Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2248. Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna

MINISTRSTVA

2205. Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
2206. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2207. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o vrstah meril, za katere so obvezne odobritve tipa in overitve
2208. Odredba o izobraževalnem programu PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA
2209. Odredba o izobraževalnem programu GLASBENA PRIPRAVNICA
2210. Odredba o izobraževalnem programu PLESNA PRIPRAVNICA
2211. Pravilnik o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave
2212. Pravilnik o licencah za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo
2213. Pravilnik o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav
2214. Pravilnik o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti
2215. Pravilnik o prenehanju uporabe pravilnika o stopnji čistote zlatih polizdelkov za predmete zobne protetike in o načinu njihove kontrole
2216. Pravilnik o prenehanju uporabe pravilnika o tehičnih pogojih, ki jim morajo glede izdelave ustrezati predmeti iz plemenitih kovin
2217. Pravilnik o potrdilu o poravnanem letnem povračilu za uporabo cest oziroma o oprostitvi plačila letnega povračila ali ugotovitvi, da se za vozilo letno povračilo za uporabo cest ne plača
2218. Pravilnik o spremembah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje
2219. Pravilnik o spremembah pravilnika o napredovanju delavcev zaposlenih na področju socialnega varstva
2220. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju delavcev zaposlenih v zdravstvu
2221. Pravilnik o čolnih in plavajočih napravah
2222. Načrt za izvajanje usmeritev in nalog iz nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005

BANKA SLOVENIJE

2223. Sklep o vodenju računov pri Banki Slovenije
2224. Sklep o spremembah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
2225. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 27. 5. do 2. 6. 2002

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2226. Sklep o potrditvi učbenika: GOSPODARSKO POSLOVANJE 3
2227. Sklep o potrditvi učbenika: GOSPODARSKO POSLOVANJE 2
2228. Sklep o potrditvi zbirke vaj: RAČUNOVODSTVO 2, VAJE
2229. Sklep o potrditvi zbirke vaj: TRENJE
2230. Spremembe in dopolnitve pravilnika o zdravniških licencah
2231. Pravila o splošnih pogojih poslovanja javne ustanove Ad future
2232. Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja
2233. Aneks št. 2 k tarifni prilogi k splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti
2234. Razlage določil kolektivne pogodbe delavcev gostinstva in turizma
2235. Tarifa o taksah in nadomestilih
2236. Poročilo o gibanju plač za marec 2002

OBČINE

Benedikt

2237. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Benedikt

Celje

2238. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
2239. Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN Otok I
2240. Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN Otok III S - sever-jug
2241. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k. o. Teharje

Grosuplje

2242. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta "Pri Bambiču"

Kamnik

2243. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega podjetja centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah

Novo mesto

2244. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave Mestne občine Novo mesto
2245. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji javnih naročil male vrednosti

Slovenj Gradec

2246. Program priprave zazidalnega načrta "Ct1-Južni vstop 2"

Škocjan

2247. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škocjan za leto 2001
AAA Zlata odličnost