Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000

Kazalo

1417. Odlok o ustanovitvi in pristojnostih vaških odborov Občine Grad, stran 3734.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 16. in 60. člena statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99 in 12/00) je Občinski svet občine Grad na 12. redni seji dne 16. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in pristojnostih vaških odborov Občine Grad
1. člen
(splošna določba)
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območjih posameznih naselij se v občini ustanovijo kot posvetovalna telesa vaški odbori.
2. člen
(ustanovitev)
Vaški odbor se ustanovi za področje naslednjih naselij: Grad, Dolnji Slaveči, Vidonci, Motovilci, Radovci, Kruplivnik in Kovačevci.
Odbor šteje od tri do osem članov iz naselja, za katerega se ustanovi. Člane vaških odborov volijo in razrešujejo na zboru občanov, ki ga skliče župan, prebivalci naselja za katero se vaški odbor ustanavlja.
Mandat članov vaških odborov se konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
3. člen
(pristojnosti)
Vaški odbor je posvetovalno telo občinskega sveta v zadevah, ki se nanašajo na izvajanje nalog občine na območju, na katerem je ustanovljen. Vaški odbori dajejo občinskemu svetu mnenje, pobude in predloge ter:
– sodelujejo pri izvajanju komunalnih akcij na njihovem območju in pri nadzoru nad opravljenimi deli,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja,
– predlagajo programe javnih del,
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
– nudenje pomoči pri izgradnji komunalnih projektov,
– ostale naloge, skladno s pooblastili občinskega sveta.
Stališča, mnenja, pobude in predlogi članov vaških odborov niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne zavezujejo.
4. člen
(sklicevanje sej)
Na zborih z javnim glasovanjem, občani izvolijo predsednika in člane vaškega odbora.
Predsednik vaškega odbora se izvoli izmed izvoljenih članov vaškega odbora.
Odbor dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzoča večina članov, z večino glasov navzočih članov.
Župan ima pravico biti navzoč na seji vaškega odbora, vendar nima pravice glasovanja.
Predsednik skliče odbor najmanj enkrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to potrebno. Predsednik mora sklicati odbor, če to zahteva župan ali najmanj polovica članov odbora.
Za delovanje vaškega odbora se smiselno uporabljajo določbe poslovnika občinskega sveta.
5. člen
(končni določbi)
Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine vaške odbore, če ugotovi, da odbor ne opravlja svojih nalog, če ni kandidatov za člane ali predsednika odbora, oziroma če občani posameznega naselja ne izkažejo potrebe po ustanovitvi in delovanju vaškega odbora.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 189/00
Grad, dne 17. marca 2000.
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost