve s področja kmetijstva – prikaz kmečkih opravil
Pogoji za pridobitev sredstev:
– zahtevke vlaga organizator oziroma izvajalec s predložitvijo računa oziroma programa,
– sofinanciranje prireditve s področja kmetijstva na podlagi vloge.
Višina sofinanciranja: 50.000 SIT/prireditev.
4.1.3. Priprava nalog za strategijo razvoja kmetijstva v Občini Borovnica
Pogoji za pridobitev sredstev:
– naloga mora biti predhodno odobrena s strani občine,
– zahtevek vlaga pripravljalec naloge za strategijo razvoja kmetijstva s predložitvijo naloge.
Višina sofinanciranja: 100% stroškov priprave naloge za strategijo razvoja kmetijstva.
4.2. Delovanje aktivov, društev in skupin s področja kmetijstva
Namen ukrepa: Spodbujanja delovanja aktivov, društev in skupin s področja kmetijstva.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– aktivi, društva in skupine s področja kmetijstva, ki se s svojo dejavnostjo ukvarjajo neprofitno, imajo sedež in delujejo na območju Občine Borovnica so upravičeni do sredstev za sofinanciranje njihovega delovanja oziroma realizacije letnih programov dela,
– finančno ovrednoten program dela,
– račun o izvedenem delu in nalogah (najem stojnic na predstavitvah, strokovne ekskurzije, organizacija tečajev, predavanj...).
Višina sofinanciranja: ŠUMNIK največ 50.000 SIT.
Društvo podeželskih žena AJDA največ 420.000 SIT.
5. Subvencioniranje obrestne mere za kredite za investicijo
Namen ukrepa: Spodbujanje strukturnih sprememb in kmetij, uvajanje novejših tehnoloških rešitev in tehnologi na kmetiji, gradnja in obnova hlevov, nakup hlevske opreme, prostorov za skladiščenje gnoja in gnojevke, gradnja in obnova objektov za dodelavo, skladiščenje in predelavo kmetijskih pridelkov ter pripadajoče opreme osnovne in dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Občina bo sofinancirala investicije začete v tekočem letu.
Upravičeni stroški: nabava gradbenega materiala, stroški opravljenih strojnih ur itd...
Pogoji za pridobitev sredstev:
– gre za najetje kredita za investicijo (gradnja, adaptacija hlevov, kozolcev, nakup hlevske opreme...),
– sklenjena pogodba med fizično osebo, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo in banko, pri kateri se koristi kredit,
– amortizacijski načrt koriščenja sredstev,
– zahtevke vlagajo fizične osebe oziroma v njihovem imenu banka pri kateri se koristi kredit.
Višina sofinanciranja: realna obrestna mera kredita oziroma največ do 40% upravičenih stroškov investicije.
6. Druge naloge za razvoj in ohranjanje kmetijstva
6.1. Podpora zavarovanju kmetijske pridelave v sadjarstvu, poljedelstvu, zelenjadarstvu in živinoreji.
Namen ukrepa: Zagotavljanje dohodka lastnikom kmetijske pridelave.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sklenjena zavarovalna polica za tekoče leto,
– zahtevke vlagajo fizične osebe.
Višina sofinanciranja: 10% stroškov zavarovalne premije, vendar največ 50.000 SIT.
6.2. Sofinanciranje nakupa hladilne tehnike
Namen ukrepa: Zaradi zaostritve higienskih pogojev izboljšati hladilno tehniko pri individualnih ukrepih
Pogoji za pridobitev sredstev:
– hladilna tehnika mora biti kupljena v tekočem letu,
– občina ne sofinancira nakupa pomožnih priključkov,
– zahtevek vloži upravičenec na občinsko upravo s priloženim originalnim računom,
– kolikor kmetje uveljavljajo sredstva za ta ukrep, ne morejo koristiti sredstev za subvencioniranje obrestne mere.
Višina sofinanciranja: 30% vrednosti kupljene opreme, vendar največ 50.000 SIT.
III. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika začne veljati pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje kmetijstva v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 59/01).
13. člen
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje kmetijstva v Občini Borovnica začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 066/3-28/12-316/02
Borovnica, dne 18. julija 2002.
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

AAA Zlata odličnost