Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000

Kazalo

1413. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 1999, stran 3732.

Na podlagi 10., 11. in 13. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 24. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 1999.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine izkazuje:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.  Skupaj prihodki            1.352,079.399,84
II.  Skupaj odhodki            1.304,046.391,41
III. Proračunski presežek (I.–II.)      48,033.008,43
------------------------------------------------------------
B)  Račun finančnih terjatev in naložb:          
IV.  Prejeta vrač. danih posojil              
   in prodaja kapit. delež.         11,294.716,50
V.  Dana posojila in povečanje              
   kapital. deležev             1,420.000,00
VI.  Prejete minus dana posojila              
   in sprem. kapital. deležev (IV.–V.)    9,874.716,50
VII. Skupni presežek (I.+IV.) – (II. + V.)  57,907.724,93
------------------------------------------------------------
C)  Račun financiranja:                  
VIII. Zadolževanje proračuna                –
IX.  Odplačila dolga             53,073.904,10
X.  Neto zadolževanje (VIII.–IX.)      –53,073.904,10
XI.  Povečanje sredstev                  
   na računih (VII.–X.)           4,833.820,83
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 4,833.820,83 SIT so namenska sredstva, ki se bodo porabila za adaptacijo in dograditev Varstveno-delovnega centra Črnomelj v letu 2000.
4. člen
Pregled in razpored prihodkov in odhodkov občine za leto 1999 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-1/99
Črnomelj, dne 24. marca 2000.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost