Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

594. Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (ZLPZ)
595. Zakon o zavarovalništvu (ZZavar)

MINISTRSTVA

596. Odredba o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
597. Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
598. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nomenklaturi poklicev

OBČINE

Sevnica

599. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2000
600. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2000
601. Odlok o ureditvi avtobusnih postajališč na območju Občine Sevnica
602. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah v Občini Sevnica
603. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnih sistemov in za obračun odvoda in čiščenja odpadnih in padavinskih voda preko kanalizacijskih sistemov
604. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica
605. Odredba o določitvi enosmerne ulice in območja omejene hitrosti
606. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov in drugega dokumentarnega gradiva
607. Splošni pogoji uporabe priključka na kabelsko komunikacijskem sistemu Zavoda kabelske televizije NHM Sevnica

Sodražica

608. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sodražica za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sodražica za obdobje 1986-1990
609. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za območje Občine Sodražica

Šentjernej

610. Sklep o javni razgrnitvi (1) osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjernej - dopolnjene 1997 in 2000 (2) osnutka odloka o ureditvenem načrtu za kvartarne in storitvene dejavnosti v Šentjerneju
611. Sklep o javni razgrnitvi (1) osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjernej - dopolnjene 1997 in 2000/1 (2) osnutka zazidalnega načrta stanovanjske cone Sejmišče III v Šentjerneju
612. Sklep o odprodaji dela poti

Škocjan

613. Poslovnik o delu Nadzornega odbora občine Škocjan

Škofljica

614. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2000
615. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Škofljica za leto 2000

Tabor

616. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2000
617. Sklep o povprečni gradbeni ceni v Občini Tabor v letu 2000

Vrhnika

618. Odlok o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika
619. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Vrhnika

Zagorje ob Savi

620. Odlok o lokacijskem načrtu za zahodno obvoznico od priključka za osnovno šolo do križišča pri avtobusni postaji in regulacijo Medije v Zagorju

Zreče

621. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2000

POPRAVKI

1. Popravek odredbe o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za dejavnost predšolske vzgoje
2. Popravek sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Ivančna Gorica za leto 2000
3. Popravek sklepa o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica
4. Popravek odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2000
5. Popravek odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Tržič
6. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za kulturo Žalec"
AAA Zlata odličnost