Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002

Kazalo

2247. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škocjan za leto 2001, stran 4505.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00; Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 – odl. US; Uradni list RS, št. 100/00 – sklep US), tretjega odstavka 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) ter 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01) je Občinski svet občine Škocjan na 1. izredni seji dne 25. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Škocjan za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2001 (v nadaljevanju: zaključni račun).
2. člen
Zaključni račun – splošni del na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov            v 000 SIT
-----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov        Zaključni račun leta 2001
-----------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)          348.333
    Tekoči prihodki (70+71)              141.024
70   Davčni prihodki                   98.621
700  Davki na dohodek in dobiček             82.265
703  Davki na premoženje                 3.525
704  Domači davki na blago in storitve          12.831
706  Drugi davki                       –
71   Nedavčni prihodki                  42.403
710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja    35.210
711  Takse in pristojbine                 1.410
712  Denarne kazni                      37
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev          10
714  Drugi nedavčni prihodki               5.736
72   Kapitalski prihodki                   –
73   Prejete donacije                     –
74   Transferni prihodki                207.309
740  Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij             207.309
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)            273.593
40   Tekoči odhodki                   77.167
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim          19.123
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost      2.797
402  Izdatki za blago in storitve            55.247
403  Plačila domačih obresti                 –
409  Rezerve                         –
41   Tekoči transferi                  151.105
410  Subvencije                     40.314
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom      41.076
412  Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  16.952
413  Drugi tekoči domači transferi            52.763
414  Tekoči transferi v tujino                –
42   Investicijski odhodki                6.999
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev          6.999
43   Investicijski transferi               38.322
430  Investicijski transferi               38.322
III.  Proračunski presežek (I-II)
    (Proračunski primanjkljaj)             74.740
-----------------------------------------------------------------
B)   Račun finančnih terjatev in naložb        v 000 SIT
Skupina/Podskupina kontov        Zaključni račun leta 2001
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev (750+751+752)           880
75   Prejeta vračila danih posojil             880
750  Prejeta vračila danih posojil             880
751  Prodaja kapitalskih deležev               –
752  Kupnine iz naslova privatizacije             –
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev (440+441+442)            –
44   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev      –
VI.  Prejeta minus dana posojila in
    spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)         880
-----------------------------------------------------------------
C) Račun financiranja                  v 000 SIT
Skupina/Podskupina kontov        Zaključni račun leta 2001
VII.  Zadolževanje (500)                    –
50   Zadolževanje                       –
VIII. Odplačilo dolga                     –
55   Odplačilo dolga                     –
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             75.620
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)            –
XI.  Neto financiranje (VI.+X.-IX.)           –74.740
-----------------------------------------------------------------
3. člen
Sestavni del tega odloka so strukturni in vsebinski dokumenti zaključnega računa po navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01).
4. člen
Zaključni račun rezervnega sklada:
                               SIT
– prenos sredstev iz leta 2000 v višini      13,144.789,40
– prihodke v višini                     0,00
– odhodke v višini                     0,00
– presežek odhodkov nad prihodki          13,144.789,40
5. člen
Presežek prihodkov nad odhodki iz zaključnega računa v višini 75,619.954,09 SIT se prenese v splošni sklad in se uporabi za plačila nastalih in neporavnanih obveznosti v letu 2001 in za financiranje novih nalog v skladu s sprejetim sklepom občinskega sveta.
6. člen
Ostanek sredstev rezervnega sklada se prenese v rezervni sklad proračuna Občine Škocjan za leto 2002 (Uradni list RS, št. 108/01) in se uporabi za namene določene v 48. členu zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-0002/02
Škocjan, dne 25. aprila 2002.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.