Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000

Kazalo

1429. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2000, stran 3753.

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 7. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Svet mestne občine Slovenj Gradec na 16. seji dne 17. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog in programov Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: proračun), ki so opredeljeni z ustavo, zakoni in občinskimi predpisi.
2. člen
Proračun za leto 2000 se določi v naslednji višini:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki                1.834,011.905 tolarjev
II. Odhodki                1.776,662.905 tolarjev
III. (I-II) Primanjkljaj oziroma
   presežek                57,349.000 tolarjev
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV.Prejeta vračila danih posojil in
  prodaja  kapitalskih deležev       4,559.000 tolarjev
V. Dana posojila in povečanje
  kapitalskih deležev                     0
VI. Prejeta minus dana posojila in
  spremembe kapitalskih deležev (IV-V)   4,559.000 tolarjev
VII. (I-II) Skupni primanjkljaj prihodki
   minus odhodki ter saldo prejetih in
   danih posojil (I+IV)-(II+V)      61,908.000 tolarjev
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                       0
IX. Odplačilo dolga              3,782.000 tolarjev
X. Neto zadolževanje            - 3,782.000 tolarjev
XI. Povečanje oziroma zmanjšanje
  sredstev na računih (VII-X)       58,126.000 tolarjev.
Podrobnejši pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni del proračuna.
3. člen
V rezervni sklad Mestne občine Slovenj Gradec se izloča 0,5 % skupno doseženih prihodkov, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene, določene v zakonu.
4. člen
Uporabniki sredstev proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) prevzemajo obveznosti samo za tiste namene ter do višine, ki je določena s proračunom.
5. člen
Sredstva proračuna se med letom nakazujejo uporabnikom kot mesečne akontacije, praviloma v višini ene dvanajstine. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna. Sredstva za druge odhodke se nakazujejo na podlagi računov, pogodb in pisnih zahtevkov.
Za nakup opreme, investicijskih in vzdrževalnih del ter storitve, ki presegajo vrednost, določeno z zakonom o javnih naročilih, se mora objaviti javni razpis.
6. člen
Uporabnik lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti istega konta izdatkov v okviru proračunske postavke.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ali druga pooblaščena oseba.
Župan lahko začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov v skladu z določbami 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99).
Za zakonito in namensko uporabo proračunskih sredstev je odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.
8. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi proračunske rezerve do višine 10 % rezerve v posameznem primeru;
– začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njegove realne vrednosti.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000.
Št. 40302/00005/1999
Slovenj Gradec, dne 17. februarja 2000.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

AAA Zlata odličnost