Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000

Kazalo

1419. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 1999, stran 3744.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) 21. in 108. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99 in 98/99) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 27. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 1999, katerega sestavni del je račun sredstev rezerv.
2. člen
Proračun Občine Kidričevo izkazuje              SIT
a) Bilanca prihodkov in odhodkov
– prihodki                      478,667.324
– odhodki                      528,353.976
– proračunski primanjkljaj             – 49,686.652
b) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb          
– prejeta vračila danih posojil in               
 kapitalskih deležev                     –
– dana posojila in prodaja kapit. deležev        6000.000
– prejeta minus dana posojila in                
  sprememba kapitalskih deležev           – 6000.000
3. člen
Stanje sredstev na računih 89,773.925 SIT se prenese v proračun Občine Kidričevo za leto 2000.
4. člen
Stanje sredstev rezerv je 8,903.427 SIT in se prenese v rezerve proračuna za leto 2000.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02/00-12-6
Kidričevo, dne 28. marca 2000.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

AAA Zlata odličnost