Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000

Kazalo

1435. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2000, stran 3761.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 78/98), 28. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 10. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Veržej za leto 2000
1. člen
Ta odlok ureja način izvrševanja proračuna Občine Veržej za leto 2000, upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem Občine Veržej.
2. člen
Proračun Občine Veržej za leto 2000 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani davčni in nedavčni prihodki, kapitalski prihodki ter transferni prihodki in načrtovani odhodki.
3. člen
Proračun Občine Veržej za leto 2000 se določa v višini 148,389.953 SIT.
4. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani prihodki po virih, odhodki pa v zneskih po posameznih namenih.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se razporejajo med letom enakomerno med vse uporabnike na podlagi programov in javnih razpisov v okviru doseženih prihodkov in zapadlih obveznosti, ob upoštevanju likvidnosti občinskega proračuna.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za tiste namene, ki so opredeljeni v bilanci prihodkov in dohodkov.
7. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije se lahko oblikujejo največ v višini 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun, ter v skladu z zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
9. člen
Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov občinskega proračuna iz sredstev splošne proračunske rezervacije, če zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko. Ko zaradi objektivnih razlogov ni mogoče izvajati sprejetih programov in uporabiti planiranih sredstev, lahko župan predlaga rebalans občinskega proračuna v sprejem Občinskemu svetu občine Veržej.
10. člen
Župan lahko v okviru zakonskih določil izda soglasje za izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti javnim zavodom oziroma pravnim osebam, katerih ustanoviteljica je občina, in imajo med prihodki poleg javnih sredstev od prispevkov in dotacij tudi sredstva od prodaje storitev na trgu, v breme katerih se pokrivajo tako nastali višji stroški.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor občine Veržej v skladu z zakonom in statutom.
12. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, množičnih pojavov nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni ter odpravo drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
V sredstva proračunske rezerve se lahko izloči največ 1,5% sredstev od skupno doseženih prihodkov občinskega proračuna iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa ta odlok, odloča župan. O uporabi sredstev obvešča občinski svet.
13. člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva splošne proračunske rezervacije ali najame likvidnostno posojilo do višine 5% vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz tega člena odloča župan.
14. člen
Župan Občine Veržej lahko začasno zmanjša višino sredstev, določenih v občinskem proračunu za posamezne namene in zadrži uporabo sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini. O ukrepu obvesti župan Občinski svet občine Veržej ter predlaga spremembo proračuna.
15. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine, ki prav tako skrbi za gospodarjenje z likvidnostnimi sredstvi proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
Do višine 1,500.000 SIT proračunskih sredstev za posamezen namen odloča po sklepu župan občine.
16. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja. V računu financiranja, ki je sestavni del proračuna, se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina se lahko zadolžuje za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in napreve, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
O zadolžitvi odloča Občinski svet občine Veržej. Pogodbo o zadolževanju podpiše župan le ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance RS in je sestavni del pogodbe.
17. člen
Javno podjetje ali javni zavod, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
18. člen
O dajanju poroštev, določenih v 19. členu zakona o financiranju občin odloča občinski svet.
19. člen
Občina pripravi do konca marca tekočega leta zaključni račun proračuna za preteklo leto in premoženjsko bilanco občine na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov občinskega proračuna do konca septembra tekočega leta.
20. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Veržej v letu 2000 (Uradni list RS, št. 109/99).
Št. 900-1/2000
Veržej, dne 10. februarja 2000.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. kmet. l. r.
              Proračun
          Občine Veržej za leto 2000

           Splošni del proračuna

Proračun Občine Veržej za leto 2000 se določa v naslednjih
zneskih:

                           zneski v SIT
_________________________________________________________________
A) Bilanca prihodkov in odhodkov

I. Prihodki skupaj                  136,297.000

II. Odhodki skupaj                  148,389.953

III. Proračunski presežek (primanjkljaj)
   (I.-II)                     -12,092.953

_________________________________________________________________
B) Račun finančnih terjatev in naložb

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
  kapitalskih deležev                     0

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev        0

VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
  kapitalskih deležev (IV.-V.)                0

VII. Skupni presežek (primanjkljaj)
   (I.+IV.) - (II+V.)                -12,092.953

_________________________________________________________________
C) Račun financiranja

VIII. Zadolževanje proračuna

IX. Odplačilo dolga

X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)

XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih    -12,092.953
_________________________________________________________________

Znesek v višini 12,092.953 SIT se v tekočem letu pokriva s
prenesenimi denarnimi sredstvi na žiro računu iz preteklega leta
in z ocenjenimi prejetimi denarnimi sredstvi iz naslova delitvene
bilance bivše občine.


AAA Zlata odličnost