Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002

Kazalo

3384. Sklep o preoblikovanju Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p.o., v javni zavod Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, stran 7915.

Na podlagi 6. člena zakona o Vladi Republike Slovenje (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 52/02) ter 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I, Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 8/96 in 36/00) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o preoblikovanju Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p.o., v javni zavod Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p.o. (v nadaljnjem besedilu: inštitut) je bil ustanovljen 1. avgusta 1952. Ustanoviteljica inštituta je bila Okrajna zadružna zveza Celje (vpis izvršen dne 1. avgusta 1952 v registrskem vložku registracijskega sodišča v Celju št. 1.316-00), ki je svoje ustanoviteljske pravice 16. maja 1975 prenesla na Poslovno skupnost za hmeljarstvo Slovenije n.sol.o. (vpis izvršen dne 16. maja 1975 v registrskem vložku registracijskega sodišča v Celju).
Na podlagi sklepa Temeljnega sodišča v Celju, enota v Celju, z dne 31. 10. 1991 se je Poslovna skupnost za hmeljarstvo Slovenije n.sol.o. preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo v mešani lastnini s firmo: Hmeljarska družba Slovenije, d.o.o., Žalec (vpis izvršen v sodni register Temeljnega sodišča v Celju, enota v Celju s sklepom št. Srg 916/91 z dne 31. oktobra 1991).
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Celju, št. Srg 3287/94 z dne 13. septembra 1995 je bila zaradi uskladitve z zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93) pri Hmeljarski družbi Slovenije, d.o.o., Žalec vpisana sprememba firme, in sicer Hmeljarsko združenje Slovenije, s pravno organizacijsko obliko Gospodarskega interesnega združenja.
Hmeljarsko združenje Slovenije-GIZ Žalec je na podlagi sklepa skupščine z dne 31. januarja 2002 preneslo vse ustanoviteljske pravice na Republiko Slovenijo.
2. člen
S tem sklepom se inštitut preoblikuje v javni zavod Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
3. člen
Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Zavod je univerzalni pravni naslednik inštituta.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
5. člen
Ime zavoda je: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
Skrajšano ime zavoda je: IHPS.
Ime v angleškem jeziku: Slovenian institute for hop research and brewing.
Ime v nemškem jeziku: Slowenisches Institut fur hopfenbau und brauereiwesen.
Ime zavoda v tujem jeziku se lahko uporablja pri poslovanju s tujimi partnerji poleg imena zavoda v slovenskem jeziku.
Sestavni del imena zavoda je znak (logotip), ki predstavlja dva hmeljna storžka in dva hmeljna lista, od katerih je eden v ospredju in delno prekriva storžka, drugi pa je v ozadju in je delno prekrit s storžkom.
Sedež zavoda je: Cesta Žalskega tabora 2, Žalec.
Naslov zavoda se lahko spremeni s soglasjem sveta zavoda.
6. člen
Zavod uporablja v pravnem prometu žig, ki je okrogle oblike in ima premer 35 mm. V sredini žiga je logotip zavoda, na obodu pa je izpisano ime »Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije« in zaporedna številka žiga.
Direktor določi število, hrambo in uporabo žigov ter delavce, ki so zanje odgovorni.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
7. člen
Dejavnosti zavoda v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo standardne klasifikacije dejavnosti, so:
A) 01.1    Pridelovanje kmetijskih rastlin
A) 01.3    Mešano kmetijstvo
A) 01.4    Storitve za rastlinsko pridelavo in
        živinorejo, razen veterinarskih storitev;
        urejanje parkov
DA) 15.86   Predelava čaja in kave
DA) 15.87   Proizvodnja različnih začimb, dišav
        in drugih dodatkov
DA) 15.96   Proizvodnja piva
DA) 15.97   Proizvodnja slada
DE) 22.1    Založništvo
DE) 22.3    Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G) 51.21    Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo
G) 51.22    Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
G) 51.31    Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami
G) 51.37    Trgovina na debelo s kavo, čajem,
        kakavom, začimbami
G) 52.63    Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
H) 55.231   Dejavnost otroških letovišč, počitniških
        in sindikalnih domov
I) 60.24    Cestni tovorni promet
I) 63.12    Skladiščenje
K) 70.2    Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K) 71.31    Dajanje kmetijskih strojev in opreme
        v najem
K) 71.33    Dajanje pisarniške in računalniške
        opreme v najem
K) 71.34    Dajanje drugih strojev in opreme v najem
K) 72.3    Obdelava podatkov
K) 72.4    Omrežne podatkovne storitve
K) 72.6    Druge računalniške dejavnosti
K) 73.1    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
        na področju naravoslovja in tehnologije
K) 73.2    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
        na področju družboslovja in humanistike
K) 74.12    Računovodske, knjigovodske in revizijske
        dejavnosti, davčno svetovanje (vse, razen
        revizijske dejavnosti)
K) 74.13    Raziskovanje trga in javnega mnenja
K) 74.14    Podjetniško in poslovno svetovanje
K) 74.2    Prostorsko načrtovanje, projektiranje in
        tehnično svetovanje
K) 74.3    Tehnično preizkušanje in analiziranje
K) 74.82    Pakiranje
K) 74.85    Tajniška dela in prevajanje
K) 74.87    Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
M) 80.422   Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje, d. n.
O) 92.51    Dejavnost knjižnic in arhivov
O) 92.53    Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
        naravnih rezervatov.
Zavod lahko opravlja v manjšem obsegu tudi druge zadeve, ki so potrebne za izvajanje glavne dejavnosti.
8. člen
V okviru izvajanja registriranih dejavnosti iz prejšnjega člena zavod opravlja dejavnosti javne službe s področja kmetijstva, in sicer:
– javno službo kmetijskega svetovanja,
– javno službo zdravstvenega varstva rastlin,
– javno službo na področju fitofarmacevtskih sredstev in naprav,
– javno službo na področju semenarstva,
– javno službo strokovne naloge v proizvodnji kmetijskih rastlin in
– javno službo naloge genske banke.
Naloge javne službe v okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredelijo v statutu zavoda.
Zavod opravlja tudi naslednje strokovne naloge po pooblastilu ministra, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
– opravlja certificiranje pridelka hmelja,
– opravlja nalogo za obvladovanje karantenskih škodljivih organizmov,
– opravlja strokovne naloge preizkušanja in ocenjevanja fitofarmacevtskih sredstev,
– opravlja strokovno kontrolo nad pridelovanjem sadik za hmeljarstvo,
– opravlja preverjanje kakovosti piva in surovin za proizvodnjo piva.
9. člen
V okviru svoje dejavnosti lahko zavod v soglasju z ustanoviteljem ustanovi drug zavod ali podjetje.
10. člen
Organiziranost zavoda se podrobneje določi s statutom zavoda.
IV. ORGANI ZAVODA
11. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– strokovni svet in
– direktor.
Svet zavoda
12. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda ima sedem članov, od katerih imenuje:
– ustanovitelj: štiri člane, od tega dva člana iz ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, enega člana iz ministrstva, pristojnega za gospodarstvo in enega člana iz ministrstva, pristojnega za znanost,
– Hmeljarsko združenje Slovenije-GIZ Žalec: dva člana in
– zaposleni delavci zavoda: enega člana.
Predsednika sveta izvolijo člani izmed predstavnikov ustanovitelja.
13. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge in pristojnosti:
– sprejema statut,
– sprejema akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema 5-letni program razvoja na predlog direktorja,
– sprejema poslovnik o delu sveta,
– sprejema cenik storitev tržne dejavnosti zavoda na predlog direktorja,
– daje predhodno soglasje na dolgoročno zadolževanje zavoda,
– sprejema letni program dela in finančni načrt na predlog direktorja,
– spremlja in nadzoruje poslovanje zavoda skladno s programom dela in finančnim načrtom,
– sprejema letno poročilo na predlog direktorja,
– obravnava pobude strokovnega sveta in o njih sklepa,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem sklepom in statutom.
K statutu, programu razvoja zavoda, letnemu programu dela, finančnemu načrtu, letnemu poročilu in imenovanju in razrešitvi direktorja mora svet pridobiti soglasje ustanovitelja.
Na prvi akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest zavoda je potrebno pridobiti predhodno soglasje ustanovitelja. Morebitne nadaljnje spremembe in dopolnitve tega akta sprejema svet zavoda na predlog direktorja, razen ko se sistemizacija delovnih mest poveča za več kot 5 % glede na obstoječe stanje. V tem primeru je potrebno pridobiti soglasje ustanovitelja.
14. člen
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Način dela sveta se določi s statutom zavoda in poslovnikom o delu sveta.
Člani sveta zavoda so upravičeni do nadomestila potnih stroškov in dnevnice, razen če teh stroškov niso imeli oziroma so jih dobili povrnjene že pri svojem delodajalcu.
Člani sveta so upravičeni do sejnine, le če tako odloči ustanovitelj.
Direktor zavoda
15. člen
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod, je odgovoren za strokovnost in zakonitost dela zavoda ter ima druge pristojnosti, pravice in obveznosti, ki jih določa zakon, kolektivna pogodba, ta sklep, statut in drugi splošni akti.
Med odsotnostjo direktorja zavod zastopa in predstavlja delavec, ki ga določi direktor s pisnim pooblastilom, v katerem sta določena obseg in vsebina zastopanja.
Dokumente s področja finančnega in računovodskega poslovanja obvezno sopodpisujeta direktor oziroma oseba, ki jo direktor pooblasti, ter vodja finančno računovodske službe, ki je poleg direktorja še posebej odgovoren za zakonitost in gospodarnost poslovanja v skladu z zakonom.
16. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa s soglasjem ustanovitelja. Podrobnejša določila glede postopka imenovanja in razrešitve direktorja se določijo v statutu.
Mandat direktorja traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
17. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg zakonsko določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri, ki je povezana z osnovno dejavnostjo zavoda,
– najmanj deset let delovnih izkušenj,
– ima strokovne in organizacijske sposobnosti,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
18. člen
Delavce s posebnimi pooblastili in vodstvene delavce imenuje direktor po predhodnem soglasju sveta zavoda.
Strokovni svet
19. člen
Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja strokovnega dela zavoda se oblikuje strokovni svet.
Strokovni svet odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih z zakonom in statutom.
20. člen
Člane strokovnega sveta imenuje direktor zavoda izmed zaposlenih, ki imajo status raziskovalca.
Direktor zavoda je član strokovnega sveta po položaju.
Mandat članov strokovnega sveta traja štiri leta.
Člani strokovnega sveta zavoda so upravičeni do nadomestila potnih stroškov in dnevnice, razen če teh stroškov niso imeli oziroma so jih dobili povrnjene že pri svojem delodajalcu. Člani strokovnega sveta so upravičeni do sejnine le, če tako odloči ustanovitelj.
21. člen
Podrobnejše pristojnosti strokovnega sveta, število članov in način dela določi statut zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
22. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last Republike Slovenije. Zavod mora s premoženjem ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
23. člen
Zavod samostojno razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
24. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti:
– iz državnega proračuna,
– iz proračunov lokalnih skupnosti,
– z opravljanjem dejavnosti za naročnike,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami in darili ter
– iz drugih zakonitih virov.
Sredstva iz državnega proračuna zavod pridobiva na podlagi potrjenega letnega programa dela in finančnega načrta. Letni program dela, ki se izdela na podlagi veljavnih meril strokovnega programa zavoda, in finančni načrt pripravi direktor in predloži v sprejem svetu zavoda. Svet zavoda mora k letnemu programu dela in finančnemu načrtu pridobiti soglasje ustanovitelja.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
25. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
26. člen
Za svoje obveznosti zavod odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
27. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova opravljanja javne službe največ do vrednosti sredstev, ki so zavodu letno namenjena za opravljanje javne službe in izvajanje javnih pooblastil.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova tržne dejavnosti. Za te obveznosti odgovarja zavod samostojno s prihodki iz tržne dejavnosti.
VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM IN KRITJE PRIMANJKLJAJA PRIHODKOV NAD ODHODKI ZAVODA
28. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
29. člen
O načinu pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Organi inštituta, ki so bili izvoljeni ali imenovani pred uveljavitvijo tega sklepa, nadaljujejo z delom do imenovanja novih organov zavoda, v okviru pristojnosti, določenih v tem sklepu.
31. člen
Direktor inštituta nadaljuje delo kot vršilec dolžnosti direktorja zavoda.
Vršilec dolžnosti direktorja je dolžan poskrbeti za vpis tega sklepa v sodni register, za izpeljavo vseh postopkov za sprejem aktov, ki so pomembni za delo zavoda, in za izpeljavo postopkov za oblikovanje organov zavoda v skladu s tem sklepom.
32. člen
Svet inštituta nadaljuje z delom do imenovanja novega sveta zavoda, ki se konstituira najkasneje v 60 dneh od uveljavitve tega sklepa.
Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče vršilec dolžnosti direktorja.
33. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preidejo redno zaposleni delavci inštituta v delovno razmerje z zavodom.
34. člen
Plače zaposlenih v zavodu se določajo v skladu z zakonodajo, ki ureja razmerja plač v javnem sektorju, in kolektivno pogodbo za področje negospodarstva.
35. člen
Do razporeditve delavcev v skladu s prvim aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest zavoda obdržijo zaposleni delavci plače, kot so jih imeli pred preoblikovanjem inštituta v zavod.
36. člen
Do sprejema novega statuta zavoda velja obstoječi statut inštituta v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in s tem sklepom.
Statut zavoda mora biti sprejet najkasneje v štirih mesecih od uveljavitve tega sklepa.
V 60 dneh od dneva veljavnosti statuta se imenuje direktorja.
37. člen
Zavod razpolaga z vsem premoženjem inštituta, ki je izkazano v bilanci stanja inštituta na dan 31. decembra 2001.
38. člen
Vršilec dolžnosti direktorja zavoda je dolžan takoj pričeti s postopki za vpis lastninske pravice zavoda na premoženju, ki ima v zemljiški knjigi status družbene lastnine s pravico uporabe dosedanjega inštituta in ki ni predmet vračanja po zakonu, ki ureja denacionalizacijo, oziroma ki ni predmet lastninjenja po zakonu, ki ureja sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
Po opravljenih postopkih iz prejšnjega odstavka se premoženje, na katerem je vpisana lastninska pravica zavoda in mora biti brez bremen, s pogodbo neodplačno prenese v last Republike Slovenije, le-ta pa v upravljanje zavoda.
Vršilec dolžnosti direktorja oziroma direktor zavoda v okviru letnih poročil zavoda predloži tudi podrobna poročila o izvršitvi nalog iz prvega in drugega odstavka tega člena.
39. člen
Zavod mora v dveh mesecih po vpisu statusnega preoblikovanja v sodni register ustanovitelju predložiti v sprejem otvoritveno bilanco stanja po stanju na dan vpisa statusnega preoblikovanja v sodni register in prilogo s podrobnimi pojasnili k postavkam iz otvoritvene bilance stanja.
Otvoritveni bilanci stanja mora zavod predložiti tudi poročilo o poslovanju inštituta za obdobje od 1. januarja 2002 do dneva vpisa statusnega preoblikovanja v sodni register.
40. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati dosedanji ustanovitveni akt inštituta.
41. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-30/2002-1
Ljubljana, dne 25. julija 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost