Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000

Kazalo

608. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sodražica za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sodražica za obdobje 1986-1990, stran 1834.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 6. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Sodražica na 9. seji dne 27. 1. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sodražica za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sodražica za obdobje 1986–1990
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Sodražica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (objavljen v SDL, št. 12/87, 18/88 in 11/90 ter Uradni list RS, št. 8/96 in 27/98) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Sodražica za obdobje 1986–1990 (objavljen v SDL, št. 12/87, 10/91 ter Uradni list RS, št. 21/93, 8/96 in 27/98) v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter sredstva potrebna za njihovo pripravo,
– nosilca in koordinatorja strokovnih aktivnosti priprave in izdelave sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov.
2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela izvleček:
– zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89 – v nadaljevanju: ZUPr)
– navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85 – v nadaljevanju: NPA) ter
– zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97 – v nadaljevanju: ZUNDPP).
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov bodo obravnavale novelacijo obstoječih prostorskih sestavin planskih aktov predvsem pa naslednja področja:
– analiza obstoječega stanja in nova kategorizacija kmetijskih zemljišč in gozdnih površin,
– sprememba namenske rabe prostora glede na pobude pravnih in fizičnih oseb za spremembo kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna za potrebe gradnje,
– določitev novih ureditvenih območij naselij in načina urejanja prostora,
– določitev novih območij vodnih virov in varstvenih pasov zanje,
– širitev omrežja komunalne infrastrukture,
– določitev prometnega omrežja in zvez,
– določitev območij obrambe in zaščite,
– sprememba plana za naravno in kulturno dediščino.
Grafični prikaz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim upoštevanjem 25. in 39 člena NPA.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
Nosilec strokovnih aktinosti pri pripravi in izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se določi v skladu z zakonom o javnih naročilih.
Naloga nosilca je:
– pregled obstoječih občinskih planskih aktov,
– pregled obstoječih strokovnih podlag,
– izdelava odloka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov – tekstualnega in grafičnega dela,
– sodelovanje na javnih razpravah,
– priprava strokovnega poročila do pripomb iz javne razgrnitve,
– priprava strokovnega mnenja o usklajenosti sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov z republiškim prostorskim planom.
Kot koordinator postopka se določi:
– župan s strokovnim delavcem oddelka za okolje in prostor Občine Sodražica ter predsednik Odbora za komunalne deljavnosti in prostorsko planiranje pri občini Sodražica.
4. člen
Viri
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
1. za področje kmetijstva in gozdarstva
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2. za področje vodnega gospodarstva
– Ministrstvo za okolje in prostor
3. za področje varovanja okolja
– Ministrstvo za okolje in prostor
4. za področje varstva naravne dediščine
– Ministrstvo za kulturo
5. za področje rudarstva
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
6. za področje varstva kulturne dediščine
– Ministrstvo za kulturo
7. za področje prometa in zvez
– Ministrstvo za promet in zveze
8. za področje energetike
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
9. za področje poselitve
– Ministrstvo za okolje in prostor
10. za področje obrambe in zaščite
– Ministrstvo za obrambo.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov upoštevati pri njegovi pripravi.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja, pogoje ali soglasja tudi drugih organov, se ta pridobi v postopku.
5. člen
Terminski plan
1. Sprejem sklepa o začetku postopka za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov.
2. S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se prične, ko začne program veljati.
3. Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se dostavi občinskemu svetu najkasneje v enem letu po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
4. Občinski svet občine Sodražica sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na prvi seji po prejemu gradiva iz prejšnje točke, sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
5. Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov ter zbiranje pripomb. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Sodražica. Razgrnitev bo trajala 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi.
6. Javna obravnava se izvede na celotnem področju Občine Sodražica v času trajanja javne razgrnitve.
7. Občani, organi in organizacije, vaški odbori in drugi zainteresirani oziroma prizadeti krajani lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve.
8. Na osnovi pripomb iz javnih razprav in obravnav in pisnih pripomb fizičnih in pravnih oseb, pripravi izdelovalec strokovno poročilo, ki ga obravnava občinski svet in odloča o pripombah.
9. Občinski svet po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnje točke naloži županu in koordinatorjema, da poskrbi za pripravo usklajenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitve in popravka tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi. Usklajen osnutek posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, uradu za prostorsko planiranje, s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
10. Župan Občine Sodražica po prejetju obvestila Vlade RS o usklajenosti osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega akta oziroma po preteku roka 45 dni po posredovanju predloga – vloge za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana na MOP posreduje usklajen osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na občinski svet s predlogom, da o spremembah in dopolnitvah občinskih planskih aktov razpravlja in jih sprejme z odlokom v enofaznem postopku.
6. člen
Finančna sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov Občine Sodražica predvidevamo proračunska sredstva iz postavke planske dokumentacije št. 3.59.
7. člen
Ta program začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-001/00
Sodražica, dne 2. februarja 2000.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc I. r.

AAA Zlata odličnost