Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000

Kazalo

1426. Sporazum o premoženjsko-delilni bilanci, stran 3749.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 73/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98; odl. US RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 59/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98; odl. US RS, št. 45/97, 59/99, 61/99, 89/99), sklepov o popisu in prevzemu premoženja, ki sta ju sprejela občinska sveta občin Cerknica in Loška dolina sta podpisala
S P O R A Z U M
o premoženjsko delilni bilanci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem sporazumom občini Cerknica in Loška dolina, ki sta bili 1. 1. 1995 ustanovljeni na območju bivše Občine Cerknica dokončno razdružujeta in prevzemata premoženje in obveznosti bivše Občine Cerknica na dan 31. 12. 1994 v skladu s sprejetim sklepom o popisu in prevzemu premoženja, ki sta ga sprejela oba občinska sveta.
2. člen
Predmet razdružitve po tem sporazumu je celotno premoženje bivše Občine Cerknica, ki ga tvorijo denar, stvari in pravice, glede katerega na podlagi podatkov zemljiške knjige in drugih javnih knjig in registrov, na podlagi predpisov ali na podlagi sklenjenih pravnih poslov izhaja, da je njegov lastnik oziroma imetnik pravice uporabe na dan 31. 12. 1994 bivša Občina Cerknica.
3. člen
Na podlagi določil 2. člena tega sporazuma predstavnika občin Cerknica in Loška dolina sporazumno ugotavljata in določata medsebojno pravico vknjižbe lastnine na objektih, ki so opredeljeni v sklepu o popisu in prevzemu premoženja.
4. člen
(način razdružitve)
Občini Cerknica in Loška dolina razdružujeta premoženje bivše Občine Cerknica tako, da vsaka prevzame v izključno last in posest oziroma uporabo denar, posamezne stvari in pravice ter obveznosti, kakor je to določeno v sklepu o popisu in prevzemu premoženja.
II. DENAR
5. člen
Novi občini sporazumno ugotavljata, da so bila denarna sredstva na žiro računu bivše Občine Cerknica po stanju na dan 31. 12. 1994, kakor tudi prilivi do 3. 5. 1996, že razdeljeni in sta delitev verificirala takratna župana občin Cerknica in Loška dolina z dogovorom o delitvi terjatev in obveznosti bivše Občine Cerknica po zaključnem računu ločenega računa.
lll. STVARI
Zemljišča
6. člen
(zemljišča na območju bivše Občine Cerknica na dan 31. 12. 1994)
Vas nezazidana in stavbna zemljišča, kmetijska zemljišča, gozdovi ali druga zemljišča, ki ležijo na območju bivše Občine Cerknica na dan 31. 12. 1994, s sklenitvijo tega sporazuma, preidejo v izključno last in posest tiste nove občine, na območju katere ležijo.
Vsa upravičenja v zvezi z bivšo družbeno lastnino v splošni rabi uresničuje tista nova občina na območju katere nepremičnina v splošni rabi leži.
Zazidana stavbna zemljišča in funkcionalna zemljišča k stavbam se razdružijo na enak način kot se razdružijo objekti, ki na teh zemljiščih stojijo.
7. člen
(zemljišča izven bivše Občine Cerknica na dan 31. 12. 1994)
Vsa nezazidana stavbna zemljišča, kmetijska zemljišča, gozdovi in druga zemljišča, ki ležijo izven območja bivše Občine Cerknica s sklenitvijo tega sporazuma postanejo solastnina novih občin s solastninskimi deleži kot je določeno v sklepu o popisu in prevzemu premoženja.
Vsa zazidana stavbna zemljišča, ki ležijo izven območja bivše Občine Cerknica se s sklenitvijo tega sporazuma delijo na način, kot je v tem sporazumu predpisan za delitev objektov, ki ležijo izven območja bivše Občine Cerknica na dan 31. 12. 1994.
8. člen
(bremena)
Novi občini zemljišča sporazumno prevzamejo z vsemi vknjiženimi in nevknjiženimi bremeni.
Objekti
9. člen
(objekti na območju bivše Občine Cerknica na dan 31. 12. 1994)
Objekti, ki ležijo na območju bivše Občine Cerknica to je šole, športni objekti, kulturni spomeniki in drugi objekti s pripadajočimi funkcionalnimi zemljišči, preidejo v izključno last in posest nove občine, na območju katere ležijo, če v sklepu o popisu in prevzemu premoženja ni drugače določeno.
10. člen
(objekti izven območja bivše Občine Cerknica na dan 31. 12. 1994)
Objekti, ki ležijo izven območja bivše Občine Cerknice s sklenitvijo tega sporazuma postanejo solastnina novih občin s solastniškimi deleži po številu prebivalcev kot je določeno v sklepu o popisu in prevzemu premoženja.
Uporaba teh objektov se določi s posebnim dogovorom med občinama.
Poslovni prostori, stanovanja, zaklonišča
11. člen
(poslovni prostori, stanovanja in zaklonišča na območju bivše Občine Cerknica na dan 31. 12. 1994)
Vsi poslovni prostori, stanovanja in zaklonišča kot deli stavb preidejo v izključno last in posest tiste nove občine, na območju katere leži objekt, v katerem se ti poslovni prostori oziroma stanovanja in zaklonišča nahajajo, in sicer v skladu s sklepom o popisu in prevzemu premoženja.
Infrastruktura
12. člen
(komunala, cestna, prometna in druga infrastruktura)
Vsi objekti in naprave komunalne rabe in druge infrastrukture preidejo v last nove občine v skladu s sklepom o popisu in prevzemu premoženja.
Premičnine
13. člen
(sredstva in oprema civilne zaščite)
Sredstva civilne zaščite preidejo v last novih občin v skladu s sklepom o popisu in prevzemu premoženja.
14. člen
(motorna vozila na dan 31. 12. 1994)
Motorna vozila razdelijo v skladu s sklepom o popisu in prevzemu premoženja.
15. člen
(druge premičnine)
Druge premičnine se delijo med novi občini v skladu s sklepu o popisu in prevzemu premoženja.
lV. PRAVICE
Ustanoviteljske pravice in obveznosti
16. člen
(osnovne šole)
Ustanoviteljske pravice, obveznosti in premoženje v vsaki osnovni šoli prevzame tista nova občina na območju katere osnovna šola leži.
17. člen
(javni zavodi)
Ustanoviteljske pravice:
– VVZ Martin Krpan Cerknica, Cesta na Jezero 17, Cerknica se uredijo s sprejemom skupnega ustanoviteljskega akta in podpisom pogodbe o pravicah, obveznostih in dolžnostih vsakega ustanovitelja,
– Zdravstvenega doma Cerknica-Loška dolina, Cesta 4. maja 17, Cerknica so urejene z že sprejetim skupnim ustanovitvenim aktom,
– komunalnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o., Notranjska 44, Cerknica so urejene z že sprejetim skupnim ustanovitvenim aktom,
– Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska 9, Cerknica se uredijo s sprejemom skupnega ustanoviteljskega akta in podpisom pogodbe o pravicah, obveznostih in dolžnostih vsakega ustanovitelja,
– Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica, Partizanska 9, Cerknica se uredijo s sprejemom skupnega ustanoviteljskega akta in podpisom pogodbe o pravicah, obveznostih in dolžnostih vsakega ustanovitelja.
18. člen
(drugi zavodi)
Ustanoviteljske pravice in obveznosti v drugih zavodih, ki v tem sporazumu niso izrecno navedeni, prevzame tista nova občina, na območju katere ima ta zavod svoj sedež ali enoto.
19. člen
(športni objekti)
Nepremičnine, namenjene športni rabi ter premično premoženje, ki se nahaja na teh objektih oziroma neposredno služi tem objektom, se razdeli med novo nastalima občinama po legi, kar pomeni, da pridobi nepremičnino občina, na katere območju nepremičnina leži.
20. člen
(kulturni objekti)
Kulturni objekti se delijo med novo nastali občini po legi.
Poslovni deleži in delnice
21. člen
(prevzem deležev)
Poslovne deleže na dan 31. 12. 1994 v družbah z omejeno odgovornostjo in delnice v delniških družbah, ki jih je imela bivša Občina Cerknica v gospodarskih družbah na področju komunale, energetike, bančništva, pripadajo novima občinama po splošnem ključu razen, če je v sklepu o popisu in prevzemu premoženja določeno drugače, se poslovni deleži delijo v skladu z določbami sklepa o popisu in prevzemu premoženja.
Terjatve
22. člen
(stanovanja)
Terjatve iz naslova obročnega odplačevanja kupnin pri prodaji stanovanj po stanovanjskem zakonu prevzame vsaka občina do višine njenega lastninskega deleža na tem stanovanju.
23. člen
(stanovanjski krediti)
Terjatve iz naslova anuitet stanovanjskih kreditov prevzemata novi občini po legi stanovanja.
24. člen
(druge terjatve na dan 31. 12. 1994)
Vse terjatve iz kateregakoli drugega naslova prevzameta občini v razmerju lastninskega deleža na stvari, iz katere terjatev izhaja, sicer pa po splošnem ključu iz sklepa o popisu in prevzemu premoženja.
25. člen
(obveznosti glede stvari)
Vsaka občina, ki na podlagi tega dogovora prevzame v last določeno stvar ali pravico, prevzame tudi vse zakonske, pogodbene in druge obveznosti, ki se nanašajo ali izvirajo iz posamezne prevzete stvari ali pravice. Če pa določeno stvar ali pravico prevzemata novi občini v solast, prevzemata tudi obveznosti, ki iz nje izhajajo v razmerju njunih lastninskih deležev.
Če občina prevzame zasedene poslovne prostore in stanovanja, prevzame tudi vse pravice in obveznosti do najemnikov iz naslova sklenjenih najemnih pogodb ter zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih oziroma stanovanjskega zakona.
26. člen
(pogodbene obveznosti bivše Občine Cerknica na dan 31. 12. 1994)
Nerealizirane obveznosti iz pogodb, s katerimi je bivša občina Cerknica prevzela določene obveznosti prevzameta Občini Cerknica in Loška dolina v delu ali celoti glede na to, v kolikšni meri se ta pogodbena obveznost nanjo nanaša, sicer pa v razmerju splošnega ključa iz sklepa o popisu in prevzemu premoženja.
Pri presoji navezanosti pogodbene obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena se upošteva predvsem poraba sredstev glede na teritorij.
27. člen
(obveznosti iz odločb)
Obveznosti iz sodnih, upravnih in drugih odločb, ki bodo postale pravnomočne po sklenitvi tega sporazuma in se bodo nanašale na obveznosti bivše Občine Cerknica na dan 31. 12. 1994, prevzameta občini v delu ali celoti glede na to v kolikšni meri se ta pogodbena obveznost nanaša na posamezno občino, sicer pa v razmerju splošnega ključa iz sklepe o popisu in prevzemu premoženja. Po presoji navezanosti obveznosti iz odločbe na posamezno občino se upoštevajo določbe te pogodbe, ki iz tega premoženja izhajajo.
Pogodbene stranke ena drugi jamčijo s kvalificirano odgovornostjo za ravnanje in skrb kot dober gospodar, za ustreznost postopkov, ki so bili potrebni za ohranitev skupnega premoženja bivše Občine Cerknica na dan 31.12. 1994.
Vsak primer izgube premoženja, ki ga je povzročilo dejanje ali opustitev v nasprotju z ravnanjem dobrega gospodarja, bremeni občino, ki je to izgubo povzročila.
Stroški postopka, ki so bili potrebni za ohranitev premoženja (sodni, upravni, izterjave, ipd.) se vštevajo v delitveno maso.
28. člen
(krediti na dan 31. 12. 1994)
Obveznosti vračila anuitet iz naslova kreditnih pogodb, ki zapadejo po sklenitvi pogodbe, prevzame tista občina na območju katere so bila kreditna sredstva po posamezni kreditni pogodbi angažirana oziroma vložena. Če pa to ni mogoče ugotoviti, obveznost prevzameta novi občini v razmerju splošnega ključa iz sklepa o popisu in prevzemu premoženja.
29. člen
(druge obveznosti)
Vse obveznosti bivše Občine Cerknica na dan 31. 12. 1994, ki v tej pogodbi niso izrecno navedene in jih po kriterijih te pogodbe ni mogoče prenesti na eno od novih občin, prevzameta novi občini po splošnem ključu iz sklepa o popisu in prevzemu premoženja.
30. člen
(izvedbeni postopki in akti)
Nove občine ena drugi dovoljujejo, da se poleg vknjižb, izvedejo tudi zemljiškoknjižni vpisi lastninske pravice oziroma pravice uporabe v korist novih občin, in sicer pri nepremičninah, ki so predmet razdružitve po sklepu o popisu in prevzemu premoženja.
Zemljiškoknjižne predloge, posamezne izjave in pogodbe iz prvega odstavka tega člena je dolžna pripraviti tista nova občina, na območju katere posamezna nepremičnina leži, pri čemer nosi tudi stroške za sestavo teh aktov in za njihovo izvedbo.
Določila tega člena se smiselno uporabljajo tudi za vpise v druge javne knjige in registre.
31. člen
(razpolaganje)
Občina, ki je na podlagi te pogodbe pridobila v last ali solast določeno nepremično ali premično premoženje, lahko s tem premoženjem prosto razpolaga od dneva sklenitve tega sporazuma, ne glede na izvedbo vknjižb in vpisov.
Določba prvega ostavka tega člena velja tudi za pridobljene pravice na podlagi te pogodbe.
32. člen
(naknadno najdeno premoženje)
V primeru naknadno najdenega premoženja se ravna v skladu z določbami sklepa o popisu in prevzemu premoženja.
33. člen
(stroški)
Vsaka občina sama nosi stroške za overovitev podpisa svojega predstavnika, podpisnika tega sporazuma. Vsaka občina sama nosi stroške v zvezi z zemljiškoknjižnimi in drugimi izvedbami te pogodbe glede nepremičnin in drugih stvari ter pravic in obveznosti, ki jih prevzame.
34. člen
(vrednost)
Ker razdružitev premoženja po tem sporazumu ni predmet odmere davka in se tudi ne plačuje taksa po 18. tarifni številki zakona o sodnih taksah, ocenitev vrednosti posameznih nepremičnin ni potrebna.
35. člen
(veljavnost pogodbe)
Sporazum začne veljati z dnem, ko ga podpišeta pooblaščena predstavnika obeh občin na podlagi predhodno sprejetega sklepa o popisu in prevzemu premoženja s strani občinskih svetov obeh občin.
36. člen
(število izvodov)
Ta sporazum je napisan v sedmih enakih izvodih od katerih vsaka občina prejme tri izvode, en izvod prejme notar, ki overi podpis tega sporazuma.
Št. 46404-4/2000
Cerknica, dne 16. marca 2000.
Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein l. r.
Št. 46404-1/2000
Loška dolina, dne 16. marca 2000.
Podžupan
v funkciji župana
Občine Loška dolina
Branko Troha l. r.

AAA Zlata odličnost