Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2000 z dne 18. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2000 z dne 18. 2. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

622. Odlok o soglasju k spremembam pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdPSFS-A)

Sklepi

623. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca v skladu z drugim odstavkom 9. člena zakona o poslancih

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

624. Odlok o pomilostitvi obsojenke in obsojenca

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

625. Uredba o stroških razvrstitve fitofarmacevtskih sredstev v skupino nevarnosti in izdaje dovoljenja za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi
690. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
691. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
692. Uredba o določitvi najvišje drobnoprodajne cene utekočinjenega naftnega plina
693. Uredba o določitvi najvišjih cen mineralnih olj

Odloki

694. Odlok o spremembi odloka o razpisu prvih volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Sklepi

626. Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Los Angelesu
627. Sklep o postavitvi častnega generalnega konzula v Los Angelesu
628. Sklep o spremembi sklepa o odprtju Generalnega konzulata Republike Slovenije v Splitu
629. Sklep o spremembi višine prispevka za RTV programe
695. Sklep o javni razgrnitvi A) osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Krška vas-Obrežje B) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta
696. Sklep o uskladitvi preživnin in uskladitvi višine nadomestila preživnin
697. Sklep o povišanju rejnin

MINISTRSTVA

630. Odredba o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb in načinu predlaganja obrazca davčnemu organu
631. Odredba o uvedbi namakanja na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Lipa
632. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Paški Kozjak
633. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o višini stroškov postopka za potrditev nove sorte oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte
634. Odredba o začasnem zavarovanju območja Mlak
635. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ugotavljanju odstotka vojne invalidnosti (EVA 2000 - 2611 - 0003)
636. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove fundacije za pomoč invalidnim in drugim pomoči potrebnim ljudem
698. Pravilnik o skupnih kriterijih za organizacijo in postopke finančnega nadzora pri neposrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije
699. Pravilnik o spremembi pravilnika o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov, siril in čistih cepiv

USTAVNO SODIŠČE

637. Odločba o ugotovitvi, da druga alinea 31. člena pravilnika o napredovanju delavcev, zaposlenih v zdravstvu, ni v neskladju z zakonom

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

638. Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega zbora prešel na drugo kandidatko

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

639. Poročilo o izidu glasovanja na nadomestnih volitvah člana Sveta sodnikov za prekrške iz vrst sodnikov Senata za prekrške Republike Slovenije

OBČINE

Beltinci

640. Odredba o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Beltinci
641. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o sprejetju ureditvenega načrta za obnovo parka v Beltincih
642. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu ob Kmečki ulici v Beltincih

Borovnica

643. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Borovnica

Braslovče

644. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
645. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Braslovče

Celje

646. Sklep o razglasitvi rimskega marmornega kapitela iz Ozke ulice 2 v Celju za kulturni spomenik lokalnega pomena
647. Ugotovitveni sklep

Dolenjske Toplice

648. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Na Kamenju v Dolenjskih Toplicah - sprememba
649. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Na Kamenju v Dolenjskih Toplicah - sprememba

Gorišnica

650. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 1999
651. Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 2000

Gornji Petrovci

652. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije

Grosuplje

653. Odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Grosuplje
654. Odlok o občinskih cestah
655. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje
656. Sklep programa opremljanja stavbnih zemljišč za turistično oskrbovalni center - TOC II

Hajdina

657. Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto 2000
658. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
659. Sklep o merilih za izdajo soglasja k obratovanju gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v podaljšanem obratovalnem času
660. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana stalnega delovnega telesa Občinskega sveta občine Hajdina v odbor za komunalno infrastrukturo

Idrija

661. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvu virov pitne vode
662. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Idrija

Ilirska Bistrica

663. Odlok o ustanovitvi zavoda Razvojni center Ilirska Bistrica
664. Spremenjen program priprave zazidalnega načrta za cono P1-2 v Ilirski Bistrici - II. faza

Jesenice

665. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice
666. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
667. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice
668. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
669. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
670. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Kamnik

671. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Matična knjižnica Kamnik

Kanal ob Soči

672. Odlok o komunalnem redarstvu v Občini Kanal ob Soči

Kobilje

673. Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 2000
674. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava, ki se nanaša na območje Občine Kobilje

Medvode

675. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec

Novo mesto

676. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2000

Odranci

677. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v letu 2000

Postojna

678. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Bukovje, dne 30. 1. 2000

Puconci

679. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
680. Poslovnik Nadzornega odbora občine Puconci

Ribnica na Pohorju

681. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Ribnica na Pohorju
682. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ribnica na Pohorju za leto 2000
683. Poročilo o izidu volitev članov sveta vaških skupnosti Občine Ribnica na Pohorju dne, 16. 1. 2000

Rogatec

684. Odlok o poprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Rogatec v letu 2000
685. Odlok o ureditvenem načrtu za območje meddržavnega mejnega prehoda v Rogatcu
686. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Rogatec
687. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2000
688. Program priprave prostorskega izvedbenega načrta, to je lokacijski načrt (nadalje: LN) za nizkotlačni plinovod Vičja vas-Rogatec

Zavrč

689. Razpis nadomestnih volitev v Občinskem svetu občine Zavrč

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe za izvajanje carinskega zakona

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

4. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo severnoatlantskega pakta o sodelovanju Republike Slovenije v KFOR
5. Uredba o ratifikaciji Finančnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo severnoatlantskega pakta o sodelovanju Republike Slovenije v KFOR
6. Uredba o ratifikaciji Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Slovaške republike in Vlado Republike Slovenije o prevzemu oseb na državni meji
7. Uredba o ratifikaciji Prilog VIII in IX ter spremembe Priloge I k Baselski konvenciji o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb

Popravki

2. Popravek obvestila o uveljavitvi mednarodne pogodbe
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti