Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1399. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Albaniji
1400. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni Republiki Braziliji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1401. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o zadolževanju občin

MINISTRSTVA

1402. Pravilnik o postopkih zadolževanja občin
1403. Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja
1404. Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom
1405. Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen

OBČINE

Ajdovščina

1407. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2000

Brežice

1408. Odlok o razglasitvi župnijske cerkve Sv. Lovrenc na Bizeljskem za kulturni spomenik

Cankova

1409. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2000
1410. Odlok o ustanovitvi vaških odborov

Celje

1411. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Rekreacijski center "Na Golovcu" - Mollier
1412. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok I. in zazidalnega načrta Otok III. S, sever-jug

Črnomelj

1413. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 1999
1414. Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cene stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj
1415. Sklep o javni razgrnitvi osnutka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik

Dobrepolje

1416. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 1999

Grad

1417. Odlok o ustanovitvi in pristojnostih vaških odborov Občine Grad
1418. Odlok o občinskih cestah

Kidričevo

1419. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 1999
1420. Sklep o povišanju cen programov vrtca v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Kidričevo

Kostel

1421. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe za leto 2000

Kungota

1422. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kungota za leto 1999

Ljubljana

1406. Tržni red na ljubljanskih tržnicah

Ljutomer

1423. Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2000
1424. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi turistične članarine za lokalno turistično organizacijo Prlekija Ljutomer
1425. Sklep o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Cezanjevci

Loška dolina

1426. Sporazum o premoženjsko-delilni bilanci

Mirna Peč

1427. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mirna Peč za leto 1999

Osilnica

1428. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 1999

Slovenj Gradec

1429. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2000

Sodražica

1430. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica za obdobje 1986-2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/78, 18/88 in Uradni list RS, št. 11/90 in 27/98), srednjeročnega plana Občine Ribnica za obdobje 1986-1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/78 in Uradni list RS, št. 10/91, 21/93 in 27/98)

Sveta Ana

1431. Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup ali najem, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Sveta Ana

Šalovci

1432. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Šalovci, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Škofja Loka

1433. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Škofji Loki in prostorskih ureditvenih pogojev za mikrocelote Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc

Velika Polana

1434. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Velika Polana v letu 2000

Veržej

1435. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2000
1436. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Veržej
1437. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Veržej za leto 2000

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

40. Uredba o ratifikaciji Pariškega memoranduma o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe
AAA Zlata odličnost