Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000

Kazalo

1432. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Šalovci, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, stran 3757.

Na podlagi 51., 62., 79. in 81. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97), navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, 27/85) in na podlagi 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 12. seji dne 25. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Šalovci, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določa vrsta, namen, največja velikost in način gradnje pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin ter posegi v prostor in dela, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč zadostuje odločba o dovolitvi priglašenih del.
II. POMOŽNI OBJEKTI IN DRUGI POSEGI V PROSTOR
2. člen
Za pomožne objekte ali posege v prostor, za katere ni potrebno, da si investitor pridobi lokacijsko dovoljenje, temveč zadostuje le odločba o dovolitvi priglašenih del se štejejo vsa vzdrževana in adaptacijska dela obstoječih objektov, naprav in napeljav ter opreme in njihovih delov, s katerimi se bistveno ne spreminja zunanjost, velikost, zmogljivost in njihov namen ter gradnja terciarnih komunalnih in infrastrukturnih objektov in naprav za potrebe posameznega že obstoječega stanovanjskega ali gospodarskega objekta občanov, vse v skladu s pogoji upravljalcev posameznih infrastrukturnih objektov in naprav ter ob upoštevanju omejitev navedenih v tem odloku kot so to:
1.1. pri enostanovanjskih hišah:
– drvarnica, vrtna uta, klet za skladiščenje sadja in zelenjave, shramba in garaža za osebni avtomobil, če ne presega bruto gradbene površine 30 m2, v teren ali brežino vkopane kleti, ki so lahko zidane, vendar v celoti zasute vsaj s treh strani;
– lesena pergola kot nadstrešek za osebne avtomobile pred obstoječimi vhodi v garaže pri stanovanjskih objektih do maksimalne tlorisne površine 30 m2 (gradnja pergol kot nadstreška je možna tudi preko obstoječih gradbenih linij);
– prizidki k stanovanjskim hišam do 40 m2 zazidane površine ter gradnja vodotesnih neprepustnih zbiralnikov za fekalije – greznic – do skupne površine 20 m2;
– zunanji bazeni za individualno rabo v sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjske hiše maksimalne tlorisne površine 40 m2 s tem, da je lahko najvišja kota takega bazena 0,8 m nad terenom ob bazenu ob pogoju pozitivnega predhodnega soglasja upravljalca vodovodnega omrežja, ribnik oziroma bazen za vodne biotope v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov do bruto gradbene površine 20 m2, če voda ni odvzeta iz vodotoka in zbiralniki za pitno vodo, kapnico;
– tople grede in zaprti rastlinjaki do maksimalne tlorisne površine 35 m2;
– postavitev vrtnih in medposestnih ograj (lesene, kovinske, žičnate, s točkovnimi temelji ali v različnih kombinacijah vseh navedenih) ter opornih ali podpornih zidov do maksimalne višine 1,5 m; če je takšna ograja izvedena kot polna iz različnih materialov, si je investitor dolžan predhodno pridobiti soglasje bližnjega soseda;
– izvedba novih ali razširitev in adaptacija cestnih priključkov s predhodno pridobljenim soglasjem upravljalca ceste;
– stabilni nadzemni ali podzemni rezervoarji za plin s prostornino do 5 m3, če so zgrajeni, opremljeni in postavljeni v skladu s pogoji določenimi v pravilniku o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91);
– izgradnja plinskih priključkov za priključno moč do 50 KW od glavnega plinskega distribucijskega omrežja do posameznega porabnika in notranje preureditve obstoječe kotlovnice za priključno moč do 50 KW ter plinifikacija objekta;
– izgradnja etažnega ogrevanja stanovanj za lahko kurilno olje ali prehod sklopa ogrevanja iz trdih na tekoča goriva;
– izgradnja boksov za pse, kurnikov, zajčnikov, svinjakov ali drugih manjših objektov s kovinskimi ali žičnatimi ograjami za rejo malih živali do maksimalne tlorisne površine 20 m2,
– izvedba sončnih kolektorjev, strešnih oken, frčad, satelitskih anten, markiz, senčnikov in gradnja dimnikov (maksimalne višine do 15 m) pri obstoječih objektih;
– tlakovanje in ureditev dvorišč in parkirišč pred stanovanjskim in drugim objektom, če ni potrebna dodatna komunalna ureditev;
1.2. pri večstanovanjskih objektih:
– zasteklitev balkonov in zamenjava oken pri enotnem projektu za celotni večstanovanjski objekt (projekt odobri pristojna urbanistična služba, pri tem pa si je potrebno pridobiti pisna soglasja najmanj polovice vseh etažnih lastnikov objekta), preureditev stanovanj in ureditev dostopov v stanovanja za invalidne osebe, ureditev skupnih prostorov za zbiranje komunalnih in drugih odpadkov, ureditev skupnih kolesarnic (za vse navedene posege si je potrebno pridobiti urbanistično mnenje o ustreznosti posega, ki ga izda Občina Šalovci);
– namestitev zunanjih klima naprav na fasadah ali strehi objekta;
– tlakovanje in ureditev dvorišč in parkirišč pred večstanovanjskim objektom ali drugimi objekti v sklopu tega, če ni potrebna dodatna komunalna ureditev;
1.3. pri objektih namenjenih kmetijstvu, lovstvu, ribištvu, športu, turizmu:
– leseni čebelnjaki do maksimalne tlorisne površine 20 m2 (na točkovnih temeljih), ob predhodnem pisnem mnenju čebelarske družine ali društva;
– gradnja lesenih pragov na vodotokih ter objektov velikosti do 40 m2 ob ribnikih namenjenih ribištvu;
– lovske preže in krmišča,
– stolpni silosi za krmo do višine 8 m nad terenom in koritasti silosi maksimalne površine do 100 m2,
– svinjaki, steljniki, strojne lope, garaže za kmetijsko mehanizacijo in prizidki h gospodarskim objektom do maksimalne tlorisne površine 40 m2;
– mlekarnice ali individualne zbiralnice ali hladilnice mleka do maksimalne tlorisne površine 25 m2 ob upoštevanju vseh veterinarskih in zdravstvenih pogojev;
– ograditev trajnih nasadov s pleteno žično ograjo s točkovnimi temelji, nosilnimi kovinskimi ali lesenimi stebri, do maksimalne višine 2 m;
– ograditev obor za divjad;
– preureditev prostorov za namene predelave mesa v objektih kmečkega turizma, izključno za potrebe gostov (samo objekti z uporabnim dovoljenjem), ob upoštevanju veterinarskih in zdravstvenih pogojev;
– gnojne jame in gnojišča za potrebe kmetijskega gospodarstva; objekti morajo biti izvedeni v vodoneprepustni izvedbi do prostornine 80 m3 (gnojna jama) ter tlorisne velikosti do 80 m2 (gnojišča), ter locirani najmanj 25 m od najbližjih stanovanjskih objektov oziroma ob pisnem soglasju najbližjih lastnikov sosednjih mejnih stanovanjskih objektov tudi bližje, vendar ne manj kot 10 m;
– leseni kozolci za sušenje ali shranjevanje krme, ki služi kmetijskemu gospodarstvu do maksimalne tlorisne površine 80 m2 s točkovnimi temelji, brez pasovnih temeljev, na podlagi izvedbene skice, ki jo potrdi pristojna urbanistična služba Občine Šalovci;
– izvedba drenažiranja kmetijskega zemljišča do maksimalne površine 1 ha;
– postavitev lesenih kolišč in mostišč na in ob površinskih vodah, namenjenih rekreaciji, športu in turizmu ter ureditev le-teh ob predložitvi minimalne tehnične dokumentacije;
1.4. ostali pomožni objekti:
– panoji za obvestila in reklamni panoji, ki so pritrjeni na obstoječe objekte ali so postavljeni kot samostojni, ob soglasju upravljalca ceste in pristojne službe Občine Šalovci. Takšno soglasje ni potrebno, če je pano postavljen na zasebnem zemljišču in najmanj 5 m odmaknjen od ceste;
– postavitev montažnih nadstrešnic ali čakalnic na avtobusnih postajališčih;
– postavitev javnih spomenikov ali pomnikov, verskih obeležij (kapelice, križi, znamenja) s soglasjem pristojne službe Občine Šalovci oziroma pristojnega župnijskega urada; tlorisna velikost posameznega spomenika, pomnika ali obeležja ne sme biti večja od 10 m2;
– postavitev klopi, igral, montažnih ramp za rolarje, cvetličnih korit, dopolnilne opreme parkov in otroških ter športnih igrišč; vsa zahtevnejša oprema mora biti tipske izvedbe z vsemi potrebnimi listinami, ki dokazujejo kvaliteto in zagotavljajo optimalno varnost uporabnikom;
– objekti za odpravljanje arhitektonskih ovir za ljudi z omejeno možnostjo gibanja – izvedba vseh vrst dvigal ob in v obstoječih objektih, gradnja klančin ter gradnja nadstrešnic nad temi objekti;
– rekonstrukcije občinskih cest (kategorizirane, nekategorizirane, poljske in gozdne poti, vaške ulice) zaradi izboljšanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti, s katerimi se ne posega v prostor zunaj varovalnega pasa ob cesti, za katero so pridobljena zemljišča v trasi rekonstruirane ceste in ki je usklajena s prizadetimi lastniki zemljišč ter lastniki in upravljalci zakonito zgrajenih objektov, naprav in napeljav v tem prostoru; v tehnični dokumentaciji za rekonstrukcijo občinske ceste se predvidijo tudi površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, javno razsvetljavo ob cesti, avtobusna postajališča in druge prometne površine, ter določi ureditev navezav na obstoječe ceste in dostop ter pristop do objektov in zemljišč ob teh cestah;
– gradnja nadstrešnic, vetrolovov in zimsko-letnih vrtov pri gostinskih objektih do maksimalne tlorisne površine 40 m2;
– začasni gostinski objekti, ki imajo sezonski značaj ali se uporabljajo v določenem letu manj kot 8 mesecev;
– postavitev tipskih skladišč za skladiščenje jeklenk gospodinjskega plina;
– sanacije manjših udorov in plazov ter opornih zidov do višine 1,5 m.
III. OMEJITVE
3. člen
Pri gradnji pomožnih objektov in drugih posegih v prostor je upoštevati:
– namensko rabo zemljišč določeno s prostorsko izvedbenimi akti;
– da se ne poslabšuje pogojev rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav;
– da se z temi posegi ne omejujejo ali kakor koli kratijo pravice in interesi drugih oseb;
– da se ne zahtevajo novi komunalni in drugi priključki na javne komunalne objekte ali naprave;
– da je sama gradnja ali sam poseg v skladu z drugimi splošnimi akti Občine Šalovci;
– da je sama gradnja ali sam poseg v skladu z zahtevami varstva okolja, zdravstvenimi, požarnimi, veterinarskimi, vodnogospodarskimi pogoji ter zahtevami v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščine;
– da se z odstranitvijo začasnih objektov omogoči vzpostavitev zemljišč v prvotno stanje pred samim posegom ali gradnjo;
– nakloni streh in smeri slemena morajo biti prilagojene streham obstoječih objektov, skladna mora biti tudi vrsta in barva kritine;
– pomožni objekti (samostojni ali kot prizidki) se morajo glede na njihovo funkcijo locirati pravilom tako, da so umaknjeni pogledu s cestne strani (praviloma v notranjosti zemljišča oziroma parcele);
– objekti ne smejo biti locirani tako, da ovirajo preglednost križišč in cest;
– objekti ne smejo biti locirani na javnih komunalnih in energetskih vodih, razen ob izdanem soglasju in pogojih upravljalca posameznega komunalnega voda.
4. člen
Odmik pomožnega objekta od sosednje parcelne meje mora biti najmanj 4 m, ob pismenem soglasju mejnega lastnika pa je ta odmik lahko tudi manjši, vendar ne manj kot 1 m.
Objekti in posegi navedeni v 1.1. točki šeste alinee 2. člena in 1.3. točki sedme alinee 2. člena (postavitev mejnih ograj ipd.) so lahko postavljeni tudi brez soglasja mejaša do meje, če s tem ni ovirana normalna uporaba sosednjega zemljišča, v samo mejno črto pa s soglasjem mejaša.
Pomožni objekti se lahko gradijo samo v okviru funkcionalnega zemljišča stanovanjske hiše ali funkcionalnega zemljišča kmetijskega gospodarstva (stanovanjska hiša, hlev) v območjih, ki so urejena s prostorsko ureditvenimi pogoji.
Pomožni objekti navedeni v prvi, šesti in enajsti alinei 1.3. točki 2. člena se lahko gradijo tudi izven funkcionalnega zemljišča obstoječih objektov.
5. člen
Arhitekturne značilnosti posameznih objektov:
– praviloma se pomožni objekti gradijo kot prizidki k stanovanjskim ali gospodarskim poslopjem ali kot samostojni objekti;
– vsi novi objekti, ki so grajeni v skladu s tem aktom morajo biti funkcionalno in oblikovno usklajeni z obstoječimi sosednjimi objekti;
– pomožni objekti so lahko samo pritlični, višina slemena lahko znaša največ 3,5 m oziroma je lahko višina kolenčnega zidu 0,6 m, razen objektov navedenih v tretji alinei 1.3. točki 2. člena tega akta in za garaže za kmetijsko mehanizacijo, kjer se upošteva običajni naklon strehe;
– izbor vseh gradbenih elementov in materialov mora biti prilagojen krajinskim in oblikovnim značilnostim območja na katerem je objekt zgrajen.
6. člen
Posebne omejitve:
– k pomožnim objektom v skladu s tem aktom ni dovoljena gradnja prizidkov, razen v primerih, ko pomožni objekti ne dosegajo predpisane tlorisne velikosti;
– vsi objekti za rejo in vzrejo malih živali so lahko zgrajeni samo na območjih, kjer taka reja z drugimi predpisi ni prepovedana;
– objekti in posegi v prostor navedeni v drugi, četrti, šesti, osmi, deveti, deseti in dvanajsti alinei 1.1. točki 2. člena in prvi, drugi, četrti, peti in osmi alinei 1.2. in 1.4. točki istega člena se lahko izvajajo tudi na območjih, ki se urejajo s prostorsko izvedbenimi akti, ne glede na to, če taka gradnja ali tak poseg v samih aktih ni predviden;
– skupna bruto gradbena površina pomožnih objektov (2 ali več), ki so kakor koli povezani v celoto, ne sme presegati 50 m2;
– za posege, ki bodo izvedeni v območjih in na objektih, ki so evidentirani kot kulturni, arheološki, zgodovinski, naravni ali etnološki spomenik, je potrebno pridobiti ustrezno soglasje pristojnega Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
IV. PRIGLASITEV DEL
7. člen
Odločbo o priglasitvi del izda Upravna enota Murska sobota, ki z izvodom o izdaji odločbe obvesti tudi Občino Šalovci.
8. člen
Vlogi za priglasitev del je potrebno priložiti naslednja dokazila:
– zemljiškoknjižni izpisek ali dokazilo o pravici razpolaganja z zemljiščem oziroma z objektom;
– kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim objektom;
– če gre za začasni objekt ali napravo, datum do katerega bo takšen objekt stal (objekt namenjen sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, proslavam ipd.);
– načrt priglasitve del (tehnično poročilo, tloris, prerez fasade – v merilu 1:100 ali 1:50), ki ga lahko izdela registrirana projektivna organizacija ali samostojni podjetnik posameznik registriran za takšno dejavnost.
Pristojni upravni organ glede na priglašena dela v postopku določi katera mnenja, soglasja in pogoje je potrebno pridobiti pred izdajo odločbe.
9. člen
Po prejemu popolne vloge za priglasitev del mora upravni organ v roku 30 dni izdati odločbo o dovolitvi priglašenih del ali odločbo o zavrnitvi zahtevka.
Odločba o dovolitvi priglašenih del neha veljati, če investitor ne prične s priglašenimi deli v roku 1 leta po prejemu pravnomočne odločbe, s katero se mu taka dela dovoljujejo.
V. NADZOR
10. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna inšpekcijska služba.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
11. člen
Kot kazenske določbe se uporabljajo določbe zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
VII. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin v Občini Murska Sobota (Uradne objave, št. 9/86) na območju sedanje Občine Šalovci.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-13/2000
Šalovci, dne 25. februarja 2000.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

AAA Zlata odličnost