Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002

Kazalo

2240. Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN Otok III S - sever-jug, stran 4498.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 25. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah ZN Otok III S – sever–jug
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01) se sprejme spremembe in dopolnitve ZN Otok III S – sever–jug (Uradni list SRS, št. 5/74, 1/79, 20/91, Uradni list RS, št. 69/93, 30/96, 24/96), ki ga je pod št. proj. 390/99/01 izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o, Celje.
2. člen
Načrt spremembe in dopolnitve ZN Otok I, ZN Otok III S – sever–jug vsebuje: tekstualni del, soglasja in grafične priloge. Načrt je sestavni del odloka.
II. MEJA OBMOČJA OBRAVNAVE
3. člen
Območje obravnave je prostor med:
– na zahodu: Božičevo ulico,
– na severu: Ljubljansko cesto,
– na vzhodu: stanovanjsko sosesko Otok I (Vintarjeva ulica),
– na jugu: ob pešpoti Savinjskega nabrežja.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Območje obravnave je namenjeno:
– ob Božičevi ulici: gradnji enodružinskih stanovanjskih objektov,
– ob območju letnega kopališča: ureditvi parkirnih površin, izgradnji pokritega bazena in prenovi vodnih površin,
– območje med Trubarjevo ulico in Savinjskim nabrežjem: območje je namenjeno izgradnji garažne ploščadi.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO ZASNOVO
5. člen
Atrijske – vrstne hiše
Ob Božičevi ulici je predvideno izgraditi 4 atrijske ali vrstne hiše.
Objekti bodo dostopni z Božičeve ulice.
Atriji so orientirani na jugozahod. Vzhodna stena hiš je zid, brez odprtin (meja z drugo namembnostjo, varstvo pred hrupom), možna so le manjša sanitarna okna.
Tlorisni gabarit
Višina: pritličje, vkopana klet – garaža (poplavno)
Streha: enokapnica, naklon 30˚–35˚, vendar za vse enak
Etažna površina: ca. 200 m2
Velikost funkcionalnega zemljišča: ca. 400 m2.
Ob trafo postaji, ki se nahaja ob uvozu na Božičevo ulico, je možno urediti samostojne, večje garaže za potrebe garažiranja predvidenih objektov. Na tej lokaciji je predviden skupen zabojnik za smeti ekološki otok.
Pokriti bazen, vhod na letno kopališče
Med parkirnimi površinami in letnim kopališčem je predvidena izgradnja objekta (20 x 50 metrov) za potrebe pokritega bazena (12,5 x 25 metrov) in vhodne prostore s spremljajočimi prostori k letnemu bazenu.
V območju letnega bazena so možne spremembe v prid kvalitetnejše ureditve in še možnega povečanja vodnih površin.
Parkirne površine med Božičevo ulico in hotelom Merx
Na sedanjih neurejenih površinah divjega parkiranja je predvideno urediti urejena parkirna mesta.
Možno število: 115 (širina 2,5 metra)
Površina funkcionalnega zemljišča: ca. 3770 m2.
Območje med Trubarjevo ulico in Savinjskim nabrežjem (sončni kolektorji)
Garažna ploščad bo pritlični objekt. V pokritem pritličju bodo garažni boksi, na strehi bo funkcionalno “zemljišče” bazena. Komunikacije med garažnimi mesti je možno osvetliti preko strešnih oken.
Na terasi je v severnem delu garažne ploščadi možna izgradnja objekta za potrebe bazena in delno AMZS.
Tlorisni gabarit: 56 x 65 metrov
Višina: pritličje, ca. 2,50 metra
Streha: ravna, svetlobne (pokrite) odprtine
Na strehi je predvidena izgradnja enoetažnega objekta, oblikovanje strehe je odvisno od arhitekture.
V območje objekta ali funkcionalnega zemljišča bodo vključeni zadrževalni bazen in črpališče na kolektorju, ki poteka pod garažo.
Ker preko zemljišča, kjer je predviden objekt, poteka kanalizacijski kolektor št. 103000, je potrebno garažni objekt zasnovati v skladu s pogoji upravljavca.
Funkcionalno zemljišče: ca. 4300 m2.
Število garažnih mest: 120 (širina 2,5 metra).
Uvoz in dostop v garažni objekt sta možna preko AMD Šlander in AMZS ali z Vintarjeve ulice, vendar v soglasju ali stanovalcev ali AMD Šlander in AMZS.
6. člen
Pogoji za oblikovanje objektov
Atrijske (vrstne) hiše ob Božičevi ulici
Tlorisni gabarit: atrijska hiša ali vrstna hiša. Na vzhodni strani polna stena (hrup) možna so le manjša sanitarna okna. Stena – zid mora biti arhitekturno oblikovana (členjena, popenjavke).
Streha: enokapnica, 30˚–35˚.
Fasada: pastelne barve.
Objekt ob letnem kopališču
Objekt bo pravokotne oblike, streha v naklonu, oblika strešine odvisna od arhitekture objekta. Fasada na severno stran naj bo členjena, fasado na južni strani je možno oblikovati izven ravne fasadne linije, barva – svetla, pastelna.
Parkirne površine
Nova parkirna mesta bodo pretežno izvedena s travnimi ploščami, dovozi bodo asfaltirani. Ohraniti je potrebno vsa večja drevesa v dobrem stanju, nove parkirne površine je potrebno v obrobju zasaditi z živimi mejami in večjimi drevesi (javorji, platane).
Garažna ploščad
Vidne dele arhitekture (fasada) je potrebno členiti. Ob stene je potrebno zasaditi popenjavke. Streha garaže – predvideti večja korita za ozelenitev z drevesi. Objekt, ki ga je možno postaviti na garažno ploščad v severnem delu, je treba sodobno oblikovati. Oblika strehe je odvisna od arhitekture objekta.
V. CESTNA, VODNOGOSPODARSKA, KOMUNALNA, ENERGETSKA IN TELEPRENOSNA INFRASTRUKTURA
7. člen
Cestno omrežje
Predvidena je nova cestna povezava med Ljubljansko cesto in Trubarjevo ulico.
8. člen
Vodnogospodarske ureditve
1. Za izboljšanje poplavne varnosti mesta Celje in njegovega zahodnega dela je treba nadaljevati z ukrepi, ki jih predvideva izdelana hidravlična presoja “Analiza vpliva objektov v Savinji na poplavno varnost Celja”. Predvidene ukrepe na tem območju je treba smiselno vključiti v obravnavane spremembe in dopolnitve.
2. Podkletitev objektov ne priporočamo. Kolikor bodo objekti podkleteni, je treba vkopani del objekta konstrukcijsko načrtovati tako, da bo preprečen vdor talne vode v objekte. V tem primeru mora biti kanalizacija kleti načrtovana s prečrpavanjem v javno kanalizacijo.
3. Bivalne in poslovne prostore je treba locirati nad maksimalno zabeleženo gladino poplavne kote leta 1998.
4. Sanitarne odpadne vode iz objektov in odpadne bazenske vode je treba odvajati v javno kanalizacijo. Pogoja priključitve mora podati upravljavec kanalizacije.
9. člen
Komunalna, energetska in teleprenosna infrastruktura
Vsi priključki na omrežja so možni skladno s pogoji upravljavcev.
Zaradi novih objektov bo nekatere obstoječe vode potrebno prestaviti v nove trase, oziroma stare vode nadomestiti z novimi.
VI. TOLERANCE
10. člen
Tolerance veljajo za ustreznejše ureditve prometa in parkirnih prostorov.
Izgradnja objektov ob Božičevi je lahko v dimenzijah drugačna, vendar tako, da ob obstoječi TP postaji ostane ohranjen prostor za kontejner za smeti in garaže novih objektov.
VII. KONČNI DOLOČBI
11. člen
Spremembe in dopolnitve ZN Otok I, ZN Otok III S – sever–jug so stalno na vpogled pri Mestni občini Celje.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-350/99
Celje, dne 25. aprila 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost