Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2000 z dne 7. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2000 z dne 7. 4. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1438. Zakon o izvozu blaga z dvojno rabo (ZIBDR)
1439. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-L)
1440. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-E)
1441. Zakon o najemu posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj (MBOR) za projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji (ZNPZV)

Odloki

1443. Odlok o soglasju k poslovniku Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (OdDRKJN)

Drugi akti

1442. Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (NPSV)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1475. Uredba o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 2000
1476. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000
1477. Uredba o spremembah uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla
1478. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 2000

Odloki

1479. Odlok o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu v letu 2000

Sklepi

1480. Sklep o določitvi tarife za ceno storitev opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla

MINISTRSTVA

1444. Odredba o spremembi odredbe o določitvi števila mest državnih tožilcev na Državnem tožilstvu Republike Slovenije, na višjih in na okrožnih državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji in o določitvi števila mest pomočnikov državnega tožilstva
1445. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih socialnovarstvenih zavodov
1446. Pravilnik o vsebini in načinu opravljanja izpita za izvajanje policijskih pooblastil
1447. Pravilnik o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev
1448. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju asistentov stažistov
1449. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi

USTAVNO SODIŠČE

1450. Odločba, da prvi in četrti odstavek 92. člena zakona o volitvah v Državni zbor nista v neskladju z ustavo
1451. Odločba o razveljavitvi sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Nevlje
1452. Delna razveljavitev sklepa o uvedbi samoprispevka v Krajevni skupnosti Buče
1453. Odločba o ugotovitvi, da odlok o lokacijskem načrtu za garažno hišo ob vstopu v mesto Piran (Uradne objave, št. 39/97) ni v neskladju z ustavo in zakonom

BANKA SLOVENIJE

1454. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 31. 3. 2000

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1455. Spremembe poslovnika Sveta za radiodifuzijo Republike Slovenije
1456. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (SKPgd)
1457. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (SKPgd)
1458. Sklepi skupščine o zaključnem računu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 1999
1459. Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 2000
1460. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za marec 2000

OBČINE

Bistrica ob Sotli

1463. Odlok o občinskem prazniku Občine Bistrica ob Sotli
1464. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli v letu 2000

Kranj

1465. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Mestne občine Kranj v letu 2000

Ljubljana

1461. Odlok o določitvi in spremembi imen ulic na območju Mestne občine Ljubljana
1462. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana

Postojna

1466. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2000

Ravne na Koroškem

1467. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 1999
1468. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Ravne na Koroškem
1469. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
1470. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem
1471. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1472. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Trebnje

1473. Navodilo o zagotavljanju sredstev v proračunu Občine Trebnje za izvajanje nalog na področju socialnega varstva

Vojnik

1474. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Vojnik za leto 1999

POPRAVKI

1. Popravek zakona o ohranjanju narave (ZON)
2. Popravek zakona o tehničnih zahtevah in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS)
3. Popravek nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (NPS)
4. Popravek uredbe o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic nevarnih odpadkov
5. Popravek odločbe Ustavnega sodišča RS
6. Popravek odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Predstruge v Občini Dobrepolje
7. Obvestilo KS Nevlje (Kamnik) za plačilo samoprispevka v denarju
8. Popravek sklepa o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kobarid
9. Preklic pravilnika o vrednotenju programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ljutomer
10. Popravek odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec (Medvode)
11. Popravek odloka o odpravi naselja Dobrteša vas in njegovi združitvi z naseljem Šempeter v Savinjski dolini ter uvedbi enotnega uličnega sistema v novem naselju
AAA Zlata odličnost