Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002

Kazalo

2246. Program priprave zazidalnega načrta "Ct1-Južni vstop 2", stran 4503.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Svet mestne občine Slovenj Gradec dne 21. 5. 2002 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
zazidalnega načrta »Ct1-Južni vstop 2«
1. člen
Izhodišča za pripravo zazidalnega načrta
Po veljavnih spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje 1986–2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986–1990, dopolnjenega v letih 1990 in 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99, popravek Uradni list RS, št. 23/00) je v poglavju 1.3. Izgrajevanje mesta v drugem odstavku podpoglavja 1.3.1. podan predlog za prenovo območja na lokaciji ob Ronkovi ulici med glavno cesto G1 št. 4 in reko Mislinjo imenovanega »Južni center«, na katerem je predvidena trgovinsko poslovna cona. Za to območje je plansko predvidena izdelava PIA z operativnim naslovom: ZN CT1 – južni vstop. V sklepu o programu priprave prostorsko izvedbenih aktov v Mestni občini Slovenj Gradec za obdobje 2000–2015 (Uradni list RS, št. 62/00) je plansko določeno ureditveno območje razdeljeno v štiri PIA (ZN). Ta program priprave opredeljuje izdelavo PIA za ureditveno območje imenovano »Južni vstop 2«.
2. člen
Priprava zazidalnega načrta
1. Območje urejanja in obseg priprave zazidalnega načrta
Območje urejanja vključuje pozidani in nepozidani prostor jugovzhodno od Ronkove ulice, ki ga omejujeta glavna cesta G1 št. 4. in reka Mislinja. Površina območja urejanja (ocenjena na podlagi grafične metode iz karte M 1:5000) je 5,35 ha.
V sklepu o programu priprave prostorsko izvedbenih aktov v Mestni občini Slovenj Gradec za obdobje 2000–2015 (Uradni list RS, št. 62/00) programska izhodišča za ZN Južni vstop 1 določajo: »V območje se pretežno umeščajo terciarne in proizvodne dejavnosti visoke tehnologije s spremljajočo logistiko. Posebno pozornost je potrebno nameniti oblikovanju obvodnega prostora in arhitekturi v smeri mestne obvoznice.«
Ob pripravi zazidalnega načrta bo treba posebno pozornost nameniti interni prometni z navezavo na krožišče na Ronkovi ulici ter na vzhodni strani na mestno obvoznico ter preveriti povezavo z območjem obrtno skladiščne cone. V obvodnem prostoru je potrebno načrtovati sprehajalno pot s kolesarsko stezo ter sonaravni ureditvi obvodnega prostora.
Zazidalni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97; v nadaljevanju: ZUNDPP) in podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno veljavne strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi zazidalnega načrta so:
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje 1986–2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986–1990, dopolnjenega v letih 1990 in 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99, popravek Uradni list RS, št. 23/00),
– odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij popisnih oziroma matičnih okolišev Slovenj Gradca s Starim trgom, Pamečami, Podgorjem, Šmartnim in Mislinjo (Uradni list SRS, št. 4/88), ter dopolnjenim osnutkom PUP za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec,
– idejna študija poplavne ogroženosti na območju reke Mislinje,
– idejni projekt kanalizacije s povezavo na čistilno napravo,
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, idejne zasnove poslovnih dejavnosti znanih investitorjev, prometne rešitve, okoljevarstvene študije),
– vse predhodne študije o vplivu dejavnosti na širšo okolico.
3. Posebne strokovne podlage za zazidalni načrt
V skladu z ZUNDPP in podzakonskim navodilom o vsebini strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) se za izdelavo osnutka ureditvenega načrta pripravijo posebne strokovne podlage, ter poročilo o presoji vplivov na okolje, kolikor se v postopku izdelave in sprejema ugotovi, da je to poročilo potrebno.
4. Organi in organizacije, ki morajo dati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka zazidalnega načrta:
– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Dravograd, Mariborska c. 2, Dravograd,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Slovenj Gradec, Meškova 21, Slovenj Gradec,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Mariboru, Slomškov trg 6, Maribor,
– Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova 12, Slovenj Gradec,
– Telekom Slovenije, PE Maribor, Titova c. 38, Maribor,
– Vodnogospodarski sektor Drava Ptuj, Glavni trg 19 c, Maribor,
– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Partizanska 12, Slovenj Gradec,
– Colatio plin Slovenj Gradec, Meškova 21, Slovenj Gradec.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za zazidalni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave zazidalnega načrta morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca zazidalnega načrta podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi usmeritvami, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka načrta. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v tridesetih dneh od zahteve. V fazi priprave predloga zazidalnega načrta s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami v ZN soglašajo.
5. Vsebina zazidalnega načrta
Zazidalni načrt se pripravi kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 30. člena ZUNDPP.
3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja zazidalnega načrta
Na podlagi tega programa priprave ZN pogodbo za izdelavo ZN sklenejo investitor oziroma konzorcij investitorjev.
Pogodbeni izvajalec ZN pridobi pri strokovni službi MO Slovenj Gradec vse predhodno pripravljene strokovne podlage iz 2. točke 2. člena tega akta. Vse ostale strokovne podlage in pogoje pridobi izvajalec projekta.
Osnutek ZN se izdela na podlagi posebnih strokovnih podlag in programske zasnove.
Po ugotovitvi občinske strokovne službe, da osnutek akta vsebuje vse sestavine predpisane s programom priprave in zakonsko predpisano metodologijo, župan predlaga občinskemu svetu, da se osnutek javno razgrne.
Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka PIN; sklep o javni razgrnitvi se objavi v javnih glasilih oziroma drugih sredstvih javnega obveščanja.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec.
Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka ZN.
Po končani javni razgrnitvi obravnava Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec pripombe in predloge ter zavzame do njih stališče. Na podlagi teh stališč pogodbeni izvajalec osnutek ZN dopolni, pridobi soglasja pristojnih organov, organizacij oziroma skupnosti ter pripravi druge potrebne tehnične rešitve.
Župan Mestne občine Slovenj Gradec posreduje tako dopolnjen osnutek ZN občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem ZN z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
Najkasneje v enem mesecu po objavi odloka o ZN v UL RS, izvajalec preda pristojni občinski službi 6 kompletiranih izvodov PIN. O primopredaji se sestavi zapisnik.
4. člen
Organizacija priprave ZN
Naročnik ZN je/so uporabnik(i) na ureditvenem območju. Koordinator pri izdelavi je župan Mestne občine Slovenj Gradec oziroma po njegovem pooblastilu strokovni sodelavec za področje urejanje prostora.
5. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu mestne občine Slovenj Gradec.
Št. 35003-10/2002
Slovenj Gradec, dne 21. maja 2002.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.