Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000

Kazalo

1423. Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2000, stran 3746.

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 14. in 88. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 17. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ljutomer za leto 2000
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja način izvrševanja proračuna Občine Ljutomer za leto 2000, upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem in dolgovi.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in odloki opravlja Občina Ljutomer.
Proračun sestavljata splošni del in posebni del proračuna.
Splošni del proračuna Občine Ljutomer za leto 2000 sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna občine Ljutomer ob koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
3. člen
Proračun Občine Ljutomer za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Prihodki skupaj             1.218,246.762 SIT
II.  Odhodki skupaj              1.267,043.227 SIT
III. Proračunski presežek ali
   primanjkljaj                48,796.465 SIT
B)  Bilanca finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
V.  Dana posojila
VI.  Prejeta minus dana posojila
VII. Skupni presežek ali primanjkljaj
C)  Računa financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
IX.  Odplačila dolga               7,200.000 SIT
X.  Neto zadolževanje              –7,200.000 SIT
XI.  Povečanje ali zmanjšanje sredstev
   na računih                 55,996.465 SIT
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razdelitev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb, računu financiranja in posebnem delu proračuna, ki je sestavni del občinskega proračuna
4. člen
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi in občinska uprava, krajevne skupnosti in požarni sklad. Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
Zavodi in drugi uporabniki proračuna lahko lastne prihodke porabijo v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.
5. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del proračuna občine.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
Krajevna skupnost v okviru svojih nalog in finančnega načrta sklepa pravne posle, o katerih odloča svet krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost si mora za sklepanje pravnih poslov, katerih vrednost presega 50% zneska, ki ga določa zakon o javnih naročilih za obvezno izvedbo javnega razpisa, predhodno pridobiti soglasje župana, ki je sopodpisnik takšnega pravnega posla.
6. člen
Namenski prihodki proračuna Občine Ljutomer so prihodki iz naslova stanovanjskega gospodarstva, najemnin, prodaje premoženja, odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, taksa za obremenjevanje vode, turistična taksa, požarna taksa, prispevki investitorjev in soinvestitorjev, samoprispevki, prispevki donatorjev, prihodki režijskega obrata in namenska sredstva iz državnega proračuna za investicije in tekoče programe.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
7. člen
Za delovanje proračunskih uporabnikov se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske izdatke.
Sredstva za sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja in merila.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se dogovori s pogodbo. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa. Zadnji rok za sklenitev pogodb z izvajalci v tekočem proračunskem letu je rok, določen z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna za namene opredeljene v bilanci prihodkov in odhodkov, in sicer le do višine sredstev, ki je za posamezne namene v tekočem letu planirana v občinskem proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena sredstva v proračunu.
9. člen
Če se med letom spremeni narava delovnega področja, pristojnost ali obseg dela posameznega proračunskega porabnika, se lahko na predlog župana zmanjša ali poveča obseg sredstev s soglasjem občinskega sveta, ki so za delo tega porabnika namenjena v občinskem proračunu. V proračunu je za te namene predvidena tekoča proračunska rezerva, odkoder se v takem primeru zagotavljajo sredstva. Na podlagi predloženega programa dela se lahko vključi med letom v financiranje iz občinskega proračuna nov uporabnik na predlog župana s soglasjem občinskega sveta. V tem primeru se sredstva zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve. V primeru prenehanja financiranja posameznega proračunskega uporabnika, se neporabljena sredstva proračuna lahko prenesejo v tekočo proračunsko rezervo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.
10. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
Župan lahko izvede javno naročilo le, če so za ta namen predvidena sredstva v proračunu občine. Neposredni uporabniki lahko prevzemajo pogodbene obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta v skladu z investicijskim programom.
11. člen
Župan lahko v okviru zakonskih določil izda soglasje za izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti in dodatkov po kolektivni pogodbi dejavnosti javnim zavodom oziroma pravnim osebam katerih ustanoviteljica je občina, in imajo med prihodki poleg javnih sredstev od prispevkov in dotacij tudi sredstva od prodaje storitev na trgu, v breme katerih se pokrivajo tako nastali višji stroški.
12. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor občine Ljutomer v skladu z zakonom in statutom.
Občinski organ, javna podjetja in javni zavodi ter druge osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina ter drugi uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni omogočiti članom nadzornega odbora vpogled v finančno dokumentacijo in jim nuditi vse potrebne podatke v zvezi s porabo sredstev občinskega proračuna. Nadzorni odbor mora postopke nadzora opravljati v skladu s predpisi.
13. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna so dolžni poročila o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto do konca februarja tekočega leta.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s 7. členom tega odloka in prvim odstavkom tega člena lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. O tem poroča župan občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
14. člen
Od skupno doseženih letnih prejemkov proračuna se v rezerve za naravne nesreče izloča 0,5% sredstev.
O uporabi proračunske rezerve občine za namene v skladu z 49. členom zakona o javnih financah do višine 1,000.000 SIT za posamezni namen odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet.
15. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
16. člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva za rezerve občine ali najame posojilo največ do višine 5% vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz tega člena in uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
17. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.
O odločitvi prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
18. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan in jih lahko nalaga v Banko Slovenije, ostale banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisi Ministrstva za finance Republike Slovenije.
19. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja. V računu financiranja, ki je sestavni del proračuna se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina se lahko zadolžuje za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
O zadolžitvi odloča Občinski svet občine Ljutomer. Pogodbo o zadolževanju podpiše župan le ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance Republike Slovenije in je sestavni del pogodbe.
20. člen
Javno podjetje ali javni zavod, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
21. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo. O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet v skladu z zakonom. Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
22. člen
Občina pripravi do konca marca tekočega leta zaključni račun proračuna za preteklo leto. Pristojni občinski organ pripravi premoženjsko bilanco občine na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov občinskega proračuna v skladu z zakonom.
II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje in sofinanciranje nalog proračunskih uporabnikov pa se uporabljajo od 1. januarja 2000.
Št. 403-02-7/2000
Ljutomer, dne 17. marca 2000.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost