Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002

Kazalo

2230. Spremembe in dopolnitve pravilnika o zdravniških licencah, stran 4481.

Na podlagi 27. in 28. člena statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96, 22/98 in 113/00) je Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na 38. redni seji dne 20. 3. 2002 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o zdravniških licencah
1. člen
V pravilniku o zdravniških licencah (Uradni list RS, št. 109/99, 107/00; v nadaljnjem besedilu: pravilnika) se črta sedma alinea prvega odstavka 9. člena.
2. člen
Prvi odstavek 17. člena pravilnika se spremeni tako, da se za besedo »podeli« doda besedilo »z odločbo o podelitvi licence«.
V drugem odstavku se črta besedilo v oklepaju, ki se glasi: »(delovno dovoljenje za določen čas...)«.
3. člen
Prvi odstavek 19. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Licenčna listina se izda v roku 8 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi licence.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Listina iz prvega odstavka tega člena se izda samo enkrat, in sicer ob izdaji odločbe o podelitvi licence.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V primeru spremembe imena ali priimka zdravnika, spremembe specialnosti in pridobitve ali spremembe akademskega ter častnega naziva, se izda nova listina iz prvega odstavka tega člena.«
Dosedanji drugi odstavek postane četrti in se spremeni tako, da se glasi:
»Licenčna listina vsebuje naslednje podatke:
– datum, kraj in številko licence;
– ime in priimek zdravnika;
– strokovni naziv in pridobljeno akademsko stopnjo zdravnika;
– strokovno področje, za katero se licenca izdaja;
– klavzulo, da je licenčna listina izdana na podlagi določil zakona in pravilnika o zdravniških licencah in da se podaljšuje na podlagi odločbe, ki se izdaja za licenčno obdobje;
– podpis predsednika zbornice in predsednika Sveta za izobraževanje.«
4. člen
Besedilo tretjega odstavka 20. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Zdravniku, ki je v določenem licenčnem obdobju pridobil strokovni naziv svetnik oziroma višji svetnik ali učiteljski naziv na medicinski fakulteti (docent, izredni profesor, redni profesor) za podaljšanje licence, za prihodnje licenčno obdobje po tem pravilniku ni potrebno predložiti dokazil o strokovni usposobljenosti. Kolikor ob naslednji habilitaciji predpisanih pogojev ne izpolnjuje več in mu akademski naziv ni bil potrjen, mora za podaljšanje licence dokazati primerno strokovno usposobljenost po tem pravilniku.«
5. člen
27. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Pooblastilo se lahko izda za organiziranje posameznega strokovnega srečanja, za sklop strokovnih srečanj v določenem časovnem obdobju ali za strokovna srečanja, ki se organizirajo v rednih časovnih presledkih za obdobje največ 12 mesecev.«
6. člen
Za tretjim odstavkom 32. člena pravilnika se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V primerih, ko zbornica izda pooblastilo iz 27. člena tega pravilnika za strokovna srečanja v rednih časovnih presledkih, sporoči organizator naslove teh srečanj najkasneje do preteka 12 mesecev. Za taka strokovna srečanja se lahko dodelita največ 2 kreditni točki.«
7. člen
46. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Zbornica zdravniku na podlagi popolne vloge izda odločbo o podaljšanju licence v roku najmanj 30 dni pred dnem izteka poteka veljavnosti odločbe.«
Drugi stavek se črta.
8. člen
Prvi odstavek 47. člena pravilnika se spremeni tako, da se za besedo »in« doda besedilo »odločbo iz«.
9. člen
Za 59. členom pravilnika se doda nov 59.a člen, ki se glasi:
»Licenčne listine, ki jih je zbornica izdala do dneva uveljavitve teh sprememb in dopolnitev se nadomestijo z novimi listinami v roku 12 mesecev«.
10. člen
Te spremembe pravilnika se objavijo po izdaji soglasja ministra za zdravje v Uradnem listu RS in začnejo veljati osmi dan po objavi.
Št. 050/02
Ljubljana, dne 20. marca 2002.
prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.
Predsednik Skupščine
Zdravniške zbornice Slovenije
Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister za zdravje