Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2002 z dne 21. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2002 z dne 21. 5. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2146. Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (ZLPZ-1)

Sklepi

2148. Sklep o prenehanju mandata

Drugi akti

2147. Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (NPVNDN)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2149. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2150. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2151. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2152. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2153. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2154. Uredba o dopolnitvi uredbe o ureditvi trga z žiti

MINISTRSTVA

2155. Pravilnik o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil
2156. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge
2157. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
2158. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa vezikularne bolezni prašičev

OBČINE

Celje

2159. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za rekreacijski center na Golovcu - za območje stanovanjske gradnje
2160. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za tehnološko - ekološko sanacijo in rekultiviranje komunalnega odlagališča v Bukovžlaku ter sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Ogorevc, odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih
2161. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz plinovodnega omrežja v Mestni občini Celje
2162. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz sistema daljinskega ogrevanja v Mestni občini Celje

Hrpelje-Kozina

2163. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje-Kozina

Jesenice

2164. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Občine Jesenice in Občine Žirovnica

Kamnik

2165. Odlok o razglasitvi Budnarjeve hiše v Zgornjih Palovčah za kulturni spomenik lokalnega pomena
2166. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik
2167. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje PN3 Terme Snovik

Kidričevo

2168. Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Občini Kidričevo
2169. Odlok o prenehanju veljave odloka o varovalnem gozdu v okolici Tovarne glinice in aluminija ''Boris Kidrič'' Kidričevo
2170. Sklep o ceni prispevka pred priključitvijo na vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Kidričevo
2171. Sklep o izvajanju lokalne javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kidričevo

Lenart

2172. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart
2173. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje preoblikovane Občine Lenart v letu 2002
2174. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe zazidalnega načrta Partizanska cesta v Lenartu
2175. Program priprave sprememb zazidalnega načrta Partizanska cesta v Lenartu

Ljubljana

2176. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š3 Podutik

Metlika

2177. Pravilnik o upravljanju Kulturnega doma Metlika

Mozirje

2178. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Mozirje

Novo mesto

2179. Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto
2180. Odlok o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto
2181. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1310/3, KO Šmihel pri Novem mestu
2182. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto
2183. Odlok o določitvi načina izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in o podelitvi koncesije v Mestni občini Novo mesto
2184. Sklep o določitvi števila članov Sveta Krajevne skupnosti Karteljevo in o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Karteljevo
2185. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2001
2186. Sklep o določitvi cen vzgojnovarstvenih programov v vrtcih v Mestni občini Novo mesto

Radeče

2187. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Radeče za leto 2001
2188. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Radeče
2189. Pravilnik o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Radeče

Razkrižje

2190. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Rogaška Slatina

2191. Sklep o ukinitvi splošne rabe zemljišča

Štore

2192. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2001
2193. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2002
2194. Odlok o turistični taksi na območju Občine Štore
2195. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kompole
2196. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podeljevanju priznanj Občine Štore
2197. Sklep o določitvi zneska takse na onesnaževanje voda

Vransko

2198. Program priprave izdelave in sprejemanja prostorsko ureditvenih pogojev za stanovanjsko zazidavo na območju Vranskega "Po Zavrteh"
2199. Program priprave izdelave in sprejemanja prostorsko ureditvenega načrta za območje Parka tehnične kulture

Žetale

2200. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žetale za leto 2001

Žužemberk

2201. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2001
2202. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata
2203. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Žužemberk
2204. Odlok o prazniku Občine Žužemberk
AAA Zlata odličnost