Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000

Kazalo

1412. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok I. in zazidalnega načrta Otok III. S, sever-jug, stran 3732.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok I. in zazidalnega načrta Otok III. S, sever–jug
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok I. in zazidalnega načrta Otok III. S, sever–jug, ki ga je pod št. 390/99 izdelal Razvojni center – Planiranje Celje d.o.o. in je v skladu s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86) ter prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88).
II
Osnutek sprememb in dopolnitev ZN Otok I. in ZN Otok III. S, sever–jug je razgrnjen kot enovit dokument, ker so spremembe in dopolnitve takega značaja, da razgrnitev posamičnega zazidalnega načrta ne bi kazala prave slike predlaganih rešitev, predvsem stacionarnega prometa.
III
Osnutek sprememb in dopolnitev ZN Otok I. in ZN Otok III. S, sever–jug predvideva izgradnjo treh vil – blokov in stolpiča na mestu individualnih garaž med Trubarjevo in Ljubljansko cesto, izgradnjo garaž in sončne ploščadi za kopališče na mestu sončnih kolektorjev, ureditev parkirišča in izgradnjo servisnega objekta za kopališče in izgradnjo atrijskih hiš ob Božičevi ulici in določitev funkcionalnih zemljišč obstoječih stanovanjskih blokov med Trubarjevo in Ljubljansko, Čopovo in območjem AMD.
IV
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok I. in zazidalnega načrta Otok III. S, sever–jug se začne osmi dan od objave sklepa v Uradnem listu RS na sedežu Mestne četrti Savinja in Krajevne skupnosti Medlog ter v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje in traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave bosta Mestna četrt Savinja in Krajevna skupnost Medlog obveščeni naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času javne razgrnitve morata organa mestne četrti in krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
V
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve morata pristojna organa mestne četrti in krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se mestna četrt in krajevna skupnost strinjata z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
VI
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352A-350/99
Celje, dne 27. marca 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost