Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002

Kazalo

2245. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji javnih naročil male vrednosti, stran 4502.

Na podlagi prvega odstavka 125. člena in drugega odstavka 134. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 30/01-ZTel-1) in devete alinee drugega odstavka 30. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) izdajam
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji javnih naročil male vrednosti
1. člen
V pravilniku o oddaji javnih naročil male vrednosti (Uradni list RS, št. 1/01 - v nadaljevanju: pravilnik) se spremeni v II. poglavju, ki nosi naziv “Naročanje blaga in storitev”, besedilo točke a), ki se glasi: “Do vrednosti 500.000 SIT” tako, da se glasi: “Do vrednosti 2,000.000 SIT”.
V prvem odstavku 8. člena pravilnika se znesek “500.000,00 SIT” spremeni v znesek “2,000.000 SIT”.
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi: “Kadar se izdaja naročilnica za vrednost 300.000 SIT ali več, je potrebno na ustrezen način (npr. po telefonu, faksu) preveriti ceno blaga ali storitve najmanj enega konkurenčnega ponudnika. Cena (in kadar je mogoče tudi usposobljenost) ponudnika se preverja na razumen način, ki ustreza naravi naročenega blaga oziroma storitve, višini zneska ter dejstvu ali gre za takojšnjo ali odloženo dobavo. O tem se zapiše ustrezen zaznamek.”.
V 8. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: “Mejni znesek iz prvega odstavka tega člena je lahko predmet ene naročilnice ali skupno več naročilnic, ki se izdajajo tekom proračunskega leta. V primeru, da se zaradi posebnih potreb naročnika izkaže za nujno, da se v določenem proračunskem letu na področju, za katerega je bila planirana poraba v višini do mejnega zneska, naroči dobava blaga oziroma izvedba storitev, ki mejni znesek presega, se za to naročilo izvede postopek zbiranja ponudb v skladu s tem pravilnikom oziroma javni razpis, če je dosežen zakonski znesek za oddajo javnega naročila na podlagi javnega razpisa.”.
Za novim tretjim odstavkom 8. člena se doda še nov četrti odstavek, ki se glasi: “Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se v primeru naročanja določenih vrst blaga in storitev lahko izdaja za vsako od teh vrst naročilnica do mejne vrednosti, ki je z zakonom opredeljena kot vrednost, od katere oddaja javnega naročila opravi na podlagi javnega razpisa. Te vrste blaga in storitev so:
– reprezentanca v občinski upravi (t.j. nabava živil),
– zunanja reprezentanca,
– cvetje in s tem povezani dekorativni aranžmaji,
– odvetniške in notarske storitve,
– storitve sodno zapriseženih cenilcev in izvedencev,
– fotografske storitve,
– vzdrževanje vozil,
– vzdrževanje opreme,
– graverstvo,
– tekoče vzdrževanje poslovnih objektov,
– varovanje,
– oglaševalske storitve, ki ne pomenijo uradnih objav,
– potrošni drobni inventar,
– mobilna telefonija,
– geodetske storitve,
– sanacije črnih odlagališč in točk.”
2. člen
V II. poglavju pravilnika se besedilo točke b), ki se glasi: “Vrednost nad 500.000 SIT do 5,000.000 SIT” spremeni tako, da se glasi: “Vrednost nad 2,000.000 SIT do vrednosti, ki jo določa kot mejo za izvedbo obveznega javnega razpisa za nabavo blaga oziroma naročanje storitev zakon, ki ureja izvrševanje proračuna RS”.
V 9. členu pravilnika se besedilo: “nad 500.000 SIT do 5,000.000 SIT” spremeni tako, da se glasi: “nad 2,000.000 SIT do vrednosti, ki jo zakon, ki ureja izvrševanje proračuna RS, določa kot mejo, od katere je obvezna izvedba javnega razpisa za oddajo naročila blaga oziroma storitev,”.
3. člen
V III. poglavju pravilnika, ki nosi naziv: “Naročanje gradbenih del”, se besedilo točke a), ki se glasi: “Do vrednosti 500.000 SIT” spremeni tako, da se glasi: “Do vrednosti 2,000.000 SIT”.
V 12. členu pravilnika se znesek “500.000 SIT” spremeni v znesek “2,000.000 SIT”.
4. člen
V III. poglavju pravilnika se besedilo točke b), ki se glasi: “Vrednost nad 500.000 SIT do 10,000.000 SIT”, spremeni tako, da se glasi: “Vrednost nad 2,000.000 SIT do vrednosti, ki jo določa kot mejo za izvedbo obveznega javnega razpisa za naročanje gradbenih del zakon, ki ureja izvrševanje proračuna RS”.
V 13. členu pravilnika se znesek “500.000 SIT” spremeni v znesek “2,000.000 SIT”.
5. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 015-05-22/2000-1403
Novo mesto, dne 6. maja 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.