Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002

Kazalo

2211. Pravilnik o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave, stran 4415.

Na podlagi 3.b člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95, 22/00 in 85/01) izdaja minister, pristojen za finance
P R A V I L N I K
o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati institucija za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave (v nadaljnjem besedilu: institucija), postopek imenovanja institucije in stroške postopka.
2. člen
Institucija po predpisanem postopku ugotavlja skladnost igralne naprave s predpisanimi tehničnimi in drugimi zahtevami. Rezultat ugotavljanja skladnosti je razviden v poročilu o preizkusu, ki ga sestavlja tehnično poročilo o izvedenih preizkusih, meritvah in ugotavljanju funkcionalnih lastnosti, v primeru ugotovljene skladnosti pa tudi certifikat o skladnosti tipa s tehničnimi zahtevami za igralno napravo.
Za potrebe tega pravilnika se za poročila o preizkusu igralne naprave štejejo:
– poročila, ki se nanašajo na ugotavljanje skladnosti tipa igralne naprave,
– poročila, ki se nanašajo na kontrolo izpolnjevanja tehničnih zahtev za igralne naprave v uporabi.
3. člen
Institucija mora imeti sedež v Republiki Sloveniji. Institucije, ki izpolnjujejo zahteve, določene s tem pravilnikom, imenuje minister, pristojen za finance.
4. člen
Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati institucije, se nanašajo na:
– usposobljenost institucije za preverjanje izpolnjevanja tehničnih zahtev, ki jim mora ustrezati igralna naprava in izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave,
– razpolaganje s strokovno usposobljenim osebjem in potrebno opremo,
– zagotavljanje neodvisnosti in nepristranosti,
– zagotavljanje poslovne tajnosti,
– zavarovanje odgovornosti za opravljeno delo.
USPOSOBLJENOST INSTITUCIJE
5. člen
Institucija mora biti usposobljena za ugotavljanje skladnosti tipa igralne naprave ter kontrolo izpolnjevanja tehničnih zahtev.
Za ugotavljanje skladnosti tipa s tehničnimi zahtevami za igralne naprave mora institucija izpolnjevati zahteve standarda SIST EN 45011, za kontrolo izpolnjevanja tehničnih zahtev igralne naprave v uporabi pa zahteve standarda SIST EN 45004, in sicer kot kontrolni organ tipa A.
Obseg usposobljenosti za ugotavljanje skladnosti tipa in kontrolo tehničnih zahtev mora vsebovati najmanj preverjanje funkcionalnih lastnosti igralne naprave, zaščito pred nepooblaščenimi posegi, naključnost oziroma verjetnost dobitka in primernost za vključitev v nadzorni informacijski sistem za vse vrste igralnih naprav.
RAZPOLAGANJE S STROKOVNO USPOSOBLJENIM OSEBJEM IN POTREBNO OPREMO
6. člen
Institucija mora redno zaposlovati najmanj štiri usposobljene strokovnjake s področja kontrole, preizkušanja in certificiranja proizvodov, od tega najmanj dva z najmanj VII. stopnjo izobrazbe in najmanj dva strokovnjaka z vsaj tremi leti delovnih izkušenj na področju igralnih naprav.
Institucija mora razpolagati z opremo, ki ji omogoča, da pravilno izvaja administrativne in tehnične naloge, povezane s preizkušanjem igralne naprave.
Strokovno osebje, ki je odgovorno za preizkušanje igralne naprave, mora imeti:
– tehnično in poklicno usposobljenost,
– znanje o zahtevah za preizkuse in kontrole, ki jih opravlja, in ustrezne izkušnje s takimi preizkusi.
7. člen
Institucija mora imeti za večino potrebnih preizkusov svoje preizkusne laboratorije. Za preizkuse, ki jih ne more izvajati v svojih preizkusnih laboratorijih, mora imeti urejeno sodelovanje z drugimi neodvisnimi preizkusnimi laboratoriji.
Laboratorij, ki opravlja preizkuse funkcionalnih lastnosti igralne naprave, zaščite pred nepooblaščenimi posegi, naključnosti oziroma verjetnosti dobitka in primernosti za vključitev v nadzorni informacijski sistem, mora razpolagati z ustreznimi preizkusnimi zmogljivostmi (osebje, oprema, dokumentirani postopki) in izpolnjevati zahteve iz standarda SIST EN ISO/IEC 17025 za navedeni obseg preizkusov.
Institucija oziroma njen preizkusni laboratorij mora ločeno za igralne avtomate, žrebalne naprave in igralne mize v internih navodilih za delo opredeliti postopek preverjanja tehničnih zahtev.
ZAGOTAVLJANJE NEODVISNOSTI IN NEPRISTRANOSTI
8. člen
Institucija mora biti neodvisna in nepristrana v razmerju do pravnih ali fizičnih oseb, ki so neposredno ali posredno povezane z igralnimi napravami, za katere institucija izdaja poročila o preizkusu.
Institucija in njeno osebje ne sme biti načrtovalec, proizvajalec, dobavitelj, monter, vzdrževalec igralnih naprav ali njihov pooblaščeni zastopnik. Prav tako ne sme biti neposredno ali posredno vključena v načrtovanje, izdelavo, trženje ali vzdrževanje igralnih naprav, kar ne izključuje možnosti izmenjave tehničnih informacij med proizvajalcem in institucijo.
ZAGOTAVLJANJE POSLOVNE TAJNOSTI
9. člen
Osebje institucije mora varovati kot poslovno tajnost vse podatke, ki jih pridobi med opravljanjem nalog v zvezi z izdajo poročil o preizkusu igralne naprave.
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA OPRAVLJENO DELO
10. člen
Institucija mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti za opravljeno delo. Zavarovalna vsota mora znašati vsaj 10,000.000 SIT.
POSTOPEK IMENOVANJA INSTITUCIJE
11. člen
Postopek imenovanja institucije se začne z vložitvijo njene zahteve za opravljanje nalog, ki se nanašajo na preverjanje izpolnjevanja tehničnih zahtev, ki jim mora ustrezati igralna naprava in na izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave. Zahteva se vloži pri ministru, pristojnemu za finance.
12. člen
V zahtevi mora vložnik navesti naslednje podatke oziroma predložiti naslednja dokazila:
– svoje splošne podatke (ime oziroma firmo in sedež, pravno organizacijsko obliko, organizacijsko strukturo z opisom medsebojnih razmerij posameznih organizacijskih enot),
– izpisek iz sodnega registra,
– svoje tehnične in kadrovske zmogljivosti ter lokacije, na katerih se izvajajo naloge ugotavljanja skladnosti,
– dokazilo o zavarovanju odgovornosti za opravljeno delo,
– opredelitev vrste, področja in obsega nalog in proizvodov, na katere se te naloge nanašajo,
– dokazila o usposobljenosti za preverjanje izpolnjevanja tehničnih zahtev, ki jim mora ustrezati igralna naprava, skladno z zahtevami iz 5. člena tega pravilnika.
13. člen
Kot najprimernejša dokazila o usposobljenosti za preverjanje izpolnjevanja tehničnih zahtev, ki jim mora ustrezati igralna naprava, se štejejo pridobljene akreditacijske listine.
Akreditacija je lahko pridobljena pri Slovenski akreditaciji ali drugem akreditacijskem organu, ki je podpisnik večstranskega sporazuma za certificiranje proizvodov oziroma kontrolo znotraj Evropske akreditacije (EA).
Če vložnik nima pridobljene akreditacije v zahtevanem obsegu, mora zahtevi predložiti še naslednja dokazila:
– poslovnik kakovosti, ki je skladen z zahtevami standardov SIST EN 45011, SIST EN 45004 in SIST EN ISO/IEC 17025,
– potrditev zahtevka za akreditacijo za področja preverjanja funkcionalnih lastnosti igralnih naprav, zaščite pred nepooblaščenimi posegi, naključnosti oziroma verjetnosti dobitka in primernosti za vključitev v nadzorni informacijski sistem, in sicer po standardih SIST EN 45011, SIST EN 45004 in SIST EN ISO/IEC 17025, ki ga izda akreditacijski organ, kjer je postopek vložen,
– terminski načrt pridobitve akreditacije za področje igralnih naprav.
14. člen
Minister, pristojen za finance, odloči o imenovanju v 15 dneh po prejemu popolne zahteve. Imenovanje se izda za dve leti.
15. člen
Institucija je zavezana sodelovati z vlagateljem zahteve v procesu ugotavljanja skladnosti in mu na zahtevo omogočiti prisostvovanje pri izvedbi preizkusov. V primeru pritiskov ali spodbud s strani vlagatelja zahteve, ki bi lahko vplivali na rezultat preizkusov, lahko institucija prepreči vlagatelju zahteve nadaljnje prisostvovanje pri izvedbi preizkusov oziroma kontrole.
16. člen
Izpolnjevanje tehničnih zahtev je mogoče v delnem obsegu ali v celoti ugotoviti tudi na osnovi poročila o izvedenih preizkusih, meritvah in ugotovljenih funkcionalnih lastnostih, ki ga je izdal ustrezen tuj laboratorij. Če tuj laboratorij v celoti izpolnjuje kriterije, določene v 5.–10. členu tega pravilnika, potem institucija v celoti upošteva poročila o preizkusih, ki jih je izvedel tuj laboratorij. Če tuj laboratorij le delno izpolnjuje s tem pravilnikom predpisane zahteve, institucija na osnovi presoje, ki jo izvede v tujem laboratoriju, odloči, v kolikšni meri bo morala posamezne preizkuse ponoviti.
17. člen
Institucija mora nadzornemu organu omogočiti dostop do vse tehnične, poslovne in druge dokumentacije, ki je relevantna za ugotavljanje skladnosti igralnih naprav in mu mora na zahtevo omogočiti vstop v prostore, kjer to dejavnost izvaja, vpogled v opremo in prisostvovanje pri izvedbi.
STROŠKI UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI
18. člen
Stroške ugotavljanja skladnosti tipa za nove igralne naprave nosi proizvajalec, zastopnik tujega proizvajalca, uvoznik oziroma vlagatelj, ki je podal zahtevo za pridobitev certifikata o skladnosti tipa. Stroške ugotavljanja skladnosti tipa za igralne naprave, ki so bile v uporabi pred uveljavitvijo tega pravilnika nosi koncesionar oziroma prireditelj, ki je podal zahtevo za pridobitev certifikata o skladnosti tipa.
Stroške kontrole pred prvo uporabo igralne naprave in redne kontrole nosi koncesionar oziroma prireditelj. Stroške izredne kontrole, ki jo odredi nadzorni organ, nosi koncesionar oziroma prireditelj, če je bila med nadzorom ugotovljena neskladnost, sicer pa nadzorni organ.
Stroški predstavljajo zbir stroškov posameznih nalog, ki jih je potrebno opraviti za ugotovitev skladnosti in se obračunavajo po ceniku institucije za ugotavljanje skladnosti na katerega da soglasje nadzorni organ.
KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 471-23/02
Ljubljana, dne 17. maja 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost