Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000

Kazalo

1428. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 1999, stran 3752.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 59/99 – odločba US) in 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99) je Občinski svet občine Osilnica na 7. redni seji dne 24. 3. 2000 na predlog župana sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Osilnica za leto 1999, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke Občine Osilnica za leto 1999.
2. člen
Realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 1999 so znašali:
1. Sredstva proračuna                    SIT
– prihodki                     84,439.002,61
– odhodki                     76,769.235,13
– presežek prihodkov nad odhodki          7,669.767,48
2. Sredstva proračunske rezerve
– prihodki                     1,050.000,00
– odhodki                       453.900,00
– presežek prihodkov nad odhodki           596.100,00
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 1999 v višini 7,669.767,48 SIT se prenese v prihodke proračuna Občine Osilnica za leto 2000 in se nameni investicijski porabi.
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu sredstev proračunske rezerve Občine Osilnica za leto 1999 v višini 596.100 SIT se prenese v prihodke sredstev proračunske rezerve za leto 2000.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 1999 ter njihova realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-595/98
Osilnica, dne 24. marca 2000.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.

AAA Zlata odličnost