Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2000 z dne 13. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2000 z dne 13. 4. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1482. Zakon o dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP-B)

Drugi akti

1481. Nezaupnica Vladi Republike Slovenije
1483. Splošni dolgoročni program razvoja in opremljanja Slovenske vojske

MINISTRSTVA

1484. Odredba o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox potyvirus
1485. Odredba o pogojih za tranzit pošiljk krompirja, ki se prekladajo v Luki Koper
1486. Odredba o začetku opravljanja dejanj izvršbe in zavarovanja po izvršiteljih
1487. Odredba o najnižji zavarovalni vsoti
1488. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja in o pravilih za njihovo delovanje
1489. Pravilnik o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom
1490. Pravilnik o spremembi pravilnika o opravljanju službe izvršitelja
1491. Pravilnik o postopku in načinu ocenjevanja mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina
1492. Pravilnik o sežiganju odpadkov
1493. Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih
1494. Pravilnik o organizaciji poštnega omrežja Republike Slovenije
1495. Pravilnik o nomenklaturi poštnih storitev
1496. Pravilnik o splošnih pogojih za opravljanje poštnih storitev
1497. Pravilnik o tehničnih zahtevah za mobilna celična radijska sistema GSM 900 in DCS 1800
1498. Navodilo o zapisniku o glavni obravnavi v kazenskih zadevah
1499. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi

SODNI SVET

1500. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur
1501. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
1502. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
1503. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1504. Sklep o imenovanju sodnice za prekrške na sodniško mesto sodnice za prekrške pri sodniku za prekrške Občine Ribnica
1505. Sklep o ponovnem javnem pozivu sodnikom za prekrške k vložitvi kandidatur za prosto mesto
1506. Sklep o ponovnem javnem pozivu sodnikom za prekrške k vložitvi kandidatur za prosta mesta namestnikov predstojnikov sodnikov za prekrške
1507. Merila za odlog, zmanjšanje ali odpis prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje določenim zavezancem
1508. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2000
1509. Statut Skupnosti občin Slovenije

OBČINE

Kobilje

1512. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi občinskega samoprispevka na območju Občine Kobilje

Litija

1510. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka odloka o dopolnitvah in spremembah odloka o ureditvenem območju mesta Litije levi in desni breg z mikrocelotami GS 6, GS 1, GS 2, LS 3 in LS 1
1511. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Postojna

1513. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Postojna

Rogatec

1514. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogatec za leto 1999
1515. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zagotavljanje izvajanja kabelsko-informacijskega sistema v Občini Rogatec
1516. Odlok o občinskih cestah
1517. Program priprave PIN za zazidalni načrt za ureditev cone C-3 v Rogatcu

POPRAVKI

1. Popravek odredbe o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za dejavnost predšolske vzgoje
2. Popravek odloka o sprejemu dopolnitev in sprememb odloka oprostorskih ureditvenih pogojih za območje GS 4 in GS 4/1, Graška Dobrava v Litiji
AAA Zlata odličnost