Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000

Kazalo

596. Odredba o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, stran 1690.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 37. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Uradni list RS, št. 9/00) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
1. člen
S to odredbo se v priloženem seznamu določajo neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov (v nadaljnjem besedilu: seznam).
Seznam nima pravne narave javne knjige.
2. člen
V seznamu, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, se objavijo naslednji podatki o neposrednem ali posrednem uporabniku (v nadaljnjem besedilu: neposredni in posredni uporabnik):
1. matična številka neposrednega ali posrednega uporabnika;
2. šifra neposrednega ali posrednega uporabnika;
3. ime oziroma naziv neposrednega ali posrednega uporabnika in
4. šifra ustanovitelja neposrednega ali posrednega.
V seznamu se zbirajo in vodijo tudi drugi podatki iz 5. člena te odredbe.
3. člen
Šifro neposrednega ali posrednega uporabnika določi Ministrstvo za finance.
Šifra ustanovitelja, označena s številko 1 označuje državo in številka 2 označuje občino.
4. člen
Posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj in lastnik je država oziroma občina.
5. člen
Neposredni in posredni uporabnik mora o ustanovitvi, statusni spremembi in svojem prenehanju tekoče obveščati Agencijo Republike Slovenije za plačilni promet, ki skrbi za pravilnost in ažurnost podatkov iz seznama.
Obvestilu iz prejšnjega odstavka mora neposredni ali posredni uporabnik priložiti listino, ki je podlaga za ustanovitev, statusno spremembo ali prenehanje (akt o ustanovitvi) in naslednje podatke:
1. polni naziv pravne osebe,
2. naslov pravne osebe,
3. pošto, v kateri je sedež pravne osebe,
4. šifro pošte občine sedeža pravne osebe,
5. naziv občine, v kateri je sedež pravne osebe,
6. številko žiro računa,
7. matično številko,
8. davčno številko,
9. ime ustanovitelja,
10. vire financiranja.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-23/2000
Ljubljana, dne 14. februarja 2000.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance
                                                  PRILOGA

I. NEPOSREDNI UPORABNIKI DRŽAVNEGA PRORAČUNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Šifra   Matična    Šifra    Ime                Kraj       Občina ime
št.  upo-   številka    usta-
   rabnika         novitelja
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI

1   1111   050654020000  1      URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE
                      SLOVENIJE             LJUBLJANA     LJUBLJANA

2   1211   050229240000  1      DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE
                      SLOVENIJE             LJUBLJANA     LJUBLJANA

3   1212   056481220000  1      DRŽAVNI SVET REPUBLIKE
                      SLOVENIJE             LJUBLJANA     LJUBLJANA

4   1213   055250980000  1      REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA    LJUBLJANA     LJUBLJANA

5   1214   058550120000  1      VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC      LJUBLJANA     LJUBLJANA

6   1311   050242340000  1      USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE
                      SLOVENIJE             LJUBLJANA     LJUBLJANA

7   1312   058747420000  1      RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE
                      SLOVENIJE             LJUBLJANA     LJUBLJANA

8   1313   059583000000  1      AGENCIJA RS ZA REVIDIRANJE
                      LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA    LJUBLJANA     LJUBLJANA

9   1314   01332716    1      Državna revizijska komisija    LJUBLJANA     LJUBLJANA

10  3911   050514440000  1      Slovenska akademija znanosti
                      in umetnosti            LJUBLJANA     LJUBLJANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


1.2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI

1.2.1. VLADNE SLUŽBE

1   1411   052418390000  1      VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE URAD
                      PREDSEDNIKA VLADE         LJUBLJANA     LJUBLJANA

2   1512   050283450000  1      VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
                      -PROTOKOL             LJUBLJANA     LJUBLJANA

3   1513   052801840000  1      VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE-SERVIS
                      ZA PROTOKOLARNE ZADEVE       BRDO PRI KRANJU  KRANJ

4   1514   056254320000  1      VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE URAD
                      ZA PRISELJEVANJE BEGUNCEV     LJUBLJANA     LJUBLJANA

5   1515   056214960000  1      VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE URAD
                      ZA ŽENSKO POLITIKO         LJUBLJANA     LJUBLJANA

6   1516   051867490000  1      VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE-URAD
                      ZA NARODNOSTI           LJUBLJANA     LJUBLJANA

7   1517   051867650000  1      VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE-SLUŽBA
                      ZA ZAKONODAJO           LJUBLJANA     LJUBLJANA

8   1518   051867570000  1      URAD VLADE ZA INFORMIRANJE     LJUBLJANA     LJUBLJANA

9   1519   050264400000  1      KADROVSKA SLUŽBA VLADE REPUBLIKE
                      SLOVENIJE             LJUBLJANA     LJUBLJANA

10  1520   055215300000  1      SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE RS   LJUBLJANA     LJUBLJANA

11  1521   055224800000  1      CENTER VLADE ZA INFORMATIKO    LJUBLJANA     LJUBLJANA

12  1522   050229320000  1      STATISTIČNI URAD REPUBLIKE
                      SLOVENIJE             LJUBLJANA     LJUBLJANA

13  1524   05816947000  1      VLADA RS SSS LOGISTIKA
                     (SLOV.OBVEŠČ. VARNOSTNA SLUŽBA)   LJUBLJANA     LJUBLJANA

14  1525   058242810000  1      VLADA RS SLUŽBA ZA REFORMO
                      LOKALNE SAMOUPRAVE         LJUBLJANA     LJUBLJANA

15  1526   058242730000  1      URAD ZA VERSKE SKUPNOSTI PRI
                      VLADI               LJUBLJANA     LJUBLJANA

16  1527   058344730000  1      URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
                      ZA INVALIDE            LJUBLJANA     LJUBLJANA

17  1528   011910120000  1      SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
                      ZA EVROPSKE ZADEVE         LJUBLJANA     LJUBLJANA

18  1529   01332082000  1      Urad Vlade za droge

19  1530   01332490000  1      Urad RS za denacionalizacijo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


1.2.2. MINISTRSTVA IN ORGANI V SESTAVI

20  1611   050282560000  1      MINISTRSTVO ZA FINANCE
                      R SLOVENIJE            LJUBLJANA     LJUBLJANA

21  1612   5918090000   1      Davčna uprava RS

22  1613   05504732000  1      Carinska uprava RS

23  1614   05888344000  1      Urad RS za zavarovalni nadzor

24  1615   05875021000  1      Urad RS za preprečevanje pranja
                      denarja

25  1616   05523184000  1      Devizni inšpektorat RS

26  1617   05914205000  1      Urad RS za nadzor prirejanja
                      iger na srečo

27  1711   050302000000  1      MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
                      RS                 LJUBLJANA     LJUBLJANA

28  1714   05254442000  1      Policija

29  1811   051867220000  1      MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE   LJUBLJANA     LJUBLJANA

30  1812   05186722000  1      Urad RS za Slovence v zamejstvu
                      in po svetu

31  1911   052280180000  1      MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE
                      SLOVENIJE             LJUBLJANA     LJUBLJANA

32  1912   05268923000  1      Uprava RS za zaščito in reševanje

33  1913           1      Inšpektorat RS za varstvo pred
                      naravnimi in drugimi nesrečami

34  1914   05268923000  1      Slovenska vojska

35  2011   050229080000  1      MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE     LJUBLJANA     LJUBLJANA

36  2020   05888093000  1      Uprava RS za izvrševanje
                      kazenskih sankcij

37  2111   057001670000  1      MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE
                      DEJAVNOSTI             LJUBLJANA     LJUBLJANA

38  2113   05715334017  1      Direkcija RS za oskrbo z energijo

39  2114   05715334015  1      Agencija RS za učinkovito rabo
                      energije

40  2115   05715334016  1      Direkcija RS za rudna bogastva

41  2116   05887577000  1      Direkcija RS za poslovno
                      informacijsko središče

42  2117   05715334003  1      Republiški energetski inšpektorat

43  2118   05715334002  1      Republiški rudarski inšpektorat

44  2119   05888182000  1      Republiški gradbeni inšpektorat

45  2211   052689230000  1      MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE
                      IN RAZVOJ             LJUBLJANA     LJUBLJANA

46  2212   01332660    1      Urad RS za varstvo potrošnikov

47  2213   01332678    1      Urad RS za varstvo konkurence

48  2215   01332686    1      Urad za gospodarsko promocijo
                      Slovenije in tuje investicije

49  2216   05026407000  1      Urad RS za makroekonomske analize
                      in razvoj

50  2217   05875099000  1      Tržni inšpektorat RS

51  2218   05026407000  1      Agencija za regionalni razvoj

52  2311   050228510000  1      MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
                      GOZDARSTVO IN PREHRANO       LJUBLJANA     LJUBLJANA

53  2312   05022851001  1      Veterinarska uprava RS

54  2313   05022851004  1      Uprava RS za pospeševanje
                      kmetijstva

55  2314   05022851002  1      Inšpektorat RS za kmetijijstvo,
                      gozdarstvo, lov in ribolov

56  2317   05022851005  1      Urad RS za varstvo in registracijo
                      sort rastlin

57  2318   05022851000  1      Agencija RS za kmetijske trge
                      in razvoj podeželja

58  2411   050283880000  1      MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE   LJUBLJANA     LJUBLJANA

59  2412   05022592000  1      Uprava RS za pomorstvo

60  2413   05521289000  1      Uprava RS za zračno plovbo

61  2414   05521262000  1      Uprava RS za telekomunikacije

62  2415   05300177000  1      Direkcija RS za ceste

63  2418   05028388000  1      Prometni inšpektorat RS

64  2422   01490451    1      Direkcija RS za železnice

65  2511   057153340000  1      MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR  LJUBLJANA     LJUBLJANA

66  2512   05026334000  1      Geodetska uprava RS

67  2513   05274257000  1      Uprava RS za jedrsko varnost

68  2514   05186773008  1      Urad RS za prostorsko planiranje

69  2516   05022720000  1      Hidrometeorološki zavod RS

70  2517   05186625000  1      Uprava RS za geofiziko

71  2521   05730813000  1      Uprava RS za varstvo narave

72  2522   05186773010  1      Inšpektorat RS za okolje in
                      prostor

73  2611   050228600000  1      MINISTRSTVO ZA DELO,DRUŽINO IN
                      SOCIALNE ZADEVE          LJUBLJANA     LJUBLJANA

74  2612   05022860000  1      Urad RS za varnost in zdravje
                      pri delu

75  2613   01190393000  1      Inšpektorat RS za delo

76  2711   050305440000  1      MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO      LJUBLJANA     LJUBLJANA

77  2712   05875072000  1      Urad RS za sodelovanje s
                      Svetovno zdravstveno organizacijo

78  2713   05875048000  1      Zdravstveni inšpektorat RS

79  2714   05917891000  1      Urad RS za zdravila

80  2715   01332511000  1      Urad RS za kemikalije

81  3311   050228860000  1      MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT  LJUBLJANA     LJUBLJANA

82  3312   05026423000  1      Urad RS za šolstvo

83  3313   05543363000  1      Urad RS za mladino

84  3314   05875102000  1      Inšpektorat RS za šolstvo in
                      šport

85  3411   051867730000  1      MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN
                      TEHNOLOGIJO            LJUBLJANA     LJUBLJANA

86  3412   05518016000  1      Urad RS za standardizacijo
                      in meroslovje

87  3413   05521858000  1      Urad RS za intelektualno
                      lastnino

88  3414   05874289000  1      Urad slovenske nacionalne
                      komisije za UNESCO

89  3511   052280000000  1      MINISTRSTVO ZA KULTURO       LJUBLJANA     LJUBLJANA

90  3512   05057132000  1      Uprava RS za kulturno dediščino

91  3513   05057159000  1      Arhiv Republike Slovenije

92  3514   05917492000  1      Inšpektorat RS za področje
                      kulturne dediščine

93  3611   01227106    1      MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


1.2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI

1.2.3. UPRAVNE ENOTE

1   6201   058863920000  1      UPRAVNA ENOTA AJDOVŠČINA      AJDOVŠČINA    AJDOVŠČINA

2   6202   058863840000  1      RS-UPRAVNA ENOTA BREŽICE      BREŽICE      BREŽICE

3   6203   058863760000  1      UPRAVNA ENOTA CELJE        CELJE       CELJE

4   6204   058863680000  1      REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA
                      ENOTA CERKNICA           CERKNICA     CERKNICA

5   6205   058862870000  1      RS UPRAVNA ENOTA ČRNOMELJ     ČRNOMELJ     ČRNOMELJ

6   6206   058863500000  1      REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA
                      ENOTA DOMŽALE           DOMŽALE      DOMŽALE

7   6207   058863410000  1      RS UPRAVNA ENOTA DRAVOGRAD     DRAVOGRAD     DRAVOGRAD

8   6208   058863330000  1      RS UPRAVNA ENOTA GORNJA RADGONA  GORNJA RADGONA  GORNJA
                                                RADGONA

9   6209   058863250000  1      REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA
                      ENOTA GROSUPLJE          GROSUPLJE     GROSUPLJE

10  6210   058863170000  1      REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA
                      ENOTA HRASTNIK           HRASTNIK     HRASTNIK

11  6211   058863090000  1      UPRAVNA ENOTA IDRIJA        IDRIJA      IDRIJA

12  6212   058862950000  1      RS UPRAVNA ENOTA IL.BISTRICA    IL.BISTRICA    ILIRSKA
                                                BISTRICA

13  6213   058748070000  1      RS UPRAVNA ENOTA IZOLA       IZOLA       IZOLA - 
                                                ISOLA

14  6214   058748150000  1      REPUBLIKA SLOVENIJA-UPRAVNA
                      ENOTA JESENICE           JESENICE     JESENICE

15  6215   058748230000  1      REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA
                      ENOTA KAMNIK            KAMNIK      KAMNIK

16  6216   058748310000  1      RS-UPRAVNA ENOTA KOČEVJE      KOČEVJE      KOČEVJE

17  6217   058748820000  1      RS UPRAVNA ENOTA KOPER       KOPER       KOPER - 
                                                CAPODISTRIA

18  6218   058748400000  1      REPUBLIKA SLOVENIJA-UPRAVNA
                      ENOTA KRANJ            KRANJ       KRANJ

19  6219   058749040000  1      RS-UPRAVNA ENOTA KRŠKO       KRŠKO       KRŠKO

20  6220   058748580000  1      UPRAVNA ENOTA LAŠKO        LAŠKO       LAŠKO

21  6221   058749120000  1      RS UPRAVNA ENOTA LENART      LENART      LENART

22  6222   058748740000  1      RS UPRAVNA ENOTA LENDAVA      LENDAVA      LENDAVA - 
                                                LENDVA

23  6223   058748660000  1      REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA
                      ENOTA LITIJA            LITIJA      LITIJA

24  6224   058749390000  1      REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA
                      ENOTA LJUBLJANA          LJUBLJANA     LJUBLJANA

25  6225   058749470000  1      RS UPRAVNA ENOTA LJUTOMER     LJUTOMER     LJUTOMER

26  6226   058749550000  1      REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA
                      ENOTA LOGATEC           LOGATEC      LOGATEC

27  6227   058864220000  1      RS UPRAVNA ENOTA MARIBOR      MARIBOR      MARIBOR

28  6228   058867590000  1      RS UPRAVNA ENOTA METLIKA      METLIKA      METLIKA

29  6229   058867240000  1      RS UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA   MURSKA SOBOTA   MURSKA
                                                SOBOTA

30  6230   058867160000  1      UPRAVNA ENOTA NOVA GORICA     N.GORICA     NOVA
                                                GORICA

31  6231   058867080000  1      RS UPRAVA ENOTA NOVO MESTO     NOVO MESTO    NOVO MESTO

32  6232   058866940000  1      UPRAVNA ENOTA ORMOŽ        ORMOŽ       ORMOŽ

33  6233   058864140000  1      RS UPRAVNA ENOTA PESNICA      PESNICA      PESNICA

34  6234   058866860000  1      RS UPRAVNA ENOTA PIRAN       PIRAN       PIRAN - 
                                                PIRANO

35  6235   058866780000  1      RS UPRAVNA ENOTA POSTOJNA     POSTOJNA     POSTOJNA

36  6236   058866600000  1      UPRAVNA ENOTA PTUJ         PTUJ       PTUJ

37  6237   058866510000  1      RS UPRAVNA ENOTA RADLJE      RADLJE      RADLJE OB 
                                                DRAVI

38  6238   058866430000  1      REPUBLIKA SLOVENIJA-UPRAVNA
                      ENOTA RADOVLJICA          RADOVLJICA    RADOVLJICA

39  6239   058866350000  1      RS UPRAVNA ENOTA RAVNE       RAVNE       RAVNE

40  6240   058866270000  1      RS-UPRAVNA ENOTA RIBNICA      RIBNICA      RIBNICA

41  6241   058864060000  1      RS UPRAVNA ENOTA RUŠE       RUŠE       RUŠE

42  6242   058866190000  1      RS-UPRAVNA ENOTA SEVNICA      SEVNICA      SEVNICA

43  6243   058865970000  1      RS UPRAVNA ENOTA SEŽANA      SEŽANA      SEŽANA

44  6244   058865890000  1      RS UPRAVNA ENOTA SL. GRADEC    SL. GRADEC    SLOVENJ
                                                GRADEC

45  6245   058865620000  1      RS UPRAVNA ENOTA SL. BISTRICA   SL. BISTRICA   SLOVENSKA
                                                BISTRICA

46  6246   058865540000  1      UPRAVNA ENOTA SLOVENSKE KONJICE  SLOVENSKE     SLOVENSKE
                                       KONJICE      KONJICE

47  6247   058865460000  1      UPRAVNA ENOTA ŠENTJUR PRI CELJU  ŠENTJUR PRI    ŠENTJUR
                                       CELJU       PRI CELJU

48  6248   058865380000  1      REPUBLIKA SLOVENIJA-UPRAVNA
                      ENOTA ŠKOFJA LOKA         ŠKOFJA LOKA    ŠKOFJA
                                                LOKA

49  6249   058865200000  1      UPRAVNA ENOTA ŠMARJE PRI JELŠAH  ŠMARJE      ŠMARJE
                                       PRI JELŠAH    PRI JELŠAH

50  6250   058865110000  1      UPRAVNA ENOTA TOLMIN        TOLMIN      TOLMIN

51  6251   058865030000  1      REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA
                      ENOTA TRBOVLJE           TRBOVLJE     TRBOVLJE

52  6252   058864900000  1      RS UPRAVNA ENOTA TREBNJE      TREBNJE      TREBNJE

53  6253   058864810000  1      REPUBLIKA SLOVENIJA-UPRAVNA
                      ENOTA TRŽIČ            TRŽIČ       TRŽIČ

54  6254   058864730000  1      REP.SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA
                      VELENJE              VELENJE      VELENJE

55  6255   058864650000  1      REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA
                      ENOTA VRHNIKA           VRHNIKA      VRHNIKA

56  6256   058864570000  1      REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA
                      ENOTA ZAGORJE           ZAGORJE OB SAVI  ZAGORJE OB
                                                SAVI

57  6257   058864490000  1      UPRAVNA ENOTA ŽALEC        ŽALEC       ŽALEC

58  6258   058867320000  1      REP.SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA
                      MOZIRJE              MOZIRJE      MOZIRJE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


1.3. PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI

1   4111   050227890000  1      VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE
                      SLOVENIJE             LJUBLJANA     LJUBLJANA

2   4112   058881740000  1      SODNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE   LJUBLJANA     LJUBLJANA

3   4211   051117730000  1      VIŠJE SODIŠČE V CELJU       CELJE       CELJE

4   4212   051053400000  1      VIŠJE SODIŠČE V KOPRU       KOPER       KOPER - 
                                                CAPODISTRIA

5   4213   051053310000  1      VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI     LJUBLJANA     LJUBLJANA

6   4214   051053580000  1      VIŠJE SODIŠČE FUNKCIONALNI
                      IZDATKI              MARIBOR      MARIBOR

7   4215   050241610000  1      OKROŽNO SODIŠČE V CELJU      CELJE       CELJE

8   4216   050225410000  1      OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU      KOPER       KOPER - 
                                                CAPODISTRIA

9   4217   050226140000  1      OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU      KRANJ       KRANJ

10  4218   050227620000  1      OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI    LJUBLJANA     LJUBLJANA

11  4219   050230250000  1      OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU     MARIBOR      MARIBOR

12  4220   050231490000  1      OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI  MURSKA SOBOTA   MURSKA
                                                SOBOTA

13  4221   050232110000  1      OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI   NOVA GORICA    NOVA
                                                GORICA

14  4222   050233190000  1      OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU   NOVO MESTO    NOVO MESTO

15  4223   058779460000  1      OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM      KRŠKO       KRŠKO

16  4224   058815280000  1      OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU      PTUJ       PTUJ

17  4225   058815360000  1      OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU  SL. GRADEC    SLOVENJ
                                                GRADEC

18  4411   050227540000  1      DRŽAVNO TOŽILSTVO R SLOVEVIJE   LJUBLJANA     LJUBLJANA

19  4412   051108580000  1      VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO CELJE   CELJE       CELJE

20  4413   051117570000  1      VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU  KOPER       KOPER - 
                                                CAPODISTRIA

21  4414   051108660000  1      VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO V
                      LJUBLJANI             LJUBLJANA     LJUBLJANA

22  4415   051108740000  1      VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO V
                      MARIBORU              MARIBOR      MARIBOR

23  4416   050239710000  1      OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V
                      CELJU               CELJE       CELJE

24  4417   050225760000  1      OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO KOPER  KOPER       KOPER - 
                                                CAPODISTRIA

25  4418   050241450000  1      OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V
                      KRANJU               KRANJ       KRANJ

26  4419   050227460000  1      OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V
                      LJUBLJA              LJUBLJANA     LJUBLJANA

27  4420   050230410000  1      OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V
                      MARIBOR              MARIBOR      MARIBOR

28  4421   050231220000  1      OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO
                      M.SOBOTA              MURSKA SOBOTA   MURSKA
                                                SOBOTA

29  4422   050232030000  1      OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V
                      N.G.                NOVA GORICA    NOVA
                                                GORICA

30  4423   050232890000  1      OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO
                      N.MESTO              NOVO MESTO    NOVO MESTO

31  4424   058816840000  1      OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO KRŠKO  KRŠKO       KRŠKO

32  4425   058816250000  1      OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO
                      NA PTUJU              PTUJ       PTUJ

33  4426   058816500000  1      OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V
                      SLOVENJ              SLOVENJ GRADEC  SLOVENJ
                                                GRADEC

34  4512   050981650000  1      DRUŽBENI PRAVOBRANILEC RS     LJUBLJANA     LJUBLJANA

35  4514   050227970000  1      RS DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO
                      LJUBLJA              LJUBLJANA     LJUBLJANA

36  4611   011909890000  1      UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE
                      SLOVENIJE             LJUBLJANA     LJUBLJANA

37  4911   050263770000  1      SENAT ZA PREKRŠKE RS        LJUBLJANA     LJUBLJANA

38  5011   058405030000  1      VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO
                      SODIŠČE              LJUBLJANA     LJUBLJANA

39  5012   058581350000  1      DELOVNO SODIŠČE V CELJU      CELJE       CELJE

40  5013   050225840000  1      DELOVNO SODIŠČE V KOPRU      KOPER       KOPER - 
                                                CAPODISTRIA

41  5014   058404810000  1      DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V
                      LJUBL               LJUBLJANA     LJUBLJANA

42  5015   058510090000  1      DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU     MARIBOR      MARIBOR

43  6101   5022215    1      Sodnik za prekrške Ajdovščina   AJDOVŠČINA    AJDOVŠČINA

44  6102   5171130    1      Sodnik za prekrške Brežice     BREŽICE      BREŽICE

45  6103   5022266    1      Sodnik za prekrške Celje      CELJE       CELJE

46  6104   5881366    1      Sodnik za prekrške Cerknica    CERKNICA     CERKNICA

47  6105   05026377000  1      Sodnik za prekrške Črnomelj

48  6106   5022363    1      Sodnik za prekrške Domžale     DOMŽALE      DOMŽALE

49  6107   5171156    1      Sodnik za prekrške Dravograd    DRAVOGRAD     DRAVOGRAD

50  6108   5022401    1      Sodnik za prekrške Gornja
                      Radgona              GORNJA RADGONA  GORNJA
                                                RADGONA

51  6109   5008905    1      Sodnik za prekrške Grosuplje    GROSUPLJE     GROSUPLJE

52  6110   5171164    1      Sodnik za prekrške Hrastnik    HRASTNIK     HRASTNIK

53  6111   5377765    1      Sodnik za prekrške Idrija     IDRIJA      IDRIJA

54  6112   05171172000  1      Sodnik za prekrške Ilirska
                      Bistrica

55  6113   5105455    1      Sodnik za prekrške Izola      IZOLA       IZOLA

56  6114   5022452    1      Sodnik za prekrške Jesenice    JESENICE     JESENICE

57  6115   5026318    1      Sodnik za prekrške Kamnik     KAMNIK      KAMNIK

58  6116   5022517    1      Sodnik za prekrške Kočevje     KOČEVJE      KOČEVJE

59  6117   5030501    1      Sodnik za prekrške Koper      KOPER       KOPER - 
                                                CAPODISTRIA

60  6118   5024129    1      Sodnik za prekrške Kranj      KRANJ       KRANJ

61  6119   5112010    1      Sodnik za prekrške Krško      KRŠKO       KRŠKO

62  6120   5095034    1      Sodnik za prekrške Laško      LAŠKO       LAŠKO

63  6121   5022681    1      Sodnik za prekrške Lenart     LENART-SLG    LENART

64  6122   5022690    1      Sodnik za prekrške Lendava     LENDAVA      LENDAVA

65  6123   5062659    1      Sodnik za prekrške Litija     LITIJA      LITIJA

66  6124   5024285    1      Sodnik za prekrške Ljubljana    LJUBLJANA     LJUBLJANA

67  6125   5022991    1      Sodnik za prekrške Ljutomer    LJUTOMER     LJUTOMER

68  6126   5874165    1      Sodnik za prekrške Logatec     LOGATEC      LOGATEC

69  6127   5023076    1      Sodnik za prekrške Maribor     MARIBOR      MARIBOR

70  6129   05023084000  1      Sodnik za prekrške Mozirje

71  6130   5023173    1      Sodnik za prekrške Murska Sobota  MURSKA SOBOTA   MURSKA
                                                SOBOTA

72  6131   5023246    1      Sodnik za prekrške Nova Gorica   NOVA GORICA    NOVA
                                                GORICA

73  6132   5024455    1      Sodnik za prekrške Novo mesto   NOVO MESTO    NOVO MESTO

74  6133   5023343    1      Sodnik za prekrške Ormož      ORMOŽ       ORMOŽ

75  6135   5023360    1      Sodnik za prekrške Piran      PORTOROŽ     PORTOROŽ

76  6136   05023418000  1      Sodnik za prekrške Postojna

77  6137   5023459    1      Sodnik za prekrške Ptuj      PTUJ       PTUJ

78  6138   5023467    1      Sodnik za prekrške Radlje
                      ob Dravi              RADLJE      RADLJE

79  6139   5026539    1      Sodnik za prekrške Radovljica   RADOVLJICA    RADOVLJICA

80  6140   5171229    1      Sodnik za prekrške Ravne
                      na Koroškem            RAVNE       RAVNE

81  6141   5171237    1      Sodnik za prekrške Ribnica     RIBNICA      RIBNICA

82  6143   5171245    1      Sodnik za prekrške Sevnica     SEVNICA      SEVNICA

83  6144   5026504    1      Sodnik za prekrške Sežana     SEŽANA      SEŽANA

84  6145   5171253    1      Sodnik za prekrške Slovenj Gradec SLOVENJ GRADEC  SLOVENJ
                                                GRADEC

85  6146   5023564    1      Sodnik za prekrške Slovenska
                      Bistrica              SLOVENSKA     SLOVENSKA
                                       BISTRICA     BISTRICA

86  6147   5171261    1      Sodnik za prekrške Slovenske
                      Konjice              SLOVENSKE     SLOVENSKE
                                       KONJICE      KONJICE

87  6148   5023599    1      Sodnik za prekrške Šentjur
                      pri Celju             ŠENTJUR PRI    ŠENTJUR
                                       CELJU       PRI CELJU

88  6149   5028604    1      Sodnik za prekrške Škofja Loka   ŠKOFJA LOKA    ŠKOFJA
                                                LOKA

89  6150   5092213    1      Sodnik za prekrške Šmarje
                      pri Jelšah             ŠMARJE PRI    ŠMARJE PRI
                                       JELŠAH      JELŠAH

90  6151   5024579    1      Sodnik za prekrške Tolmin     TOLMIN      TOLMIN

91  6152   5171270    1      Sodnik za prekrške Trbovlje    TRBOVLJE     TRBOVLJE

92  6153   5171288    1      Sodnik za prekrške Trebnje     TREBNJE      TREBNJE

93  6154   5023807    1      Sodnik za prekrške Tržič      TRŽIČ       TRŽIČ

94  6155   5065003    1      Sodnik za prekrške Velenje     VELENJE      VELENJE

95  6156   5171296    1      Sodnik za prekrške Vrhnika     VRHNIKA      VRHNIKA

96  6157   5171300    1      Sodnik za prekrške Zagorje
                      ob Savi              ZAGORJE OB SAVI  ZAGORJE OB
                                                SAVI

97  6158   5023882    1      Sodnik za prekrške Žalec      ŽALEC       ŽALEC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. NEPOSREDNI UPORABNIKI OBČINSKIH PRORAČUNOV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Šifra   Matična    Šifra    Ime                Kraj       Občina ime
št.  upo-   številka    usta-
   rabnika         novitelja
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1. OBČINE

1   7500   058799140000  2      OBČINA AJDOVŠČINA         AJDOVŠČINA    AJDOVŠČINA

2   7501   058830160000  2      OBČINA BELTINCI-PRORAČUN      BELTINCI     BELTINCI

3   7502   058835390000  2      OBČINA BLED            BLED       BLED

4   7503   058834150000  2      OBČINA BOHINJ           BOHINJSKA
                                       BISTRICA     BOHINJ

5   7504   058833930000  2      OBČINA BOROVNICA          BOROVNICA     BOROVNICA

6   7505   058814980000  2      OBČINA BOVEC            BOVEC       BOVEC

7   7506   058817810000  2      OBČINA BRDA            DOBROVO      BRDA

8   7507   058749710000  2      OBČINA BREZOVICA          BREZOVICA     BREZOVICA

9   7508   058801730000  2      OBČINA BREŽICE           BREŽICE      BREŽICE

10  7509   058830670000  2      OBČINA TIŠINA-PRORAČUN       TIŠINA      TIŠINA

11  7510   058803600000  2      MESTNA OBČINA CELJE-PRORAČUN    CELJE       CELJE

12  7511   058746700000  2      OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM    CERKLJE NA    CERKLJE NA
                                       GORENJSKEM    GORENJSKEM

13  7512   058801570000  2      OBČINA CERKNICA          CERKNICA     CERKNICA

14  7513   058800760000  2      OBČINA CERKNO           CERKNO      CERKNO

15  7514   058747260000  2      OBČINA ČRENŠOVCI-PRORAČUN     ČRENŠOVCI     ČRENŠOVCI

16  7515   058836790000  2      OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM      ČRNA NA      ČRNA NA
                                       KOROŠKEM     KOROŠKEM

17  7516   058802540000  2      OBČINA ČRNOMELJ          ČRNOMELJ     ČRNOMELJ

18  7517   058829660000  2      OBČINA DESTRNIK          DESTRNIK     DESTRNIK

19  7518   058829740000  2      OBČINA DIVAČA           DIVAČA      DIVAČA

20  7519   058862520000  2      OBČINA DOBREPOLJE         VIDEM-DOBREPOLJE DOBREPOLJE

21  7520   058749980000  2      OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC    DOBROVA      DOBROVA-
                                                POLHOV
                                                GRADEC

22  7521   058741730000  2      OBČINA DOL PRI LJUBLJANI      DOL PRI      DOL PRI
                                       LJUBLJANI     LJUBLJANI

23  7522   058805130000  2      OBČINA DOMŽALE           DOMŽALE      DOMŽALE

24  7523   058840390000  2      OBČINA DORNAVA           DORNAVA      DORNAVA

25  7524   058803510000  2      OBČINA DRAVOGRAD          DRAVOGRAD     DRAVOGRAD

26  7525   058833000000  2      OBČINA DUPLEK           DUPLEK      DUPLEK

27  7526   058832610000  2      OBČINA GORENJA VAS-POLJANE     GORENJA VAS    GORENJA
                                                VAS-
                                                POLJANE

28  7527   058839620000  2      OBČINA GORIŠNICA          GORIŠNICA     GORIŠNICA

29  7528   058802890000  2      OBČINA GORNJA RADGONA-PRORAČUN   GORNJA RADGONA  GORNJA
                                                RADGONA

30  7529   058837760000  2      OBČINA GORNJI GRAD-PRORAČUN    GORNJI GRAD    GORNJI
                                                GRAD

31  7530   058830750000  2      OBČINA GORNJI PETROVCI-PRORAČUN  GORNJI PETROVCI  GORNJI
                                                PETROVCI

32  7531   058807340000  2      OBČINA GROSUPLJE          GROSUPLJE     GROSUPLJE

33  7532   058831130000  2      OBČINA ŠALOVCI-PRORAČUN      ŠALOVCI      ŠALOVCI

34  7533   058801810000  2      OBČINA HRASTNIK          HRASTNIK     HRASTNIK

35  7534   058830320000  2      OBČINA HRPELJE-KOZINA       KOZINA      HRPELJE-
                                                KOZINA

36  7535   058800680000  2      OBČINA IDRIJA           IDRIJA      IDRIJA

37  7536   058747690000  2      OBČINA IG             IG        IG

38  7537   058804160000  2      OBČINA IL.BISTRICA         IL.BISTRICA    ILIRSKA
                                                BISTRICA

39  7538   058862440000  2      OBČINA IVANČNA GORICA       IVANČNA GORICA  IVANČNA
                                                GORICA

40  7539   058741900000  2      OBČINA IZOLA            IZOLA       IZOLA - 
                                                ISOLA

41  7540   058743350000  2      OBČINA JESENICE          JESENICE     JESENICE

42  7541   058837500000  2      OBČINA JURŠINCI          JURŠINCI     JURŠINCI

43  7542   058744830000  2      OBČINA KAMNIK           KAMNIK      KAMNIK

44  7543   058818200000  2      OBČINA KANAL            KANAL       KANAL

45  7544   058837090000  2      OBČINA KIDRIČEVO          KIDRIČEVO     KIDRIČEVO

46  7545   058814630000  2      OBČINA KOBARID           KOBARID      KOBARID

47  7546   058747340000  2      OBČINA KOBILJE-PRORAČUN      KOBILJE      KOBILJE

48  7547   058742380000  2      OBČINA KOČEVJE - PRORAČUN     KOČEVJE      KOČEVJE

49  7548   058830910000  2      OBČINA KOMEN            KOMEN       KOMEN

50  7549   058744240000  2      MESTNA OBČINA KOPER        KOPER       KOPER - 
                                                CAPODISTRIA

51  7550   058840040000  2      OBČINA KOZJE-PRORAČUN       KOZJE       KOZJE

52  7551   058746530000  2      MESTNA OBČINA KRANJ        KRANJ       KRANJ

53  7552   058743270000  2      OBČINA KRANJSKA GORA        KRANJSKA GORA   KRANJSKA
                                                GORA

54  7553   058745720000  2      OBČINA KRŠKO            KRŠKO       KRŠKO

55  7554   058841440000  2      OBČINA KUNGOTA           KUNGOTA      KUNGOTA

56  7555   058831210000  2      OBČINA KUZMA-PRORAČUN       KUZMA       KUZMA

57  7556   058745050000  2      OBČINA LAŠKO-PRORAČUN       LAŠKO       LAŠKO

58  7557   058742540000  2      OBČINA LENART           LENART      LENART

59  7558   058746450000  2      OBČINA LENDAVA-PRORAČUN      LENDAVA      LENDAVA - 
                                                LENDVA

60  7559   058742460000  2      OBČINA LITIJA           LITIJA      LITIJA

61  7560   058740250000  2      MOL-IZVRŠEVANJE PRORAČUNA     LJUBLJANA     LJUBLJANA

62  7561   058837330000  2      OBČINA LJUBNO-PRORAČUN       LJUBNO
                                       OB SAVINJI    LJUBNO

63  7562   058740920000  2      OBČINA LJUTOMER-PRORAČUN      LJUTOMER     LJUTOMER

64  7563   058746610000  2      OBČINA LOGATEC           LOGATEC      LOGATEC

65  7564   058801650000  2      OBČINA LOŠKA DOLINA        STARI TRG PRI   LOŠKA
                                       LOŽU       DOLINA

66  7565   058838060000  2      OBČINA LOŠKI POTOK         HRIB-LOŠKI POTOK LOŠKI
                                                POTOK

67  7566   058837840000  2      OBČINA LUČE-PRORAČUN        LUČE       LUČE

68  7567   058804910000  2      OBČINA LUKOVICA          LUKOVICA     LUKOVICA

69  7568   058836440000  2      OBČINA MAJŠPERK          MAJŠPERK     MAJŠPERK

70  7569   058833690000  2      MESTNA OBČINA MARIBOR       MARIBOR      MARIBOR

71  7570   058745640000  2      OBČINA MEDVODE           MEDVODE      MEDVODE

72  7571   058804830000  2      OBČINA MENGEŠ           MENGEŠ      MENGEŠ

73  7572   058813740000  2      OBČINA METLIKA           METLIKA      METLIKA

74  7573   058836100000  2      OBČINA MEŽICA           MEŽICA      MEŽICA

75  7574   058818380000  2      OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA     MIREN       MIREN-
                                                KOSTANJEVIC

76  7575   058839540000  2      OBČINA MISLINJA          MISLINJA     MISLINJA

77  7576   058805050000  2      OBČINA MORAVČE           MORAVČE      MORAVČE

78  7577   058831640000  2      OBČINA MORAVSKE TOPLICE-PRORAČUN  MORAVSKE     MORAVSKE
                                       TOPLICE      TOPLICE

79  7578   058838490000  2      OBČINA MOZIRJE-PRORAČUN      MOZIRJE      MOZIRJE

80  7579   058831720000  2      MESTNA OBČINA MURSKA
                      SOBOTA-PRORAČ.           MURSKA SOBOTA   MURSKA
                                                SOBOTA

81  7580   058817060000  2      OBČINA MUTA            MUTA       MUTA

82  7581   058746880000  2      OBČINA NAKLO            NAKLO       NAKLO

83  7582   058838220000  2      OBČINA NAZARJE-PRORAČUN      NAZARJE      NAZARJE

84  7583   058817730000  2      MESTNA OBČINA NOVA GORICA     N.GORICA     NOVA
                                                GORICA

85  7584   013582270000  2      OBČINA ŠEMPETER -VRTOJBA      ŠEMPETER PRI   NOVA
                                       GORICI      GORICA

86  7585   058832880000  2      MESTNA OBČINA NOVO MESTO      NOVO MESTO    NOVO MESTO

87  7586   058747180000  2      OBČINA ODRANCI-PRORAČUN      ODRANCI      ODRANCI

88  7587   058836870000  2      OBČINA ORMOŽ            ORMOŽ       ORMOŽ

89  7588   058742200000  2      OBČINA OSILNICA          OSILNICA     OSILNICA

90  7589   058840980000  2      OBČINA PESNICA           PESNICA      PESNICA

91  7590   058838730000  2      OBČINA PIRAN            PIRAN       PIRAN - 
                                                PIRANO

92  7591   058835630000  2      OBČINA PIVKA            PIVKA       PIVKA

93  7592   058839970000  2      OBČINA PODČETRTEK-PRORAČUN     PODČETRTEK    PODČETRTEK

94  7593   058816680000  2      OBČINA PODVELKA          PODVELKA     PODVELKA-
                                                RIBNICA

95  7594   058835120000  2      OBČINA POSTOJNA          POSTOJNA     POSTOJNA

96  7595   058745990000  2      OBČINA PREDDVOR          PREDDVOR     PREDDVOR

97  7596   058835980000  2      MESTNA OBČINA PTUJ         PTUJ       PTUJ

98  7597   058832370000  2      OBČINA PUCONCI-PRORAČUN      PUCONCI      PUCONCI

99  7598   058832530000  2      OBČINA RAČE-FRAM          RAČE FRAM     RAČE-FRAM

100  7599   058744910000  2      OBČINA RADEČE-PRORAČUN       RADEČE      RADEČE

101  7600   058802970000  2      OBČINA RADENCI-PRORAČUN      RADENCI      RADENCI

102  7601   058818110000  2      OBČINA RADLJE OB DRAVI       RADLJE OB DRAVI  RADLJE OB
                                                DRAVI

103  7602   058834660000  2      OBČINA RADOVLJICA         RADOVLJICA    RADOVLJICA

104  7603   058836280000  2      OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM      RAVNE NA     RAVNE
                                       KOROŠKEM

105  7604   058838650000  2      OBČINA RIBNICA           RIBNICA      RIBNICA

106  7605   058832450000  2      OBČINA ROGAŠOVCI-PRORAČUN     ROGAŠOVCI     ROGAŠOVCI

107  7606   058839460000  2      OBČINA ROGAŠKA SLATINA-PRORAČUN  ROGAŠKA SLATINA  ROGAŠKA
                                                SLATINA

108  7607   058839380000  2      OBČINA ROGATEC-PRORAČUN      ROGATEC      ROGATEC

109  7608   058835710000  2      OBČINA RUŠE            RUŠE       RUŠE

110  7609   058802620000  2      OBČINA SEMIČ            SEMIČ       SEMIČ

111  7610   058830080000  2      OBČINA SEVNICA           SEVNICA      SEVNICA

112  7611   058840470000  2      OBČINA SEŽANA           SEŽANA      SEŽANA

113  7612   058839030000  2      MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC    SLOVENJ GRADEC  SLOVENJ
                                                GRADEC

114  7613   058842500000  2      OBČINA SLOVENSKA BISTRICA     SLOVENSKA     SLOVENSKA
                                       BISTRICA     BISTRICA

115  7614   058838140000  2      OBČINA SLOVENSKE KONJICE-PRORAČUN SLOVENSKE     SLOVENSKE
                                       KONJICE      KONJICE

116  7615   058831990000  2      OBČINA STARŠE           STARŠE      STARŠE

117  7616   058803190000  2      OBČINA SVETI JURIJ-PRORAČUN    BISERJANE     SVETI
                                                JURIJ

118  7617   058746960000  2      OBČINA ŠENČUR           ŠENČUR      ŠENČUR

119  7618   058842090000  2      OBČINA ŠENTILJ           ŠENTILJ      ŠENTILJ

120  7619   058833340000  2      OBČINA ŠENTJERNEJ         ŠENTJERNEJ    ŠENTJERNEJ

121  7620   058847990000  2      OBČINA ŠENTJUR PRI CELJU-PRORAČUN ŠENTJUR PRI    ŠENTJUR
                                       CELJU ŠENTJUR   PRI CELJU

122  7621   058832960000  2      OBČINA ŠKOCJAN           ŠKOCJAN      ŠKOCJAN

123  7622   058833180000  2      OBČINA ŠKOFJA LOKA         ŠKOFJA LOKA    ŠKOFJA
                                                LOKA

124  7623   058746020000  2      OBČINA ŠKOFLJICA          ŠKOFLJICA     ŠKOFLJICA

125  7624   058840120000  2      OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH-PRORAČUN ŠMARJE PRI    ŠMARJE PRI
                                       JELŠAH      JELŠAH

126  7625   058842760000  2      OBČINA ŠMARTNO OB PAKI-PRORAČUN  ŠMARTNO OB PAKI  ŠMARTNO OB
                                                PAKI

127  7626   058842840000  2      OBČINA ŠOŠTANJ-PRORAČUN      ŠOŠTANJ      ŠOŠTANJ

128  7627   058803780000  2      OBČINA ŠTORE-PRORAČUN       ŠTORE       ŠTORE

129  7628   058814550000  2      OBČINA TOLMIN           TOLMIN      TOLMIN

130  7629   058829400000  2      OBČINA TRBOVLJE          TRBOVLJE     TRBOVLJE

131  7630   058829580000  2      OBČINA TREBNJE           TREBNJE      TREBNJE

132  7631   058835470000  2      OBČINA TRŽIČ            TRŽIČ       TRŽIČ

133  7632   058747000000  2      OBČINA TURNIŠČE-PRORAČUN      TURNIŠČE     TURNIŠČE

134  7633   058842680000  2      MESTNA OBČINA VELENJE-PRORAČUN   VELENJE      VELENJE

135  7634   058747850000  2      OBČINA VELIKE LAŠČE        VELIKE LAŠČE   VELIKE
                                                LAŠČE

136  7635   058834230000  2      OBČINA VIDEM            VIDEM PRI PTUJU  VIDEM

137  7636   058799220000  2      OBČINA VIPAVA           VIPAVA      VIPAVA

138  7637   058837680000  2      OBČINA VITANJE -PRORAČUN      VITANJE      VITANJE

139  7638   058746370000  2      OBČINA VODICE           VODICE      VODICE

140  7639   058803860000  2      OBČINA VOJNIK-PRORAČUN       VOJNIK      VOJNIK

141  7640   058834070000  2      OBČINA VRHNIKA           VRHNIKA      VRHNIKA

142  7641   058817650000  2      OBČINA VUZENICA          VUZENICA     VUZENICA

143  7642   058838900000  2      OBČINA ZAGORJE OB SAVI       ZAGORJE OB SAVI  ZAGORJE OB
                                                SAVI

144  7643   058833770000  2      OBČINA ZAVRČ            ZAVRČ       ZAVRČ

145  7644   058833420000  2      OBČINA ZREČE-PRORAČUN       ZREČE       ZREČE

146  7645   058831480000  2      OBČINA ŽELEZNIKI          ŽELEZNIKI     ŽELEZNIKI

147  7646   058832020000  2      OBČINA ŽIRI            ŽIRI       ŽIRI

148  7647   013321390000  2      OBČINA BENEDIKT          BENEDIKT V    BENEDIKT
                                       SLOV.

149  7648   013574500000  2      OBČINA BISTRICA OB SOTLI-PRORAČUN BISTRICA OB    BISTRICA
                                       SOTLI       OB SOTLI

150  7649   013584560000  2      OBČINA BLOKE            NOVA VAS     BLOKE

151  7650   013575570000  2      OBČINA BRASLOVČE-PRORAČUN     BRASLOVČE     BRASLOVČE

152  7651   013657890000  2      OBČINA CANKOVA-PRORAČUN      CANKOVA      CANKOVA

153  7652   013320660000  2      OBČINA CERKVENJAK         CERKVENJAK    CERKVENJAK

154  7653   013574090000  2      OBČINA DOBJE-PRORAČUN       DOBJE PRI     DOBJE
                                       PLANINI

155  7654   013585700000  2      OBČINA DOBRNA-PRORAČUN       DOBRNA      DOBRNA

156  7655   013321980000  2      OBČINA DOBROVNIK-PRORAČUN     DOBROVNIK     DOBROVNIK

157  7656   013657200000  2      OBČINA DOLENJSKE TOPLICE      DOLENJSKE     DOLENJSKE
                                       TOPLICE      TOPLICE

158  7657   013656730000  2      OBČINA GRAD-PRORAČUN        GRAD       GRAD

159  7658   013574410000  2      OBČINA HAJDINA           HAJDINA      HAJDINA

160  7659   013655680000  2      OBČINA HOČE - SLIVNICA       SPODNJE HOČE   HOČE-
                                                SLIVNICA

161  7660   013573440000  2      OBČINA HODOŠ-PRORAČUN       HODOŠ       HODOŠ

162  7661   013321800000  2      OBČINA HORJUL           HORJUL      HORJUL

163  7662   013321120000  2      OBČINA JEZERSKO          ZGORNJE      JEZERSKO
                                       JEZERSKO 

164  7663   013321550000  2      OBČINA KOMENDA           KOMENDA      KOMENDA

165  7664   013322100000  2      OBČINA KOSTEL           VAS        KOSTEL

166  7665   013321470000  2      OBČINA KRIŽEVCI-PRORAČUN      KRIŽEVCI     KRIŽEVCI
                                       PRI LJUTOMERU

167  7666   013578830000  2      OBČINA LOVRENC NA POHORJU     LOVRENC NA    LOVRENC NA 
                                       POHORJU      POHORJU

168  7667   013574920000  2      OBČINA MARKOVCI          MARKOVCI     MARKOVCI

169  7668   013656140000  2      OBČINA MIKLAVŽ           MIKLAVŽ NA    MIKLAVŽ NA 
                      NA DRAVSKEM POLJU         DRAVSKEM     RAVSKEM 
                                       POLJU       POLJU 

170  7669   013578160000  2      OBČINA MIRNA PEČ          MIRNA PEČ     MIRNA PEČ

171  7670   013575060000  2      OBČINA OPLOTNICA          OPLOTNICA     OPLOTNICA

172  7671   013582780000  2      OBČINA PODLEHNIK          PODLEHNIK     PODLEHNIK

173  7672   013576030000  2      OBČINA POLZELA-PRORAČUN      POLZELA      POLZELA


2.1. OBČINE

174  7673   013576540000  2      OBČINA PREBOLD-PRORAČUN      PREBOLD      PREBOLD

175  7674   013577190000  2      OBČINA PREVALJE          PREVALJE     PREVALJE

176  7675   013321630000  2      OBČINA RAZKRIŽJE-PRORAČUN     ŠAFARSKO     RAZKRIŽJE

177  7676   013583240000  2      OBČINA RIBNICA NA POHORJU     RIBNICA NA    RIBNICA NA 
                                       POHORJU      POHORJU 

178  7677   013579300000  2      OBČINA SELNICA OB DRAVI      SELNICA OB DRAVI SELNICA OB 
                                                DRAVI

179  7678   013581540000  2      OBČINA SODRAŽICA          SODRAŽICA     SODRAŽICA

180  7679   013658510000  2      OBČINA SOLČAVA - PRORAČUN     SOLČAVA      SOLČAVA

181  7680   013320740000  2      OBČINA SVETA ANA          SV. ANA V SLOV.  SVETA ANA
                                       GORICAH

182  7681   013581030000  2      OBČINA SVETI ANDRAŽ        SVETI ANDRAŽ V  SVETI 
                                       SLOVENSKIH    ANDRAŽ V
                                       GORICAH      SLOVENSKIH 
                                                GORICAH 

183  7682   013577270000  2      OBČINA TABOR-PRORAČUN       TABOR       TABOR

184  7683   013580570000  2      OBČINA TRNOVSKA VAS        TRNOVSKA VAS   TRNOVSKA 
                                                VAS

185  7684   013585610000  2      OBČINA TRZIN            TRZIN       TRZIN

186  7685   013321040000  2      OBČINA VELIKA POLANA-PRORAČUN   VELIKA POLANA   VELIKA 
                                                POLANA

187  7686   013321710000  2      OBČINA VERŽEJ-PRORAČUN       VERŽEJ      VERŽEJ

188  7687   013577780000  2      OBČINA VRANSKO-PRORAČUN      VRANSKO      VRANSKO

189  7688   058815440000  2      OBČINA ŽALEC-PRORAČUN       ŽALEC       ŽALEC

190  7689   013579990000  2      OBČINA ŽETALE           ŽETALE      ŽETALE

191  7690   013322010000  2      OBČINA ŽIROVNICA          ŽIROVNICA     ŽIROVNICA

192  7691   013583830000  2      OBČINA ŽUŽEMBERK          ŽUŽEMBERK     ŽUŽEMBERK

193  7692   05956471000        ZVEZA SLOVENSKIH OBČIN       ŠENTJUR      ŠENTJUR 
                                                PRI CELJU


2.2. KRAJEVNE IN DRUGE LOKALNE SKUPNOSTI

1   7800   050266100000  2      KRAJEVNA SKUPNOST AJDOVŠČINA    AJDOVŠČINA    AJDOVŠČINA

2   7801   050165250000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BATUJE      BATUJE      AJDOVŠČINA

3   7802   050165330000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BRJE       BRJE       AJDOVŠČINA

4   7803   050281320000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BUDANJE     BUDANJE      AJDOVŠČINA

5   7804   054844300000  2      KRAJEVNA SKUPNOST CESTA      CESTA       AJDOVŠČINA

6   7805   050280600000  2      KRAJEVNA SKUPNOST COL       COL        AJDOVŠČINA

7   7806   050307490000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ČRNIČE      ČRNIČE      AJDOVŠČINA

8   7807   050166730000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DOBRAVLJE    DOBRAVLJE     AJDOVŠČINA

9   7808   050213320000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DOLGA POLJANA  DOLGA POLJANA   AJDOVŠČINA

10  7809   050165410000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE     GABERJE      AJDOVŠČINA

11  7810   050194940000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GOJAČE-MALOVŠE  GOJAČE      AJDOVŠČINA

12  7811   050280270000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KAMNJE      KAMNJE      AJDOVŠČINA

13  7812   050266520000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC     LOKAVEC      AJDOVŠČINA

14  7813   050165500000  2      KRAJEVNA SKUPNOST OTLICA KOVK   OTLICA      AJDOVŠČINA

15  7814   050278960000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA     PLANINA      AJDOVŠČINA

16  7815   050165680000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ     PODKRAJ      AJDOVŠČINA

17  7816   050194510000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PREDMEJA     PREDMEJA     AJDOVŠČINA

18  7817   050267090000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SELO       SELO       AJDOVŠČINA

19  7818   050267410000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SKRILJE     SKRILJE      AJDOVŠČINA

20  7819   050307810000  2      KRAJEVNA SKUPNOST STOMAŽ      STOMAŽ      AJDOVŠČINA

21  7820   050278530000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE      ŠMARJE PRI BRAN. AJDOVŠČINA

22  7821   050278020000  2      KRAJEVNA SKUPNOST USTJE      USTJE       AJDOVŠČINA

23  7822   050284770000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE ŽABLJE  VELIKE ŽABLJE   AJDOVŠČINA

24  7823   050194780000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVSKI KRIŽ  VIPAVSKI KRIŽ   AJDOVŠČINA

25  7824   050267330000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VRTOVIN     VRTOVIN      AJDOVŠČINA

26  7825   050308200000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŽAPUŽE      ŽAPUŽE      AJDOVŠČINA

27  7826   050216340000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BELTINCI     BELTINCI     BELTINCI

28  7827   050272840000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BRATONCI     BRATONCI     BELTINCI

29  7828   050322530000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DOKLEŽOVJE    DOKLEŽOVJE    BELTINCI

30  7829   050273730000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GANČANI     GANČANI      BELTINCI

31  7830   050216420000  2      KRAJEVNA SKUPNOST IŽAKOVCI     IŽAKOVCI     BELTINCI

32  7831   050272410000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LIPA       LIPA       BELTINCI

33  7832   050323340000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LIPOVCI     LIPOVCI      BELTINCI

34  7833   050272760000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MELINCI     MELINCI      BELTINCI

35  7834   050186170000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BOHINJSKA    BOHINJSKA     BOHINJ
                      BISTRIC              BISTRICA

36  7835   050323180000  2      KRAJEVNA SKUPNOST         KOPRIVNIK     BOHINJ
                      KOPRIVNIK-GORJUŠE

37  7836   050186680000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA VAS   SR.VAS V BOHINJU BOHINJ

38  7837   050186840000  2      KRAJEVNA SKUPNOST STARA FUŽINA   STARA FUŽINA   BOHINJ

39  7838   050191330000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BOVEC      BOVEC       BOVEC

40  7839   050326010000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ČEZSOČA     ČEZSOČA      BOVEC

41  7840   050191920000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KAL KORITNICA  KAL KORITNICA   BOVEC

42  7841   050323690000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LOG POD     LOG POD MANGART. BOVEC
                      MANGARTOM

43  7842   050218630000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SOČA-TRENTA   SOČA       BOVEC

44  7843   050324310000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SRPENICA     SRPENICA     BOVEC

45  7844   050308110000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŽAGA       ŽAGA       BOVEC

46  7845   050320320000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MEDANA      MEDANA      BRDA

47  7846   050166810000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE      ARTIČE      BREŽICE

48  7847   050195160000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO    BIZELJSKO     BREŽICE

49  7848   050165920000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ      BREŽICE      BREŽICE

50  7849   050165840000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE     BREŽICE      BREŽICE

51  7850   050286470000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK  BREŽICE      BREŽICE

52  7851   050309190000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART    BREŽICE      BREŽICE

53  7852   050166900000  2      KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI CERKLJE      BREŽICE

54  7853   050308620000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA      DOBOVA      BREŽICE

55  7854   050195080000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO     GLOBOKO      BREŽICE

56  7855   050286550000  2      KRAJEVNA SKUPNOST         JESEN./DOL    BREŽICE
                      JESENICE NA DOL.

57  7856   050195320000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA  JESEN./DOL.    BREŽICE

58  7857   050293090000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE      KAPELE      BREŽICE

59  7858   050266950000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS   KRŠKA VAS     BREŽICE

60  7859   050285580000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE     KRŠKA VAS     BREŽICE

61  7860   050195240000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS    KRŠKA VAS     BREŽICE

62  7861   051788860000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE  KRŠKA VAS     BREŽICE

63  7862   050301020000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE-KRIŽE   PEČICE      BREŽICE

64  7863   050167030000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE      PIŠECE      BREŽICE

65  7864   050166060000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE     SROMLJE      BREŽICE

66  7865   050166220000  2      MESTNA ČETRT GABERJE        CELJE       CELJE

67  7866   050166490000  2      MESTNA ČETRT KAJUH CELJE      CELJE       CELJE

68  7867   050266360000  2      KRAJEVNA SKUPNOST POD       CELJE       CELJE
                      GRADOM CELJE

69  7868   050286800000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ALJAŽEV     CELJE       CELJE
                      HRIB CELJ

70  7869   050166140000  2      MESTNA ČETRT DOLGO POLJE      CELJE       CELJE

71  7870   050293410000  2      MESTNA ČETRT CENTER        CELJE       CELJE

72  7871   050196050000  2      MESTNA ČETRT NOVA VAS       CELJE       CELJE

73  7872   050196210000  2      MESTNA ČETRT SLAVKO ŠLANDER    CELJE       CELJE

74  7873   050196130000  2      MESTNA ČETRT SAVINJA CELJE     CELJE       CELJE

75  7874   051035680000  2      MESTNA ČETRT HUDINJA        CELJE       CELJE

76  7875   051589820000  2      MESTNA ČETRT DEČKOVO NASELJE    CELJE       CELJE

77  7876   051029870000  2      MESTNA ČETRT LAVA         LAVA       CELJE

78  7877   050267250000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LJUBEČNA     LJUBEČNA     CELJE

79  7878   050166570000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MEDLOG      MEDLOG      CELJE

80  7879   050195590000  2      KRAJEVNA SKUPNOST OSTROŽNO     OSTROŽNO     CELJE

81  7880   050266870000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFJA VAS    ŠKOFJA VAS    CELJE

82  7881   050287280000  2      KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI     ŠMARTNO V     CELJE
                                       ROŽNI DOLINI

83  7882   051003720000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TEHARJE     TEHARJE      CELJE

84  7883   050195910000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVLJE     TRNOVLJE     CELJE

85  7884   050169670000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BUKOVO      BUKOVO      CERKNO

86  7885   050197960000  2      KRAJEVNA SKUPNOST CERKNO      CERKNO      CERKNO

87  7886   050170090000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GORJE      GORJE       CERKNO

88  7887   050288170000  2      KRAJEVNA SKUPNOST NOVAKI      NOVAKI      CERKNO

89  7888   050170250000  2      KRAJEVNA SKUPNOST OREHEK      OREHEK      CERKNO

90  7889   050312900000  2      KRAJEVNA SKUPNOST OTALEŽ      OTALEŽ      CERKNO

91  7890   050313380000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PODLANIŠČE    PODLANIŠČE    CERKNO

92  7891   050285820000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RAVNE ZAKRIŽ   RAVNE       CERKNO

93  7892   050313890000  2      KRAJEVNA SKUPNOST STRAŽA-REKA   STRAŽA      CERKNO

94  7893   050170330000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠEBRELJE     ŠEBRELJE     CERKNO

95  7894   050201740000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BISTRICA     BISTRICA     ČRENŠOVCI

96  7895   050201400000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ČRENŠOVCI    ČRENŠOVCI     ČRENŠOVCI

97  7896   052317520000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV      ŽERJAV      ČRNA NA 
                                                KOROŠKEM 

98  7897   050288840000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ADLEŠIČI     ADLEŠIČI     ČRNOMELJ

99  7898   050266280000  2      KS DOBLIČE - KANIŽARICA      ČRNOMELJ     ČRNOMELJ

100  7899   050196300000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PETROVA VAS   ČRNOMELJ     ČRNOMELJ

101  7900   050309940000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TALJČI VRH    ČRNOMELJ     ČRNOMELJ

102  7901   050311090000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TRIBUČE     ČRNOMELJ     ČRNOMELJ

103  7902   051675070000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BUTORAJ     ČRNOMELJ     ČRNOMELJ

104  7903   051668530000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ČRNOMELJ     ČRNOMELJ     ČRNOMELJ

105  7904   050265980000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DRAGATUŠ     DRAGATUŠ     ČRNOMELJ

106  7905   050286980000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GRIBLJE     GRADAC      ČRNOMELJ

107  7906   050290070000  2      KS STARI TRG OB KOLPI       STARI TRG     ČRNOMELJ

108  7907   050167540000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VINICA      VINICA      ČRNOMELJ

109  7908   059103660000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SINJI VRH    VINICA      ČRNOMELJ

110  7909   050325980000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BARKA      BARKA       DIVAČA

111  7910   050188460000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DIVAČA      DIVAČA      DIVAČA

112  7911   050298300000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MISLIČE     MISLIČE      DIVAČA

113  7912   050324150000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SENOŽEČE     SENOŽEČE     DIVAČA

114  7913   050326280000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VREME      VREMSKI BRITOF  DIVAČA

115  7914   050323000000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI VRH     ČRNI VRH     DOBROVA-
                                                POLHOV 
                                                GRADEC 

116  7915   050299370000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DOBROVA     DOBROVA      DOBROVA-
                                                POLHOV 
                                                GRADEC 

117  7916   050323420000  2      KRAJEVNA SKUPNOST POLHOV      POLHOV GRADEC   DOBROVA-
                      GRADEC                        POLHOV 
                                                GRADEC 

118  7917   050315160000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DOB       DOB PRI DOMŽALAH DOMŽALE

119  7918   052100970000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SLAVKO      DOMŽALE      DOMŽALE
                      ŠLANDER DO

120  7919   052101190000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VENCLJA     DOMŽALE      DOMŽALE
                      PERKA DOM

121  7920   052100890000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SIMONA      DOMŽALE      DOMŽALE
                      JENKA DOMŽ

122  7921   050196480000  2      KRAJEVNA SKUPNOST         DRAGOMELJ     DOMŽALE
                      DRAGOMELJ-PŠATA

123  7922   050311410000  2      KRAJEVNA SKUPNOST HOMEC NOŽICE   HOMEC       DOMŽALE

124  7923   050311840000  2      KRAJEVNA SKUPNOST IHAN       IHAN       DOMŽALE

125  7924   050312650000  2      KRAJEVNA SKUPNOST JARŠE RODICA   JARŠE       DOMŽALE

126  7925   050267170000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KRTINA      KRTINA      DOMŽALE

127  7926   050267500000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PRESERJE     PRESERJE PRI   DOMŽALE
                                       RADOMLJAH

128  7927   050213590000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RADOMLJE     RADOMLJE     DOMŽALE

129  7928   050294650000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ROVA       ROVA       DOMŽALE

130  7929   050267680000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TOMA BREJCA   VIR        DOMŽALE

131  7930   050168190000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ČRNEČE      ČRNEČE      DRAVOGRAD

132  7931   050284690000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DRAVOGRAD    DRAVOGRAD     DRAVOGRAD

133  7932   050167970000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJANŽ     ŠENTJANŽ     DRAVOGRAD

134  7933   050315910000  2      KS TRBONJE             TRBONJE      DRAVOGRAD

135  7934   050277210000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GORENJA VAS   GORENJA VAS    GORENJA 
                                                VAS-
                                                POLJANE 

136  7935   050324820000  2      KRAJEVNA SKUPNOST JAVORJE     JAVORJE      GORENJA 
                                                VAS-
                                                POLJANE 

137  7936   050325470000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LUČINE      LUČINE      GORENJA 
                                                VAS-
                                                POLJANE 

138  7937   050303310000  2      KRAJEVNA SKUPNOST POLJANE     POLJANE      GORENJA 
                                                VAS-
                                                POLJANE 

139  7938   050217820000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SOVODENJ     SOVODENJ     GORENJA 
                                                VAS-
                                                POLJANE 

140  7939   050278290000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TREBIJA     TREBIJA      GORENJA 
                                                VAS-
                                                POLJANE 

141  7940   050295460000  2      KRAJEVNA SKUPNOST APAČE      APAČE       GORNJA 
                                                RADGONA

142  7941   050316720000  2      KRAJEVNA SKUPNOST         ČREŠNJEVCI    GORNJA 
                      ČREŠNJEVCI-ZBIGO.                  RADGONA

143  7942   050197020000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GORNJA      GORNJA      GORNJA 
                      RADGONA              RADGONA      RADGONA

144  7943   050316300000  2      KRAJEVNA SKUPNOST NEGOVA      NEGOVA      GORNJA 
                                                RADGONA

145  7944   050285400000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA     SPODNJA      GORNJA 
                      ŠČAVNICA              ŠČAVNICA     RADGONA

146  7945   050268650000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJI     SPODNJI      GORNJA
                      IVANJCI              IVANJCI      RADGONA

147  7946   050197290000  2      KRAJEVNA SKUPNOST STOGOVCI     STOGOVCI     GORNJA 
                                                RADGONA

148  7947   055471050000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GORNJI      GORNJI      GORNJI 
                      PETROVCI              PETROVCI     PETROVCI

149  7948   050205060000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽEVCI     KRIŽEVCI     GORNJI 
                      V PREK.                       PETROVCI

150  7949   050180990000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠULINCI     ŠULINCI      GORNJI 
                                                PETROVCI

151  7950   050197450000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GROSUPLJE    GROSUPLJE     GROSUPLJE

152  7951   050269030000  2      KRAJEVNA SKUPNOST POLICA      GROSUPLJE     GROSUPLJE

153  7952   050197530000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠT.JURIJ     GROSUPLJE     GROSUPLJE

154  7953   050295890000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ILOVA GORA    ILOVA GORA    GROSUPLJE

155  7954   050168780000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA     SPODNJA      GROSUPLJE
                      SLIVNICA              SLIVNICA

156  7955   050296350000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOCJAN     ŠKOCJAN      GROSUPLJE

157  7956   050287790000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE SAP    ŠMARJE SAP    GROSUPLJE

158  7957   050296780000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA RAČNA   VELIKA RAČNA   GROSUPLJE

159  7958   050146110000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MLAČEVO     VELIKO MLAČEVO  GROSUPLJE

160  7959   050267760000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŽALNA      ŽALNA       GROSUPLJE

161  7960   059176200000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJOŠT     HORJUL      HORJUL

162  7961   012531150000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BREZOVICA    BREZOVICA     HRPELJE-
                                                KOZINA

163  7962   050327500000  2      KRAJEVNA SKUP.GRADIŠČE       GRADIŠČE     HRPELJE-
                      PRI MATERIJI            PRI MATERIJI   KOZINA

164  7963   050275940000  2      KRAJEVNA SKUPNOST HRPELJE     KOZINA      HRPELJE-
                                                KOZINA

165  7964   012530690000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KOZINA      KOZINA      HRPELJE-
                                                KOZINA

166  7965   050327920000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MATERIJA     MATERIJA     HRPELJE-
                                                KOZINA

167  7966   050325120000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ARTVIŽE     MATERIJA     HRPELJE-
                                                KOZINA

168  7967   012531660000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KRVAVI POTOK   NASIREC      HRPELJE-
                                                KOZINA

169  7968   050208240000  2      KRAJEVNA SKUPNOST OBROV      OBROV       HRPELJE-KOZINA

170  7969   050315080000  2      KS PREGARJE            OBROV       HRPELJE-KOZINA

171  7970   050328490000  2      KRAJEVNA SKUPNOST OCIZLA      OCIZLA      HRPELJE-KOZINA

172  7971   050298720000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PREŠNICA     PREŠNICA     HRPELJE-KOZINA

173  7972   050323850000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RODIK      RODIK       HRPELJE-KOZINA

174  7973   050324580000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SLIVJE      SLIVJE      HRPELJE-KOZINA

175  7974   050325550000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TATRE      TATRE       HRPELJE-KOZINA

176  7975   012530000000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VRHPOLJE     VRHPOLJE     HRPELJE-KOZINA

177  7976   050169750000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI VRH     ČRNI VRH     IDRIJA
                                       NAD IDR. 

178  7977   050169830000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DOLE       DOLE       IDRIJA

179  7978   050169910000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GODOVIČ     GODOVIČ      IDRIJA

180  7979   050170170000  2      KRAJEVNA SKUPNOST IDRIJA      IDRIJA      IDRIJA

181  7980   052279840000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KANOMLJA     KANOMLJA     IDRIJA

182  7981   050298640000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KRNICE MASORE  KRNICE      IDRIJA

183  7982   050312570000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LEDINE      LEDINE      IDRIJA

184  7983   050197700000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA IDRIJA  SP.IDRIJA     IDRIJA

185  7984   050301530000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VOJSKO      VOJSKO      IDRIJA

186  7985   052343010000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ZAVRATEC     ZAVRATEC     IDRIJA

187  7986   050314270000  2      KS DOLNJI ZEMON          DOL.ZEMON     ILIRSKA 
                                                BISTRICA

188  7987   050198420000  2      KS IL.BISTRICA           I.BISTRICA    ILIRSKA 
                                                BISTRICA

189  7988   050299960000  2      KS KOSEZE             ILIRSKA BISTRICA ILIRSKA 
                                                BISTRICA

190  7989   050198180000  2      KS VRBOVO             ILIRSKA BISTRICA ILIRSKA 
                                                BISTRICA

191  7990   050198000000  2      KS TOPOLC             ILIRSKA BISTRICA ILIRSKA 
                                                BISTRICA

192  7991   050198340000  2      KS HARIJE             ILIRSKA BISTRICA ILIRSKA 
                                                BISTRICA

193  7992   050287100000  2      KS REČICA             ILIRSKA BISTRICA ILIRSKA 
                                                BISTRICA

194  7993   050268490000  2      KS JELŠANE             JELŠANE ILIRSKA  BISTRICA

195  7994   050315590000  2      KS KNEŽAK             KNEŽAK      ILIRSKA 
                                                BISTRICA

196  7995   050286390000  2      KS KUTEŽEVO            KUTEŽEVO     ILIRSKA 
                                                BISTRICA

197  7996   050268810000  2      KS NOVOKRAČINE           NOVOKRAČIN    ILIRSKA 
                                                BISTRICA

198  7997   050267840000  2      KS OSTROŽNO BRDO          OSTR.BRDO     ILIRSKA 
                                                BISTRICA

199  7998   050213670000  2      KS PODGRAD             PODGRAD      ILIRSKA 
                                                BISTRICA

200  7999   050286710000  2      KS STAROD             PODGRAD      ILIRSKA 
                                                BISTRICA

201  8000   050314600000  2      KS HRUŠICA             PODGRAD      ILIRSKA 
                                                BISTRICA

202  8001   050198260000  2      KS PREM              PREM       ILIRSKA 
                                                BISTRICA

203  8002   050315830000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BITNJA      PREM       ILIRSKA 
                                                BISTRICA

204  8003   050288500000  2      KS ŠEMBIJE             ŠEMBIJE      ILIRSKA 
                                                BISTRICA

205  8004   050299530000  2      KS ZABIČE             ZABIČE      ILIRSKA 
                                                BISTRICA

206  8005   050310950000  2      KRAJEVNA SKUPNOST STIČNA      IVANČNA GORICA  IVANČNA GORICA

207  8006   050168510000  2      KRAJEVNA SKUPNOST IVANČNA GORICA  IVANČNA GORICA  IVANČNA GORICA

208  8007   050311760000  2      KRAJEVNA SKUPNOST METNAJ      IVANČNA GORICA  IVANČNA GORICA

209  8008   050311330000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MULJAVA     IVANČNA GORICA  IVANČNA GORICA

210  8009   050168430000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KRKA       KRKA       IVANČNA GORICA

211  8010   050168940000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TEMENICA     ŠENTVID PRI    IVANČNA GORICA
                                       STIČNI

212  8011   050168860000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTVID PRI   ŠENTVID PRI    IVANČNA GORICA
                      STIČNI               STIČNI

213  8012   050310520000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DOB PRI     ŠENTVID PRI    IVANČNA GORICA
                      ŠENTVIDU              STIČNI

214  8013   059144340000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SOBRAČE     ŠENTVID PRI    IVANČNA GORICA
                                       STIČNI

215  8014   050277560000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VIŠNJA GORA   VIŠNJA GORA    IVANČNA GORICA

216  8015   050197370000  2      KRAJEVNA SKUPNOST AMBRUS      ZAGRADEC     IVANČNA GORICA

217  8016   050169160000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ZAGRADEC     ZAGRADEC     IVANČNA GORICA

218  8017   050316210000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KORTE      DVORI NAD IZOLO  IZOLA - ISOLA

219  8018   051860130000  2      KRAJ.SKUPN. IZOLA II        IZOLA       IZOLA - ISOLA
                      SRED.DEL MESTA

220  8019   050198690000  2      KRAJEVNA SKUPNOST JAGODJE DOBRAVA IZOLA       IZOLA - ISOLA

221  8020   051860050000  2      KS IZOLA IN STARO MESTNO JEDRO   IZOLA       IZOLA - ISOLA

222  8021   051860210000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LIVADE     IZOLA       IZOLA - ISOLA

223  8022   050316640000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BLEJSKA DOBRAVA BLEJSKA DOBRAVA  JESENICE

224  8023   050310440000  2      KRAJEVNA SKUPNOST HRUŠICA-     HRUŠICA      JESENICE
                      JESENICE

225  8024   050197880000  2      KRAJEVNA SKUPNOST EDI       JESENICE     JESENICE
                      GIORGINI JAVO

226  8025   050287520000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PODMEŽAKLJA   JESENICE     JESENICE

227  8026   050170500000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SAVA       JESENICE     JESENICE

228  8027   052417070000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MIRKA      JESENICE     JESENICE
                      ROGLJA-PETK

229  8028   052417150000  2      KRAJEVNA SKUPNOST CIRILA      JESENICE     JESENICE
                      TAVČARJA J

230  8029   052416930000  2      KRAJEVNA SKUPNOST STANETA     JESENICE     JESENICE
                      BOKALA JE

231  8030   050170760000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA     PLANINA      JESENICE
                      POD GOLICO

232  8031   050287950000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ČRNA       ČRNA       KAMNIK

233  8032   050288330000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DUPLICA     DUPLICA      KAMNIK

234  8033   050198850000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GODIČ      GODIČ       KAMNIK

235  8034   050289220000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SELA       KAMNIK      KAMNIK

236  8035   050198930000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TUNJICE     KAMNIK      KAMNIK

237  8036   052693340000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIK CENTER  KAMNIK      KAMNIK

238  8037   052693180000  2      KRAJEVNA SKUPNOST NOVI TRG     KAMNIK      KAMNIK

239  8038   052694230000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIK MEKINJE  KAMNIK      KAMNIK

240  8039   052693000000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIK PEROVO  KAMNIK      KAMNIK

241  8040   052693850000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIK ZAPRICE  KAMNIK      KAMNIK

242  8041   050171140000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO     LAZE V TUHINJU  KAMNIK
                      V TUHINJU

243  8042   050171060000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MOTNIK      MOTNIK      KAMNIK

244  8043   050288920000  2      KRAJEVNA SKUPNOST NEVLJE      NEVLJE      KAMNIK

245  8044   050311680000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE     PODGORJE     KAMNIK

246  8045   050312490000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA VAS   SREDNJA VAS    KAMNIK

247  8046   050310870000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIŠKA     STAHOVICA     KAMNIK
                      BISTRICA

248  8047   050300300000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARCA      ŠMARCA      KAMNIK

249  8048   050289140000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠPITALIČ     ŠPITALIČ     KAMNIK

250  8049   050289730000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ      TUHINJ      KAMNIK

251  8050   050171220000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VOLČJI POTOK   VOLČJI POTOK   KAMNIK

252  8051   050171490000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VRANJA PEČ    VRANJA PEČ    KAMNIK

253  8052   050317020000  2      KRAJEVNA SKUPNOST AVČE       AVČE       KANAL

254  8053   050205140000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ANHOVO      DESKLE      KANAL

255  8054   050275270000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KAL NAD     KAL NAD KANALOM  KANAL
                      KANALOM

256  8055   050319070000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KAMBREŠKO    KAMBREŠKO     KANAL

257  8056   050290660000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KANAL      KANAL OB SOČI   KANAL

258  8057   050205570000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LEVPA      LEVPA       KANAL

259  8058   050319820000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LIG       LIG        KANAL

260  8059   050206030000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ROČINJ      ROČINJ      KANAL

261  8060   050328650000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BORJANA -    BORJANA      KOBARID
                      PODBELA

262  8061   050281080000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BREGINJ     BREGINJ      KOBARID

263  8062   050191410000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DREŽNICA     DREŽNICA     KOBARID

264  8063   050309860000  2      KRAJEVNA SKUPNOST IDRSKO      IDRSKO      KOBARID

265  8064   050329380000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KOBARID     KOBARID      KOBARID

266  8065   050329890000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KRED       KRED       KOBARID

267  8066   050280350000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LIVEK      LIVEK       KOBARID

268  8067   050309430000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SMAST-LADRA   SMAST       KOBARID

269  8068   050192220000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVO OB SOČI  TRNOVO OB SOČI  KOBARID

270  8069   050325390000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VRSNO      VRSNO       KOBARID

271  8070   050171570000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KOČEVJE-MESTO  KOČEVJE      KOČEVJE

272  8071   050171730000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠALKA VAS    KOČEVJE      KOČEVJE

273  8072   051029950000  2      KRAJEV. SKUPNOST IVAN OMERZA    KOČEVJE      KOČEVJE
                      LIVOLD

274  8073   050199580000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KOČEVSKA REKA  KOČEVSKA REKA   KOČEVJE

275  8074   051018910000  2      KRAJ.SKUP.POLJANSKA DOLINA     PREDGRAD     KOČEVJE
                      PREDGRAD

276  8075   050269110000  2      KRAJEVNA SKUPNOST STARA CERKEV   STARA CERKEV   KOČEVJE

277  8076   050312060000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PŠAJNOVICA    PŠAJNOVICA    KOMENDA

278  8077   050314510000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ANKARAN     ANKARAN      KOPER - 
                                                CAPODISTRIA

279  8078   050284930000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BERTOKI     BERTOKI      KOPER - 
                                                CAPODISTRIA

280  8079   050301290000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BORŠT      BORŠT       KOPER - 
                                                CAPODISTRIA

281  8080   050289900000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI KAL     ČRNI KAL     KOPER - 
                                                CAPODISTRIA

282  8081   050171900000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DEKANI      DEKANI      KOPER - 
                                                CAPODISTRIA

283  8082   050290150000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GRAČIŠČE     GRAČIŠČE     KOPER - 
                                                CAPODISTRIA

284  8083   050290310000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GRADIN      GRADIN      KOPER - 
                                                CAPODISTRIA

285  8084   050199740000  2      KRAJEVNA SKUPNOST HRVATINI     HRVATINI     KOPER - 
                                                CAPODISTRIA

286  8085   050284180000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŽUSTERNA     KOPER       KOPER - 
                                                CAPODISTRIA 

287  8086   050315750000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KOPER      KOPER       KOPER - 
                                                CAPODISTRIA 

288  8087   050285310000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SEMEDELA     KOPER       KOPER - 
                                                CAPODISTRIA 

289  8088   050301610000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SV.ANTON     KOPER       KOPER - 
                                                CAPODISTRIA 

290  8089   051043430000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PRISOJE     KOPER       KOPER - 
                                                CAPODISTRIA 

291  8090   051590080000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOCJAN     KOPER       KOPER - 
                                                CAPODISTRIA

292  8091   050314940000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MAREZIGE     MAREZIGE     KOPER - 
                                                CAPODISTRIA

293  8092   050172030000  2      KRAJEVNA SKUPNOST POBEGI ČEŽARJI  POBEGI      KOPER - 
                                                CAPODISTRIA

294  8093   050329540000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE     PODGORJE     KOPER - 
                                                CAPODISTRIA

295  8094   050330040000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RAKITOVEC    RAKITOVEC     KOPER - 
                                                CAPODISTRIA

296  8095   050269970000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFIJE     ŠKOFIJE      KOPER - 
                                                CAPODISTRIA

297  8096   050199660000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE      ŠMARJE      KOPER - 
                      PRI KOPRU             PRI KOPRU     CAPODISTRIA

298  8097   050315320000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VANGANEL     VANGANEL     KOPER - 
                                                CAPODISTRIA

299  8098   050326790000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ZAZID      ZAZID       KOPER - 
                                                CAPODISTRIA

300  8099   050210060000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BUČE       BUČE       KOZJE

301  8100   050210140000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KOZJE      KOZJE       KOZJE

302  8101   050191090000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LESIČNO     LESIČNO      KOZJE

303  8102   050328140000  2      KRAJEVNA SKUPNOST OSREDEK     OSREDEK      KOZJE

304  8103   050210220000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PODSREDA     PODSREDA     KOZJE

305  8104   050306920000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ZAGORJE     ZAGORJE PRI    KOZJE
                                       LESIČNEM

306  8105   050270470000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BESNICA     BESNICA      KRANJ

307  8106   050313970000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BITNJE      BITNJE      KRANJ

308  8107   050316130000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BRITOF      BRITOF      KRANJ

309  8108   051145510000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ČIRČE      ČIRČE       KRANJ

310  8109   050310360000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GOLNIK      GOLNIK      KRANJ

311  8110   050310790000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GORIČE      GORIČE      KRANJ

312  8111   050172620000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VODOVODNI STOLP KRANJ       KRANJ

313  8112   050172890000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ZLATO POLJE   KRANJ       KRANJ

314  8113   050269540000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KRANJ CENTER   KRANJ       KRANJ

315  8114   050285740000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GORENJA SAVA   KRANJ       KRANJ

316  8115   050291390000  2      KRAJEVNA SKUPNOST STRAŽIŠČE    KRANJ       KRANJ

317  8116   050172460000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA     KRANJ       KRANJ

318  8117   050213910000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PRIMSKOVO    KRANJ       KRANJ

319  8118   050200000000  2      KRAJEVNA SKUPNOST OREHEK-     KRANJ       KRANJ
                      DRULOVKA

320  8119   050311170000  2      KRAJEVNA SKUPNOST STRUŽEVO     KRANJ       KRANJ

321  8120   050172380000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KOKRICA     KRANJ       KRANJ

322  8121   052280260000  2      KRAJEVNA SKUPNOST HUJE       KRANJ       KRANJ

323  8122   052280340000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BRATOV SMUK   KRANJ       KRANJ

324  8123   050172540000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MAVČIČE     MAVČIČE      KRANJ

325  8124   050291710000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PODBLICA     PODBLICA     KRANJ

326  8125   050311920000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PREDOSLJE    PREDOSLJE     KRANJ

327  8126   050303230000  2      KRAJEVNA SKUPNOST JOŠT       PŠEVO       KRANJ

328  8127   050315240000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TENETIŠE     TENETIŠE     KRANJ

329  8128   050301960000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TRSTENIK     TRSTENIK     KRANJ

330  8129   050286630000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŽABNICA     ŽABNICA      KRANJ

331  8130   050213750000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA  KRANJSKA GORA   KRANJSKA GORA

332  8131   050170680000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE-      MOJSTRANA     KRANJSKA GORA
                      MOJSTRANA

333  8132   050170840000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE-     RATEČE      KRANJSKA GORA
                      PLANICA

334  8133   050200420000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA    BRESTANICA    KRŠKO

335  8134   050220880000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNO-      BRESTANICA    KRŠKO
                      PRESLADOL

336  8135   050270550000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNICA    KOPRIVNICA    KRŠKO

337  8136   050287010000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KOSTANJEVICA   KOST./KRKI    KRŠKO

338  8137   050200690000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO      KRŠKO       KRŠKO

339  8138   050200770000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI TRN    KRŠKO       KRŠKO

340  8139   050269380000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS   KRŠKO       KRŠKO

341  8140   050303660000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GORA       KRŠKO       KRŠKO

342  8141   050287440000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC     LESKOVEC     KRŠKO

343  8142   051855210000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG  LESKOVEC     KRŠKO

344  8143   051789160000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SENUŠE      LESKOVEC     KRŠKO

345  8144   051858580000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO POLJE   LESKOVEC     KRŠKO

346  8145   050287870000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE     PODBOČJE     KRŠKO

347  8146   050302340000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RAKA       RAKA       KRŠKO

348  8147   050314860000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SENOVO      SENOVO      KRŠKO

349  8148   050315670000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE      ZDOLE       KRŠKO

350  8149   050297320000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BREZE      BREZE       LAŠKO

351  8150   050173350000  2      KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER    JURKLOŠTER    LAŠKO

352  8151   050173430000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LAŠKO      LAŠKO       LAŠKO

353  8152   050200850000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MARIJA GRADEC  MARIJA GRADEC   LAŠKO

354  8153   050173600000  2      KRAJEVNA SKUPNOST REČICA PRI    REČICA PRI    LAŠKO
                      LAŠKEM               LAŠKEM

355  8154   050200930000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RIMSKE TOPLICE  RIMSKE TOPLICE  LAŠKO

356  8155   050297750000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SEDRAŽ      SEDRAŽ      LAŠKO

357  8156   050201070000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VRH NAD     VRH NAD LAŠKIM  LAŠKO
                      LAŠKIM

358  8157   050173780000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ZIDANI MOST   ZIDANI MOST    LAŠKO

359  8158   050316480000  2      KRAJEVNA SKUPNOST JUROVSKI     JUROVSKI DOL   LENART
                      DOL

360  8159   050302770000  2      KRAJEVNA SKUPN.LENART       LENART/SLG    LENART

361  8160   050201310000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VOLIČINA     SPODNJA VOLIČINA LENART

362  8161   050171650000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SVETA      SVETA TROJICA   LENART
                      TROJICA V S

363  8162   050214210000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MOSTJE-BANUTA  BANUTA      LENDAVA - 
                                                LENDVA

364  8163   050292100000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ČENTIBA     ČENTIBA      LENDAVA - 
                                                LENDVA

365  8164   050319230000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DOLGA VAS    DOLGA VAS     LENDAVA - 
                                                LENDVA

366  8165   011909540000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DOLINA      DOLINA PRI    LENDAVA - 
                                       LENDAVI      LENDVA

367  8166   050319660000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DOLNJI LAKOŠ   DOLNJI LAKOŠ   LENDAVA - 
                                                LENDVA

368  8167   050201660000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE     GABERJE      LENDAVA - 
                                                LENDVA

369  8168   050318000000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GENTEROVCI    GENTEROVCI    LENDAVA - 
                                                LENDVA

370  8169   011909200000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GORNJI LAKOŠ   GORNJI LAKOŠ   LENDAVA - 
                                                LENDVA

371  8170   050173940000  2      KRAJEVNA SKUPNOST HOTIZA      HOTIZA      LENDAVA - 
                                                LENDVA

372  8171   011908900000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KAPCA      KAPCA       LENDAVA - 
                                                LENDVA

373  8172   011909030000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KOT       KOT        LENDAVA - 
                                                LENDVA

374  8173   050174080000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LENDAVA     LENDAVA      LENDAVA - 
                                                LENDVA

375  8174   050174240000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GORICE      LENDAVSKE     LENDAVA - 
                      PRI LENDAV             GORICE      LENDVA

376  8175   050174160000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PETIŠOVCI    PETIŠOVCI     LENDAVA - 
                                                LENDVA

377  8176   011908730000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PINCE      PINCE       LENDAVA - 
                                                LENDVA

378  8177   011909460000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PINCE      PINCE-MAROF    LENDAVA - 
                      MAROF-BENIC                     LENDVA

379  8178   011909110000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RADMOŽANCI    RADMOŽANCI    LENDAVA - 
                                                LENDVA

380  8179   050201820000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DOLE PRI     DOLE PRI     LITIJA
                      LITIJI               LITIJI

381  8180   050270120000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GABROVKA     GABROVKA     LITIJA

382  8181   050299020000  2      KRAJEVNA SKUPNOST HOTIČ      HOTIČ       LITIJA

383  8182   050293760000  2      KRAJEVNA SKUPNOST JEVNICA     JEVNICA      LITIJA

384  8183   059173790000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KONJŠICA     KONJŠICA     LITIJA

385  8184   050294570000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KOSTREVNICA   KOSTREVNICA    LITIJA

386  8185   050270630000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KRESNICE     KRESNICE     LITIJA

387  8186   050202040000  2      KRAJEVNA SKUPNOST JABLANIŠKA    LITIJA      LITIJA
                      DOLINA

388  8187   05956439000  2      MESTNA SKUPNOST LITIJA       LITIJA      LITIJA

389  8188   050214640000  2      KRAJEVNA SKUPNOST POLŠNIK     POLŠNIK      LITIJA

390  8189   050294900000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PRIMSKOVO    PRIMSKOVO     LITIJA

391  8190   050303150000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RIBČE      RIBČE       LITIJA

392  8191   050298130000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SAVA       SAVA       LITIJA

393  8192   050295380000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VINTARJEVEC   ŠMARTNO P.    LITIJA
                                       LITIJI

394  8193   050298560000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO PRI   ŠMARTNO PRI    LITIJA
                      LITIJI               LITIJI

395  8194   050296270000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠTANGARSKE    ŠTANGARSKE    LITIJA
                      POLJANE              POLJANE

396  8195   050214480000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VAČE       VAČE       LITIJA

397  8196   050299450000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA ŠTANGA  VELIKA ŠTANGA   LITIJA

398  8197   050203520000  2      KRAJEVNA SKUPNOST CEZANJEVCI    CEZANJEVCI    LJUTOMER

399  8198   050177420000  2      KRAJEVNA SKUPNOST CVEN       CVEN       LJUTOMER

400  8199   050177340000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LJUTOMER     LJUTOMER     LJUTOMER

401  8200   050215450000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MALA NEDELJA   MALA NEDELJA   LJUTOMER

402  8201   050317530000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RADOSLAVCI    RADOSLAVCI    LJUTOMER

403  8202   050203790000  2      KRAJEVNA SKUPNOST STARA CESTA   STARA CESTA    LJUTOMER

404  8203   050177690000  2      KRAJEVNA SKUPNOST STROČJA VAS   STROČJA VAS    LJUTOMER

405  8204   05990807000  2      KS KRIŠTANCI,ŠALINCI,GRLAVA    ŠALINCI      LJUTOMER

406  8205   050177770000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŽELEZNE DVERI  ŽELEZNE DVERI   LJUTOMER

407  8206   050271520000  2      KRAJEVNA SKUPNOST HOTEDRŠICA    HOTEDRŠICA    LOGATEC

408  8207   050203870000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LAZE       LAZE       LOGATEC

409  8208   050293250000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TABOR LOGATEC  LOGATEC      LOGATEC

410  8209   050177850000  2      KRAJEVNA SKUPNOST NAKLO LOGATEC  LOGATEC      LOGATEC

411  8210   050300130000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ROVTE      ROVTE       LOGATEC

412  8211   057589550000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LOG-ZAPLANA   ROVTE       LOGATEC

413  8212   050293680000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VRH SV.     VRH NAD ROVTAMI  LOGATEC
                      TREH KRALJ

414  8213   050199150000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DRAGA      DRAGA       LOŠKI POTOK

415  8214   050187650000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LOŠKI POTOK   HRIB-LOŠKI POTOK LOŠKI POTOK

416  8215   050167620000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BLAGOVICA    BLAGOVICA     LUKOVICA

417  8216   050290400000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ČEŠNJICE     ČEŠNJICE     LUKOVICA

418  8217   050313030000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KRAŠNJA     KRAŠNJA      LUKOVICA

419  8218   050167890000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LUKOVICA     LUKOVICA     LUKOVICA

420  8219   050196720000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PREVOJE     PREVOJE      LUKOVICA

421  8220   050314350000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RAFOLČE     RAFOLČE      LUKOVICA

422  8221   050313460000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TROJANE     TROJANE      LUKOVICA

423  8222   050196990000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ZLATO POLJE   ZLATO POLJE    LUKOVICA

424  8223   051815340000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA-   BRESTERNICA-   MARIBOR
                      GAJ                GAJ

425  8224   050178660000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA     KAMNICA      MARIBOR

426  8225   051753560000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ      LIMBUŠ      MARIBOR
                      MESTNA OBČ

427  8226   011947710000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK-    MALECNIK     MARIBOR
                      RUPERČE

428  8227   058288210000  2      STALNA KONFERENCA LOKALNIH     MARIBOR      MARIBOR
                      SKUPNOST

429  8228   050179120000  2      MESTNA ČETRT RADVANJE MESTNA    MARIBOR      MARIBOR
                      OBČINA

430  8229   050272680000  2      KRAJEVNA SKUPNOST-RAZVANJE     MARIBOR      MARIBOR

431  8230   011227110000  2      MESTNA ČETRT POBREŽJE MESTNA    MARIBOR      MARIBOR
                      OBČINA

432  8231   011221770000  2      MESTNA ČETRT MAGDALENA MESTNA   MARIBOR      MARIBOR
                      OBČIN

433  8232   011226650000  2      MESTNA ČETRT CENTER MESTNA     MARIBOR      MARIBOR
                      OBČINA M

434  8233   011225500000  2      MESTNA ČETRT NOVA VAS MESTNA    MARIBOR      MARIBOR
                      OBČINA

435  8234   011222230000  2      MESTNA ČETRT IVAN CANKAR      MARIBOR      MARIBOR
                      MESTNA OBČ

436  8235   011222740000  2      MESTNA ČETRT TABOR MESTNA     MARIBOR      MARIBOR
                      OBČINA MA

437  8236   011224440000  2      MESTNA ČETRT STUDENCI MESTNA    MARIBOR      MARIBOR
                      OBČINA

438  8237   011228860000  2      MESTNA ČETRT KOROŠKA ČETRT     MARIBOR      MARIBOR
                      MARIBOR

439  8238   051015810000  2      MESTNA ČETRT JOŽE LACKO      MARIBOR      MARIBOR
                      MESTNA OBČI

440  8239   011226060000  2      MESTNA ČETRT TEZNO MESTNA     MARIBOR      MARIBOR
                      OBČINA MA

441  8240   051753640000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE      PEKRE       MARIBOR
                      MESTNA OBČI

442  8241   050175560000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MEDVODE     MEDVODE      MEDVODE

443  8242   052051230000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SORA       MEDVODE      MEDVODE

444  8243   052051400000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SENICA      MEDVODE      MEDVODE

445  8244   052051580000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PRESKA      MEDVODE      MEDVODE

446  8245   052051310000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VAŠE GORIČANE  MEDVODE      MEDVODE

447  8246   050175480000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PIRNIČE     PIRNIČE      MEDVODE

448  8247   050271280000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK     SMLEDNIK     MEDVODE

449  8248   050270980000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVEC TOPOL  TOPOL       MEDVODE

450  8249   052699970000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ZBILJE      ZBILJE      MEDVODE

451  8250   050319150000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DOBRAVICE    GRADAC      METLIKA

452  8251   050204500000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PODZEMELJ    GRADAC      METLIKA

453  8252   050216000000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GRADAC      GRADAC      METLIKA

454  8253   050318850000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BOŽAKOVO     METLIKA      METLIKA

455  8254   050319580000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DRAŠIČI     METLIKA      METLIKA

456  8255   050320080000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GRABROVEC    METLIKA      METLIKA

457  8256   050320830000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LOKVICA     METLIKA      METLIKA

458  8257   050300560000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RADOVICA     METLIKA      METLIKA

459  8258   050321210000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ROSALNICE    METLIKA      METLIKA

460  8259   050295200000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SLAMNA VAS    METLIKA      METLIKA

461  8260   050204680000  2      KRAJEVNA SKUPNOST METLIKA     METLIKA      METLIKA

462  8261   050320590000  2      KRAJEVNA SKUPNOST JUGORJE     SUHOR       METLIKA

463  8262   050321640000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SUHOR      SUHOR       METLIKA

464  8263   050296940000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BILJE      BILJE       MIREN-
                                                KOSTANJEVICA

465  8264   050319400000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KOSTANJEVICA   KOSTANJEVICA   MIREN-
                                       N/K        KOSTANJEVICA

466  8265   050205730000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MIREN      MIREN PRI GORICI MIREN-
                                                KOSTANJEVICA

467  8266   050291040000  2      KRAJEVNA SKUPNOST OPATJE SELO   OPATJE SELO    MIREN-
                                                KOSTANJEVICA

468  8267   050322020000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SELA NA KRASU  SELA NA KRASU   MIREN-
                                                KOSTANJEVICA

469  8268   050182770000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TEMNICA T    EMNICA NA KRASU  MIREN-
                                                KOSTANJEVICA

470  8269   050275190000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VOJŠČICA     VOJŠČICA NA KR.  MIREN-
                                                KOSTANJEVICA

471  8270   059223990000 2      KRAJEVNA SKUPNOST ANDREJCI     ANDREJCI     MORAVSKE 
                                                TOPLICE

472  8271   050180480000 2      KRAJEVNA SKUPNOST BOGOJINA     BOGOJINA     MORAVSKE 
                                                TOPLICE

473  8272   059442010000 2      KRAJEVNA SKUPNOST FILOVCI     FILOVCI      MORAVSKE 
                                                TOPLICE

474  8273   059216350000 2      KRAJEVNA SKUPNOST IVANOVCI     IVANOVCI     MORAVSKE 
                                                TOPLICE

475  8274   059215620000 2      KRAJEVNA SKUPNOST KRNCI      KRNCI       MORAVSKE 
                                                TOPLICE

476  8275   050296190000 2      KRAJEVNA SKUPNOST MARTJANCI    MARTJANCI     MORAVSKE 
                                                TOPLICE

477  8276   052220010000 2      KRAJEVNA SKUPNOST MORAVSKE     MORAVSKE     MORAVSKE 
                      TOPLICE              TOPLICE      TOPLICE

478  8277   059215110000 2      KRAJEVNA SKUPNOST MOTVARJEVCI   MOTVARJEVCI    MORAVSKE 
                                                TOPLICE

479  8278   059214650000 2      KRAJEVNA SKUPNOST NORŠINCI     NORŠINCI     MORAVSKE 
                                                TOPLICE

480  8279   050181530000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PROSENJAKOVCI  PROSENJAKOVCI   MORAVSKE 
                                                TOPLICE

481  8280   050181880000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RATKOVCI     RATKOVCI     MORAVSKE 
                                                TOPLICE

482  8281   059225000000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SEBEBORCI    SEBEBORCI     MORAVSKE 
                                                TOPLICE

483  8282   050183310000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SELO-FOKOVCI   SELO       MORAVSKE 
                                                TOPLICE

484  8283   050296510000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TEŠANOVCI    TEŠANOVCI     MORAVSKE 
                                                TOPLICE

485  8284   050300990000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MOZIRJE     MOZIRJE      MOZIRJE

486  8285   050204760000  2      KRAJEVNA SKUPNOST REČICA OB    REČICA OB     MOZIRJE
                      SAVINJI              SAVINJI

487  8286   050295620000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BAKOVCI     BAKOVCI      MURSKA 
                                                SOBOTA

488  8287   050204920000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ČERNELAVCI    ČERNELAVCI    MURSKA 
                                                SOBOTA

489  8288   050322960000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KROG       KROG       MURSKA
                                                SOBOTA

490  8289   059081160000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MARKIŠAVCI    MARKIŠAVCI    MURSKA
                                                SOBOTA

491  8290   051816740000  2      MESTNA ČETRT TUROPOLJE M.SOBOTA  MURSKA SOBOTA   MURSKA
                                                SOBOTA

492  8291   051817390000  2      MESTNA ČETRT PARK MURSKA SOBOTA  MURSKA SOBOTA   MURSKA
                                                SOBOTA

493  8292   051817040000  2      MESTNA ČETRT CENTER MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA   MURSKA
                                                SOBOTA

494  8293   051817120000  2      MESTNA ČETRT PARTIZAN MURSKA    MURSKA SOBOTA   MURSKA
                      SOBOTA                        SOBOTA

495  8294   051816820000  2      MESTNA ČETRT LEDAVA MURSKA     MURSKA SOBOTA   MURSKA
                      SOBOTA                        SOBOTA

496  8295   059069460000  2      KRAJEVNA SKUPNOST NEMČAVCI     NEMČAVCI     MURSKA
                                                SOBOTA

497  8296   050181700000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RAKIČAN     RAKIČAN      MURSKA
                                                SOBOTA

498  8297   012013360000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KOKARJE     KOKARJE      NAZARJE

499  8298   050180300000  2      KRAJEVNA SKUPNOST NAZARJE     NAZARJE      NAZARJE

500  8299   050204840000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO OB    ŠMARTNO/DR    NAZARJE
                      DRETI

501  8300   050317450000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BANJŠICE     BANJŠICE     NOVA
                                                GORICA

502  8301   050171810000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BRANIK      BRANIK      NOVA
                                                GORICA

503  8302   050301450000  2      KRAJ.SKUPNOST BUKOVICA-VOLČJA   BUKOVICA     NOVA 
                      DRAGA                        GORICA

504  8303   050317880000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ČEPOVAN     ČEPOVAN      NOVA
                                                GORICA

505  8304   050205220000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DORNBERK     DORNBERK     NOVA
                                                GORICA

506  8305   050318770000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GRADIŠČE NAD   GRADIŠČE NAD PRV NOVA
                      PRVA                         GORICA

507  8306   050205490000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GRGAR      GRGAR       NOVA
                                                GORICA

508  8307   050321560000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GRGARSKE RAVNE  GRGARSKE RAVNE  NOVA
                                                GORICA

509  8308   050182340000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KROMBERK-LOKE  KROMBERK     NOVA
                                                GORICA

510  8309   050275600000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LOKOVEC     LOKOVEC      NOVA
                                                GORICA

511  8310   050205650000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LOKVE      LOKVE       NOVA
                                                GORICA

512  8311   053657750000  2      KRAJEVNA SKUPNOST NOVA GORICA   N.GORICA     NOVA
                                                GORICA

513  8312   050206110000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNA DOLINA   NOVA GORICA    NOVA
                                                GORICA

514  8313   050301880000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SOLKAN      NOVA GORICA    NOVA
                                                GORICA

515  8314   050205810000  2      KRAJEVNA SKUPNOST OSEK-VITOVLJE  OSEK       NOVA
                                                GORICA

516  8315   050320750000  2      KRAJEVNA SKUPNOST OZELJAN     OZELJAN      NOVA
                                                GORICA

517  8316   050321130000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PRVAČINA     PRVAČINA     NOVA
                                                GORICA

518  8317   050274540000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RAVNICA     RAVNICA      NOVA
                                                GORICA

519  8318   050205900000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RENČE      RENČE       NOVA
                                                GORICA

520  8319   050302260000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPAS      ŠEMPAS      NOVA
                                                GORICA

521  8320   050206200000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVO      TRNOVO PRI GOR.  NOVA
                                                GORICA

522  8321   050322450000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VOGRSKO     VOGRSKO      NOVA
                                                GORICA

523  8322   050206380000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE     BRUSNICE     NOVO MESTO

524  8323   050206890000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE      BRUSNICE     NOVO MESTO

525  8324   050182850000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS    BUČNA VAS     NOVO MESTO

526  8325   052387570000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DOLŽ       DOLŽ       NOVO MESTO

527  8326   050291980000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS    NOVO MESTO    NOVO MESTO

528  8327   050322880000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK   NOVO MESTO    NOVO MESTO

529  8328   050323260000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD     NOVO MESTO    NOVO MESTO

530  8329   050302690000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA      NOVO MESTO    NOVO MESTO

531  8330   050598100000  2      SVET MESTNIH KRAJEVNIH SKUPNOSTI  NOVO MESTO    NOVO MESTO
                      NM

532  8331   050092430000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN     NOVO MESTO    NOVO MESTO

533  8332   050624620000  2      KRAJEVNA SKUPNOST CENTER      NOVO MESTO    NOVO MESTO

534  8333   050625430000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA      NOVO MESTO    NOVO MESTO

535  8334   050625350000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GOTNA VAS    NOVO MESTO    NOVO MESTO

536  8335   050625270000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA GRM   NOVO MESTO    NOVO MESTO

537  8336   050625190000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LOČNA-MAČKOVEC  NOVO MESTO    NOVO MESTO

538  8337   050625780000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE   NOVO MESTO    NOVO MESTO

539  8338   050625600000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC    NOVO MESTO    NOVO MESTO

540  8339   050625860000  2      KRAJEVNA SKUPNOST REGERČA VAS   NOVO MESTO    NOVO MESTO

541  8340   050625510000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL      NOVO MESTO    NOVO MESTO

542  8341   050625940000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS    NOVO MESTO    NOVO MESTO

543  8342   050206540000  2      KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC      OTOČEC      NOVO MESTO

544  8343   050183070000  2      KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE     STOPIČE      NOVO MESTO

545  8344   050303070000  2      KRAJEVNA SKUPNOST STRAŽA      STRAŽA      NOVO MESTO

546  8345   050216690000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BELA CERKEV   ŠMARJEŠKE     NOVO MESTO
                                       TOPLICE

547  8346   050293170000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJETA     ŠMARJEŠKE     NOVO MESTO
                                       TOPLICE

548  8347   050317370000  2      KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA    URŠNA SELA    NOVO MESTO

549  8348   050206970000  2      KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI    IVANJKOVCI    ORMOŽ

550  8349   050216770000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KOG       KOG        ORMOŽ

551  8350   050183230000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ     MIKLAVŽ PRI ORM. ORMOŽ

552  8351   050317700000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ      ORMOŽ       ORMOŽ

553  8352   050183400000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI     PODGORCI     ORMOŽ

554  8353   050303400000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SREDIŠČE OB   SREDIŠČE OB DR.  ORMOŽ
                      DRAVI

555  8354   050183580000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SVETI TOMAŽ   TOMAŽ PRI ORMOŽU ORMOŽ

556  8355   050293500000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA  VELIKA NEDELJA  ORMOŽ

557  8356   050178230000  2      KRAJEVNA SKUPNOST JAKOBSKI DOL   JAKOBSKI DOL   PESNICA

558  8357   050178310000  2      KRAJEVNA SKUPNOST JARENINA     JARENINA     PESNICA

559  8358   050273060000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PERNICA     PERNICA      PESNICA

560  8359   050179550000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PESNICA     PESNICA      PESNICA

561  8360   050207270000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LUCIJA      LUCIJA      PIRAN -
                                                PIRANO

562  8361   059491220000  2      KRAJEVNA SKUPNOST NOVA VAS     NOVA VAS     PIRAN -
                                                PIRANO

563  8362   059491490000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PADNA      PADNA       PIRAN - 
                                                PIRANO

564  8363   050183660000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PIRAN      PIRAN       PIRAN -
                                                PIRANO

565  8364   050207190000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PORTOROŽ     PORTOROŽ     PIRAN -
                                                PIRANO

566  8365   050274110000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SEČOVLJE     SEČOVLJE     PIRAN -
                                                PIRANO

567  8366   050274970000  2      KRAJEVNA SKUPNOST STRUNJAN     STRUNJAN     PIRAN -
                                                PIRANO

568  8367   059491140000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SV.PETER     SV.PETER     PIRAN -
                                                PIRANO

569  8368   050183820000  2      KS DOLNJA KOŠANA          DOL.KOŠANA    PIVKA

570  8369   050183740000  2      VAŠKA SKUPNOST JURIŠČE       JURIŠČE      PIVKA

571  8370   050319740000  2      KS PIVKA              PIVKA       PIVKA

572  8371   050274030000  2      KS SUHORJE             SUHORJE      PIVKA

573  8372   050294220000  2      KS ZAGORJE             ZAGORJE      PIVKA

574  8373   050326520000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PODČETRTEK    PODČETRTEK    PODČETRTEK

575  8374   014040830000  2      KRAJEVNA SKUPNOST OLIMJE      PODČETRTEK    PODČETRTEK

576  8375   050191170000  2      KRAJEVNA SKUPNOST POLJE OB SOTLI  POLJE OB SOTLI  PODČETRTEK

577  8376   050210490000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PRISTAVA     PRISTAVA     PODČETRTEK

578  8377   050306500000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VIRŠTANJ     VIRŠTANJ     PODČETRTEK

579  8378   050216850000  2      KS BUKOVJE             BUKOVJE      POSTOJNA

580  8379   050297160000  2      KS HRAŠČE             HRAŠČE      POSTOJNA

581  8380   050275430000  2      KS HRENOVICE            HRENOVICE     POSTOJNA

582  8381   050318180000  2      KS HRUŠEVJE            HRUŠEVJE     POSTOJNA

583  8382   050294730000  2      KS LANDOL             LANDOL      POSTOJNA

584  8383   050184040000  2      KS PLANINA             PLANINA      POSTOJNA

585  8384   050184120000  2      KS POSTOJNA            POSTOJNA     POSTOJNA

586  8385   050297590000  2      KS PRESTRANEK           PRESTRANEK    POSTOJNA

587  8386   050318690000  2      KS RAZDRTO             RAZDRTO      POSTOJNA

588  8387   050318930000  2      KS STUDENO             STUDENO      POSTOJNA

589  8388   050274380000  2      KS ŠMIHEL POD NANOSOM       ŠMIHEL      POSTOJNA

590  8389   050319310000  2      KS VELIKO UBELJSKO         V.UBELJSKO    POSTOJNA

591  8390   050320670000  2      PRIMESTNA ČETRT GRAJENA      PTUJ       PTUJ

592  8391   050276590000  2      PRIMESTNA ČETRT ROGOZNICA     PTUJ       PTUJ

593  8392   051059270000  2      MESTNA ČETRT BREG         PTUJ       PTUJ

594  8393   051059940000  2      MESTNA ČETRT PANORAMA       PTUJ       PTUJ

595  8394   051059190000  2      MESTNA ČETRT CENTER        PTUJ       PTUJ

596  8395   051059600000  2      MESTNA ČETRT JEZERO        PTUJ       PTUJ

597  8396   051059430000  2      MESTNA ČETRT LJUDSKI VRT      PTUJ       PTUJ

598  8397   050273810000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BODONCI     BODONCI      PUCONCI

599  8398   013167610000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BOKRAČI     BOKRAČI      PUCONCI

600  8399   050273220000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BREZOVCI     BREZOVCI     PUCONCI

601  8400   013168000000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DOLINA      DOLINA      PUCONCI

602  8401   013167960000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GORICA      GORICA      PUCONCI

603  8402   050181370000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MAČKOVCI     MAČKOVCI     PUCONCI

604  8403   050181610000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PUCONCI     PUCONCI      PUCONCI

605  8404   013167880000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠALAMENCI    ŠALAMENCI     PUCONCI

606  8405   013167530000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VANEČA      VANEČA      PUCONCI

607  8406   050274620000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ZENKOVCI     ZENKOVCI     PUCONCI

608  8407   050178070000  2      KRAJEVNA SKUPNOST FRAM       FRAM       RAČE-FRAM

609  8408   050179630000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RAČE       RACE       RAČE-FRAM

610  8409   050173270000  2      KRAJEVNA SKUPNOST JAGNJENICA    JAGNJENICA    RADEČE

611  8410   050173510000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RADEČE      RADEČE      RADEČE

612  8411   050201150000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SVIBNO      SVIBNO      RADEČE

613  8412   050316050000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VRHOVO      VRHOVO      RADEČE

614  8413   050168350000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA      KAPELA      RADENCI

615  8414   050168270000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI     RADENCI      RADENCI

616  8415   050185870000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RADLJE OB DRAVI RADLJE/DRA    RADLJE OB
                                                DRAVI

617  8416   050322370000  2      KRAJEVNA SKUPNOST REMŠNIK     REMSNIK      RADLJE OB
                                                DRAVI

618  8417   050321480000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VUHRED      VUHRED      RADLJE OB
                                                DRAVI

619  8418   011895490000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SVETI ANTON   VUHRED      RADLJE OB
                      NA PO                        DRAVI

620  8419   050295540000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE     BEGUNJE      RADOVLJICA

621  8420   050186250000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE      BREZJE      RADOVLJICA

622  8421   050207600000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA   KAMNA GORICA   RADOVLJICA

623  8422   050276160000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KROPA      KROPA       RADOVLJICA

624  8423   050276910000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA KROPA       RADOVLJICA

625  8424   050186330000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO     LANCOVO      RADOVLJICA

626  8425   050186410000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LESCE      LESCE       RADOVLJICA

627  8426   050217070000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO      LJUBNO      RADOVLJICA

628  8427   050276670000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE      MOŠNJE      RADOVLJICA

629  8428   050322700000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PODNART     PODNART      RADOVLJICA

630  8429   050186500000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA    RADOVLJICA    RADOVLJICA

631  8430   050326100000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KOSTRIVNICA   KOSTRIVNICA    ROGAŠKA
                                                SLATINA

632  8431   050210570000  2      MESTNA KRAJEVNA SKUPNOST      ROGAŠKA SLATINA  ROGAŠKA
                      R.SLATINA                      SLATINA
 
633  8432   050327090000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SV.FLORIJAN   SV.FLORIJAN    ROGAŠKA
                                                SLATINA
 
634  8433   050273140000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PERTOČA     PERTOČA      ROGAŠOVCI
 
635  8434   050273650000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ROGAŠEVCI    ROGAŠOVCI     ROGAŠOVCI
 
636  8435   059300220000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SVETI JURIJ   SVETI JURIJ    ROGAŠOVCI
 
637  8436   050207780000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BLANCA      BLANCA      SEVNICA
 
638  8437   050188030000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ     BOŠTANJ      SEVNICA
 
639  8438   050188110000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ      KRMELJ      SEVNICA
 
640  8439   050207940000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LOKA       LOKA/ZID.M    SEVNICA
 
641  8440   050188380000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA     SEVNICA      SEVNICA
 
642  8441   050277050000  2      KRAJEVNA SKUPNOST STUDENEC     STUDENEC     SEVNICA
 
643  8442   050324660000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PRIMOŽ      STUDENEC     SEVNICA
 
644  8443   050188200000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJANŽ     ŠENTJANŽ     SEVNICA
 
645  8444   050296430000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TRŽIŠČE     TRŽIŠČE      SEVNICA
 
646  8445   050208080000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ZABUKOVJE    ZABUKOVJE     SEVNICA
 
647  8446   050296860000  2      KRAJEVNA SKUPNOST AVBER      AVBER       SEŽANA
 
648  8447   052060570000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DANE PRI SEŽANI DANE       SEŽANA
 
649  8448   050326360000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DUTOVLJE     DUTOVLJE     SEŽANA
 
650  8449   050208590000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KAZLJE      KAZLJE      SEŽANA
 
651  8450   050290580000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LOKEV      LOKEV       SEŽANA
 
652  8451   050329110000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PLISKOVICA    PLISKOVICA    SEŽANA
 
653  8452   050290820000  2      KRAJEVNA SKUPNOST POVIR      POVIR       SEŽANA
 
654  8453   050188540000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SEŽANA      SEŽANA      SEŽANA
 
655  8454   050208320000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠTJAK      ŠTJAK       SEŽANA
 
656  8455   050299290000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠTORJE      ŠTORJE      SEŽANA
 
657  8456   050325800000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TOMAJ      TOMAJ       SEŽANA
 
658  8457   050276240000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VRABČE      VRABČE      SEŽANA
 
659  8458   050208750000  2      KRAJEVNA SKUPN.ČREŠNJEVEC     ČREŠNJEVEC    SLOVENSKA
                                                BISTRICA 
 
660  8459   050208830000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KEBELJ      KEBELJ      SLOVENSKA
                                                BISTRICA 
 
661  8460   050208910000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LAPORJE     LAPORJE      SLOVENSKA
                                                BISTRICA 
 
662  8461   050067080000  2      KS LESKOVEC-STARI LOG       LESKOVEC ST.LOG  SLOVENSKA
                                                BISTRICA 
 
663  8462   050188970000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MAKOLE      MAKOLE      SLOVENSKA
                                                BISTRICA 
 
664  8463   050189270000  2      KRAJEVNA SKUPNOST POLJČANE     POLJČANE     SLOVENSKA
                                                BISTRICA 
 
665  8464   050217310000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PRAGERSKO    PRAGERSKO     SLOVENSKA
                                                BISTRICA 
 
666  8465   051816400000  2      KRAJEVNA SKUPNOST'HOJNIK FRANC'  PRELOGE      SLOVENSKA
                                                BISTRICA 
 
667  8466   051816070000  2      KRAJEVNA SKUPNOST IMPOL      S.BISTRICA    SLOVENSKA
                                                BISTRICA 
 
668  8467   051816310000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DR.JAGODIČ    S.BISTRICA    SLOVENSKA
                                                BISTRICA 
 
669  8468   051816230000  2      KRAJEVNA SKUPNOST POHORSKI ODRED  S.BISTRICA    SLOVENSKA
                                                BISTRICA 
 
670  8469   051816150000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ALFONZ ŠARH   S.BISTRICA    SLOVENSKA
                                                BISTRICA 
 
671  8470   050327170000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SP.POLSKAVA   SP.POLSKAVA    SLOVENSKA
                                                BISTRICA 
 
672  8471   050327840000  2      KRAJEVNA SKUPNOST STUDENICE    STUDENICE     SLOVENSKA
                                                BISTRICA 
 
673  8472   050189430000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO NA    ŠMARTNO NA    SLOVENSKA
                      POHORJ               POHORJU      BISTRICA  
    
674  8473   050327410000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TINJE      TINJE       SLOVENSKA
                                                BISTRICA 
    
675  8474   050189510000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ZGORNJA LOŽNICA ZG.LOŽNICA    SLOVENSKA
                                                BISTRICA 
    
676  8475   050209050000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ZGORNJA     ZG.POLSKAVA    SLOVENSKA
                      POLSKAVA                       BISTRICA 
     
677  8476   050328220000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BEZINA      BEZINA      SLOVENSKE
                                                KONJICE
     
678  8477   050328730000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DOBRAVA-     DOBRAVA      SLOVENSKE
                      GABROVLJE                      KONJICE
     
679  8478   050217400000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DRAŽA VAS    DRAŽA VAS     SLOVENSKE
                                       KONJICE
     
680  8479   050189600000  2      KRAJEVNA SKUPNOST JERNEJ PRI    JERNEJ PRI LOČAH SLOVENSKE
                      LOČAH                        KONJICE 
      
681  8480   050189780000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KONJIŠKA VAS   KONJIŠKA VAS   SLOVENSKE
                                                KONJICE
      
682  8481   050209130000  2      KS LOČE PRI POLJČANAH       LOČE PRI     SLOVENSKE
                                       POLJČANAH     KONJICE
      
683  8482   050301700000  2      KRAJEVNA SKUPNOST POLENE      POLENE      SLOVENSKE
                                                KONJICE
      
684  8483   050189860000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SLOV.KONJICE   SLOVENSKE     SLOVENSKE
                                       KONJICE      KONJICE
        
685  8484   050302180000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SOJEK KAMNA   SOJEK       SLOVENSKE
                      GORA                         KONJICE
        
686  8485   050301370000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJE     SPODNJE GRUŠOVJE SLOVENSKE
                      GRUŠOVJE                       KONJICE  
     
687  8486   050329970000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠPITALIČ     ŠPITALIČ     SLOVENSKE
                                                KONJICE
     
688  8487   050277130000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TEPANJE     TEPANJE      SLOVENSKE
                                                KONJICE
     
689  8488   050323770000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VEŠENIK-BRDO   VEŠENIK      SLOVENSKE
                                                KONJICE
     
690  8489   050190010000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ZBELOVO     ZBELOVO      SLOVENSKE
                                                KONJICE
     
691  8490   050324070000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ZEČE       ŽEČE       SLOVENSKE
                                                KONJICE
     
692  8491   050217580000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŽIČE       ŽIČE       SLOVENSKE
                                                KONJICE
     
693  8492   050324400000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BLAGOVNA     BLAGOVNA     ŠENTJUR
                                                PRI CELJU
     
694  8493   050209300000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DRAMLJE     DRAMLJE      ŠENTJUR
                                                PRI CELJU
     
695  8494   050209480000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KALOBJE     KALOBJE      ŠENTJUR
                                                PRI CELJU
     
696  8495   050209560000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LOKA PRI ŽUSMU  LOKA PRI ŽUSMU  ŠENTJUR
                                                PRI CELJU
     
697  8496   050190360000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA PRI   PLANINA PRI    ŠENTJUR
                      SEVNI               SEVNICI      PRI CELJU   
     
698  8497   050190440000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVA     PONIKVA PRI    ŠENTJUR
                                       GROBELNEM     PRI CELJU
      
699  8498   050209640000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PREVORJE     PREVORJE     ŠENTJUR
                                                PRI CELJU
      
700  8499   050276320000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SLIVNICA PRI   SLIVNICA PRI   ŠENTJUR
                      CELJ                CELJU       PRI CELJU 
        
701  8500   050217660000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJUR PRI   ŠENTJUR PRI    ŠENTJUR
                      CELJU               CELJU       PRI CELJU
        
702  8501   050276830000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJUR-OKOLICA ŠENTJUR PRI    ŠENTJUR
                                       CELJU       PRI CELJU
        
703  8502   050217740000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BUKOVICA-    BUKOVICA     ŠKOFJA
                      BUKOVŠČI                       LOKA
        
704  8503   050190520000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GODEŠIČ     GODEŠIČ      ŠKOFJA
                                                LOKA
        
705  8504   050277300000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LOG       LOG        ŠKOFJA
                                                LOKA
        
706  8505   050304550000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RETEČE      RETEČE      ŠKOFJA
                                                LOKA
        
707  8506   050304980000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SVETI DUH    SVETI DUH     ŠKOFJA
                                                LOKA
        
708  8507   052213070000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TRATA      ŠKOFJA LOKA    ŠKOFJA
                                                LOKA
        
709  8508   052213310000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFJA LOKA-   ŠKOFJA LOKA    ŠKOFJA
                      MESTO                        LOKA
        
710  8509   052213150000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KAMNITNIK    ŠKOFJA LOKA    ŠKOFJA
                                                LOKA
        
711  8510   052213230000  2      KRAJEVNA SKUPNOST STARA LOKA-   ŠKOFJA LOKA    ŠKOFJA
                      PODLUB                        LOKA
        
712  8511   050305360000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ZMINEC      ZMINEC      ŠKOFJA
                                                LOKA
        
713  8512   050218390000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KRISTAN VRH   KRISTAN VRH    ŠMARJE PRI
                                                JELŠAH
        
714  8513   050278610000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MESTINJE     MESTINJE     ŠMARJE PRI
                                                JELŠAH

715  8514   050279000000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SLADKA GORA   SLADKA GORA    ŠMARJE PRI
                                                JELŠAH
        
716  8515   050327330000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SVETI ŠTEFAN   SVETI ŠTEFAN   ŠMARJE PRI
                                                JELŠAH

717  8516   050210650000  2      KS ŠENTVID PRI GROBELNEM      ŠENTVID PRI    ŠMARJE PRI
                                       GROBELNEM     JELŠAH

718  8517   050191250000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE PRI    ŠMARJE PRI    ŠMARJE PRI
                      JELŠAH               JELŠAH      JELŠAH 

719  8518   050279340000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TINSKO P     TINSKO      ŠMARJE PRI
                      PRISTAVA                       JELŠAH
        
720  8519   050327760000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ZIBIKA      ZIBIKA      ŠMARJE PRI
                                                JELŠAH
        
721  8520   050283610000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠOŠTANJ     ŠOŠTANJ      ŠOŠTANJ
        
722  8521   050195670000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SVETINA     SVETINA      ŠTORE
        
723  8522   050180720000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GEDEROVCI    GEDEROVCI     TIŠINA
        
724  8523   050182000000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TIŠINA      TIŠINA      TIŠINA
        
725  8524   050279850000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA TREBUŠA DOL.TREBUŠA    TOLMIN
        
726  8525   050326440000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DOLJE-GABRJE   DOLJE       TOLMIN
        
727  8526   050191500000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GORENJA TREBUŠA GOR.TREBUŠA    TOLMIN
        
728  8527   050210730000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GRAHOVO     GRAHOVO OB BAČI  TOLMIN
        
729  8528   050191840000  2      KRAJEVNA SKUPNOST HUDAJUŽNA-    HUDAJUŽNA     TOLMIN
                      OBLOKE
        
730  8529   050326950000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KAMNO SELCE   KAMNO       TOLMIN
        
731  8530   050307730000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽA      KNEŽA       TOLMIN
        
732  8531   050192140000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LJUBINJ     LJUBINJ      TOLMIN
        
733  8532   050218550000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MOST NA SOČI   MOST NA SOČI   TOLMIN
        
734  8533   050281590000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PEČINE      PEČINE      TOLMIN
        
735  8534   050280780000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PODBRDO     PODBRDO      TOLMIN
        
736  8535   050210810000  2      KRAJEVNA SKUPNOST POLJUBINJ    POLJUBINJ     TOLMIN
        
737  8536   050323930000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVE     PONIKVE      TOLMIN
        
738  8537   050210900000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RUT GRANT    RUT        TOLMIN
        
739  8538   050211030000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SLAP OB IDRIJCI SLAP OB IDRIJCI  TOLMIN
        
740  8539   050191680000  2      KRAJEVNA SKUPNOST STRŽIŠČE     STRZIŠČE     TOLMIN
        
741  8540   050191760000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTVIŠKA GORA  ŠENTVIŠKA GORA  TOLMIN
        
742  8541   050211110000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TOLMIN      TOLMIN      TOLMIN
        
743  8542   050308540000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TOLMINSKI LOM  TOLMINSKI LOM   TOLMIN
        
744  8543   050211200000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VOLARJE     VOLARJE      TOLMIN
        
745  8544   050324740000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VOLČE      VOLČE       TOLMIN
        
746  8545   050325630000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ZATOLMIN     ZATOLMIN     TOLMIN
        
747  8546   050281910000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC     DOBOVEC      TRBOVLJE
        
748  8547   050304040000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DOBRNIČ     DOBRNIČ      TREBNJE
        
749  8548   050327680000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽJA VAS    DOBRNIČ      TREBNJE
        
750  8549   050211890000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SVETINJE     DOBRNIČ      TREBNJE
        
751  8550   050192730000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MIRNA      MIRNA       TREBNJE
        
752  8551   050211540000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MOKRONOG     MOKRONOG     TREBNJE
        
753  8552   050211970000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTRUPERT    ŠENTRUPERT    TREBNJE
        
754  8553   050304470000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠTEFAN      ŠTEFAN PRI    TREBNJE
                                       TREBNJEM
        
755  8554   050212190000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TREBELNO     TREBELNO     TREBNJE
        
756  8555   050192650000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DOLEN. NEMŠKA  TREBNJE      TREBNJE
                      VAS
        
757  8556   050328060000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RAČJE SELO    TREBNJE      TREBNJE
        
758  8557   050192900000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TREBNJE     TREBNJE      TREBNJE
        
759  8558   050310280000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ      VELIKA LOKA    TREBNJE
        
760  8559   050192810000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLOVRENC   VELIKA LOKA    TREBNJE
        
761  8560   050193030000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA LOKA   VELIKA LOKA    TREBNJE
        
762  8561   050193110000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI GABER   VELIKI GABER   TREBNJE
        
763  8562   050211620000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SELA PRI     ŽUŽEMBERK     TREBNJE
                      ŠUMBERKU
        
764  8563   050282300000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BISTRICA     BISTRICA     TRŽIČ
        
765  8564   050304800000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE      BREZJE PRI    TRŽIČ
                                       TRŽIČU
        
766  8565   050328570000  2      KRAJEVNA SKUPNOST JELENDOL     JELENDOL     TRŽIČ
        
767  8566   050305280000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KOVOR      KOVOR       TRŽIČ
      
768  8567   050305790000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE      KRIŽE       TRŽIČ
      
769  8568   050193200000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LEŠE       LEŠE       TRŽIČ
        
770  8569   050282640000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LOM       LOM        TRŽIČ
        
771  8570   050212270000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PODLJUBELJ    PODLJUBELJ    TRŽIČ
        
772  8571   050218710000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PRISTAVA     PRISTAVA     TRŽIČ
        
773  8572   050306090000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SEBENJE     SEBENJE      TRŽIČ
        
774  8573   050328810000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SENIČNO     SENIČNO      TRŽIČ
        
775  8574   050193380000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TRŽIČ-MESTO   TRŽIČ       TRŽIČ
        
776  8575   050283290000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RAVNE      TRŽIČ       TRŽIČ
        
777  8576   059907770000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GOMILICE     GOMILICA     TURNIŠČE
        
778  8577   059907420000  2      KRAJEVNA SKUPNOST NEDELICA     NEDELICA     TURNIŠČE
        
779  8578   059907850000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RENKOVCI     RENKOVCI     TURNIŠČE
        
780  8579   059907690000  2      KRAJEVNA SKUPNOST TURNIŠČE     TURNIŠČE     TURNIŠČE
        
781  8580   050306840000  2      KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE     CIRKOVCE     VELENJE
        
782  8581   050277480000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE-PODKRAJ  KAVČE       VELENJE
        
783  8582   050308460000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PAKA       PAKA PRI VEL.   VELENJE
        
784  8583   050308030000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC     PLEŠIVEC     VELENJE
        
785  8584   050193460000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ     ŠENTILJ      VELENJE
        
786  8585   050307220000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE      ŠKALE       VELENJE
        
787  8586   050308970000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PESJE      VELENJE      VELENJE
        
788  8587   050279180000  2      KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS    VELENJE      VELENJE
        
789  8588   050309350000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO      VELENJE      VELENJE
        
790  8589   050310100000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GORICA-VELENJE  VELENJE      VELENJE
        
791  8590   050309780000  2      KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE  VELENJE      VELENJE
        
792  8591   050304710000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE      VELENJE      VELENJE
        
793  8592   050218980000  2      KRAJ.SKUP.ŠMARTNO PRI VELENJU   VELENJE      VELENJE
        
794  8593   052688420000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK      VELENJE      VELENJE
        
795  8594   050307140000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA   VINSKA GORA    VELENJE
        
796  8595   050216930000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC     LESKOVEC     VIDEM
        
797  8596   050184630000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DOLENA      PTUJSKA GORA   VIDEM
        
798  8597   050207430000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VIDEM      VIDEM PRI PTUJU  VIDEM
        
799  8598   012779440000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SELA       VIDEM PRI PTUJU  VIDEM
        
800  8599   050292520000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ERZELJ      ERZELJ      VIPAVA
        
801  8600   050291800000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GOČE       GOČE       VIPAVA
        
802  8601   050285150000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GRADIŠČE     GRADIŠČE PRI VIP VIPAVA
        
803  8602   050266440000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LOZICE      LOZICE      VIPAVA
        
804  8603   050279770000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LOŽE MANČE    MANČE       VIPAVA
        
805  8604   050165760000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PODNANOS     PODNANOS     VIPAVA
        
806  8605   050194430000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PODRAGA     PODRAGA      VIPAVA
        
807  8606   050194600000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SLAP       SLAP PRI VIPAVI  VIPAVA
        
808  8607   050199820000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVA      VIPAVA      VIPAVA
        
809  8608   050194860000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VRHPOLJE     VRHPOLJE PRI VIP VIPAVA
        
810  8609   050329460000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SKOMARJE     SKOMARJE     VITANJE
        
811  8610   050166650000  2      KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO    FRANKOLOVO    VOJNIK
        
812  8611   050309510000  2      KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV   NOVA CERKEV    VOJNIK
        
813  8612   050195830000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK      VOJNIK      VOJNIK
        
814  8613   050279420000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BEVKE      BEVKE       VRHNIKA
        
815  8614   050305100000  2      KRAJEVNA SKUPNOST BLATNA      BLATNA BREZOVICA VRHNIKA
                      BREZOVICA
        
816  8615   058846590000  2      KRAJEVNA SKUPNOST POKOJIŠČE    BOROVNICA     VRHNIKA
        
817  8616   050329620000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LOG PRI     BREZOVICA     VRHNIKA
                      BREZOVICI

818  8617   050280430000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DRAGOMER     DRAGOMER     VRHNIKA
                      LUKOVICA
       
819  8618   050329200000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DRENOV GRIČ-   DRENOV GRIČ    VRHNIKA
                      LESNO
       
820  8619   050146890000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LIGOJNA LIGOJNA VRHNIKA      VRHNIKA
         
821  8620   050146380000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PODLIPA SMREČJE PODLIPA      VRHNIKA
         
822  8621   050279930000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SINJA GORICA   SINJA GORICA   VRHNIKA
      
823  8622   050193970000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VERD       VRHNIKA      VRHNIKA
     
824  8623   050145900000  2      KRAJEVNA SKUPNOST STARA VRHNIKA  VRHNIKA      VRHNIKA

825  8624   052634090000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA
                      CENTER               VRHNIKA      VRHNIKA

826  8625   052634170000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA
                      BREG                VRHNIKA      VRHNIKA

827  8626   052634250000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA
                      VAS                VRHNIKA      VRHNIKA

828  8627   050145570000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ZAPLANA     ZAPLANA      VRHNIKA

829  8628   050219100000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ČEMŠENIK     ČEMŠENIK     ZAGORJE
                                                OB SAVI

830  8629   050212780000  2      KRAJEVNA SKUPNOST IZLAKE      IZLAKE      ZAGORJE
                                                OB SAVI

831  8630   050219280000  2      KRAJEVNA SKUPNOST MLINŠE               ZAGORJE
                      - KOLOVRAT IZLAKE                  OB SAVI

832  8631   050212430000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KISOVEC-LOKE   KISOVEC      ZAGORJE
                                                OB SAVI

833  8632   050145810000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PODKUM      PODKUM      ZAGORJE
                                                OB SAVI

834  8633   050212600000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTGOTARD    TROJANE      ZAGORJE
                                                OB SAVI

835  8634   050305520000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SENOŽETI-TIRNA  ZAGORJE      ZAGORJE
                                                OB SAVI

836  8635   050212510000  2      KRAJEVNA SKUPNOST "JOŽE MARN"   ZAGORJE      ZAGORJE
                                                OB SAVI

837  8636   050212860000  2      KRAJEVNA SKUPNOST "FRANC FARČNIK" ZAGORJE      ZAGORJE
                                                OB SAVI

838  8637   050305950000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RAVENSKA VAS   ZAGORJE      ZAGORJE
                                                OB SAVI

839  8638   051106530000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RUDNIK-TOPLICE  ZAGORJE      ZAGORJE
                                                OB SAVI

840  8639   050146200000  2      KRAJEVNA SKUPNOST KOTREDEŽ     ZAGORJE OB    ZAGORJE
                                       SAVI       OB SAVI

841  8640   059153500000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DOBROVLJE    DOBROVLJE     ZREČE

842  8641   050300720000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GORENJE     GORENJE      ZREČE

843  8642   050329030000  2      KRAJEVNA SKUPNOST RESNIK      RESNIK      ZREČE

844  8643   050189940000  2      KRAJEVNA SKUPNOST STRANICE     STRANICE     ZREČE

845  8644   050190100000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ZREČE      ZREČE       ZREČE

846  8645   050194190000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GALICIJA     GALICIJA     ŽALEC

847  8646   050146620000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GOTOVLJE     GOTOVLJE     ŽALEC

848  8647   050281670000  2      KRAJEVNA SKUPNOST GRIŽE      GRIŽE       ŽALEC

849  8648   050212940000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LIBOJE      LIBOJE      ŽALEC

850  8649   050194270000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PETROVČE     PETROVČE     ŽALEC

851  8650   050307900000  2      KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVA PRI   PONIKVA
                      ŽALCU               PRI ŽALCU     ŽALEC

852  8651   050219360000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPETER V    ŠEMPETER
                      SAV.D.               V SAV. DOLINI   ŽALEC

853  8652   051821580000  2      KRAJEVNA SKUPNOST VRBJE      VRBJE       ŽALEC

854  8653   050213240000  2      MESTNA SKUPNOST ŽALEC       ŽALEC       ŽALEC

855  8654   050302420000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DAVČA      DAVČA       ŽELEZNIKI

856  8655   050302930000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DRAŽGOŠE     DRAŽGOŠE     ŽELEZNIKI

857  8656   050277640000  2      KRAJEVNA SKUPNOST LENART-LUŠA   SELCA       ŽELEZNIKI

858  8657   050209720000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SELCA      SELCA       ŽELEZNIKI

859  8658   059341680000  2      KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS   SELCA       ŽELEZNIKI

860  8659   050190790000  2      KRAJEVNA SKUPNOST SORICA      SORICA      ŽELEZNIKI

861  8660   050209990000  2      KRAJEVNA SKUPNOST ŽELEZNIKI    ŽELEZNIKI     ŽELEZNIKI

III. POSREDNI UPORABNIKI PRORAČUNOV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Šifra   Matična    Šifra     Ime               Kraj       Občina ime
št.  uporabnika številka   ustanovitelja
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA TER ŠPORTA
(POD RESORJEM MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT)

1   6300   050495800000  1      DIJAŠKI DOM P.O.CELJE       CELJE       CELJE

2   6301   050496360000  1      DIJAŠKI DOM ČRNOMELJ        ČRNOMELJ     ČRNOMELJ

3   6302   050497920000  1      JVZ DIJAŠKI DOM KOČEVJE      KOČEVJE      KOČEVJE

4   6303   050509950000  1      DIJAŠKI DOM KOPER         KOPER       KOPER -
                                                CAPODISTRIA

5   6304   050498140000  1      DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ  KRANJ       KRANJ

6   6305   050555550000  1      DIJAŠKI DOM TABOR         LJUBLJANA     LJUBLJANA

7   6306   052683620000  1      DIJAŠKI DOM POLJANE        LJUBLJANA     LJUBLJANA

8   6307   050502780000  1      DIJAŠKI DOM VIČ          LJUBLJANA     LJUBLJANA

9   6308   050510370000  1      DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA   LJUBLJANA     LJUBLJANA

10  6309   050501200000  1      DIJAŠKI DOM IVAN CANKAR,
                      LJUBLJANA             LJUBLJANA     LJUBLJANA

11  6310   050511420000  1      ŠTUDENTSKI DOMOVI V LJUBLJANI   LJUBLJANA     LJUBLJANA

12  6311   050512310000  1      DIJAŠKI DOM MARIBOR        MARIBOR      MARIBOR

13  6312   050503320000  1      ŠTUDENTSKI DOMOVI         MARIBOR      MARIBOR

14  6313   050512740000  1      DIJAŠKI DOM TEZNO         MARIBOR      MARIBOR

15  6314   050512580000  1      DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR     MARIBOR      MARIBOR

16  6315   055020630000  1      DIJAŠKI DOM 26. JUNIJ       MARIBOR      MARIBOR

17  6316   059206710000  2      DIJAŠKI DOM DRAVA MARIBOR     MARIBOR      MARIBOR

18  6317   050513120000  1      DIJAŠKI DOM MURSKA SOBOTA     MURSKA SOBOTA   MURSKA
                                                SOBOTA

19  6318   050505290000  1      DIJAŠKI DOM NOVA GORICA      N.GORICA     NOVA
                                                GORICA

20  6319   050505370000  1      DIJAŠKI DOM NOVO MESTO       NOVO MESTO    NOVO MESTO

21  6320   050513550000  1      DIJAŠKI DOM PORTOROŽ        PORTOROŽ     PIRAN -
                                                PIRANO

22  6321   051670860000  1      DIJAŠKI DOM PTUJ          PTUJ       PTUJ

23  6322   052299280000  1      DIJAŠKI DOM ŠKOFJA LOKA      ŠKOFJA LOKA    ŠKOFJA
                                                LOKA

24  6323   050507820000  1      DIJAŠKI DOM TOLMIN         TOLMIN      TOLMIN

25  6324   057461910000  1      DIJAŠKI DOM TRBOVLJE        TRBOVLJE     TRBOVLJE

26  6325   051455890000  2      ALPSKI LETALSKI CENTER
                      LESCE-BLED             LESCE       RADOVLJICA

27  6326   055231920000  1      ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE
                      SLOVENIJE             LJUBLJANA     LJUBLJANA

28  6327   057164970000  2      SKUPNOST VIZ LENDAVA        LENDAVA      LENDAVA -
                                                LENDVA

29  6328   058614970000  2      ŠTUDIJSKI RAZVOJNI SKLAD
                      EKONOMSKE             LJUBLJANA     LJUBLJANA

30  6329   057680630000  1      RIC LJUBLJANA           LJUBLJANA     LJUBLJANA

31  6330   059106680000  1      CENTER RS ZA POKLICNO
                      IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA      LJUBLJANA     LJUBLJANA

32  6331   059113380000  1      ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO        LJUBLJANA     LJUBLJANA

33  6332   050508550000  2      OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA      AJDOVŠČINA    AJDOVŠČINA

34  6333   011226570000  2      VVZ BELTINCI            BELTINCI     BELTINCI

35  6334   012268270000  2      VRTEC BLED             BLED       BLED

36  6335   011210490000  2      VVZ BOROVNICA           BOROVNICA     BOROVNICA

37  6336   059964650000  2      VRTCI BREZOVICA          VNANJE GORICE   BREZOVICA

38  6337   050495550000  2      VRTEC MAVRICA           BREŽICE      BREŽICE

39  6338   050495470000  2      VRTEC ZARJA            CELJE       CELJE

40  6339   050555390000  2      VRTEC ANICE ČERNEJEVE       CELJE       CELJE

41  6340   050508630000  2      VRTEC TONČKE ČEČEVE        CELJE       CELJE

42  6341   052141060000  2      VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD
                      MARTIN KRPAN            CERKNICA     CERKNICA

43  6342   050570190000  2      VRTEC ČRNOMELJ           ČRNOMELJ     ČRNOMELJ

44  6343   012281020000  2      VRTEC URŠA             DOMŽALE      DOMŽALE

45  6344   050566750000  2      VRTEC DOMŽALE           DOMŽALE      DOMŽALE

46  6345   050495390000  2      VRTEC DRAVOGRAD          DRAVOGRAD     DRAVOGRAD

47  6346   050508800000  2      VVZ MANKO GOLAR G.RADGONA,P.O.   GORNJA RADGONA  GORNJA
                                                RADGONA

48  6347   050566830000  2      VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD KEKEC
                      GROSUP               GROSUPLJE     GROSUPLJE

49  6348   050509360000  2      VRTEC HRASTNIK           HRASTNIK     HRASTNIK

50  6349   050509440000  2      VRTEC IDRIJA            IDRIJA      IDRIJA

51  6350   011238230000  2      VRTEC IG              IG        IG

52  6351   011255590000  2      VRTEC IVANČNA GORICA        IVANČNA GORICA  IVANČNA
                                                GORICA

53  6352   050497330000  2      VIZ VRTEC MAVRICA IZOLA      IZOLA       IZOLA -
                                                ISOLA

54  6353   057191350000  2      VZGOJNOVARSTVENA ORG.JESENICE   JESENICE     JESENICE

55  6354   050509520000  2      VVZ ANTONA MEDVEDA KAMNIK     KAMNIK      KAMNIK

56  6355   013232610000  2      VRTEC KIDRIČEVO          KIDRIČEVO     KIDRIČEVO

57  6356   050557170000  2      VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD
                      P.O. KOČEVJE            KOČEVJE      KOČEVJE

58  6357   050509870000  2      VRTEC SEMEDELA-KOPER        KOPER       KOPER -
                                                CAPODISTRIA

59  6358   050498060000  2      VRTEC KOPER            KOPER       KOPER -
                                                CAPODISTRIA

60  6359   058164910000  2      VRTEC DELFINO BLU KOPER      KOPER       KOPER -
                                                CAPODISTRIA

61  6360   050498490000  2      KRANJSKI VRTCI           KRANJ       KRANJ

62  6361   051140550000  2      VRTEC KRŠKO            KRŠKO       KRŠKO

63  6362   059243240000  2      VRTEC LAŠKO            LAŠKO       LAŠKO

64  6363   050498900000  2      VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD
                      LENART P.O.            LENART/SL.GORICE LENART

65  6364   050897860000  2      VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD
                      LENDAVA,P.O            LENDAVA      LENDAVA -
                                                LENDVA

66  6365   050499110000  2      VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD LITIJA   LITIJA      LITIJA

67  6366   052498130000  2      VRTEC LJUBLJANA CENTER       LJUBLJANA     LJUBLJANA

68  6367   050499540000  2      VRTEC MLADI ROD          LJUBLJANA     LJUBLJANA

69  6368   050499620000  2      VRTEC CICIBAN           LJUBLJANA     LJUBLJANA

70  6369   050499460000  2      VRTEC JELKA            LJUBLJANA     LJUBLJANA

71  6370   050499380000  2      VRTEC ČRNUČE            LJUBLJANA-ČRNUČE LJUBLJANA

72  6371   052592660000  2      VRTEC PEDENJPED          ZALOG       LJUBLJANA

73  6372   050501460000  2      VRTEC JARŠE            LJUBLJANA     LJUBLJANA

74  6373   050571750000  2      VRTEC ZELENA JAMA         LJUBLJANA     LJUBLJANA

75  6374   050555630000  2      VRTEC OTONA ŽUPANČIČA       LJUBLJANA     LJUBLJANA

76  6375   050570350000  2      VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA  LJUBLJANA     LJUBLJANA

77  6376   050502190000  2      VRTEC NAJDIHOJCA          LJUBLJANA     LJUBLJANA

78  6377   050570430000  2      VRTEC ŠENTVID           LJUBLJANA     LJUBLJANA

79  6378   051023240000  2      VRTEC MOJCA            LJUBLJANA     LJUBLJANA

80  6379   052277980000  2      VIŠKI VRTCI            LJUBLJANA     LJUBLJANA

81  6380   050511930000  2      VRTEC LJUTOMER           LJUTOMER     LJUTOMER

82  6381   050502940000  2      VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD KURIRČEK  LOGATEC      LOGATEC

83  6382   050503080000  2      VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR    MARIBOR      MARIBOR

84  6383   050503160000  2      VRTEC KOROŠKA VRATA MARIBOR    MARIBOR      MARIBOR

85  6384   050504130000  2      VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR    MARIBOR      MARIBOR

86  6385   050504300000  2      VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR    MARIBOR      MARIBOR

87  6386   050504210000  2      VRTEC POHORSKEGA BATALJONA LIMBUŠ LIMBUŠ      MARIBOR

88  6387   050512820000  2      VRTEC TEZNO MARIBOR        MARIBOR      MARIBOR

89  6388   050554070000  2      VRTEC POBREŽJE MARIBOR       MARIBOR      MARIBOR

90  6389   050512660000  2      VRTEC JOŽICE FLANDER MARIBOR    MARIBOR      MARIBOR

91  6390   050570600000  2      VRTEC VANČKA ŠARHA MARIBOR     MARIBOR      MARIBOR

92  6391   050504560000  2      VRTEC STUDENCI MARIBOR       MARIBOR      MARIBOR

93  6392   050077040000  2      VRTEC OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR   MARIBOR      MARIBOR

94  6393   059965030000  2      VRTEC MEDVODE           MEDVODE      MEDVODE

95  6394   012013870000  2      VRTEC MENGEŠ            MENGEŠ      MENGEŠ

96  6395   051664200000  2      OTROŠKI VRTEC METLIKA       METLIKA      METLIKA

97  6396   059682240000  2      VRTCI OBČINE MORAVSKE TOPLICE   MORAVSKE TOPLICE MORAVSKE
                                                TOPLICE

98  6397   051710080000  2      VZGOJNO VARSVENI ZAVOD
                      MOZIRJE,P.O.            MOZIRJE      MOZIRJE

99  6398   050513040000  2      VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD M.SOBOTA  MURSKA SOBOTA   MURSKA
                                                SOBOTA

100  6399   050560550000  2      VRTEC NOVA GORICA         N.GORICA     NOVA
                                                GORICA

101  6400   050559110000  2      VVO NOVO MESTO P.O.        NOVO MESTO    NOVO MESTO

102  6401   051683090000  2      VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD ORMOŽ P.O. ORMOŽ       ORMOŽ

103  6402   052441450000  2      VRTEC LA COCCINELLA PIRAN     PORTOROŽ     PIRAN -
                                                PIRANO

104  6403   050554150000  2      VRTEC MORNARČEK PIRAN       PIRAN       PIRAN -
                                                PIRANO

105  6404   051821400000  2      VRTEC MORJE LUCIJA         PORTOROŽ     PIRAN -
                                                PIRANO

106  6405   050513630000  2      VRTEC POSTOJNA           POSTOJNA     POSTOJNA

107  6406   050507310000  2      VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD PTUJ    PTUJ       PTUJ

108  6407   059245290000  2      VRTEC RADEČE            RADEČE      RADEČE

109  6408   050509010000  2      VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD
                      RADENCI,P.O.            RADENCI      RADENCI

110  6409   050560470000  2      VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA RADOVLJICA    RADOVLJICA

111  6410   050506340000  2      VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RAVNE NA
                      KOR                RAVNE/KOR.    RAVNE

112  6411   051609100000  2      VRTEC RIBNICA           RIBNICA      RIBNICA

113  6412   059297680000  2      VVZ ROGAŠKA SLATINA        ROGAŠKA SLATINA  ROGAŠKA
                                                SLATINA

114  6413   050558060000  2      VRTEC CICIBAN SEVNICA       SEVNICA      SEVNICA

115  6414   052104370000  2      VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD SEŽANA   SEŽANA      SEŽANA

116  6415   050558220000  2      VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ
                      GRA                SL.GRADEC     SLOVENJ
                                                GRADEC

117  6416   050506850000  2      VRTEC SLOVENSKA BISTRICA      SL.BISTRICA    SLOVENSKA
                                                BISTRICA

118  6417   050506930000  2      VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD      SLOVENSKE     SLOVENSKE
                      SL.KONJICE             KONJICE      KONJICE

119  6418   057202220000  2      VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD ŠENTILJ  ŠENTILJ      ŠENTILJ

120  6419   050507070000  2      VRTEC ŠENTJUR           ŠENTJUR PRI    ŠENTJUR
                                       CELJU       PRI CELJU

121  6420   050507740000  2      VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD ŠKOFJA   ŠKOFJA LOKA    ŠKOFJA
                      LOKA                         LOKA

122  6421   059247740000  2      OTROŠKI VRTEC ŠMARJE PRI JELŠAH  ŠMARJE PRI    ŠMARJE PRI
                                       JELŠAH      JELŠAH

123  6422   050571240000  2      VRTEC ŠOŠTANJ           ŠOŠTANJ      ŠOŠTANJ

124  6423   052697920000  2      VRTEC TOLMIN            TOLMIN      TOLMIN

125  6424   050567130000  2      VRTEC TRBOVLJE           TRBOVLJE     TRBOVLJE

126  6425   052386760000  2      VVZ TREBNJE            TREBNJE      TREBNJE

127  6426   01469185    2      VRTEC TRZIN            TRZIN       TRZIN

128  6427   050558810000  2      VZG.VARSTV.ZAVOD TRŽIČ       TRŽIČ       TRŽIČ

129  6428   050508120000  2O     VRTEC VELENJE           VELENJE      VELENJE

130  6429   059923460000  2      VRTEC MAVRICA VOJNIK        VOJNIK      VOJNIK

131  6430   050508390000  2      VRTEC VRHNIKA           VRHNIKA      VRHNIKA

132  6431   050884450000  2      VRTEC ZAGORJE OB SAVI       ZAGORJE      ZAGORJE OB
                                                SAVI

133  6432   059872960000  2      VRTEC ZREČE            ZREČE       ZREČE

134  6433   050554230000  2      VRTEC ŽALEC            ŽALEC       ŽALEC

135  6434   050825280000  2      OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA    AJDOVŠČINA    AJDOVŠČINA

136  6435   050825440000  2      OSNOVNA ŠOLA COL          COL        AJDOVŠČINA

137  6436   050858880000  2      OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE       DOBRAVLJE     AJDOVŠČINA

138  6437   050825360000  2      OSNOVNA ŠOLA OTLICA        OTLICA      AJDOVŠČINA

139  6438   050855600000  2      OSNOVNA ŠOLA BELTINCI       BELTINCI     BELTINCI

140  6439   050840320000  2      OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT JAVNI    BENEDIKT V
                      VZGOJNO              SLOV. GOR.    BENEDIKT

141  6440   050879020000  2      OSNOVNA ŠOLA BISTRICA OB SOTLI   BISTRICA OB    BISTRICA
                                       SOTLI       OB SOTLI

142  6441   050872950000  2      OSNOVNA ŠOLA PROF.J.PLEMLJA BLED  BLED       BLED

143  6442   050873170000  2      OSNOVNA ŠOLA GORJE         ZGORNJE GORJE   BLED

144  6443   050827490000  2      OSNOVNA ŠOLA TONE ŠRAJ-ALJOŠA
                      NOVA                NOVA VAS     BLOKE

145  6444   050873090000  2      OSNOVNA ŠOLA DR.JANEZA       BOHINJSKA
                      MENCINGERJA            BISTRICA     BOHINJ

146  6445   050883210000  2      OSNOVNA ŠOLA DR.IVANA KOROŠCA
                      BOROV               BOROVNICA     BOROVNICA

147  6446   050900910000  2      OŠ BOVEC              BOVEC       BOVEC

148  6447   050884960000  2      OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE       BRASLOVČE     BRASLOVČE

149  6448   050890000000  2      OSNOVNA ŠOLA DOBROVO        DOBROVO      BRDA

150  6449   050844740000  2      OSNOVNA ŠOLA PRESERJE       PRESERJE     BREZOVICA

151  6450   050896460000  2      OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI
                      LJUBLJAN              BREZOVICA     BREZOVICA

152  6451   050858960000  2      OSNOVNA ŠOLA BREŽICE,P.O.     BREŽICE      BREŽICE

153  6452   050835590000  2      OSNOVNA ŠOLA ARTIČE,P.O.      ARTIČE      BREŽICE

154  6453   050886070000  2      OSNOVNA ŠOLA BIZELJSKO,P.O.    BIZELJSKO     BREŽICE

155  6454   050835750000  2      OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI,P.O. CERKLJE/KRKI   BREŽICE

156  6455   050825790000  2      OSNOVNA ŠOLA DOBOVA,P.O.      DOBOVA      BREŽICE

157  6456   050825870000  2      OSNOVNA ŠOLA GLOBOKO,P.O.     GLOBOKO      BREŽICE

158  6457   050825950000  2      OSNOVNA ŠOLA MAKSA PLETERŠNIKA
                      P.O.                PIŠECE      BREŽICE

159  6458   050835830000  2      OSNOVNA ŠOLA VELIKA DOLINA,P.O.  JESEN./DOL.    BREŽICE

160  6459   050856080000  2      OSNOVNA ŠOLA CANKOVA        CANKOVA      CANKOVA

161  6460   050826500000  2      OSNOVNA ŠOLA HUDINJA, P.O.CELJE  CELJE       CELJE

162  6461   050836130000  2      III.OSNOVNA ŠOLA CELJE       CELJE       CELJE

163  6462   050826090000  2      I.OSNOVNA ŠOLA CELJE        CELJE       CELJE

164  6463   050826410000  2      OSNOVNA ŠOLA FRANA KRANJCA     CELJE       CELJE

165  6464   050826170000  2      II.OSNOVNA ŠOLA CELJE       CELJE       CELJE

166  6465   050826330000  2      IV.OSNOVNA ŠOLA CELJE       CELJE       CELJE

167  6466   050627990000  2      OSNOVNA ŠOLA LAVA         CELJE       CELJE

168  6467   051866500000  2      OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA      CELJE       CELJE

169  6468   051860480000  2      ZOŠ CELJE             CELJE       CELJE

170  6469   012628230000  2      OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA       LJUBEČNA     CELJE

171  6470   050860270000  2      OSN.ŠOLA DAVORIN JENKO CERKLJE   CERKLJE NA    CERKLJE NA
                      P.O.                GORENJSKEM    GORENJSKEM

172  6471   050827220000  2      OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED   CERKNICA     CERKNICA

173  6472   050827570000  2      OSNOVNA ŠOLA JOŽETA KRAJCA RAKEK  RAKEK       CERKNICA

174  6473   050829600000  2      OSNOVNA ŠOLA CERKNO        CERKNO      CERKNO

175  6474   050840160000  2      OŠ CERKVENJAK P.O.         CERKVENJAK    CERKVENJAK

176  6475   050897510000  2      OŠ PREŽIHOV VORANC BISTRICA, P.O. SREDNJA BISTRICA ČRENŠOVCI

177  6476   050896970000  2      OŠ FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI   ČRENŠOVCI     ČRENŠOVCI

178  6477   050873680000  2      OSNOVNA ŠOLA ČRNA NA KOROŠKEM   ČRNA NA KOROŠKEM ČRNA NA
                                                KOROŠKEM

179  6478   050827650000  2      OŠ MIRANA JARCA ČRNOMELJ      ČRNOMELJ     ČRNOMELJ

180  6479   050827730000  2      OŠ KOMANDANTA STANETA DRAGATUŠ
                      P.O.                DRAGATUŠ     ČRNOMELJ

181  6480   050864770000  2      OŠ STARI TRG OB KOLPI       STARI TRG     ČRNOMELJ

182  6481   050827810000  2      OŠ VINICA             VINICA      ČRNOMELJ

183  6482   052892110000  2      OSNOVNA ŠOLA LOKA ČRNOMELJ P.O.  ČRNOMELJ     ČRNOMELJ

184  6483   050869900000  2      OŠ DESTRNIK-TRNOVSKA VAS-VITOMARCI DESTERNIK     DESTRNIK

185  6484   050893360000  2      OŠ DR.BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA   DIVAČA      DIVAČA

186  6485   055829110000  2      JAVNI VIZ OŠ DOBJE PRI PLANINI,
                      P.O.                DOBJE PRI PLANINI DOBJE

187  6486   050899560000  2      OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE P.O.    VIDEM DOBREPOLJE DOBREPOLJE

188  6487   050826680000  2      OSNOVNA ŠOLA DOBRNA        DOBRNA      DOBRNA

189  6488   050844660000  2      OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADEC     POLHOV GRADEC   DOBROVA-
                                                POLHOV
                                                GRADEC

190  6489   050844150000  2      OSNOVNA ŠOLA DOBROVA        DOBROVA      DOBROVA-
                                                POLHOV
                                                GRADEC

191  6490   050860780000  2      DOŠ DOBROVNIK           DOBROVNIK     DOBROVNIK

192  6491   050833540000  2      OSNOVNA ŠOLA DOL PRI LJUBLJANI   DOL PRI LJUBLJANI DOL PRI
                                                LJUBLJANI

193  6492   050863700000  2      OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE   DOLENJSKE     DOLENJSKE
                      P.O.                TOPLICE      TOPLICE

194  6493   050847330000  2      OSNOVNA ŠOLA DOB          DOB        DOMŽALE

195  6494   050828030000  2      OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE        DOMŽALE      DOMŽALE

196  6495   050828110000  2      OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA DOMŽALE DOMŽALE      DOMŽALE

197  6496   050847410000  2      OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI
                      RADOMLJAH             RADOMLJE     DOMŽALE

198  6497   050837370000  2      OSNOVNA ŠOLA RODICA, DOMŽALE    DOMŽALE      DOMŽALE

199  6498   050870150000  2      OSNOVNA ŠOLA DR.FRANJA ŽGEČA    DORNAVA      DORNAVA

200  6499   050828890000  2      OSNOVNA ŠOLA NEZNANIH TALCEV
                      DRAVOG               DRAVOGRAD     DRAVOGRAD

201  6500   059141830000  2      OSNOVNA ŠOLA ŠENTJANŽ PRI
                      DRAVOGRAD             ŠENTJANŽ     DRAVOGRAD

202  6501   050852330000  2      OSNOVNA ŠOLA DUPLEK        SP. DUPLEK    DUPLEK

203  6502   050888870000  2      OSNOVNA ŠOLA KORENA        ZG.KORENA     DUPLEK

204  6503   050878130000  2      OSNOVNA ŠOLA I.TAVČAR GORENJA VAS GORENJA VAS    GORENJA
                                                VAS-POLJANE

205  6504   011994980000  2      OSNOVNA ŠOLA POLJANE,4223 POLJANE POLJANE NAD    GORENJA
                                       ŠKOFJO      VAS-POLJANE

206  6505   050892470000  2      OSNOVNA ŠOLA MAKSA BRAČIČA     CIRKULANE     GORIŠNICA

207  6506   050870230000  2      OSNOVNA ŠOLA FRANC BELŠAK     GORIŠNICA     GORIŠNICA

208  6507   050847680000  2      OSNOVNA ŠOLA APAČE         APAČE       GORNJA
                                                RADGONA

209  6508   050837450000  2      OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA    GORNJA RADGONA  GORNJA
                                                RADGONA

210  6509   050828970000  2      OSNOVNA ŠOLA NEGOVA        NEGOVA      GORNJA
                                                RADGONA

211  6510   050829270000  2      OSNOVNA ŠOLA STOGOVCI       STOGOVCI     GORNJA
                                                RADGONA

212  6511   050889330000  2      OSNOVNA ŠOLA FRAN KOCBEK,P.O.   GORNJI GRAD    GORNJI
                                                GRAD

213  6512   050855860000  2      OSNOVNA ŠOLA GORNJI PETROVCI    GORNJI PETROVCI  GORNJI
                                                PETROVCI

214  6513   050855940000  2      OSNOVNA ŠOLA GRAD         GRAD       GRAD

215  6514   050859930000  2      OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA,
                      GROSUPL              GROSUPLJE     GROSUPLJE

216  6515   055597150000  2      GLASBENA ŠOLA GROSUPLJE      GROSUPLJE     GROSUPLJE

217  6516   011934810000  2      OŠ BRINJE GROSUPLJE        GROSUPLJE     GROSUPLJE

218  6517   050870310000  2      OSNOVNA ŠOLA HAJDINA        HAJDINA      HAJDINA

219  6518   050858530000  2      OSNOVNA ŠOLA DUŠANA FLISA HOČE   HOČE       HOČE-
                                                SLIVNICA

220  6519   050853060000  2      OŠ FRANCA LEŠNIKA VUKA P.O.    SLIVNICA     HOČE-
                                                SLIVNICA

221  6520   050844230000  2      OSNOVNA ŠOLA HORJUL        HORJUL      HORJUL

222  6521   050899050000  2      OŠ NHR HRASTNIK          HRASTNIK     HRASTNIK

223  6522   050893790000  2      OŠ DRAGOMIRJA BENČIČA BRK.HRPELJE HRPELJE      HRPELJE-
                                                KOZINA

224  6523   050829780000  2      OSNOVNA ŠOLA ČRNI VRH NAD IDRIJO  ČRNI VRH NAD IDR IDRIJA

225  6524   050837880000  2      OSNOVNA ŠOLA SPODNJA IDRIJA    SP.IDRIJA     IDRIJA

226  6525   050829860000  2      OŠ IDRIJA             IDRIJA      IDRIJA

227  6526   050844310000  2      OSNOVNA ŠOLA IG          IG PRI LJUBLJANI IG

228  6527   056245330000  2      OŠ DRAGOTIN KETTE         I.BISTRICA    ILIRSKA
                                                BISTRICA

229  6528   050830100000  2      OSNOVNA ŠOLA JELŠANE        JELŠANE      ILIRSKA
                                                BISTRICA

230  6529   050860190000  2      OŠ PODGORA             IL.BISTRICA    ILIRSKA
                                                BISTRICA

231  6530   050837960000  2      OŠ TONE TOMŠIČ           KNEŽAK      ILIRSKA
                                                BISTRICA

232  6531   050838000000  2      OŠ RUDOLF UKOVIČ          PODGRAD      ILIRSKA
                                                BISTRICA

233  6532   050901640000  2      OŠ RUDI MAHNIČ BRKINC       OBROV       ILIRSKA
                                                BISTRICA

234  6533   056245250000  2      OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA   IL.BISTRICA    ILIRSKA
                                                BISTRICA

235  6534   050853570000  2      OSNOVNA ŠOLA FERDO VESEL      ŠENTVID      IVANČNA
                      ŠENTVID PR             PRI STIČNI    GORICA

236  6535   056236770000  2      OSNOVNA ŠOLA STIČNA        IVANČNA GORICA  IVANČNA
                                                GORICA

237  6536   050895140000  2      OSNOVNA ŠOLA DANTE ALIGHIERI IZOLA IZOLA       IZOLA -
                                                ISOLA

238  6537   050830280000  2      OSNOVNA ŠOLA VOJKA ŠMUC IZOLA   IZOLA       IZOLA -
                                                ISOLA

239  6538   058599210000  2      OSNOVNA ŠOLA LIVADE IZOLA     IZOLA       IZOLA -
                                                ISOLA

240  6539   057190460000  2      OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA,JESENICE JESENICE     JESENICE

241  6540   057190890000  2      OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA
                      JESENIC              JESENICE     JESENICE

242  6541   057190970000  2      OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE  JESENICE     JESENICE

243  6542   057191190000  2      OŠ POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE  JESENICE     JESENICE

244  6543   050870400000  2      OSNOVNA ŠOLA JURŠINCI       JURŠINCI     JURŠINCI

245  6544   050830360000  2      OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK KAMNIK      KAMNIK

246  6545   050830440000  2      OSNOVNA ŠOLA TOMA BREJCA KAMNIK  KAMNIK      KAMNIK

247  6546   050838180000  2      OSNOVNA ŠOLA STRANJE, P.O.     STRANJE      KAMNIK

248  6547   052412430000  2      OSNOVNA ŠOLA 27.JULIJ KAMNIK    KAMNIK      KAMNIK

249  6548   052689310000  2      OSNOVNA ŠOLA MARIJE VERE P.O.   KAMNIK      KAMNIK

250  6549   059506860000  2      OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO V TUHINJU   ŠMARTNO V TUHINJU KAMNIK

251  6550   050890180000  2      OSNOVNA ŠOLA KANAL         KANAL       KANAL

252  6551   050857720000  2      OSNOVNA ŠOLA DESKLE        DESKLE      KANAL

253  6552   050869730000  2      OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE       CIRKOVCE     KIDRIČEVO

254  6553   050870660000  2      OSNOVNA ŠOLA BORIS KIDRIČ     KIDRIČEVO     KIDRIČEVO

255  6554   050898320000  2      OSNOVNA ŠOLA SIMONA GREGORČIČA   KOBARID      KOBARID

256  6555   050897190000  2      OSNOVNA ŠOLA KOBILJE,P.O.     KOBILJE      KOBILJE

257  6556   050848570000  2      OSNOVNA ŠOLA ZBORA ODPOSLANCEV   KOČEVJE      KOČEVJE

258  6557   056217120000  2      OSNOVNA ŠOLA OB RINŽI       KOČEVJE      KOČEVJE

259  6558   056217390000  2      OSNOVNA ŠOLA STARA CERKEV     STARA CERKEV   KOČEVJE

260  6559   050875540000  2      OŠ ANTONA ŠIBELJA STJENKA KOMEN  KOMEN       KOMEN

261  6560   050830520000  2      OSNOVNA ŠOLA KOMENDA-MOSTE     KOMENDA      KOMENDA

262  6561   050887040000  2      OŠ DR.ALEŠ BEBLER PRIMOŽ HRVATINI ANKARAN      KOPER -
                                                CAPODISTRIA

263  6562   050838340000  2      OSNOVNA ŠOLA DEKANI        DEKANI      KOPER -
                                                CAPODISTRIA

264  6563   050831330000  2      OŠ ISTRSKEGA ODREDA GRAČIŠČE    SLOV.GRAČIŠČE   KOPER -
                                                CAPODISTRIA

265  6564   050859850000  2      OŠ JANKA PREMRLA VOJKA KOPER    KOPER       KOPER -
                                                CAPODISTRIA

266  6565   050895220000  2      OSNOVNA ŠOLA PINKA TOMAŽIČA KOPER KOPER       KOPER -
                                                CAPODISTRIA

267  6566   050831500000  2      OŠ IVAN BABIČ JAGER MAREZIGE    MAREZIGE     KOPER -
                                                CAPODISTRIA

268  6567   050831680000  2      OSNOVNA ŠOLA PRADE-KOPER      KOPER       KOPER -
                                                CAPODISTRIA

269  6568   050848220000  2      OŠ OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE    ŠKOFIJE      KOPER -
                                                CAPODISTRIA

270  6569   050838420000  2      OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI KOPRU   ŠMARJE PRI KOPRU KOPER -
                                                CAPODISTRIA

271  6570   050848490000  2      OŠ P.PAOLO VERGERIO IL VECCHIO   KOPER       KOPER -
                                                CAPODISTRIA

272  6571   050831410000  2      OŠ DUŠANA BORDONA SEMEDELA KOPER  KOPER       KOPER -
                                                CAPODISTRIA

273  6572   052318250000  2      OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA KOPER KOPER       KOPER -
                                                CAPODISTRIA

274  6573   050830950000  2      OSNOVNA ŠOLA VAS-FARA       VAS        KOSTEL

275  6574   050879290000  2      VIZ OSNOVNA ŠOLA KOZJE,P.O.    KOZJE       KOZJE

276  6575   050879370000  2      VIZ OSNOVNA ŠOLA LESIČNO,P.O.   LESIČNO      KOZJE

277  6576   050860350000  2      OSN.ŠOLA FRANCE PREŠEREN
                      KRANJ P.O.             KRANJ       KRANJ

278  6577   050831920000  2      OSN.ŠOLA SIMON JENKO KRANJ     KRANJ       KRANJ

279  6578   050853650000  2      OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ    KRANJ       KRANJ

280  6579   050832060000  2      OSN.ŠOLA STANE ŽAGAR KRANJ P.O.  KRANJ       KRANJ

281  6580   050832220000  2      OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE       PREDOSLJE     KRANJ

282  6581   052049410000  2      OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA,
                      P.O.KRAN              KRANJ       KRANJ

283  6582   052799760000  2      OSNOVNA ŠOLA MATIJA ČOP KRANJ   KRANJ       KRANJ

284  6583   013198410000  2      OSNOVNA ŠOLA OREHEK        KRANJ       KRANJ

285  6584   057190540000  2      OSNOVNA ŠOLA 16.DECEMBRA MOJSTRANA MOJSTRANA     KRANJSKA
                                                GORA

286  6585   057190380000  2      OSNOVNA ŠOLA KRANJSKA GORA     KRANJSKA GORA   KRANJSKA
                                                GORA

287  6586   050846360000  2      OSNOVNA ŠOLA KRIŽEVCI P.O.     KRIŽEVCI     KRIŽEVCI

288  6587   050839660000  2      OSNOVNA ŠOLA XIV.DIVIZIJE     SENOVO      KRŠKO

289  6588   050839400000  2      OSNOVNA ŠOLA ADAM BOHORIČ P.O.   BRESTANICA    KRŠKO

290  6589   050860430000  2      OSNOVNA ŠOLA KOPRIVNICA P.O.    KOPRIVNICA    KRŠKO

291  6590   050839580000  2      OSNOVNA ŠOLA JOŽE GORJUP P.O.   KOST./KRKI    KRŠKO

292  6591   050850470000  2      OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠEKM  LESKOVEC     KRŠKO

293  6592   050860510000  2      OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE P.O.     PODBOČJE     KRŠKO

294  6593   050832810000  2.     OSNOVNA ŠOLA RAKA P.O.       RAKA       KRŠKO

295  6594   050839740000  2O     OSNOVNA ŠOLA JURIJA DALMATINA P.O. KRŠKO       KRŠKO

296  6595   050851520000  2      OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA        ZG.KUNGOTA    KUNGOTA

297  6596   050856320000  2      OSNOVNA ŠOLA KUZMA         KUZMA       KUZMA

298  6597   059243320000  2      OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA
                      LAŠKO               LAŠKO       LAŠKO

299  6598   059243590000  2      OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA
                      R.TOPLI              RIMSKE TOPLICE  LAŠKO

300  6599   050866390000  2      JAVNI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD LENART V SLOV.  LENART

301  6600   050840240000  2      JAVNI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD SVETA TROJICA   LENART

302  6601   050901050000  2      JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD JUROVSKI DOL   LENART

303  6602   050840080000  2      JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VOLIČINA     LENART

304  6603   050897270000  2      DOŠ I LENDAVA           LENDAVA      LENDAVA -
                                                LENDVA

305  6604   050897350000  2      DOŠ GENTEROVCI           GENTEROVCI    LENDAVA -
                                                LENDVA

306  6605   050840830000  2      OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO        ŠMARTNO      LITIJA

307  6606   050848730000  2      OSNOVNA ŠOLA GABROVKA       GABROVKA     LITIJA

308  6607   056891550000  2      OSNOVNA ŠOLA GRADEC        LITIJA      LITIJA

309  6608   056891470000  2      OSNOVNA ŠOLA LITIJA        LITIJA      LITIJA

310  6609   050887550000  2      OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA
                      LJUBLJA              LJUBLJANA     LJUBLJANA

311  6610   050841560000  2      OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOV VORANC    LJUBLJANA     LJUBLJANA

312  6611   050834940000  2      OSNOVNA ŠOLA POLJANE        LJUBLJANA     LJUBLJANA

313  6612   050841640000  2      OSNOVNA ŠOLA PRULE         LJUBLJANA     LJUBLJANA

314  6613   050834860000  2      OSNOVNA ŠOLA MAJDA VRHOVNIK    LJUBLJANA     LJUBLJANA

315  6614   050834780000  2      OSNOVNA ŠOLA VODMAT        LJUBLJANA     LJUBLJANA

316  6615   056425740000  2      WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA     LJUBLJANA     LJUBLJANA

317  6616   050841480000  2      OSNOVNA ŠOLA LEDINA LJUBLJANA   LJUBLJANA     LJUBLJANA

318  6617   053758270000  2      OSNOVNA ŠOLA LIVADA        LJUBLJANA     LJUBLJANA

319  6618   054283940000  2      OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA       LJUBLJANA     LJUBLJANA

320  6619   050887980000  2      OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA   LJUBLJANA     LJUBLJANA

321  6620   050844400000  2      OSNOVNA ŠOLA TRNOVO P.O.      LJUBLJANA     LJUBLJANA

322  6621   050833890000  2      OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR     LJUBLJANA     LJUBLJANA

323  6622   050840910000  2      OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA
                      MAKSA               LJUBLJANA-ČRNUČE LJUBLJANA

324  6623   050841050000  2      OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA     LJUBLJANA     LJUBLJANA

325  6624   050833620000  2      OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE    LJUBLJANA     LJUBLJANA

326  6625   050833970000  2      OSNOVNA ŠOLA DR.VITA KRAIGHERJA  LJUBLJANA     LJUBLJANA

327  6626   050834190000  2      OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA    LJUBLJANA     LJUBLJANA

328  6627   050899130000  2      OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD       LJUBLJANA     LJUBLJANA

329  6628   050842700000  2      OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA   LJUBLJANA     LJUBLJANA

330  6629   050849540000  2      OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA    LJUBLJANA     LJUBLJANA

331  6630   050842880000  2      OSNOVNA ŠOLA POLJE         LJUBLJANA POLJE  LJUBLJANA

332  6631   050843000000  2      OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC     LJUBLJANA     LJUBLJANA

333  6632   050861240000  2      OSNOVNA ŠOLA SOSTRO        LJUBLJANA
                                       DOBRUNJE     LJUBLJANA

334  6633   050842960000  2      OSNOVNA ŠOLA ZALOG         ZALOG       LJUBLJANA

335  6634   056237580000  2      OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA    LJUBLJANA     LJUBLJANA

336  6635   052052390000  2      OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA       NOVO POLJE    LJUBLJANA

337  6636   052366810000  2      OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA    LJUBLJANA     LJUBLJANA

338  6637   052739350000  2      OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE      LJUBLJANA     LJUBLJANA

339  6638   052800520000  2      OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE      LJUBLJANA     LJUBLJANA

340  6639   050866550000  2      OSNOVNA ŠOLA KAREL DESTOVNIK KAJUH LJUBLJANA     LJUBLJANA

341  6640   051337850000  2      OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD ŠMARNO
                      GOR                ŠMARTNO POD    LJUBLJANA
                                       ŠMARNO GORO

342  6641   050900160000  2      OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID        LJUBLJANA ŠENTVID LJUBLJANA

343  6642   050867010000  2      OSNOVNA ŠOLA FRANCA
                      ROZMANA-STANETA          LJUBLJANA ŠENTVID LJUBLJANA

344  6643   050843260000  2      OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA     LJUBLJANA     LJUBLJANA

345  6644   050843420000  2      OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA
                      P.O.                LJUBLJANA     LJUBLJANA

346  6645   050861320000  2      OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA   LJUBLJANA     LJUBLJANA

347  6646   050843690000  2      OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA    LJUBLJANA     LJUBLJANA

348  6647   050844070000  2      OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE-BROD     LJUBLJANA-ŠENTVID LJUBLJANA

349  6648   050629260000  2      OSNOVNA ŠOLA KOSEZE, P.O.LJUBLJANA LJUBLJANA     LJUBLJANA

350  6649   052049500000  2      OSNOVNA ŠOLA DRAVLJE        LJUBLJANA     LJUBLJANA

351  6650   052552790000  2      OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA
                      LJUBLJAN              LJUBLJANA     LJUBLJANA

352  6651   052042910000  2      OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA   LJUBLJANA     LJUBLJANA

353  6652   050849890000  2      OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI        LJUBLJANA     LJUBLJANA

354  6653   050844580000  2      OSNOVNA ŠOLA VIČ P.O.       LJUBLJANA     LJUBLJANA

355  6654   050845120000  2      OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE        LJUBLJANA     LJUBLJANA

356  6655   050889410000  2      OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI,
                      P.O.                LJUBNO/SAVINJI  LJUBNO

357  6656   050850120000  2      OŠ IVANA CANKARJA P.O. LJUTOMER  LJUTOMER     LJUTOMER

358  6657   050846100000  2      OSNOVNA ŠOLA MALA NEDELJA P.O.   MALA NEDELJA   LJUTOMER

359  6658   050846280000  2      OŠ JANKA RIBIČA CEZANJEVCI,P.O.  CEZANJEVCI    LJUTOMER

360  6659   050850040000  2      OSNOVNA ŠOLA STROČJA VAS P.O.   STROČJA VAS    LJUTOMER

361  6660   056619940000  2      OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA P.O.  LJUTOMER     LJUTOMER

362  6661   050846870000  2      OSNOVNA ŠOLA 8.TALCEV LOGATEC   LOGATEC      LOGATEC

363  6662   050850710000  2      OSNOVNA ŠOLA TABOR LOGATEC     LOGATEC      LOGATEC

364  6663   059127920000  2      OSNOVNA ŠOLA ROVTE P.O.      ROVTE       LOGATEC

365  6664   050898910000  2      OSNOVNA ŠOLA HEROJA JANEZA
                      HRIBARJA              STARI TRG PRI
                                       LOŽU       LOŠKA DOLINA

366  6665   050874220000  2      OSNOVNA ŠOLA DR. ANTONA DEBELJAKA HRIB-LOŠKI POTOK LOŠKI POTOK

367  6666   050851790000  2      OSNOVNA ŠOLA LOVRENC NA POHORJU  LOVRENC/P     LOVRENC NA
                                                POHORJU

368  6667   050855510000  2      OSNOVNA ŠOLA BLAŽA ARNIČA LUČE,
                      P.O.                LUČE       LUČE

369  6668   050827900000  2      OSNOVNA ŠOLA JANKO KERSNIK
                      BRDO-LUK              LUKOVICA     LUKOVICA

370  6669   050870740000  2      OSNOVNA ŠOLA MAJŠPERK       MAJŠPERK     MAJŠPERK

371  6670   050851010000  2      OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA  MARIBOR      MARIBOR

372  6671   050851100000  2      OŠ BOJANA ILICHA          MARIBOR      MARIBOR

373  6672   050850800000  2      OSNOVNA ŠOLA BRATOV POLANČIČEV   MARIBOR      MARIBOR

374  6673   050850980000  2      OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA
                      MARIBOR              MARIBOR      MARIBOR

375  6674   050858370000  2      OŠ FRANC ROZMAN STANE P.O.     MARIBOR      MARIBOR

376  6675   050853220000  2      OSNOVNA ŠOLA SLAVE KLAVORE MARIBOR MARIBOR      MARIBOR

377  6676   050852250000  2      OŠ BORISA KIDRIČA P.O.       MARIBOR      MARIBOR

378  6677   050852090000  2      OSNOVNA ŠOLA MAKSA DURJAVE MARIBOR MARIBOR      MARIBOR

379  6678   050851950000  2      OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA
                      MARI                MARIBOR      MARIBOR

380  6679   050851870000  2      OŠ ANGELA BESEDNJAKA        MARIBOR      MARIBOR

381  6680   050852170000  2      OŠ JANKO PADEŽNIK P.O.       MARIBOR      MARIBOR

382  6681   050852840000  2      OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA
                      MARIBOR              MARIBOR      MARIBOR

383  6682   050852500000  2      OŠ DRAGO KOBAL P.O.        MARIBOR      MARIBOR

384  6683   050852680000  2      OSNOVNA ŠOLA MARTINA KONŠAKA    MARIBOR      MARIBOR

385  6684   050858450000  2      OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ  LIMBUŠ      MARIBOR

386  6685   050867280000  2      OŠ LUDVIK PLIBERŠEK P.O.     MARIBOR      MARIBOR

387  6686   050867100000  2      OSNOVNA ŠOLA KAMNICA        KAMNICA      MARIBOR

388  6687   051974490000  2      OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO
                      MEJO                MARIBOR      MARIBOR

389  6688   052066340000  2      OSNOVNA ŠOLA MALEČNIK P.O.     MALEČNIK     MARIBOR

390  6689   056105080000  2      OSNOVNA ŠOLA TABOR I MARIBOR    MARIBOR      MARIBOR

391  6690   056104940000  2      OSNOVNA ŠOLA TABOR II MARIBOR   MARIBOR      MARIBOR

392  6691   050871040000  2      OSNOVNA ŠOLA MARKOVCI       MARKOVCI PRI PT. MARKOVCI

393  6692   050843340000  2      OSNOVNA ŠOLA PRESKA        PRESKA      MEDVODE

394  6693   050843930000  2      OSNOVNA ŠOLA PIRNIČE        MEDVODE      MEDVODE

395  6694   050843850000  2      OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA     SMLEDNIK     MEDVODE

396  6695   052225750000  2      OSNOVNA ŠOLA MEDVODE        MEDVODE      MEDVODE

397  6696   050828200000  2      OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ        MENGEŠ      MENGEŠ

398  6697   050889250000  2      OSNOVNA ŠOLA METLIKA        METLIKA      METLIKA

399  6698   050855430000  2      OSNOVNA ŠOLA PODZEMELJ P.O.    GRADAC      METLIKA

400  6699   050873760000  2      OSNOVNA ŠOLA MEŽICA        MEŽICA      MEŽICA

401  6700   050852760000  2      OŠ MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU P.O. MIKLAVŽ      MIKLAVŽ NA
                                                DRAVSKEM
                                                POLJU

402  6701   050858290000  2      OSNOVNA ŠOLA MIREN         MIREN PRI GORICI MIREN-
                                                KOSTANJEVIC

403  6702   050862560000  2      OŠ MIRNA PEČ            MIRNA PEČ     MIRNA PEČ

404  6703   050875890000  2      OSNOVNA ŠOLA MISLINJA       MISLINJA     MISLINJA

405  6704   050828380000  2      OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE MORAVČE  MORAVČE      MORAVČE

406  6705   050856240000  2      OSNOVNA ŠOLA FOKOVCI        FOKOVCI      MORAVSKE
                                                TOPLICE

407  6706   050889760000  2      OŠ BOGOJINA            BOGOJINA     MORAVSKE
                                                TOPLICE

408  6707   052432890000  2      OŠ PROSENJAKOVCI          PROSENJAKOVCI   MORAVSKE
                                                TOPLICE

409  6708   050889500000  2      OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE,P.O.     MOZIRJE      MOZIRJE

411  6710   056402450000  2      OŠ I MURSKA SOBOTA         MURSKA SOBOTA   MURSKA
                                                SOBOTA

412  6711   056402700000  2      OSNOVNA ŠOLA II MURSKA SOBOTA   MURSKA SOBOTA   MURSKA
                                                SOBOTA

413  6712   056402610000  2      OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA   MURSKA SOBOTA   MURSKA
                                                SOBOTA

414  6713   056402370000  2      SKUPNOST ZAVODOV,MURSKA SOBOTA   MURSKA SOBOTA   MURSKA
                                                SOBOTA

415  6714   050872870000  2      OŠ MUTA P.O.            MUTA       MUTA

416  6715   011938300000  2      OSNOVNA ŠOLA NAKLO         NAKLO       NAKLO

417  6716   012534840000  2      OSNOVNA ŠOLA NAZARJE        NAZARJE      NAZARJE

418  6717   050857990000  2      OSNOVNA ŠOLA BRANIK        BRANIK      NOVA GORICA

419  6718   050889920000  2      OSNOVNA ŠOLA ČEPOVAN        ČEPOVAN      NOVA GORICA

420  6719   050890420000  2      OSNOVNA ŠOLA SOLKAN        SOLKAN      NOVA GORICA

421  6720   050863530000  2      OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS        ŠEMPAS      NOVA GORICA

422  6721   050858020000  2      OSNOVNA ŠOLA DORNBERK       DORNBERK     NOVA GORICA

423  6722   050890340000  2      OŠ LUCIJANA BRATKOVIČA-BRATUŠA   RENČE       NOVA GORICA

424  6723   050893520000  2      OSNOVNA ŠOLA MILOJKE ŠTRUKELJ   NOVA GORICA    NOVA GORICA

425  6724   052216250000  2      OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA
                      N GORICA              N.GORICA     NOVA GORICA

426  6725   050863610000  2      OŠ BRUSNICE            BRUSNICE     NOVO MESTO

427  6726   050862640000  2      OŠ OTOČEC             OTOČEC      NOVO MESTO

428  6727   050863020000  2      OŠ ŠMARJETA            ŠMARJEŠKE TOPLICE NOVO MESTO

429  6728   050863290000  2      OŠ VAVTA VAS            STRAŽA      NOVO MESTO

430  6729   050868680000  2      OŠ BRŠLJIN             NOVO MESTO    NOVO MESTO

431  6730   050868410000  2      OŠ ŠMIHEL             NOVO MESTO    NOVO MESTO

432  6731   050868330000  2      OŠ STOPIČE             STOPIČE      NOVO MESTO

433  6732   050868250000  2      OŠ CENTER             NOVO MESTO    NOVO MESTO

434  6733   050868500000  2      OŠ GRM               NOVO MESTO    NOVO MESTO

435  6734   050897430000  2      OSNOVNA ŠOLA ODRANCI,P.O.     ODRANCI      ODRANCI

436  6735   050891580000  2      OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ PRI ORMOŽU  MIKLAVŽ PRI
                                       ORMOŽU      ORMOŽ

437  6736   050898750000  2      OSNOVNA ŠOLA ORMOŽ         ORMOŽ       ORMOŽ

438  6737   050864260000  2      OSNOVNA ŠOLA SREDIŠČE       SREDIŠČE OB DR.  ORMOŽ

439  6738   050891660000  2      OSNOVNA ŠOLA VINKA MEGLA      TOMAŽ PRI ORMOŽU ORMOŽ

440  6739   050901480000  2      OSNOVNA ŠOLA VELIKA NEDELJA    VELIKA NEDELJA  ORMOŽ

441  6740   059000260000  2      OSNOVNA ŠOLA IVANJKOVCI      IVANJKOVCI    ORMOŽ

442  6741   050888440000  2      OŠ JARENINA OSNOVNA ŠOLA MARJAN BA JARENINA     PESNICA

443  6742   050851280000  2      OŠ PESNICA             PESNICA      PESNICA

444  6743   050888360000  2      OS NOVNA ŠOLA JAKOBSKI DOL     JAKOB.DOL     PESNICA

445  6744   050864420000  2      OŠ VINCENZO DE CASTRO PIRAN    PIRAN       PIRAN -
                                                PIRANO

446  6745   050900750000  2      OSNOVNA ŠOLA CIRILA KOSMAČA PIRAN PIRAN       PIRAN -
                                                PIRANO

447  6746   050868760000  2      OSNOVNA ŠOLA SEČOVLJE       SEČOVLJE     PIRAN -
                                                PIRANO

448  6747   050891740000  2      OSNOVNA ŠOLA LUCIJA        PORTOROŽ     PIRAN -
                                                PIRANO

449  6748   050892120000  2      OSNOVNA ŠOLA PIVKA         PIVKA       PIVKA

450  6749   050869220000  2      OSNOVNA ŠOLA KOŠANA        KOŠANA      PIVKA

451  6750   050879450000  2      OSNOVNA ŠOLA PODČETRTEK      PODČETRTEK    PODČETRTEK

452  6751   050871120000  2      OSNOVNA ŠOLA MARTINA KORESA    PODLEHNIK     PODLEHNIK

453  6752   050898160000  2      OSNOVNA ŠOLA BREZNO-PODVELKA    PODVELKA     PODVELKA-
                                                RIBNICA

454  6753   050885000000  2      OSONOVNA ŠOLA POLZELA       POLZELA      POLZELA

455  6754   054968290000  2      OŠ ANTONA GLOBOČNIKA        POSTOJNA     POSTOJNA

456  6755   050869490000  2      OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK      PRESTRANEK    POSTOJNA

457  6756   054968370000  2      OŠ MIROSLAVA VILHARJA       POSTOJNA     POSTOJNA

458  6757   050885180000  2      OSNOVNA ŠOLA PREBOLD        PREBOLD      PREBOLD

459  6758   050832140000  2      OŠ MATIJE VALJAVCA PREDDVOR    PREDDVOR     PREDDVOR

460  6759   050873840000  2      OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA
                      PREVALJE              PREVALJE     PREVALJE

461  6760   050871630000  2      OSNOVNA ŠOLA MLADIKA        PTUJ       PTUJ

462  6761   050871470000  2      OSNOVNA ŠOLA"LJUDSKI VRT"PTUJ   PTUJ       PTUJ

463  6762   050871550000  2      OSNOVNA ŠOLA "BREG"        PTUJ       PTUJ

464  6763   051743090000  2      OSNOVNA ŠOLA OLGE MEGLIČ      PTUJ       PTUJ

465  6764   050856910000  2      OSNOVNA ŠOLA PUCONCI        PUCONCI      PUCONCI

466  6765   050852410000  2      OSNOVNA ŠOLA FRAM         FRAM       RAČE-FRAM

467  6766   050852920000  2      OŠ RAČE              RAČE       RAČE-FRAM

468  6767   059245020000  2      OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE RADEČE      RADEČE

469  6768   050847760000  2      OSNOVNA ŠOLA KAPELA        KAPELSKI VRH   RADENCI

470  6769   050829190000  2      OSNOVNA ŠOLA RADENCI        RADENCI      RADENCI

471  6770   050892710000  2      OŠ RADLJE OB DRAVI P.O.      RADLJE/DRAVI   RADLJE OB
                                                DRAVI

472  6771   050873250000  2      OSNOVNA ŠOLA FR.S.FINŽGAR LESCE  LESCE       RADOVLJICA

473  6772   050873410000  2      OSNOVNA ŠOLA A.T.LINHARTA RADOVLJ. RADOVLJICA    RADOVLJICA

474  6773   050873330000  2      OSNOVNA ŠOLA STANETA ŽAGARJA
                      LIPNIC               LIPNICA      RADOVLJICA

475  6774   050873920000  2      OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA
                      P.                 RAVNE NA KOR.   RAVNE

476  6775   051858150000  2      OSNOVNA ŠOLA KOROŠKI JEKLARJI   RAVNE/KOR.    RAVNE

477  6776   050893440000  2      OSNOVNA ŠOLA RAZKRIŽJE P.O.    ŠAFARSKO     RAZKRIŽJE

478  6777   050874490000  2      OSNOVNA ŠOLA DR.FRANCE PREŠEREN  RIBNICA      RIBNICA

479  6778   050872520000  2      OSNOVNA ŠOLA RIBNICA NA POHORJU  RIBNICA/POH.   RIBNICA NA
                                                POHORJU

480  6779   050879530000  2      VIZ I.OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA ROGAŠKA SLATINA  ROGAŠKA
                                                SLATINA

481  6780   052789450000  2      VIZ II.OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA
                      SLATINA              ROGAŠKA SLATINA  ROGAŠKA
                                                SLATINA

482  6781   050857050000  2      OSNOVNA ŠOLA SVETI JURIJ      SVETI JURIJ    ROGAŠOVCI

483  6782   050879700000  2      VIZ OSNOVNA ŠOLA ROGATEC,P.O.   ROGATEC      ROGATEC

484  6783   050888520000  2      OŠ JANKA GLAZERJA RUŠE P.O.    RUŠE       RUŠE

485  6784   050851360000  2      OŠ SELNICA OB DRAVI P.O.      SELNICA/D     SELNICA OB
                                                DRAVI

486  6785   050853490000  2      OŠ SEMIČ              SEMIČ       SEMIČ

487  6786   050874900000  2      OSNOVNA ŠOLA SAVO KLADNIK SEVNICA SEVNICA      SEVNICA

488  6787   050875030000  2      OSNOVNA ŠOLA TRŽIŠČE P.O.     TRŽIŠČE      SEVNICA

489  6788   050893280000  2      OSNOVNA ŠOLA MILAN MAJCEN P.O.   ŠENTJANŽ     SEVNICA

490  6789   050874810000  2      OSNOVNA ŠOLA BOŠTANJ P.O.     BOŠTANJ      SEVNICA

491  6790   050874730000  2      OSNOVNA ŠOLA BLANCA        BLANCA      SEVNICA

492  6791   050875200000  2      OSNOVNA ŠOLA KRMELJ P.O.      KRMELJ      SEVNICA

493  6792   050875460000  2      OSNOVNA ŠOLA DUTOVLJE       DUTOVLJE     SEŽANA

494  6793   052104290000  2      OSNOVNA ŠOLA SREČKA KOSOVELA
                      SEŽANA               SEŽANA      SEŽANA

495  6794   050893950000  2      PRVA OSNOVNA ŠOLA         SL.GRADEC     SLOVENJ
                                                GRADEC

496  6795   050894090000  2      OŠ ŠMARTNO PRI SL. GRADCU P.O.   ŠMARTNO      SLOVENJ
                                                GRADEC

497  6796   050875970000  2      OŠ PODGORJE            PODGORJE     SLOVENJ
                                                GRADEC

498  6797   056357720000  2      DRUGA OSNOVNA ŠOLA SL. GRADEC   SL. GRADEC    SLOVENJ
                                                GRADEC

499  6798   050876860000  2      OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA P O SL.BISTRICA    SLOVENSKA
                                                BISTRICA

500  6799   050900320000  2      OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA
                      SPODNJ               SP.POLSKAVA    SLOVENSKA
                                                BISTRICA

501  6800   050876780000  2      OSNOVNA ŠOLA POLJČANE P.O.     POLJČANE     SLOVENSKA
                                                BISTRICA

502  6801   050876510000  2      OSNOVNA ŠOLA ANICA ČERNEJEVE    MAKOLE      SLOVENSKA
                                                BISTRICA

503  6802   050876350000  2      OSNOVNA ŠOLA ČREŠNJEVEC P.O.    SL. BISTRICA   SLOVENSKA
                                                BISTRICA

504  6803   050876430000  2      OSNOVNA ŠOLA GUSTAV ŠILIH P.O.   LAPORJE      SLOVENSKA
                                                BISTRICA

505  6804   050876600000  2      OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA BATALJONA OPLOTNICA     SLOVENSKA
                                                BISTRICA

506  6805   050894250000  2      OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO NA POHORJU  ŠMARTNO NA    SLOVENSKA
                                                BISTRICA

507  6806   050125540000  2      OSNOVNA ŠOLA PARTIZANSKA
                      BOLNIŠNICA             TINJE       SLOVENSKA
                                                BISTRICA

508  6807   050894410000  2      OSNOVNA ŠOLA OB DRAVINJI      SLOVENSKE KONJICE SLOVENSKE
                                                KONJICE

509  6808   050877160000  2      OSNOVNA ŠOLA POD GORO       SLOVENSKE KONJICE SLOVENSKE
                                                KONJICE

510  6809   050894330000  2      OSNOVNA ŠOLA LOČE         LOČE PRI
                                       POLJČANAH     SLOVENSKE
                                                KONJICE

511  6810   050874650000  2      OSNOVNA ŠOLA DR.IVAN PRIJATELJ   SODRAŽICA     SODRAŽICA

512  6811   050853140000  2      OSNOVNA ŠOLA STARŠE        STARŠE      STARŠE

513  6812   050848650000  2      JAVNI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD SV. ANA V SLOV.  SVETA ANA

514  6813   050837530000  2      OSNOVNA ŠOLA VIDEM OB ŠČAVNICI,
                      P.O.                VIDEM OB
                                       ŠČAVNICI     SVETI JURIJ

515  6814   050857130000  2      OSNOVNA ŠOLA ŠALOVCI        ŠALOVCI      ŠALOVCI

516  6815   050890690000  2      OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA      ŠEMPETER PRI GO. ŠEMPETER-
                                                VRTOJBA

517  6816   050832490000  2      OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR        ŠENČUR      ŠENČUR

518  6817   050861670000  2      OŠ ŠENTILJ OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA MA ŠENTILJ/SL    ŠENTILJ

519  6818   050851440000  2      OSNOVNA ŠOLA SLADKI VRH P.O.    SLADKI VRH    ŠENTILJ

520  6819   050862990000  2      OŠ ŠENTJERNEJ           ŠENTJERNEJ    ŠENTJERNEJ

521  6820   050877750000  2      JAVNI VIZ OSNOVNA ŠOLA DRAMLJE,
                      P.O.                DRAMLJE      ŠENTJUR PRI
                                                CELJU

522  6821   050878050000  2      JAVNI VIZ OŠ FRANJA MALGAJA
                      ŠENTJUR              ŠENTJUR PRI
                                       CELJU       ŠENTJUR PRI
                                                CELJU

523  6822   050877910000  2      JAVNI VIZ OŠ SLIVNICA PRI CELJU  SLIVNICA PRI
                                       CELJU       ŠENTJUR PRI
                                                CELJU

524  6823   050877830000  2      JAVNI VIZ OŠ BLAŽA KOCENA PONIKVA PONIKVA      ŠENTJUR PRI
                                                CELJU

525  6824   050894500000  2      JAVNI VIZ OŠ PLANINA PRI SEVNICI  PLANINA PRI
                                       SEVNICI      ŠENTJUR PRI
                                                CELJU

526  6825   059149140000  2      OSNOVNA ŠOLA HRUŠEVEC-ŠENTJUR   ŠENTJUR      ŠENTJUR PRI
                                                CELJU

527  6826   050863880000  2      OŠ FRANA METELKA ŠKOCJAN      ŠKOCJAN      ŠKOCJAN

528  6827   050894680000  2      OSNOVNA ŠOLA PETRA KAVČIČA     ŠKOFJA LOKA    ŠKOFJA LOKA

529  6828   050878210000  2      OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA    ŠKOFJA LOKA    ŠKOFJA LOKA

530  6829   052636200000  2      OSNOVNA ŠOLA I.GROHARJA ŠK.LOKA  ŠKOFJA LOKA    ŠKOFJA LOKA

531  6830   050844820000  2      OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ŠKOFLJICA  ŠKOFLJICA     ŠKOFLJICA

532  6831   050879880000  2      VIZ OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH ŠMARJE PRI
                                       JELŠAH      ŠMARJE PRI
                                                JELŠAH

533  6832   050881780000  2      OSNOVNA ŠOLA BRATOV LETONJE    ŠMARTNO OB PAKI  ŠMARTNO OB
                                                PAKI

534  6833   050881860000  2      OSNOVNA ŠOLA K.D.KAJUH ŠOŠTANJ   ŠOŠTANJ      ŠOŠTANJ

535  6834   050881940000  2      OSNOVNA ŠOLA BIBE ROECKA ŠOŠTANJ  ŠOŠTANJ      ŠOŠTANJ

536  6835   050826760000  2      OSNOVNA ŠOLA ŠTORE         ŠTORE       ŠTORE

537  6836   050857210000  2      OSNOVNA ŠOLA TIŠINA        TIŠINA      TIŠINA

538  6837   050895060000  2      OSNOVNA ŠOLA DUŠANA MUNIHA     MOST NA SOČI   TOLMIN

539  6838   050880110000  2      OSNOVNA ŠOLA PODBRDO        PODBRDO      TOLMIN

540  6839   052726530000  2      OŠ TOLMIN             TOLMIN      TOLMIN

541  6840   058892350000  2      OSNOVNA ŠOLA TRBOVLJE       TRBOVLJE     TRBOVLJE

542  6841   058892860000  2      OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA    TRBOVLJE     TRBOVLJE

543  6842   058995080000  2      OSNOVNA ŠOLA TONČKE ČEČ      TRBOVLJE     TRBOVLJE

544  6843   050900830000  2      OŠ MIRNA              MIRNA       TREBNJE

545  6844   050880620000  2      OS NOVNA ŠOLA MOKRONOG P.O.    MOKRONOG     TREBNJE

546  6845   050880890000  2      OŠ DR. PAVLA LUNAČKA ŠENTRUPERT  ŠENTRUPERT    TREBNJE

547  6846   050880970000  2      OSNOVNA ŠOLA TREBNJE P.O.     TREBNJE      TREBNJE

548  6847   050881190000  2      OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER P.O.   VELIKI GABER   TREBNJE

549  6848   052552870000  2      OSNOVNA ŠOLA TRZIN         TRZIN       TRZIN

550  6849   050881350000  2      OSNOVNA ŠOLA BISTRICA       TRŽIČ       TRŽIČ

551  6850   050881430000  2      OSNOVNA ŠOLA ZALI ROVT       TRŽIČ       TRŽIČ

552  6851   050881270000  2      OSNOVNA ŠOLA KRIŽE         KRIŽE       TRŽIČ

553  6852   050840590000  2      OSNOVNA ŠOLA TURNIŠČE,P.O.     TURNIŠČE     TURNIŠČE

554  6853   052789020000  2      OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE,P.O.  VELENJE      VELENJE

555  6854   050819390000  2      OSNOVNA ŠOLA LIVADA VELENJE    VELENJE      VELENJE

556  6855   050882160000  2      OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA VELENJE      VELENJE

557  6856   050882080000  2      OSNOVNA ŠOLA GUSTAV ŠILIH VELENJE VELENJE      VELENJE

558  6857   052213400000  2      OSNOVNA ŠOLA GORICA VELENJE    VELENJE      VELENJE

559  6858   050882240000  2      OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA
                      VELENJE              VELENJE      VELENJE

560  6859   050897600000  2      OŠ MIŠKO KRANJEC VELIKA POLANA,
                      P.O.                VELIKA POLANA   VELIKA
                                                POLANA

561  6860   050845390000  2      OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA   VELIKE LAŠČE   VELIKE LAŠČE

562  6861   050871710000  2      OSNOVNA ŠOLA VIDEM PRI PTUJU    VIDEM PRI PTUJU  VIDEM

563  6862   050835320000  2      OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA  VIPAVA      VIPAVA

564  6863   050496950000  1      CENTER ZA USPOS.INVALIDNIH OTROK
                      J.PREMRL              VIPAVA      VIPAVA

565  6864   050877240000  2      OSNOVNA ŠOLA VITANJE VITANJE    VITANJE      VITANJE

566  6865   050843770000  2      OSNOVNA ŠOLA VODICE        VODICE      VODICE

567  6866   050847090000  2      OSNOVNA ŠOLA FRANKOLOVO      FRANKOLOVO    VOJNIK

568  6867   050826840000  2      OSNOVNA ŠOLA VOJNIK        VOJNIK      VOJNIK

569  6868   050885260000  2      OSNOVNA ŠOLA VRANSKO        VRANSKO      VRANSKO

570  6869   050883300000  2      OŠ. IVANA CANKARJA         VRHNIKA      VRHNIKA

571  6870   052070450000  2      OSNOVNA ŠOLA LOG-DRAGOMER     DRAGOMER     VRHNIKA

572  6871   050872790000  2      OŠ VUZENICA P.O.          VUZENICA     VUZENICA

573  6872   050883990000  2      OSNOVNA ŠOLA TONE OKROGAR     ZAGORJE      ZAGORJE OB
                                                SAVI

574  6873   050884020000  2      OSNOVNA ŠOLA IVAN SKVARČA     ZAGORJE      ZAGORJE OB
                                                SAVI

575  6874   050883720000  2      OSNOVNA ŠOLA IVAN KAVČIČ, IZLAKE  IZLAKE      ZAGORJE OB
                                                SAVI

576  6875   050877320000  2      OSNOVNA ŠOLA ZREČE,P.O.ZREČE    ZREČE       ZREČE

577  6876   050900590000  2      OSNOVNA ŠOLA GRIŽE         GRIŽE       ŽALEC

578  6877   050885340000  2      I. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC       ŽALEC       ŽALEC

579  6878   050885690000  2      OSNOVNA ŠOLA PETROVČE       PETROVČE     ŽALEC

580  6879   050885770000  2      OSNOVNA ŠOLA ŠEMPETER V SAVINJ.
                      DOL.                ŠEMPETER V SAV.
                                       DOLINI      ŽALEC

581  6880   051035330000  2      ŠOLSKI SERVIS ŽALEC,P.O.      ŽALEC       ŽALEC

582  6881   050878300000  2      OSNOVNA ŠOLA ŽELEZNIKI       ŽELEZNIKI     ŽELEZNIKI

583  6882   059683300000  2      OSNOVNA ŠOLA ŽETALE        ŽETALE      ŽETALE

584  6883   050894760000  2      OSNOVNA ŠOLA ŽIRI         ŽIRI       ŽIRI

585  6884   057190620000  2      OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA       ŽIROVNICA     ŽIROVNICA

586  6885   050862720000  2      OŠ PREVOLE             HINJE       ŽUŽEMBERK

587  6886   050863370000  2      OŠ ŽUŽEMBERK            ŽUŽEMBERK     ŽUŽEMBERK

588  6887   050836990000  2      OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA        CELJE       CELJE

589  6888   050837290000  2      OSNOVNA ŠOLA MILKE ŠOBAR NATAŠE
                      P.O                ČRNOMELJ     ČRNOMELJ

590  6889   050828540000  2      OSNOVNA ŠOLA ROJE         DOMŽALE      DOMŽALE

591  6890   050829350000  2      OS.ŠOLA DR.J.ŠLEBINGERJA G.RADGONA GORNJA RADGONA  GORNJA
                                                RADGONA

592  6891   050829430000  2      OŠ VITKA PAVLIČA HRATNIK      HRASTNIK     HRASTNIK

593  6892   050496870000  1      CENTER NIKOLAJ PIRNAT       IDRIJA      IDRIJA

594  6893   050497680000  1      ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE M KAMNIK      KAMNIK

595  6894   050831170000  2      OŠ LJUBO ŠERCER,P.O. KOČEVJE    KOČEVJE      KOČEVJE

596  6895   050838770000  2      OSNOVNA ŠOLA HELENA PUHAR KRANJ  KRANJ       KRANJ

597  6896   050832900000  2      OSNOVNA ŠOLA DR.MIHAJLA ROŠTOHARJA KRŠKO       KRŠKO

598  6897   050833380000  2      DOŠ II LENDAVA           LENDAVA      LENDAVA -
                                                LENDVA

599  6898   050511340000  1      ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO
                      MLADIN               LJUBLJANA     LJUBLJANA

600  6899   056952520000  1      ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE
                      LJUBLJANA             LJUBLJANA     LJUBLJANA

601  6900   050541410000  1      CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR  MARIBOR      MARIBOR

602  6901   050854110000  2      OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA P.O.  MARIBOR      MARIBOR

603  6902   050504480000  1      MLADINSKI DOM MARIBOR       MARIBOR      MARIBOR

604  6903   056402530000  2      OSNOVNA ŠOLA IV MURSKA SOBOTA   MURSKA SOBOTA   MURSKA
                                                SOBOTA

605  6904   050861910000  2      OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA  NOVA GORICA    NOVA GORICA

606  6905   050863450000  2      OŠ DRAGOTIN KETTE         NOVO MESTO    NOVO MESTO

607  6906   051710590000  2      OSNOVNA ŠOLA STANKA VRAZA P.O.   ORMOŽ       ORMOŽ

608  6907   050553930000  1      CENTER ZA KOR.SL.IN GOVORA
                      PORTOROŽ              PORTOROŽ     PIRAN -
                                                PIRANO

609  6908   050505530000  2      CENTER ELVIRA VATOVEC STRUNJAN   STRUNJAN     PIRAN -
                                                PIRANO

610  6909   050505700000  1      VZGOJNI ZAVOD PLANINA       PLANINA      POSTOJNA

611  6910   050872010000  2      OSNOVNA ŠOLA DR.LJUDEVITA PIVKA  PTUJ       PTUJ

612  6911   058673710000  2      OSNOVNA ŠOLA ANTONA JANŠE     RADOVLJICA    RADOVLJICA

613  6912   050874060000  2      OSNOVNA ŠOLA JURIČEVEGA DREJČKA  RAVNE NA KOROŠKEM RAVNE

614  6913   050879610000  2      V IZ III.OSNOVNA ŠOLA ROG.SLATINA ROGAŠKA SLATINA  ROGAŠKA
                                                SLATINA

615  6914   050875380000  2      OSNOVNA ŠOLA ANA GALE P.O.     SEVNICA      SEVNICA

616  6915   050876190000  2      TRETJA OSNOVNA ŠOLA        SL.GRADEC     SLOVENJ
                                                GRADEC

617  6916   050876940000  2      OSNOVNA ŠOLA MINKE NAMESTNIK-SONJE SL.BISTRICA    SLOVENSKA
                                                BISTRICA

618  6917   050877590000  2      OSNOVNA ŠOLA V PARKU        SLOVENSKE KONJICE SLOVENSKE
                                                KONJICE

619  6918   050878480000  2      OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA,
                      ŠKOFJA L              ŠKOFJA LOKA    ŠKOFJA LOKA

620  6919   050558730000  2      CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN
                      USPOSABL              TOLMIN      TOLMIN

621  6920   050882320000  2      C ENTER ZA VZGOJO,IZOB.IN USPOS.
                      VEL.                VELENJE      VELENJE

622  6921   050884290000  2      OŠ DR. SLAVKA GRUMA        ZAGORJE      ZAGORJE OB
                                                SAVI

623  6922   050885420000  2      II .OSNOVNA ŠOLA ŽALEC       ŽALEC       ŽALEC

624  6923   01429680000  2      PET .KA ŠOLSKE STORITVENE
                      DEJAVNOSTI             ŽALEC       ŽALEC

625  6924   01458540    1      GIMNAZIJA BREŽICE         BREŽICE      BREŽICE

626  6925   050847170000  1      I. GIMNAZIJA V CELJU        CELJE       CELJE

627  6926   050859180000  1      SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA CELJE    CELJE       CELJE

628  6927   050826250000  1      GIMNAZIJA CELJE-CENTER,P.O.    CELJE       CELJE

629  6928   050859340000  1      SŠ ČRNOMELJ            ČRNOMELJ     ČRNOMELJ

630  6929   050859690000  1      GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA    IDRIJA      IDRIJA

631  6930   056236850000  1      SREDNJA ŠOLA JOSIP JURČIČ-IVANČNA
                      G                 IVANČNA GORICA  IVANČNA
                                                GORICA

632  6931   058540910000  1      GIMNAZIJA JESENICE         JESENICE     JESENICE

633  6932   051789240000  1      ŠC RUDOLF MAISTER KAMNIK      KAMNIK      KAMNIK

634  6933   055730410000  1      GIMNAZIJA KOČEVJE         KOČEVJE      KOČEVJE

635  6934   050838690000  1      GIMNAZIJA KOPER          KOPER       KOPER -
                                                CAPODISTRIA

636  6935   050838850000        GIMNAZIJA GIAN RINALDO CARLI KOPER KOPER       KOPER -
                                                CAPODISTRIA

637  6936   050839230000  1      GIMNAZIJA KRANJ          KRANJ       KRANJ

638  6937   050840670000  1      DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA  LENDAVA      LENDAVA -
                                                LENDVA

639  6938   012013790000  1      GIMNAZIJA LITIJA          LITIJA      LITIJA

640  6939   012141440000  1      GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA
                      LJUBLJANA             LJUBLJANA     LJUBLJANA

641  6940   050842020000  1      GIMNAZIJA LEDINA LJUBLJANA P.O.  LJUBLJANA     LJUBLJANA

642  6941   050845630000  1      GIMNAZIJA VIČ           LJUBLJANA     LJUBLJANA

643  6942   050843180000  1      GIMNAZIJA MOSTE,P.O.        LJUBLJANA     LJUBLJANA

644  6943   050849620000  1      GIMNAZIJA ŠENTVID LJUBLJANA P.O.  LJUBLJANA ŠENTVID LJUBLJANA

645  6944   056711590000  1      GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA     LJUBLJANA     LJUBLJANA

646  6945   050849030000  1      SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN
                      GIMNAZIJA             LJUBLJANA     LJUBLJANA

647  6946   050834510000  1      GIMNAZIJA BEŽIGRAD P.O.      LJUBLJANA     LJUBLJANA

648  6947   050846520000  1      GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA
                      LJUTOMER              LJUTOMER     LJUTOMER

649  6948   050855350000  1      PRVA GIMNAZIJA MARIBOR       MARIBOR      MARIBOR

650  6949   050889170000  1      II. GIMNAZIJA MARIBOR P.O.     MARIBOR      MARIBOR

651  6950   050812970000  1      III. GIMNAZIJA MARIBOR P.O.    MARIBOR      MARIBOR

652  6951   050897940000  1      SREDNJA KMETIJSKA ŠOLA RAKIČAN
                      P.O.                RAKIČAN      MURSKA
                                                SOBOTA

653  6952   055085410000  1      GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA,P.O.    MURSKA SOBOTA   MURSKA
                                                SOBOTA

654  6953   052211610000  1      ŠC NOVA GORICA           N.GORICA     NOVA GORICA

655  6954   050891310000  1      GIMNAZIJA NOVO MESTO P.0.     NOVO MESTO    NOVO MESTO

656  6955   013233180000  1      GIMNAZIJA ORMOŽ          HARDEK      ORMOŽ

657  6956   050868920000  1      GIMNAZIJA ANTONIO SEMA PIRAN    PORTOROŽ     PIRAN -
                                                PIRANO

658  6957   057740550000  1      GIMNAZIJA PIRAN          PIRAN       PIRAN -
                                                PIRANO

659  6958   055108130000  1      GIMNAZIJA RAVNE NA KOROŠKEM    RAVNE NA KOR.   RAVNE

660  6959   050858610000  1      GIMNAZIJA IN SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA RUŠE       RUŠE

661  6960   050878640000  1      GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA       ŠKOFJA LOKA    ŠKOFJA LOKA

662  6961   052726610000  1      GIMNAZIJA TOLMIN          TOLMIN      TOLMIN

663  6962   050902020000  1      GIMNAZIJA IN EKONOMSKA SREDNJA
                      ŠOLA                TRBOVLJE     TRBOVLJE

664  6963   052217490000        ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA     VIPAVA      VIPAVA

665  6964   050849970000  1      SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA AJDOVŠČINA    AJDOVŠČINA

666  6965   050846950000  1      ŠOLSKI CENTER - ŠC BREŽICE     BREŽICE      BREŽICE

667  6966   05084965000  1      SETRŠ BREŽICE           BREŽICE      BREŽICE

668  6967   050826920000  1      ŠOLSKI CENTER CELJE        CELJE       CELJE

669  6968   050836210000  1      SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE   CELJE       CELJE

670  6969   050859000000  1      SRED.ŠOLA ZA GOST.IN TURIZEM CELJE CELJE       CELJE

671  6970   050886150000  1      SFTSPŠ CELJE            CELJE       CELJE

672  6971   050827060000  1      SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA CELJE,P.O. CELJE       CELJE

673  6972   012017940000  1      VRTNARSKA ŠOLA CELJE        CELJE       CELJE

674  6973   050847500000  1      SREDNJA ŠOLA DOMŽALE        DOMŽALE      DOMŽALE

675  6974   050838930000  1      SREDNJA ŠOLA PIETRO COPPO IZOLA  IZOLA       IZOLA -
                                                ISOLA

676  6975   050886820000  1      SREDNJA GOSTINSKA IN TUR.ŠOLA
                      IZOLA               IZOLA       IZOLA -
                                                ISOLA

677  6976   058541050000  1      SREDNJA ŠOLA JESENICE       JESENICE     JESENICE

678  6977   052500210000  1      SŠ KOČEVJE             KOČEVJE      KOČEVJE

679  6978   050831760000  1      SREDNJA KOVIN.IN PROM.ŠOLA KOPER  KOPER       KOPER -
                                                CAPODISTRIA

680  6979   050887120000  1      SREDNJA EKON.IN DRUŽBOSL.ŠOLA
                      KOPER               KOPER       KOPER -
                                                CAPODISTRIA

681  6980   050839150000  1      SRED.GRADBENA ŠOLA KRANJ P.O.   KRANJ       KRANJ

682  6981   050832650000  1      SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA KRANJ    KRANJ       KRANJ

683  6982   050887390000  1      SMIKŠ KRANJ            KRANJ       KRANJ

684  6983   050850390000  1      SRED.ELEKTRO IN STROJNA ŠOLA KRANJ KRANJ       KRANJ

685  6984   050848140000  1      SREDNJA EKONOMSKA IN UPRAVNO
                      ADMINISTRATIVNA          KRANJ       KRANJ
                      ŠOLA KRANJ

686  6985   050899990000  1      SREDNJA TEKST.,OBUTV.IN GUMAR.ŠOLA KRANJ       KRANJ

687  6986   050839820000  1      SREDNJA ŠOLA KRŠKO         KRŠKO       KRŠKO

688  6987   050841990000  1      SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA  LJUBLJANA     LJUBLJANA

689  6988   050887630000  1      SREDNJA GLASBENA IN BALETNA ŠOLA
                      LJ                 LJUBLJANA     LJUBLJANA

690  6989   052496190000  1      GIMNAZIJA POLJANE P.O.       LJUBLJANA     LJUBLJANA

691  6990   013188610000  1      EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA      LJUBLJANA     LJUBLJANA

692  6991   050861080000  1      SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN
                      FOTOGRAFIJO            LJUBLJANA     LJUBLJANA

693  6992   050841720000  1      SREDNJA ŠOLA ZA ELEKTROTEHNIKO IN
                      RAČUNALNIŠTVO           LJUBLJANA     LJUBLJANA

694  6993   050860940000  1      SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA
                      ŠOLA                LJUBLJANA     LJUBLJANA

695  6994   050866470000  1      SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA LJUBLJANA  LJUBLJANA     LJUBLJANA

696  6995   050849110000  1      SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO IN
                      ZDRAVSTVO             LJUBLJANA     LJUBLJANA

697  6996   052420450000  1      SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA      LJUBLJANA     LJUBLJANA

698  6997   050903420000  1      ŠOLSKE DELAVNICE TEHNIŠKIH ŠOL V
                      LJ                 LJUBLJANA     LJUBLJANA

699  6998   050898670000  1      SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO V
                      LJUBL               LJUBLJANA     LJUBLJANA

700  6999   050845710000  1      SREDNJA AGROŽIVILSKA ŠOLA
                      LJUBLJANA             LJUBLJANA     LJUBLJANA

701  7000   050861590000  1      SREDNJA LESARSKA ŠOLA       LJUBLJANA     LJUBLJANA

702  7001   050853810000  1      SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA     LJUBLJANA

703  7002   056533470000  1      SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA LJUBLJANA  LJUBLJANA     LJUBLJANA

704  7003   050898830000  1      SREDNJA ŠOLA TEHNIČNIH STROK IN
                      OSEBNIH STORITEV          LJUBLJANA     LJUBLJANA

705  7004   050834350000  1      ŠC ZA POŠTO, EKONOMIJO IN
                      TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA     LJUBLJANA     LJUBLJANA

706  7005   050841300000  1      SREDNJA GRADBENA IN EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA     LJUBLJANA

707  7006   056523910000  2      SREDNJA GLASBENA ŠOLA DSG
                      LJUBLJANA             LJUBLJANA     LJUBLJANA

708  7007   050866710000  1      SREDNJA ŠOLA TISKA IN PAPIRJA
                      LJUBL               LJUBLJANA     LJUBLJANA

709  7008   050848900000  1      SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN
                      TURIZEM              LJUBLJANA     LJUBLJANA

710  7009   056315640000  1      SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA LJUBLJANA     LJUBLJANA

711  7010   056743870000  1      SŽ-ŽELEZNIŠKA SREDNJA ŠOLA
                      LJUBLJAN              LJUBLJANA     LJUBLJANA

712  7011   050889090000  1      SREDNJA LESARSKA ŠOLA P.O.     MARIBOR      MARIBOR

713  7012   050855270000  1      SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA P.O.    MARIBOR      MARIBOR

714  7013   050888950000  1      SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA JUGA
                      POLAK               MARIBOR      MARIBOR

715  7014   051102460000  1      SREDNJA GLASBENA IN BALETNA ŠOLA
                      P.                 MARIBOR      MARIBOR

716  7015   050899300000  1      SREDNJA GRADBENA ŠOLA       MARIBOR      MARIBOR

717  7016   050867440000  1      SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA       MARIBOR      MARIBOR

718  7017   050867520000  1      SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN
                      TURIZEM              MARIBOR      MARIBOR

719  7018   050867870000  1      SREDNJA KOVINARSKA STROJNA ŠOLA  MARIBOR      MARIBOR

720  7019   052071930000  1      SREDNJA ELEKTRO RAČUNALNIŠKA ŠOLA MARIBOR      MARIBOR

721  7020   052158460000  1      SREDNJA KOVINARSKA STROJNA IN
                      METAL               MARIBOR      MARIBOR

722  7021   050867360000  1      SREDNJA TEKSTILNA ŠOLA P.O.    MARIBOR      MARIBOR

723  7022   050853900000  1      SREDNJA ŠOLA KMETIJSKE
                      MEHANIZACIJE            MARIBOR      MARIBOR

724  7023   050854380000  1      SREDNJA ŽIVILSKA ŠOLA MARIBOR   MARIBOR      MARIBOR

725  7024   050854540000  1      SREDNJA KMETIJSKA ŠOLA P.O.    MARIBOR      MARIBOR

726  7025   051831200000  1      SLOVENSKE ŽELEZNICE SREDNJA
                      PROMETNA ŠOLA           MARIBOR      MARIBOR

727  7026   050439720000  1      SREDNJA ŠOLA TEKSTILNE USMERITVE
                      METLIKA              METLIKA      METLIKA

728  7027   050857480000  1      SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA M.SOBOTA RAKIČAN      MURSKA
                                                SOBOTA

729  7028   052162140000  1      SETUAŠ,MURSKA SOBOTA        MURSKA SOBOTA   MURSKA
                                                SOBOTA

730  7029   055085500000  1      SR.STROJNA IN TEKS.ŠOLA M.SOBOTA  MURSKA SOBOTA   MURSKA
                                                SOBOTA

731  7030   051595470000  1      SREDNJA ŠOLA MUTA         MUTA       MUTA

732  7031   050890850000  1      TŠC NOVA GORICA          N.GORICA     NOVA GORICA

733  7032   050890930000  1      SREDNJA LESARSKA ŠOLA NOVA GORICA N.GORICA     NOVA GORICA

734  7033   050862480000  1      SREDNJA EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA NOVA GORICA    NOVA GORICA

735  7034   052587820000  1      ŠC NOVO MESTO           NOVO MESTO    NOVO MESTO

736  7035   050891070000  1      SREDN J.A KMETIJSKA ŠOLA GRM NM  NOVO MESTO    NOVO MESTO

737  7036   050891150000  1      SREDN JOA EKONOMSKA ŠOLA N.MESTO
                      P.O.                NOVO MESTO    NOVO MESTO

738  7037   050891400000  1      SŠGT NOVO MESTO          NOVO MESTO    NOVO MESTO

739  7038   050892040000  1      SREDNJA POMORSKA ŠOLA PORTOROŽ   PIRAN       PIRAN -
                                                PIRANO

740  7039   050868840000  1      SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA PIRAN   PIRAN       PIRAN -
                                                PIRANO

741  7040   050898080000  1      SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA     POSTOJNA

742  7041   050869570000  1      SREDNJA ŠOLA POSTOJNA       POSTOJNA     POSTOJNA

743  7042   050646780000  1      ŠOLSKI CENTER PTUJ         PTUJ       PTUJ

744  7043   050847840000  1      SRED.ŠOLA ZA GOSTIN.IN TUR.
                      RADENCI              RADENCI      RADENCI

745  7044   059217240000  1      SREDNJA EKONOM.TUR.ŠOLA RADOVLJICA RADOVLJICA    RADOVLJICA

746  7045   059216780000  1      SREDNJA GOSTINSKA ŠOLA BLED    BLED       RADOVLJICA

747  7046   055108050000  1      SREDNJA STROJNOKOVINARSKA ŠOLA   RAVNE       RAVNE

748  7047   050879960000  1      STEKLARSKA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA  ROGAŠKA SLATINA  ROGAŠKA
                                                SLATINA

749  7048   050875110000  1      SREDNJA ŠOLA SEVNICA        SEVNICA      SEVNICA

750  7049   050091890000  1      SREDNJA ŠOLA SREČKO KOSOVEL SEŽANA SEŽANA      SEŽANA

751  7050   050894170000  1      ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC    SL.GRADEC     SLOVENJ
                                                GRADEC

752  7051   012144380000  1      KMETIJSKA IN GOSPODINJSKA ŠOLA   ŠENTJUR      ŠENTJUR PRI
                                                CELJU

754  7053   050878720000  1      SRED.KOVINAR.IN CESTNOPROM.ŠOLA
                      Š.L                ŠKOFJA LOKA    ŠKOFJA LOKA

755  7054   050886230000  1      SREDNJA STROJNA ŠOLA ŠTORE     ŠTORE       ŠTORE

756  7055   052432970000  1      SSŠ TRBOVLJE P.O.         TRBOVLJE     TRBOVLJE

757  7056   052430500000  1      ŠOLSKI CENTER VELENJE       VELENJE      VELENJE

758  7057   052433350000  1      SŠEG P.O.             ZAGORJE      ZAGORJE OB
                                                SAVI

759  7058   052636030000  1      SREDNJA ŠOLA ZAGORJE        ZAGORJE      ZAGORJE OB
                                                SAVI

760  7059   012780960000  2      VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO MARIBOR      MARIBOR

761  7060   059576560000  1      VSŠ ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED BLED       BLED

762  7061   059352610000  2      VISOKA ŠOLA ZA MANAGEMENT V KOPRU KOPER       KOPER -
                                                CAPODISTRIA

763  7062   050850630270  1      UL VŠZ               LJUBLJANA     LJUBLJANA

764  7063   050850630260  1      UL VŠSD              LJUBLJANA     LJUBLJANA

765  7064   050850630280  1      UL VUŠ               LJUBLJANA     LJUBLJANA

766  7065   012712290000  2      VISOKA ŠOLA ZA UPRAV.IN POSLOV. NM NOVO MESTO    NOVO MESTO

767  7066   058917360000  2      VISOKA ŠOLA ZA HOT.IN TUR.PORTOROŽ PORTOROŽ     PIRAN -
                                                PIRANO

768  7067   050850630210  1      UL PEF               LJUBLJANA     LJUBLJANA

769  7068   050850630040  1      UL AG               LJUBLJANA     LJUBLJANA

770  7069   050850630060  1      UL ALU               LJUBLJANA     LJUBLJANA

771  7070   050850630050  1      UL AGRFT              LJUBLJANA     LJUBLJANA

772  7071   050850630000  1      UNIVERZA V LJUBLJANI        LJUBLJANA     LJUBLJANA

773  7072   050850630180  1      ULFF                LJUBLJANA     LJUBLJANA

774  7073   050850630220  1      ULPF                LJUBLJANA     LJUBLJANA

775  7074   050850630070  1      ULBF                LJUBLJANA     LJUBLJANA

776  7075   050850630160  1      ULFS                LJUBLJANA     LJUBLJANA

777  7076   050850630240  1      UL VF               LJUBLJANA     LJUBLJANA

778  7077   050850630230  1      UL TEOF              LJUBLJANA     LJUBLJANA

779  7078   050850630090  1      UL FA               LJUBLJANA     LJUBLJANA

780  7079   050850630140  1      UL FKKT              LJUBLJANA     LJUBLJANA

781  7080   050850630120  1      UL FFA               LJUBLJANA     LJUBLJANA

782  7081   050850630200  1      UL NTF               LJUBLJANA     LJUBLJANA

783  7082   050850630100  1      UL FDV               LJUBLJANA     LJUBLJANA

784  7083   050850630190  1      UL MF               LJUBLJANA     LJUBLJANA

785  7084   050850630170  1      UL FŠ               LJUBLJANA     LJUBLJANA

786  7085   050850630080  1      UL EF               LJUBLJANA     LJUBLJANA

787  7086   050850630110  1      UL FE               LJUBLJANA     LJUBLJANA

788  7087   050850630290  1      UL FRI               LJUBLJANA     LJUBLJANA

789  7088   050850630130  1      UL FGG               LJUBLJANA     LJUBLJANA

790  7089   050850630150  1      UL FMF               LJUBLJANA     LJUBLJANA

791  7090   050896380000  1      UNIVERZA V MARIBORU        MARIBOR      MARIBOR

792  7091   059208840000        POLITEHNIKA NOVA GORICA      NOVA GORICA    NOVA GORICA

793  7092   050869140000  1      VISOKA. POM.IN PROM.ŠOLA P.O.
                      PIRAN               PIRAN       PIRAN -
                                                PIRANO

794  7093   050825520000  2      GLASBENA ŠOLA VINKA VODOPIVCA   AJDOVŠČINA    AJDOVŠČINA

795  7094   050835910000  2      GLASBENA ŠOLA BREŽICE,P.O.     BREŽICE      BREŽICE

796  7095   050836300000  2      GLASBENA ŠOLA CELJE,P.O.CELJE   CELJE       CELJE

797  7096   050837020000  2      GLASBENA ŠOLA FRANA GERBIČA    CERKNICA     CERKNICA

798  7097   050847250000  2      GŠ ČRNOMELJ            ČRNOMELJ     ČRNOMELJ

799  7098   050828620000  2      GLASBENA ŠOLA DOMŽALE       DOMŽALE      DOMŽALE

800  7099   050837610000  2      GLASBENA ŠOLA GORNJA RADGONA    GORNJA RADGONA  GORNJA
                                                RADGONA

801  7100   050837700000  2      GŠ HRASTNIK            HRASTNIK     HRASTNIK

802  7101   050829940000  2      GLASBENA ŠOLA IDRIJA        IDRIJA      IDRIJA

803  7102   050886740000  2      GLASBENA ŠOLA IL.BISTRICA     I.BISTRICA    ILIRSKA
                                                BISTRICA

804  7103   057191270000  2      GLASBENA ŠOLA JESENICE       JESENICE     JESENICE

805  7104   050830870000  2      GLASBENA ŠOLA KAMNIK        KAMNIK      KAMNIK

806  7105   050831090000  2      GLASBENA ŠOLA KOČEVJE       KOČEVJE      KOČEVJE

807  7106   050831840000  2      CENTER ZA GLASBENO VZGOJO KOPER  KOPER       KOPER -
                                                CAPODISTRIA

808  7107   050832730000  2      GLASBENA ŠOLA KRANJ P.O.      KRANJ       KRANJ

809  7108   050850550000  2      GLASBENA ŠOLA KRŠKO        KRŠKO       KRŠKO

810  7109   050897780000  2      GLASBENA ŠOLA LENDAVA,P.O.     LENDAVA      LENDAVA -
                                                LENDVA

811  7110   050888100000  2      GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA VIČ-RUDNIK LJUBLJANA     LJUBLJANA

812  7111   050901560000  2      GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA
                      MOSTE-POLJE            LJUBLJANA     LJUBLJANA

813  7112   050900240000  2      GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA    LJUBLJANA     LJUBLJANA

814  7113   050846790000  2      GLASBENA ŠOLA S.OSTERCA LJUTOMER  LJUTOMER     LJUTOMER

815  7114   051038190000  2      GLASBENA ŠOLA LOGATEC       LOGATEC      LOGATEC

816  7115   050857560000  2      GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA P.O.  MURSKA SOBOTA   MURSKA
                                                SOBOTA

817  7116   058007900000  2      GŠ NAZARJE             NAZARJE      NAZARJE

818  7117   050862050000  2      GLASBENA ŠOLA NOVA GORICA     N.GORICA     NOVA
                                                GORICA

819  7118   050864000000  2      GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE    NOVO MESTO    NOVO MESTO

820  7119   050864340000  2      GLASBENA ŠOLA ORMOŽ        ORMOŽ       ORMOŽ

821  7120   050869650000  2      GLASBENA ŠOLA POSTOJNA       POSTOJNA     POSTOJNA

822  7121   050872360000  2      GLASBENA ŠOLA KAREL PAHOR     PTUJ       PTUJ

823  7122   011936940000  2      GLASBENA ŠOLA RADEČE        RADEČE      RADEČE

824  7123   056806380000  2      GLASBENA ŠOLA           RADLJE OB DRAVI  RADLJE
                                                RADLJE OB
                                                DRAVI

825  7124   050873500000  2      GLASBENA ŠOLA RADOVLJICA      RADOVLJICA    RADOVLJICA

826  7125   050893010000  2      GLASBENA ŠOLA RAVNE P. O.     RAVNE/KOROŠKEM  RAVNE

827  7126   050893100000  2      GLASBENA ŠOLA RIBNICA       RIBNICA      RIBNICA

828  7127   056765090000  2      VIZ GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA ROGAŠKA SLATINA  ROGAŠKA
                                                SLATINA

829  7128   01451227    2      GLASBENA ŠOLA SEVNICA       SEVNICA      SEVNICA

830  7129   052104450000  2      GLASBENA ŠOLA SEŽANA        SEŽANA      SEŽANA

831  7130   050876270000  2      GLASBENA ŠOLA SLOVENJ GRADEC    SL.GRADEC     SLOVENJ
                                                GRADEC

832  7131   050877670000  2      GLASBENA ŠOLA SLOVENSKE KONJICE  SLOVENSKE     SLOVENSKE
                                       KONJICE      KONJICE

833  7132   050071430000  2      JAVNI VIZ GLASBENA ŠOLA SKL.    ŠENTJUR PRI    ŠENTJUR
                      IPAVCEV              CELJU       PRI CELJU

834  7133   050878990000  2      GLASBENA ŠOLA ŠKOFJA LOKA     ŠKOFJA LOKA    ŠKOFJA
                                                LOKA

835  7134   056909190000  2      GLASBENA ŠOLA TOLMIN        TOLMIN      TOLMIN

836  7135   050880540000  2      GLASBENA ŠOLA TRBOVLJE       TRBOVLJE     TRBOVLJE

837  7136   057960080000  2      GLASBENA ŠOLA TREBNJE       TREBNJE      TREBNJE

838  7137   056560010000  2      GLASBENA ŠOLA TRŽIČ        TRŽIČ       TRŽIČ

839  7138   050883130000  2      GLAS.ŠOLA"F.KORUNA-KOŽELJSKEGA",  VELENJE      VELENJE
                      P.O 

840  7139   050090900000  2      GLASBENA ŠOLA VRHNIKA       VRHNIKA      VRHNIKA

841  7140   050884370000  2      GŠ ZAGORJE             ZAGORJE      ZAGORJE
                                                OB SAVI

842  7141   050885850000  2      GLASBENA ŠOLA RISTO SAVIN ŽALEC  ŽALEC       ŽALEC

843  7142   050518270000  2      LJUDSKA UNIVERZA CELJE       CELJE       CELJE

844  7143   050495630000  2      CID-CENTER INTERES.DEJAV.P.O.   CELJE       CELJE
                      CELJE

845  7144   050524670000  2      ZIK ČRNOMELJ            ČRNOMELJ     ČRNOMELJ

846  7145   050524830000  2      LJUDSKA UNIVERZA GORNJA RADGONA  GORNJA RADGONA  GORNJA
                                                RADGONA

847  7146   050865820000  2      LJUDSKA UNIVERZA JESENICE     JESENICE     JESENICE

848  7147   050525130000  2      LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE P.O.   KOČEVJE      KOČEVJE

849  7148   050519590000  2      LJUDSKA UNIVERZA KOPER       KOPER       KOPER -
                                                CAPODISTRIA

850  7149   059264240000  2      VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE V KOPRU   KOPER       KOPER -
                                                CAPODISTRIA

851  7150   052556940000  2      SVETOV.CEN.ZA OTR.MLAD.IN ST.   KOPER       KOPER -
                      KOPER                        CAPODISTRIA

852  7151   050519830000  2      LJUDSKA UNIVERZA,KRANJ       KRANJ       KRANJ

853  7152   056429810000  2      LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO       KRŠKO       KRŠKO

854  7153   050525640000  2      LJUDSKA UNIVERZA LENART P.O.    LENART V     LENART
                                       SL.GORICAH

855  7154   050525720000  2      LJUDSKA UNIVERZA LENDAVA      LENDAVA      LENDAVA -
                                                LENDVA

856  7155   050526880000  2      IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE MIKLOŠIČ  LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      LJU

857  7156   052695470000  2      CENTER ZA DOPISNO IZOBRAŽEVANJE  LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      UNI

858  7157   056064380000  2      ISH-FAK.ZA PODIPLOMSKI HUM.ŠTUDIJ LJUBLJANA     LJUBLJANA

859  7158   056712210000  1      CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH    LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      DEJAVNOSTI

860  7159   059182430000  1      ŠOLA ZA RAVNATELJE         LJUBLJANA     LJUBLJANA

861  7160   055734830000  2      ZAVOD ZA LETOVANJE IN REKREACIJO  LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      OT

862  7161   050846010000  2      ZAVOD ZA TEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE  LJUBLJANA     LJUBLJANA

863  7162   012334830000  2      SKUPNOST VRTCEV SLOVENIJE     LJUBLJANA     LJUBLJANA

864  7163   050520170000  2      CENE ŠTUPAR CENTER ZA PERMANENTNO LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      I

865  7164   058337870000  2      ZAVOD ENAJSTA ŠOLA, LJUBLJANA   LJUBLJANA     LJUBLJANA

866  7165   050860860000  2      LETALSKA ŠOLA LJUBLJANA      LJUBLJANA     LJUBLJANA

867  7166   055708590000  1      BRITANSKI SVET-CENTER ZA ANGLEŠKI LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      J

868  7167   050527340000  2      ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR LJUDSKA  MARIBOR      MARIBOR
                      UN

869  7168   052217900000  2      IZOBRAŽEVALNI CENTER ZA SLO IN DS MARIBOR      MARIBOR

870  7169   050521570000  2      LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA   MURSKA SOBOTA   MURSKA
                                                SOBOTA

871  7170   050521810000  2      LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA    NOVA GORICA    NOVA
                                                GORICA

872  7171   050517380000  2      RIC NOVO MESTO           NOVO MESTO    NOVO MESTO

873  7172   050527930000  2      LJUDSKA UNIVERZA ORMOŽ       ORMOŽ       ORMOŽ

874  7173   050522890000  2      LJUDSKA UNIVERZA POSTOJNA     POSTOJNA     POSTOJNA

875  7174   050555040000  2      LJUDSKA UNIVERZA PTUJ P.O.     PTUJ       PTUJ

876  7175   050528310000  2      LJUDSKA UNIVERZA RADLJE      RADLJE/DRAVI   RADLJE OB
                                                DRAVI

877  7176   050528580000  2      LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA    RADOVLJICA    RADOVLJICA

878  7177   050532340000  2      LJUDSKA UNIVERZA RAVNE       RAVNE NA KOR.   RAVNE

879  7178   050529710000  2      LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA, ROGAŠKA SLATINA  ROGAŠKA
                                                SLATINA

880  7179   055325400000  2      LJUDSKA UNIVERZA SEŽANA P.O.    SEŽANA      SEŽANA

881  7180   050523350000  2      LJUDSKA UNIVERZA ZAVOD ZA KULTURO SL.BISTRICA    SLOVENSKA
                      I

882  7181   056113000000  2      LJUDSKA UNIVERZA OBČINE ŠENTJUR  ŠENTJUR PRI    ŠENTJUR
                                       CELJU       PRI CELJU

883  7182   050529470000  2      LJUDSKA UNIVERZA,ŠKOFJA LOKA    ŠKOFJA LOKA    ŠKOFJA
                                                LOKA

884  7183   050902290000  2      REVIRSKA LJUDSKA UNIVERZA     TRBOVLJE     TRBOVLJE
                      TRBOVLJE P.O

885  7184   051023320000  2      CIK TREBNJE            TREBNJE      TREBNJE

886  7185   050530130000  2      ANDR.ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA    VELENJE      VELENJE
                      VELENJE

887  7186   050524160000  2      UPI-LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC,P.O.  ŽALEC       ŽALEC

888  7187   050510960000  1      MLADINSKI DOM JARŠE        LJUBLJANA     LJUBLJANA

889  7188   050570510000  1      MLADINSKI DOM MALČI BELIČEVE    LJUBLJANA     LJUBLJANA

890  7189   050512230000  1      ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE  LOGATEC      LOGATEC
                      LO

891  7190   050503830000  2      OTROŠKI DOM MARIBOR P.O.      MARIBOR      MARIBOR

892  7191   050504050000  1      VZGOJNI ZAVOD SLIVNICA PRI     SLIVNICA     HOČE-
                      MARIBORU                       SLIVNICA

893  7192   050501620000  1      VZGOJNI ZAVOD FRANA MILČINSKEGA  SMLEDNIK     MEDVODE
                      SML

894  7193   059817510000  2      POSVETOVAL. ZA UČENCE IN STARŠE  NOVO MESTO    NOVO MESTO
                      NM

895  7194   050498730000  1      VZGOJNI ZAVOD V PREDDVORU     PREDDVOR     PREDDVOR

896  7195   050512150000  1      VZGOJNO-IZOBRAŽ.ZAVOD V VERŽEJU  VERŽEJ      VERŽEJ

897  7196   050509280000  1      VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD    VIŠNJA GORA    IVANČNA
                      VIŠNJA                        GORICA

898  7197   052352350000  2      SKUPNOST OSNOVNIH ŠOL       DOMŽALE      DOMŽALE

899  7198   050078010000  2      SIC IVANA BERTONCLJA        LJUBLJANA     LJUBLJANA

900  7199   052099350000  2      SKUPNOST DIJAŠKIH DOMOV R     LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      SLOVENIJE

901  7200   051476200000  2      ZVEZA LJUDSKIH UNIVERZ SLOVENIJE  LJUBLJANA     LJUBLJANA

902  7201   051494360000  2      POSLOVNA SKUPNOST OSNOVNIH ŠOL   MARIBOR      MARIBOR
                      P.O.

903  7202   012635520000  2      MLADINSKI CENTER CELJE       CELJE       CELJE

904  7203   056586670000  2      ZAVOD ZA INFORMIRANJE       ORMOŽ       ORMOŽ

905  7204   011986370000  2      ZVEZA SLOVENSKIH GLASBENIH ŠOL   LJUBLJANA     LJUBLJANA

906  7205   058450760000  2      CID - CENTER INTERESNIH      PTUJ       PTUJ
                      DEJAVNOSTI

907  7206   050520500000  1      CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA    LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      UNIVERZE V LJUBLJANI   

908  7207   050521140000  1      UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR  MARIBOR      MARIBOR
                      P.O

909  7208   050520330000  1      SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ       LJUBLJANA     LJUBLJANA

910  7209   051454650000  2      ZAVOD ŠPORTNI PARK SVOBODE     LJUBLJANA     LJUBLJANA

911  7210   058417800000  2      ZAVOD ŠPORTNI OBJEKTI BEŽIGRAD   LJUBLJANA     LJUBLJANA

912  7211   051454140000  2      ZAVOD ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      T

913  7212   052317440000  2      ŠPORTNI CENTER MARIBOR ŠCM     MARIBOR      MARIBOR

914  7213   052589010000  2      DVORANA TABOR MARIBOR JAVNI ZAVOD MARIBOR      MARIBOR

915  7214   059872610000  2      ŠPORTNI ZAVOD NOVA GORICA     NOVA GORICA    NOVA
                                                GORICA

916  7215   059153760000  2      ŠPORTNI CENTER PIRAN        PIRAN       PIRAN -
                                                PIRANO

917  7216   058558370000  2      ŠPORTNI ZAVOD PTUJ         PTUJ       PTUJ

918  7217   058998260000  2      ŠPORTNI ZAVOD RAVNE PREVALJE    RAVNE       RAVNE

919  7218   013058320000  2      ZAVOD ZA ŠPORT SEŽANA       SEŽANA      SEŽANA

920  7219   052322100000  2      ŠRZ RDEČA DVORANA,P.O.       VELENJE      VELENJE

921  7220   011970450000  2      ZAVOD ZA ŠPORT ZAGORJE OB SAVI   ZAGORJE OB SAVI  ZAGORJE OB
                                                SAVI

922  7221   059402810000  2      ZAVOD PLANICA,RATEČE        RATEČE      KRANJSKA
                                                GORA

923  7222   058013620000  2      AGENCIJA ZA ŠPORT NOVO MESTO P.O. NOVO MESTO    NOVO MESTO

924  7223   058293210000  2      ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENSKE KONJICE  SLOVENSKE     SLOVENSKE
                                       KONJICE      KONJICE

925  7224   059485250000  2      ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE P.O.    BREŽICE      BREŽICE

926  7225   059715860000  2      CENTER ZA KULT.,ŠPORT IN      IZOLA       IZOLA -
                      PRIREDITVE                      ISOLA

927  7226   059710630000  2      ZAVOD MLADINSKI TURIZEM IN ŠPORT, LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      LJUBLJANA

928  7227   055905660000  2      AGENCIJA ZA ŠPORT LJUBLJANA    LJUBLJANA     LJUBLJANA

929  7228   058655220000  2      ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE      LJUBLJANA     LJUBLJANA

930  7229   058930540000  2      AGENCIJA ZA ŠPORT LJUTOMER     LJUTOMER     LJUTOMER

931  7230   013063590000  2      ZAVOD ZA ŠPORT           SLOVENSKA     SLOVENSKA
                                       BISTRICA     BISTRICA

932  7231   011230500000  2      ZAVOD ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA     ŠKOFJA LOKA    ŠKOFJA
                                                LOKA

933  7232   011973390000  2      ZAVOD ZA ŠPORT OBČINE TOLMIN    TOLMIN      TOLMIN

934  7233   011962940000        IPP-PF, LJUBLJANA         LJUBLJANA     LJUBLJANA


3.2. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA ZDRAVSTVA

(POD RESORJEM MINISTRSTVA ZA ZDRAVSTVO)

1   2741   050534980000  2      LEKARNA AJDOVŠČINA         AJDOVŠČINA    AJDOVŠČINA

2   2742   050535100000  2      LEKARNA BREŽICE          BREŽICE      BREŽICE

3   2743   050536170000  2      CELJSKE LEKARNE CELJE,P.O.     CELJE       CELJE

4   2744   012275640010  2      KRAŠKE LEKARNE ILIRSKA BISTRICA  I.BISTRICA    ILIRSKA
                                                BISTRICA

5   2745   050537220000  2      LEKARNA KAMNIK           KAMNIK      KAMNIK

6   2746   050537490000  2      LEKARNA KOČEVJE          KOČEVJE      KOČEVJE

7   2747   050537810000  2      OBALNE LEKARNE KOPER P.O.     KOPER       KOPER -
                                                CAPODISTRIA

8   2748   050538380000  2      GORENJSKA LEKARNA KRANJ      KRANJ       KRANJ

9   2749   050538460000  2      LEKARNA KRŠKO           KRŠKO       KRŠKO

10  2750   050539860000  2      LEKARNA LJUBLJANA         LJUBLJANA     LJUBLJANA

11  2751   050544190000  2      MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR     MARIBOR      MARIBOR

12  2752   055880900000  2      LEKARNA MOZIRJE          MOZIRJE      MOZIRJE

13  2753   050545160000  2      POMURSKE LEKARNE MURSKA SOBOTA   MURSKA SOBOTA   MURSKA
                                                SOBOTA

14  2754   050545320000  2      GORIŠKA LEKARNA          NOVA GORICA    NOVA
                                                GORICA

15  2755   051989840000  2      DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO P.O. NOVO MESTO    NOVO MESTO

16  2756   056911500000  2      LEKARNA ORMOŽ P.O.         ORMOŽ       ORMOŽ

17  2757   050548000000  2      LEKARNE PTUJ            PTUJ       PTUJ

18  2758   050557090000  2      KOROŠKA LEKARNA RAVNE NE KOROŠKEM RAVNE NA     RAVNE
                                       KOROŠKEM

19  2759   057533090000  2      LEKARNA RIBNICA          RIBNICA      RIBNICA

20  2760   050549310000  2      JAVNI ZAVOD LEKARNA SEVNICA P.O.  SEVNICA      SEVNICA

21  2761   050549660000  2      LEKARNA SLOVENSKA BISTRICA     SL.BISTRICA    SLOVENSKA
                                                BISTRICA

22  2762   051087640000  2      ZL TRBOVLJE P.O.          TRBOVLJE     TRBOVLJE

23  2763   058204050000  2      LEKARNA VELENJE          VELENJE      VELENJE

24  2764   058673470000  2      JZ ŽALSKE LEKARNE,P.O.ŽALEC    ŽALEC       ŽALEC

25  2765   050517200000  2      INŠTITUT ZA VARSTVO PRI DELU P.O. MARIBOR      MARIBOR

26  2766   052739430000  2      MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE  RAKITNA      BREZOVICA
                      RAK

27  2767   051053230000  1      SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE     BREŽICE      BREŽICE

28  2768   050647160000  1      SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE      CELJE       CELJE

29  2769   050536680000  1      PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA   IDRIJA      IDRIJA

30  2770   050536500000  1      CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI   ŠENTVID PRI    IVANČNA
                      OTROK               STIČNI      GORICA

31  2771   013996320000  1      SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA      IZOLA       IZOLA -
                                                ISOLA
32  2772   050536920000  1      SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE    JESENICE     JESENICE

33  2773   050537650000  1      ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA  ANKARAN      KOPER -
                                                CAPODISTRIA

34  2774   050538200000  1      BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO     KRANJ       KRANJ

35  2775   052224350000  2      SKUP.ZDRAVSTVENIH ZAV.GORENJSKE,  KRANJ       KRANJ
                      P.O

36  2776   011909970000  1      BOLNIŠNICA GOLNIK         GOLNIK      KRANJ

37  2777   050557330000  1      ONKOLOŠKI INŠTITUT V LJUBLJANI   LJUBLJANA     LJUBLJANA

38  2778   050572720000  1      KLINIČNI CENTER LJUBLJANA     LJUBLJANA     LJUBLJANA

39  2779   011910040000  1      PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA   LJUBLJANA     LJUBLJANA

40  2780   050539190000  1      INŠTITUT ZA REHABILITACIJO     LJUBLJANA     LJUBLJANA

41  2781   050541500000  1      SPLOŠNA BOLNIŠNICA MARIBOR     MARIBOR      MARIBOR

42  2782   011225170000  1      SPLOŠNA BOLNICA MURSKA SOBOTA   RAKIČAN      MURSKA
                                                SOBOTA

43  2783   050546210000  1      SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO   NOVO MESTO    NOVO MESTO
                      P.O.

44  2784   050547880000  1      PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ   ORMOŽ       ORMOŽ

45  2785   057791970000  1      BOLNIŠNICA POSTOJNA        POSTOJNA     POSTOJNA

46  2786   050547960000  1      JAVNI ZAVOD-SPL.BOLNIŠNICA PTUJ  PTUJ       PTUJ

47  2787   050548180000  1      PSIHIATRIČNA BOLNICA BEGUNJE    BEGUNJE      RADOVLJICA

48  2788   050549400000  1      BOL.ZA ZDR.IN REH.PLJUČ.BOL.    SEŽANA      SEŽANA
                      SEŽANA

49  2789   050549580000  1      KOROŠKO ZDRAVSTVO SPLOŠNA     SLOVENJ GRADEC  SLOVENJ
                      BOLNIŠNIC                      GRADEC

50  2790   050556950000  1      SPL.BOLNIŠNICA DR.FRANC DERGANC  ŠEMPETER     ŠEMPETER-
                                                VRTOJBA

51  2791   058205700000  1      BOLNIŠNICA TOPOLŠICA        TOPOLŠICA     ŠOŠTANJ

52  2792   050551210000  1      SPLOŠNA BOLNICA TRBOVLJE P.O.   TRBOVLJE     TRBOVLJE

53  2793   056858000000  1      PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK   VOJNIK      VOJNIK

54  2794   051071640000  2      ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA     AJDOVŠČINA    AJDOVŠČINA

55  2795   050562680000  2      ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE P.O.    BREŽICE      BREŽICE

56  2796   056190170000  2      ZD CELJE              CELJE       CELJE

57  2797   051588420000  2      ZDRAVSTVENI DOM CERKNICA-LOŠKA   CERKNICA     CERKNICA
                      DOLI

58  2798   050546050000  2      ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ P.O.   ČRNOMELJ     ČRNOMELJ

59  2799   055009310000  2      ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE      DOMŽALE      DOMŽALE

60  2800   050548850000  2      ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD P.O.   DRAVOGRAD     DRAVOGRAD

61  2801   058582670000  2      ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA   GORNJA RADGONA  GORNJA
                                                RADGONA

62  2802   011925820000  2      ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE     GROSUPLJE     GROSUPLJE

63  2803   050630860000  2      ZD HRASTNIK, P.O.         HRASTNIK     HRASTNIK

64  2804   051588690000  2      ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA       IDRIJA      IDRIJA

65  2805   057790810000  2      ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA  I.BISTRICA    ILIRSKA
                                                BISTRICA

66  2806   011925740000  2      ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA   IVANČNA GORICA  IVANČNA
                                                GORICA

67  2807   057485690000  2      ZDRAVSTVENI DOM IZOLA       IZOLA       IZOLA -
                                                ISOLA

68  2808   050568530000  2      ZDRAVSTVENI DOM DR.JULIJA POLCA  KAMNIK      KAMNIK
                      KAM

69  2809   051700010000  2      ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE, P.O.   KOČEVJE      KOČEVJE

70  2810   057282310000  2      ZDRAVSTVENI DOM KOPER       KOPER       KOPER -
                                                CAPODISTRIA

71  2811   051657920000  2      OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE    KRANJ       KRANJ

72  2812   050545750000  2      ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO       KRŠKO       KRŠKO

73  2813   056831140000  2      ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO       LAŠKO       LAŠKO

74  2814   050918700000  2      ZDRAVSTVENI DOM LENART       LENART      LENART

75  2815   058019230000  2      ZD LENDAVA-EH LENDVA        LENDAVA      LENDAVA -
                                                LENDVA

76  2816   050568450000  2      ZDRAVSTVENI DOM LITIJA       LITIJA      LITIJA

77  2817   057008170000  2      ZDRAVSTVENI DOM ZA ŠTUDENTE    LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      LJUBLJANA

78  2818   050560630000  2      ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA     LJUBLJANA     LJUBLJANA

79  2819   051428490000  2      ŽG-ŽELEZNIŠKI ZDRAVSTVENI DOM   LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      LJUBL

80  2820   050560630390  2      ZDL, ENOTA ŠENTVID         LJUBLJANA     LJUBLJANA

81  2821   058172690000  2      ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER      LJUTOMER     LJUTOMER

82  2822   051588770000  2      ZD LOGATEC             LOGATEC      LOGATEC

83  2823   050540950000  2      ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR      MARIBOR

84  2824   050545910000  2      ZD METLIKA             METLIKA      METLIKA

85  2825   052066420000  2      ZGORNJESAVINJSKI ZDRAV.DOM     MOZIRJE      MOZIRJE
                      MOZIRJE

86  2826   058019150000  2      ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA   MURSKA SOBOTA   MURSKA
                                                SOBOTA

87  2827   051979290000  2      POMURSKI ZDRAVSTVENI ZAVOD     MURSKA SOBOTA   MURSKA
                      M.SOBOTA                       SOBOTA

88  2828   051071480000  2      ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO  N.GORICA     NOVA
                      N.G                         GORICA

89  2829   050546130000  2      ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO P.O.  NOVO MESTO    NOVO MESTO

90  2830   050546990000  2      ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ P.O.     ORMOŽ       ORMOŽ

91  2831   057337580000  2      ZDRAVSTVENI DOM PIRAN       LUCIJA      PIRAN -
                                                PIRANO

92  2832   057791380000  2      ZDRAVSTVENI DOM POSTOJNA      POSTOJNA     POSTOJNA

93  2833   055024200000  2      JAVNI ZAVOD ZDRAVSTVENI DOM PTUJ  PTUJ       PTUJ

94  2834   056831060000  2      ZDRAVSTVENI DOM RADEČE       RADEČE      RADEČE

95  2835   050548930000  2      ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI  RADLJE/DR.    RADLJE OB
                      JAV                         DRAVI

96  2836   050549230000  2      REŠEVALNA SLUŽBA KOROŠKE JAVNI   RAVNE/KOR.    RAVNE
                      ZAVO

97  2837   050549070000  2      ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM RAVNE/KOR.    RAVNE
                      J

98  2838   051699920000  2      Z.D. DR.JANEZA ORAŽMA,RIBNICA   RIBNICA      RIBNICA
                      P.O.

99  2839   056365580000  2      ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA      SEVNICA      SEVNICA

100  2840   051071050000  2      ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA       SEŽANA      SEŽANA

101  2841   050549150000  2      ZDRAVSTVENI DOM P.O.        SL.GRADEC     SLOVENJ
                                                GRADEC

102  2842   051143570000  2      ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA     SL. BISTRICA   SLOVENSKA
                      BISTRICA                       BISTRICA

103  2843   056305250000  2      ZD SLOVENSKE KONJICE        SLOVENSKE     SLOVENSKE
                                       KONJICE      KONJICE

104  2844   056305090000  2      ZD ŠENTJUR PRI CELJU        ŠENTJUR PRI    ŠENTJUR
                                       CELJU       PRI CELJU

105  2845   056305170000  2      ZD ŠMARJE PRI JELŠAH        ŠMARJE PRI    ŠMARJE PRI
                                       JELŠAH      JELŠAH

106  2846   051071560000  2      ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN       TOLMIN      TOLMIN

107  2847   050630940000  2      ZD TRBOVLJE            TRBOVLJE     TRBOVLJE

108  2848   050545830000  2      ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE      TREBNJE      TREBNJE

109  2849   058204560000  2      ZDRAVSTVENI DOM VELENJE      VELENJE      VELENJE

110  2850   051588340000  2      ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA P.O.    VRHNIKA      VRHNIKA

111  2851   050631080000  2      ZD ZAGORJE P.O.          ZAGORJE      ZAGORJE OB
                                                SAVI

112  2852   056365400000  2      ZD DR.JOŽETA POTRATE ŽALEC     ŽALEC       ŽALEC

113  2853   050502430000  2      SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE,    LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      MLADOST

114  2854   059472430000  2      ZAVOD ZA PRENAT.IN POST.      POSTOJNA     POSTOJNA
                      DIAGNOSTIKO

115  2855   050548260000  2      KLIMATIČNO ZDRAV.T.ČUFAR DVORSKA  DVORSKA VAS    RADOVLJICA
                      VA

116  2856   055881030000  2      ZOBOZDRAVSTVO ZG.SAV.DOLINE    MOZIRJE      MOZIRJE
                      MOZIRJE

117  2857   051071720000  2      ZDRAVSTVENI DOM-ZOBOZDRAVSTVENO  N.GORICA     NOVA
                      VAR                         GORICA

118  2858   058247610000  2      ZAVOD VANDROVČEK LJUBLJANA     LJUBLJANA     LJUBLJANA

119  2859   050536250000  1      ZZV CELJE             CELJE       CELJE

120  2860   058421230000  1      ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO    KOPER       KOPER -
                      KOPER                        CAPODISTRIA

121  2861   050552880000  1      ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO    KRANJ       KRANJ
                      KRANJ

122  2862   050539510000  1      INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA   LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      REPUB

123  2863   050539600000  1      ZAVOD R SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJO  LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      KR

124  2864   050538890000  1      ZAVOD ZA FARMACIJO IN ZA      LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      PREIZKUŠANJE ZDRAVIL

125  2865   050538620000  1      ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO    LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      LJUBLJ

126  2866   050553000000  1      ZZV MARIBOR            MARIBOR      MARIBOR

127  2867   058019310000  1      ZZV MURSKA SOBOTA         MURSKA SOBOTA   MURSKA
                                                SOBOTA

128  2868   050545240000  1      ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO    N.GORICA     NOVA
                                                GORICA

129  2869   050546300000  1      ZAVOD ZA ZDRAV.VARSTVO NOVO MESTO NOVO MESTO    NOVO MESTO

130  2870   057249700000  1      ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO    RAVNE       RAVNE

131  2871   056831220000  2      SKUP.ZAV.OSN.ZDRAV.DEJAV.CELJE   CELJE       CELJE

132  2872   050540870000  2      ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV   LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      SLOV

133  2873   050548690000  2      SKUPNOST ZAVODOV OSNOVNEGA     RAVNE       RAVNE
                      ZDRAVSTV

134  2874   058785270000  2      SKLAD ZA IZGRADNJO NOVE      LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      PEDIATRIČNE


3.3. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA

(POD RESORJEM MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE)

1   2643   050507580000  2      ZAVOD JANEZA LEVCA         LJUBLJANA     LJUBLJANA

2   2644   050567050000  2      DOM ANTONA SKALE MARIBOR      MARIBOR      MARIBOR

3   2645   050503750000  2      SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE    MARIBOR      MARIBOR
                      MLADOST

4   2646   052421690000  1      DOM STAREJŠIH OBČANOV AJDOVŠČINA  AJDOVŠČINA    AJDOVŠČINA

5   2647   050495710000  1      DOM UPOKOJENCEV CELJE,P.O.     CELJE       CELJE

6   2648   052745080000  1      DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ   ČRNOMELJ     ČRNOMELJ

7   2649   050496520000  1      DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE      DOMŽALE      DOMŽALE

8   2650   050496790000  1      KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV      DRAVOGRAD     DRAVOGRAD

9   2651   052419520000  1      DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE  GROSUPLJE     GROSUPLJE

10  2652   058797520000  1      DOM STAREJŠIH HRASTNIK       HRASTNIK     HRASTNIK

11  2653   050497250000  1      DOM UPOKOJENCEV          IDRIJA      IDRIJA
                      J.PRIMOŽIČA-MIKLAVŽ

12  2654   055003890000  1      DOM STAREJŠIH OBČANOV P.O.     IL.BISTRICA    ILIRSKA
                                                BISTRICA

13  2655   050497410000  1      DOM UPOKOJENCEV IZOLA       IZOLA       IZOLA -
                                                ISOLA

14  2656   050497500000  1      DOM UPOKOJENCEV DR.FRANCETA    JESENICE     JESENICE
                      BERGLJA

15  2657   050497840000  1      DSO KAMNIK             KAMNIK      KAMNIK

16  2658   050497760000  2      DELAVSKI DOM KAMNIK        KAMNIK      KAMNIK

17  2659   052557830000  1      DOM STAREJŠIH OBČANOV KOČEVJE   KOČEVJE      KOČEVJE

18  2660   051989170000  1      OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER    KOPER       KOPER -
                                                CAPODISTRIA

19  2661   050510020000  1      DOM UPOKOJENCEV KRANJ       KRANJ       KRANJ

20  2662   059029670000  1      DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO    KRŠKO       KRŠKO

21  2663   058659480000  1      DOM STAREJŠIH LENDAVA       LENDAVA      LENDAVA -
                                                LENDVA

22  2664   050510700000  1      DOM UPOKOJENCEV CENTER,      LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      TABOR-POLJAN

23  2665   050507400000  1      DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA  LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      VIČ

24  2666   051596280000  1      DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA  LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      BEŽ

25  2667   052270460000  1      DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA  LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      MOS

26  2668   050622920000  1      DSO LJUBLJANA-ŠIŠKA        LJUBLJANA     LJUBLJANA

27  2669   01453823000  1      DOM STAREJŠIH OBČANOV LOGATEC   LOGATEC      LOGATEC

28  2670   050503670000  1      DOM UPOKOJENCEV DANICE VOGRINEC  MARIBOR      MARIBOR
                      P.O

29  2671   050496440000  1      DOM POČITKA MENGEŠ         MENGEŠ      MENGEŠ

30  2672   050504640000  1      DOM POČITKA METLIKA        METLIKA      METLIKA

31  2673   050504990000  1      DOM STAREJŠIH RAKIČAN       RAKIČAN      MURSKA
                                                SOBOTA

32  2674   050505020000  1      DOM UPOKOJENCEV          GRADIŠČE NAD   NOVA
                                       PRVAČINO     GORICA

33  2675   050570780000  1      DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA    NOVA GORICA    NOVA
                                                GORICA

34  2676   051743500000  1      DSO NOVO MESTO           NOVO MESTO    NOVO MESTO

35  2677   050559030000  1      DOM UPOKOJENCEV POLZELA      POLZELA      POLZELA

36  2678   050505880000  1      DOM UPOKOJENCEV          POSTOJNA     POSTOJNA

37  2679   050498570000  1      DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR   PREDDVOR     PREDDVOR

38  2680   050506180000  1      DOM UPOKOJENCEV PTUJ        PTUJ       PTUJ

39  2681   050955490000  1      DOM DR.JANKA BENEDIKA       RADOVLJICA    RADOVLJICA

40  2682   050558140000  1      TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV P.O.   LOKA/ZID.M    SEVNICA

41  2683   050506690000  1      DUO IMPOLJCA            SEVNICA      SEVNICA

42  2684   050506770000  1      DOM UPOKOJENCEV SEŽANA       SEŽANA      SEŽANA

43  2685   050507230000  1      DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE   POLJČANE     SLOVENSKA

44  2686   050558490000  1      LAMBRECHTOV DOM SLOV.KONJICE    SLOVENSKE     SLOVENSKE
                                       KONJICE      KONJICE

45  2687   013064050000  2      DOM STAREJŠIH ŠENTJUR       ŠENTJUR      ŠENTJUR
                                                PRI CELJU

46  2688   050558570000  1      DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE,P.O.    ŠMARJE PRI    ŠMARJE PRI
                                       JELŠAH      JELŠAH

47  2689   050508040000  1      DOM UPOKOJENCEV          PODBRDO      TOLMIN

48  2690   051018590000  1      DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON   TRBOVLJE     TRBOVLJE

49  2691   013921230000  2      DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE   TREBNJE      TREBNJE

50  2692   051818950000  1      DOM PETRA UZARJA TRŽIČ       TRŽIČ       TRŽIČ

51  2693   050571670000  1      DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE  VELENJE      VELENJE

52  2694   050508470000  1      DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA      VRHNIKA      VRHNIKA

53  2695   052067580000  1      DOM STAR.OBČANOV POLDE       IZLAKE      ZAGORJE
                      EBERL-JAMSKI                     OB SAVI

54  2696   050558900000  1      DOM NINE POKORN GRMOVJE,P.O.    PERNOVO      ŽALEC

55  2697   050836640000  1      CENTER ZA VAR.IN DELO,P.O.GOLOVEC CELJE       CELJE

56  2698   050557920000  1      CENTER ZA USPOSABLJANJE P.O.    ČRNA/KOR.     ČRNA NA

57  3000   054963650000  1      PRIZMA PONIKVE           VIDEM DOBREPOLJE DOBREPOLJE

58  3001   050836720000  1      ZAVOD ZA USPOSAB.IN VARSTVO    DOBRNA      DOBRNA
                      DOBRNA

59  3002   050505960000  1      ZAVOD DR.MARIJANA BOŠTNARJA    DORNAVA      DORNAVA

60  3003   051855300000  1      CENTER ZA USPOSABLJANJE IN     DRAGA PRI IGU   IG
                      VARSTVO

61  3004   050512070000  1      DOM LUKAVCI P.O.          LUKAVCI      KRIŽEVCI

62  3005   050499030000  1      ZAVOD ZA DUŠEVNO IN ŽIVČNO BOLNE  HRASTOVEC-TRATE  LENART

63  3006   050499200000  1      DOM TISJE ŠMARTNO         ŠMARTNO PRI    LITIJA
                                       LITIJI

64  3007   058673800000  1      DOM MATEVŽA LANGUSA RADOVLJICA   RADOVLJICA    RADOVLJICA

65  3008   054784480000  1      SVZ DUTOVLJE            DUTOVLJE     SEŽANA

66  3009   050507150000  1      CENTER SLEP.IN SLABOV.ŠK.LOKA   ŠKOFJA LOKA    ŠKOFJA
                                                LOKA

67  3010   052267240000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO      AJDOVŠČINA    AJDOVŠČINA
                      AJDOVŠČINA

68  3011   052550150000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO BREŽICE  BREŽICE      BREŽICE

69  3012   050569930000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE,   CELJE       CELJE
                      P.O.

70  3013   052267320000  1      CSD CERKNICA            CERKNICA     CERKNICA

71  3014   052794880000  1      CSD ČRNOMELJ            ČRNOMELJ     ČRNOMELJ

72  3015   052499290000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO DOMŽALE  DOMŽALE      DOMŽALE

73  3016   052781800000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO      DRAVOGRAD     DRAVOGRAD

74  3017   052278950000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO G.RADGONA GORNJA RADGONA  GORNJA
                                                RADGONA

75  3018   052418550000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO GROSUPLJE GROSUPLJE     GROSUPLJE

76  3019   052873160000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO HRASTNIK  HRASTNIK     HRASTNIK

77  3020   052319490000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO IDRIJA   IDRIJA      IDRIJA

78  3021   052265540000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO      I.BISTRICA    ILIRSKA
                                                BISTRICA

79  3022   052136060000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO IZOLA   IZOLA       IZOLA -
                                                ISOLA

80  3023   052278360000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO JESENICE  JESENICE     JESENICE

81  3024   052278010000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO KAMNIK   KAMNIK      KAMNIK

82  3025   053286590000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO KOČEVJE  KOČEVJE      KOČEVJE

83  3026   052266350000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO KOPER   KOPER       KOPER -
                                                CAPODISTRIA

84  3027   050498650000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ   KRANJ       KRANJ

85  3028   052268990000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO   KRŠKO       KRŠKO

86  3029   057294670000  1      CSD LAŠKO             LAŠKO       LAŠKO

87  3030   052411540000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO P.O.    LENART      LENART

88  3031   052264570000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO LENDAVA  LENDAVA      LENDAVA -
                                                LENDVA

89  3032   052283440000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO LITIJA   LITIJA      LITIJA

90  3033   050510880000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      C

91  3034   050502860000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA LJUBLJANA     LJUBLJANA

92  3035   050533310000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      B

93  3036   050501380000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      M

94  3037   050502350000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      Š

95  3038   052282470000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUTOMER  LJUTOMER     LJUTOMER

96  3039   052862040000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO LOGATEC  LOGATEC      LOGATEC

97  3040   052220790000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO P.O.    MARIBOR      MARIBOR

98  3041   052901980000  1      CSD METLIKA            METLIKA      METLIKA

99  3042   052832990000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO MOZIRJE  MOZIRJE      MOZIRJE

100  3043   051825900000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO M.SOBOTA  MURSKA SOBOTA   MURSKA
                                                SOBOTA

101  3044   052161920000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO      N.GORICA     NOVA
                                                GORICA

102  3045   050505450000  1      CSD NOVO MESTO           NOVO MESTO    NOVO MESTO

103  3046   052802900000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO ORMOŽ   ORMOŽ       ORMOŽ

104  3047   057015460000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO PESNICA  PESNICA      PESNICA

105  3048   052160100000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO PIRAN   PIRAN       PIRAN -
                                                PIRANO

106  3049   052219600000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO      POSTOJNA     POSTOJNA

107  3050   052316800000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO PTUJ    PTUJ       PTUJ

108  3051   052217810000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO      RADLJE/DR.    RADLJE OB
                                                DRAVI

109  3052   052301280000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO      RADOVLJICA    RADOVLJICA
                      RADOVLJICA

110  3053   052161250000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO P.O.    RAVNE/KOR.    RAVNE

111  3054   052727000000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO RIBNICA  RIBNICA      RIBNICA

112  3055   056912140000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO RUŠE    RUŠE       RUŠE

113  3056   052297660000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVNICA  SEVNICA      SEVNICA

114  3057   052217220000  1      CSD SEŽANA             SEŽANA      SEŽANA

115  3058   052223970000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO SL.GRADEC SL.GRADEC     SLOVENJ
                                                GRADEC

116  3059   052221330000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO P.O.    SL.BISTRICA    SLOVENSKA

117  3060   057586020000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO      SLOVENSKE     SLOVENSKE
                      SL.KONJICE             KONJICE      KONJICE

118  3061   052430760000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠENTJUR,  ŠENTJUR PRI    ŠENTJUR
                      P.O                CELJU       PRI CELJU

119  3062   052301360000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠKOFJA   ŠKOFJA LOKA    ŠKOFJA
                      LOKA                         LOKA

120  3063   052437180000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠMARJE   ŠMARJE PRI    ŠMARJE PRI
                                       JELŠAH      JELŠAH

121  3064   052301100000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO TOLMIN   TOLMIN      TOLMIN

122  3065   052848050000  1      CSD TRBOVLJE            TRBOVLJE     TRBOVLJE

123  3066   052317280000  1      CSD TREBNJE            TREBNJE      TREBNJE

124  3067   052832130000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO TRŽIČ   TRŽIČ       TRŽIČ

125  3068   052221410000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO VELENJE,  VELENJE      VELENJE
                      P.O

126  3069   052223620000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO VRHNIKA  VRHNIKA      VRHNIKA

127  3070   052792320000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO ZAGORJE  ZAGORJE      ZAGORJE OB
                                                SAVI

128  3071   052266780000  1      CENTER ZA SOCIALNO DELO ŽALEC   ŽALEC       ŽALEC

129  3072   056478430000        MATERINSKI DOM           LJUBLJANA     LJUBLJANA

130  3073   01459546    1      VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ   KRANJ       KRANJ

131  3074   050553420000  1      VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE  LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      HOČ

132  3075   058214010000  1      VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ   MARIBOR      MARIBOR

133  3076   01462407    1      VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO   NOVO MESTO    NOVO MESTO
                      MESTO

134  3077   055496120000  1      VARSTVENO DELOVNI CENTER ZAGORJE  ZAGORJE OB SAVI  ZAGORJE OB
                                                SAVI

135  3078   012444420000        SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV     LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      SLOVENIJ

136  3079   013312640000  2      MLADINSKI CENTER BREŽICE      BREŽICE      BREŽICE

137  3080   012714400000  2      MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI  ŠMARTNO OB PAKI  ŠMARTNO OB
                                                PAKI

138  3081   059666040000  1      INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA  LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      SOCIALNO VARSTVO

139  3082   057178920000        SKLAD ZA POMOČ OTROKOM ŽRTEV    LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      VOJAŠK

140  3083   052266940000        SKLAD DR.FRANCA MUNDE ZA      LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      ŠTIPENDIRA

141  3084   012279120000  2      JAVNI ZAVOD CENTER ZA MLADE    DOMŽALE      DOMŽALE
                      DOMŽALE

142  3085   051107420000  1      CENTER ZA USPOSABLJANJE IN     MENGEŠ
                      VARSTVO INVALIDNIH OSEB
                      DOMŽALE-KAMNIK


3.4. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA KULTURE

(POD RESORJEM MINISTRSTVA ZA KULTURO)

1   3540   057823760000  2      ZAVOD ZA INFORMATIVNO       LENDAVA      LENDAVA -
                      DEJ.MADŽ.NAR.                    LENDVA

2   3541   050127080000  2      MEDNARODNI SIMPOZIJ KIPARJEV    LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      FORMA

3   3542   059143020000  2      SVET ZA RADIODIFUZIJO RS      LJUBLJANA     LJUBLJANA

4   3543   050525990000  2      ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO LITIJA      LITIJA
                      L

5   3544   051632690000  2      SKUPNOST MUZEJEV SLOVENIJE     MEDVODE      MEDVODE

6   3545   058213710000  2      MLADINSKI KULTURNI CENTER     MARIBOR      MARIBOR

7   3546   058484820000  1      FS VIBA FILM LJUBLJANA       LJUBLJANA     LJUBLJANA

8   3547   050534040000  2      LINHARTOVA DVORANA,RADOVLJICA   RADOVLJICA    RADOVLJICA

9   3548   050529980000  2      ZAVOD ZA KULTURO - DELAVSKI DOM  TRBOVLJE     TRBOVLJE
                      TRBOVLJE

10  3549   052958310000  2      RADIO BREŽICE D.O.O.        BREŽICE      BREŽICE

11  3550   053185640000  2      RADIO CERKNO D.O.O.        CERKNO      CERKNO

12  3551   050564970000  2      RTV SLOVENIJA, LJUBLJANA      LJUBLJANA     LJUBLJANA

13  3552   050532930000  2      RADIO ŠTUDENT LJUBLJANA      LJUBLJANA     LJUBLJANA

14  3553   058220410000  2      RADIO RADLJE            RADLJE      RADLJE OB
                                                DRAVI

15  3554   050557500000  2      SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE    CELJE       CELJE
                      CELJE

16  3555   050530990000  2      GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA     JESENICE     JESENICE
                      JESENICE

17  3556   050531530000  2      PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ    KRANJ       KRANJ

18  3557   058238890000  2      ZAVOD ZA KULTURO          LENDAVA      LENDAVA -
                      MADŽAR.NARODNOSTI                  LENDVA

19  3558   050532420000  1      SLOVENSKA FILHARMONIJA LJUBLJANA  LJUBLJANA     LJUBLJANA

20  3559   052409210000  1      RESTAVRATORSKI CENTER REPUBLIKE  LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      SLO

21  3560   052699030000  2      MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI    LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      CENTER

22  3561   056983590000  1      SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE    LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      OPERA IN BALET

23  3562   056983750000  1      SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE    LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      DRAMA

24  3563   050531610000  2      MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO   LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      P.O.

25  3564   050567560000  2      LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA   LJUBLJANA     LJUBLJANA

26  3565   050559970000  2      SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE   LJUBLJANA     LJUBLJANA

27  3566   050533150000  2      SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE P.O. MARIBOR      MARIBOR

28  3567   051039590000  2      LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR    MARIBOR      MARIBOR

29  3568   050533580000  2      PRIMORSKO DRAMSKO GLEDALIŠČE    NOVA GORICA    NOVA 
                                                GORICA

30  3569   059297330000  2      GLEDALIŠČE PTUJ          PTUJ       PTUJ

31  3570   059865670000  2      MLADINSKI CENTER VELENJE      VELENJE      VELENJE

32  3571   051855560000  2      ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE    CELJE       CELJE
                      CELJE

33  3572   012630990000  2      KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA    DOMŽALE      DOMŽALE
                      DOMŽALE

34  3573   051866090000  2      KULTURNO REKREACIJSKI CENTER    HRASTNIK     HRASTNIK
                      HRASTNIK

35  3574   050969440000  2      KULTURNI DOM KRŠKO         KRŠKO       KRŠKO

36  3575   058474350000  2      KULTURNI CENTER LAŠKO       LAŠKO       LAŠKO

37  3576   050526450000  2      MESTNA GALERIJA          LJUBLJANA     LJUBLJANA

38  3577   050994710000  2      CANKARJEV DOM, P.O., LJUBLJANA   LJUBLJANA     LJUBLJANA

39  3578   050532770000  2      FESTIVAL PRIREDITVENA       LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      POSLOVALNICA

40  3579   058402280000  2      ŠKUC LJUBLJANA           LJUBLJANA     LJUBLJANA

41  3580   050560120000  2      PIONIRSKI DOM CENTER ZA KULRURO  LJUBLJANA     LJUBLJANA
                      MLA

42  3581   052543610000  2      KULTURNI HRAM MOSTE        LJUBLJANA     LJUBLJANA

43  3582   050524320000  2      ZAVOD ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE LJUTOMER     LJUTOMER

44  3583   050521220000  2      UMETNOSTNA GALERIJA P.O.      MARIBOR      MARIBOR

45  3584   056504370000  2      NARODNI DOM KULTURNO PRIREDITVENI
                      C                 MARIBOR      MARIBOR

46  3585   056763040000  2      GALERIJA,MURSKA SOBOTA,P.O.    MURSKA SOBOTA   MURSKA
                                                SOBOTA

47  3586   051826380000  2      KULTURNI DOM NOVA GORICA      NOVA GORICA    NOVA
                                                GORICA

48  3587   052832300000  2      KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE   NOVO MESTO    NOVO MESTO

49  3588   050522620000  2      OBALNE GALERIJE P.O. PIRAN     PIRAN       PIRAN -
                                                PIRANO

50  3589   052791270000  2      KKPC-AVDITORIJ PORTOROŽ      PORTOROŽ     PIRAN -
                                                PIRANO

51  3590   055776320000  2      JAVNI ZAVOD "MIKLOVA HIŠA" RIBNICA RIBNICA      RIBNICA

52  3591   055155130000  2      KULT.CENTER SREČKA KOSOVELA SEŽANA SEŽANA      SEŽANA

53  3592   055181560000  2      GALERIJA LIKOVNIH UMETNOSTI    SL.GRADEC     SLOVENJ
                                                GRADEC

54  3593   055663550000  2      KULTURNI DOM SLOVENJ GRADEC
                      JAVNI Z              SL.GRADEC     SLOVENJ
                                                GRADEC

55  3594   011215610000  2      ZAVOD ZA KULTURO SLOVENSKA
                      BISTRICA SLOVENSKA         BISTRICA     SLOVENSKA
                                                BISTRICA

56  3595   050530210000  2      KULTURNI CENTER I.NAPOTNIK,P.O.  VELENJE      VELENJE

57  3596   051826200000  2      KULTURNI CENTER-DELAVSKI DOM    ZAGORJE      ZAGORJE OB
                                                SAVI

58  3597   057018480000  2      ZAVOD ZA KULTURO ŽALEC P.O.    ŽALEC       ŽALEC

59  3598   058729010000  2      KULTURNO TURISTIČNI ZAVOD TURJAK  TURJAK      LJUBLJANA

60  3599   055120850000  2      ZAVOD ZA KULTURO IZOB.IN ŠPORT   AJDOVŠČINA    AJDOVŠČINA

61  3700   01121138000 2       KNJIŽNICA BOROVNICA        BOROVNICA     BOROVNICA

62  3701   056650940000  2      KNJIŽNICA BREŽICE,P.O.       BREŽICE      BREŽICE

63  3702   050556010000  2      OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE,P.O.   CELJE       CELJE

64  3703   052739510000  2      DRUŽBENI CENTER CERKNICA P.O.   CERKNICA     CERKNICA

65  3704   052698490000  2      KNJIŽNICA DOMŽALE, P.O.      DOMŽALE      DOMŽALE

66  3705   012739570000  2      KNJIŽNICA DRAVOGRAD        DRAVOGRAD     DRAVOGRAD

67  3706   055597230000  2      KNJIŽNICA GROSUPLJE        GROSUPLJE     GROSUPLJE

68  3707   050554740000  2      MESTNA KNJIŽNICA IN ČITALNICA   IDRIJA      IDRIJA

69  3708   050518600000  2      KNJIŽNICA MAKSE SAMSA       I.BISTRICA    ILIRSKA
                                                BISTRICA

70  3709   050518780000  2      MATIČNA KNJIŽNICA IZOLA      IZOLA       IZOLA -
                                                ISOLA

71  3710   050525050000  2      OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE    JESENICE     JESENICE

72  3711   055434520000  2      MATIČNA KJIŽNICA KAMNIK      KAMNIK      KAMNIK

73  3712   053678080000  2      KNJIŽNICA KOČEVJE P.O.       KOČEVJE      KOČEVJE

74  3713   050519670000  2      OSREDNJA KNJIŽNICA S.VILHARJA
                      KOPER               KOPER       KOPER -
                                                CAPODISTRIA

75  3714   050525560000  2      OSREDNJA KNJIZNICA OBČINE KRANJ  KRANJ       KRANJ

76  3715   056429730000  2      VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO,P.O. KRŠKO       KRŠKO

77  3716   059669490000  2      KNJIŽNICA LAŠKO          LAŠKO       LAŠKO

78  3717   051118620000  2      ZAVOD ZA KULTURO OBČINE LENDAVA  LENDAVA      LENDAVA -
                                                LENDVA

79  3718   059321650000  2      KNJIŽNICA LENDAVA         LENDAVA      LENDAVA -
                                                LENDVA

80  3719   050567300000  1      NARODNA IN UNIVERZITETNA
                      KNJIŽNICA-             LJUBLJANA     LJUBLJANA

81  3720   052265620000  2      KNJIŽNICA OTON ŽUPANČIČ      LJUBLJANA     LJUBLJANA

82  3721   050520680000  2      SLOVANSKA KNJIŽNICA        LJUBLJANA     LJUBLJANA

83  3722   050520920000  2      KNJIŽNICA PREŽIHOV VORANC     LJUBLJANA     LJUBLJANA

84  3723   050520250000  2      KNJIŽNICA BEŽIGRAD         LJUBLJANA     LJUBLJANA

85  3724   050564890000  2      KNJIŽNICA JOŽETA MAZOVCA LJUBLJANA LJUBLJANA     LJUBLJANA

86  3725   050556280000  2      KNJIŽNICA ŠIŠKA          LJUBLJANA     LJUBLJANA

87  3726   058480830000  2      KNJIŽNICA LOGATEC         LOGATEC      LOGATEC

88  3727   050556360000  2      MARIBORSKA KNJIŽNICA P.O.     MARIBOR      MARIBOR

89  3728   056174130000  2      KNJIŽNICA METLIKA         METLIKA      METLIKA

90  3729   056445850000  2      ZAVOD ZA KULTURO OBČINE
                      MOZIRJE,P.O            MOZIRJE      MOZIRJE

91  3730   056762740000  2      POKRAJINSKA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA MURSKA SOBOTA   MURSKA
                                                SOBOTA

92  3731   050527770000  2      GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCE BEVK   NOVA GORICA    NOVA
                                                GORICA

93  3732   050522200000  2      KNJIŽNICA NOVO MESTO P.O.     NOVO MESTO    NOVO MESTO

94  3733   056274600000  2      KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA
                      MEŠKA ORMOŽ            ORMOŽ       ORMOŽ

95  3734   050522460000  2      MESTNA KNJIŽNICA PIRAN       PIRAN       PIRAN -
                                                PIRANO

96  3735   050522970000  2      KNJIŽNICA BENA ZUPANČIČA P.O.   POSTOJNA     POSTOJNA

97  3736   050528150000  2      KNJIŽNICA IVANA POTRČA PTUJ P.O.  PTUJ       PTUJ

98  3737   058141970000  2      KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI     RADLJE OB DRAVI  RADLJE OB
                                                DRAVI

99  3738   050556440000  2      KNJIŽNICA A.T.LINHARTA RADOVLJICA RADOVLJICA    RADOVLJICA

100  3739   050528660000  2      KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA
                      DR. FRAN              RAVNE NA KOR.   RAVNE

101  3740   050523270000  2      KOSOVELOVA KNJIŽNICA SEŽANA    SEŽANA      SEŽANA

102  3741   055181640000  2      KNJIŽNICA KSAVERJA MEŠKA      SL.GRADEC     SLOVENJ
                                                GRADEC

103  3742   050529390000  2      KNJIŽNICA JOSIPA VOŠNJAKA     SL.BISTRICA    SLOVENSKA
                                                BISTRICA

104  3743   056587480000  2      KNJIŽNICA ŠENTJUR         ŠENTJUR PRI    ŠENTJUR
                                       PRI CELJU     PRI CELJU

105  3744   050529630000  2      KNJIŽNICA I.TAVČARJA ŠKOFJA LOKA  ŠKOFJA LOKA    ŠKOFJA
                                                LOKA

106  3745   050529800000  2      KNJIŽNICA CIRILA KOSMAČA TOLMIN  TOLMIN      TOLMIN

107  3746   050523780000  2      KNJIŽNICA TONETA SELIŠKARJA
                      TRBOVLJE              TRBOVLJE     TRBOVLJE

108  3747   050530050000  2      ZAVOD ZA KULT.IN IZOBRAŽ.TRŽIČ   TRŽIČ       TRŽIČ

109  3748   050523940000  2      CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA    VRHNIKA      VRHNIKA

110  3749   050524590000  1      ZGODOVINSKI ARHIV V CELJU,P.O.   CELJE       CELJE

111  3750   050519750000  1      POKRAJINSKI ARHIV KOPER      KOPER       KOPER -
                                                CAPODISTRIA

112  3751   050520410000  1      ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA    LJUBLJANA     LJUBLJANA

113  3752   050571830000  1      POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR P.O.   MARIBOR      MARIBOR

114  3753   050522030000  1      POKRAJINSKI ARHIV         NOVA GORICA    NOVA
                                                GORICA

115  3754   050528070000  1      ZGODOVINSKI ARHIV         PTUJ       PTUJ

116  3755   050517970000  2      POSAVSKI MUZEJ BREŽICE       BREŽICE      BREŽICE

117  3756   050518190000  2      POKRAJINSKI MUZEJ CELJE      CELJE       CELJE

118  3757   050518430000  2      MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE,P.O. CELJE       CELJE

119  3758   050557410000  2      MESTNI MUZEJ            IDRIJA      IDRIJA

120  3759   055412550000  2      MUZEJ JESENICE           JESENICE     JESENICE

121  3760   050954170000  2      KULTURNI CENTER KAMNIK       KAMNIK      KAMNIK

122  3761   054086100000  2      MUZEJ KOČEVJE P.O.         KOČEVJE      KOČEVJE

123  3762   050519320000  2      POKRAJINSKI MUZEJ KOPER      KOPER       KOPER - CAPODISTRIA

124  3763   050525300000  2      GORENJSKI MUZEJ KRANJ P.O.     KRANJ       KRANJ

125  3764   050075930000  2      GALERIJA BOŽIDAR JAKAC P.O.    KOST./KRKI    KRŠKO

126  3765   059407530000  2      GALERIJA-MUZEJ LENDAVA
                      GALERIA-MUZE            LENDAVA      LENDAVA - LENDVA

127  3766   013053360000  2      JAVNI ZAVOD BOGENŠPERK       ŠMARTNO PRI    LITIJA
                                       LITIJI

128  3767   050554820000  1      NARODNI MUZEJ LJUBLJANA      LJUBLJANA     LJUBLJANA

129  3768   050526530000  1      SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ, P.O. LJUBLJANA     LJUBLJANA

130  3769   050526700000  1      PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE   LJUBLJANA     LJUBLJANA

131  3770   050520760000  1      NARODNA GALERIJA LJUBLJANA     LJUBLJANA     LJUBLJANA

132  3771   050556100000  1      MODERNA GALERIJA          LJUBLJANA     LJUBLJANA

133  3772   050526370000  2      MESTNI MUZEJ LJUBLJANA       LJUBLJANA     LJUBLJANA

134  3773   050521060000  2      ARHITEKTURNI MUZEJ LJUBLJANA    LJUBLJANA     LJUBLJANA

135  3774   059858540000  1      SLOVENSKI GLEDALIŠKI MUZEJ     LJUBLJANA     LJUBLJANA

136  3775   059716830000  1      SLOVENSKA KINOTEKA         LJUBLJANA     LJUBLJANA

137  3776   050526020000  1      TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE      LJUBLJANA     LJUBLJANA

138  3777   050520840000  1      MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE,LJUBLJANA LJUBLJANA     LJUBLJANA

139  3778   050527180000  2      MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE
                      MARIBOR P             MARIBOR      MARIBOR

140  3779   050559200000  2      POKRAJINSKI MUZEJ P.O.       MARIBOR      MARIBOR

141  3780   050521490000  2      BELOKRANJSKI MUZEJ METLIKA     METLIKA      METLIKA

142  3781   056762820000  2      POKRAJINSKI MUZEJ,M.SOBOTA,P.O.  MURSKA SOBOTA   MURSKA SOBOTA

143  3782   050521730000  2      GORIŠKI MUZEJ           NOVA GORICA    NOVA GORICA

144  3783   050522110000  2      DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO     NOVO MESTO    NOVO MESTO

145  3784   050522380000  2      POMORSKI MUZEJ SERGEJ MAŠERA    PIRAN       PIRAN - PIRANO
                      PIRAN

146  3785   054107890000  2      NOTRANJSKI MUZEJ POSTOJNA P.O.   POSTOJNA     POSTOJNA

147  3786   050528230000  2      POKRAJINSKI MUZEJ         PTUJ       PTUJ

148  3787   050528400000  2      MUZEJI RADOVLJIŠKE OBČINE     RADOVLJICA    RADOVLJICA

149  3788   057437450000  2      KOROŠKI MUZEJ RAVNE        RAVNE       RAVNE

150  3789   052072150000  2      KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ     SL.GRADEC     SLOVENJ GRADEC

151  3790   050529550000  2      LOŠKI MUZEJ ŠKOFJA LOKA      ŠKOFJA LOKA    ŠKOFJA LOKA

152  3791   050523600000  2      ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE      TRBOVLJE     TRBOVLJE

153  3792   050552610000  2      ZAV.ZA VARST.NAR.IN KULT.DED.   CELJE       CELJE
                      CELJE

154  3793   056886800000  2      POLHOGRAJSKA GRAŠČINA       POLHOV GRADEC   DOBROVA-POLHOV GRADEC

155  3794   050525480000  2      ZAV.ZA VAR.NAR.IN KULT.DED.
                      V KRANJU              KRANJ       KRANJ

156  3795   050567480000  2      LJ.REGIONALNI ZAVOD ZA VAR.
                      NARAVNE              LJUBLJANA     LJUBLJANA

157  3796   050527260000  2      ZAVOD ZA VARSTVO NARAVNE IN
                      KULTURN              MARIBOR      MARIBOR

158  3797   050521900000  2      ZAVOD ZA VAR.NARAV.IN KULT.
                      DEDIŠČ.              N.GORICA     NOVA GORICA

159  3798   052435560000  2      ZAVOD ZA VAR.NARAV.IN KUL.DED.NM  NOVO MESTO    NOVO MESTO

160  3799   050522540000  2      MED.ZAV.ZA VAR.NAR.IN KUL.DED.
                      PIRAN               PIRAN       PIRAN - PIRANO

161  3800   053777810000  2      SKLAD JOŽETA UDOVIČA        CERKNICA     CERKNICA

162  3801   050518940000  2      ARBORETUM VOLČJI POTOK       VOLČJI POTOK   KAMNIK

163  3802   058330510000  2      ZAVOD AKVARIJ, LJUBLJANA      LJUBLJANA     LJUBLJANA

164  3803   050527000000  2      ZOOLOŠKI VRT MESTA LJUBLJANE P.O. LJUBLJANA     LJUBLJANA


3.5. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI

(POD RESORJEM MINISTRSTVA ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO)

1   3440   012790840000  2      INŠTITUT FGG, D.O.O.        LJUBLJANA     LJUBLJANA

2   3441   059434420000  2      SEG INŠTITUT ZA KLIMATSKE
                      SPREMEMBE             KOMENDA      KOMENDA

3   3442   050516060000  1      INŠTITUT JOŽEF STEFAN       LJUBLJANA     LJUBLJANA

4   3443   050516220000  1      INŠTITUT ZA KOVINSKE MAT. IN
                      TEHNOLOGIJE            LJUBLJANA     LJUBLJANA

5   3444   050555980000  2      INŠTITUT ZA MATEMATIKO, FIZIKO
                      IN M                LJUBLJANA     LJUBLJANA

6   3445   050515920000  1      KEMIJSKI INŠTITUT         LJUBLJANA     LJUBLJANA

7   3446   050557840000  1      NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO  LJUBLJANA     LJUBLJANA

8   3447   058854340000  1      INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE
                      RAZISKAVE,L            LJUBLJANA     LJUBLJANA

9   3448   059135780000  2      INŠTITUT ZA TEHNOLOGIJO POVRŠIN
                      IN                 LJUBLJANA     LJUBLJANA

10  3449   056882990000  2      ZAVOD EKODA LJUBLJANA       LJUBLJANA     LJUBLJANA

11  3450   055018900000  2      UVM CENTER ZA UPORABNO MATEMATIKO
                      I                 MARIBOR      MARIBOR

12  3451   058832700000  2      CENTER ZA INTERDISCIPLINARNE
                      IN MUL               MARIBOR      MARIBOR

13  3452   050515760000  2      INŠTITUT ZA RUDARSTVO,
                      GEOTEHNOLOGIJ           LJUBLJANA     LJUBLJANA

14  3453   051641170000  1      ZAVOD ZA RIBIŠTVO         LJUBLJANA     LJUBLJANA

15  3454   056181000000  1      ARNES               LJUBLJANA     LJUBLJANA

16  3455   050516570000  2      IMK LJUBLJANA           LJUBLJANA     LJUBLJANA

17  3456   050564620000  2      ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR    LJUBLJANA     LJUBLJANA

18  3457   058663240000  1      ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE  LJUBLJANA     LJUBLJANA

19  3458   058449750000  2      BISTRA ZNANSTVENO RAZISKOVALNO
                      SREDIŠČE              PTUJ       PTUJ

20  3459   059345590000  2      RAZISKOVALNI INSTITUT VALDOLTRA  ANKARAN      KOPER - CAPODISTRIA

21  3460   050516140000  1      PEDAGOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA    LJUBLJANA     LJUBLJANA

22  3461   050516900000  1      INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA LJUBLJANA     LJUBLJANA

23  3462   050514870000  2      INŠTITUT ZA DELO PRI PRAVNI
                      FAKULTE              LJUBLJANA     LJUBLJANA

24  3463   050515170000  1      INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA
                      V                 LJUBLJANA     LJUBLJANA

25  3464   050514790000  2      INŠTITUT ZA JAVNO UPRAVO PRI
                      PRAVNI FAKULTETI          LJUBLJANA     LJUBLJANA

26  3465   050515250000  2      INŠTITUT ZA KRIMINOLOGIJO PRI
                      PRAVNI FAKULTETI          LJUBLJANA     LJUBLJANA

27  3466   050515330000  1      INŠTITUT ZA GEOGRAFIJO       LJUBLJANA     LJUBLJANA

28  3467   050514100000  1      GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE      LJUBLJANA     LJUBLJANA

29  3468   059114780000  2      INŠTITUT ZA EVALVACIJO IN
                      MENAGEMENT             LJUBLJANA     LJUBLJANA

30  3469   052588800000  1      IZUM UNIVERZITETNI INŠTITUT
                      INFORMACIJSKIH ZNANOSTI      MARIBOR      MARIBOR

31  3470   053014750000  2      UNIVERZA V MARIBORU EVROPSKI
                      CENTER               MARIBOR      MARIBOR

32  3471   058906750000  1      ZNANSTVENO RAZISKOVALNO SREDIŠČE
                      RS KOPER              KOPER       KOPER - CAPODISTRIA

33  3472   050571160000  1      INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO   LJUBLJANA     LJUBLJANA

34  3473   051054980000  1      ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER
                      SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN
                      UMETNOSTI             LJUBLJANA     LJUUBLJANA

35  3474   057075950000  2      ISRUM P.O. INŠTITUT ZA SISTEMSKE
                      RA                 MARIBOR      MARIBOR

36  3475   054598180000  2      SLOVENSKI RAZISKOVALNI INŠTITUT
                      ZA                 LJUBLJANA     LJUBLJANA

37  3476   057001080000  2      SLOVENSKI INŠTITUT ZA KAKOVOST
                      IN M                LJUBLJANA     LJUBLJANA

38  3477   050516730000  1      GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE    LJUBLJANA     LJUBLJANA

39  3478   050517030000  1      URBANISTIČNI INŠTITUT REPUBLIKE
                      SLO                LJUBLJANA     LJUBLJANA

40  3479   01458906000  1      PINT KOPER             KOPER       KOPER - CAPODISTRIA

41  3480   050516490000  1      INŠTITUT ZA GEODEZIJO IN
                      FOTOGRAMETRIJO FAGG        LJUBLJANA     LJUBLJANA

42  3481   050534800000  1      TEKSTILNI INŠTITUT         MARIBOR

43  3482   050554310000  1      KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE    LJUBLJANA     LJUBLJANA


3.6. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA

(POD RESORJEM MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO)

1   2340   051297700000  2      KMETIJSKI ZAVOD LJUBLJANA,P.O.   LJUBLJANA     LJUBLJANA

2   2341   050253110000  1      KOBILARNA LIPICA          LIPICA      SEŽANA

3   2342   057863800000  1      ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE,
                      LJUBLJA              LJUBLJANA     LJUBLJANA

4   2343   058881070000  1      VETERINARSKI ZAVOD SLOVENIJE    LJUBLJANA     LJUBLJANA

5   2344   052546550000  2      ZAVOD ZA ŽIVIN.IN VETERIN.
                      CELJE,P.O             CELJE       CELJE

6   2345   051504260000  2      VETERINARSKA POSTAJA ŠMARJE D.O.O. ŠMARJE PRI JELŠAH ŠMARJE PRI JELŠAH

7   2346   051510740000  2      ŽIVINOREJSKO VET.ZAV.GOR.KRANJ   KRANJ       KRANJ

8   2347   051298770000  2      KMETIJSKI ZAVOD P.O.        MARIBOR      MARIBOR

9   2348   051499670000  2      VETERINARSKA BOLNICA MARIBOR
                      D.O.O.               MARIBOR      MARIBOR

10  2349   051299400000  2      ŽVZ ZA POMURJE P.O.        MURSKA SOBOTA   MURSKA SOBOTA

11  2350   050517540000  2      KMETIJSKO VETERINARSKI ZAVOD P.O. N.GORICA     NOVA GORICA

12  2351   058300520000  2      TRSNICA VRHPOLJE Z.O.O.      VRHPOLJE     VRHPOLJE

13  2352   013037240000  2      VETERINARSKA AMBULANTA AJD. D.O.O. AJDOVŠČINA    AJDOVŠČINA

14  2353   013037320000  2      VETERINARSKA AMBULANTA IDRIJA
                      D.O.O               IDRIJA      IDRIJA

15  2354   013057860000  2      VETERINARSKA AMBULANTA TOLMIN
                      D.O.O               TOLMIN      TOLMIN

16  2355   013058910000  2      VETERINARSKA POSTAJA POSTOJNA
                      D.O.O               POSTOJNA     POSTOJNA

17  2356   012636680000  2      VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O.
                      IL.BIS               ILIRSKA BISTRICA ILIRSKA BISTRICA

18  2357   052434910000  2      OBDRAVSKI ZAVOD TOZD ŽIVINOREJA  PTUJ       PTUJ

19  2358   052434830000  2      OBDRAVSKI ZAVOD TOZD
                      VETERINARSTVO           PTUJ       PTUJ

20  2359   058785780000  2      AGENCIJA ZA RAZVOJ MALEGA GOSPOD.
                      IN KMET. LJUBLJANA *)       LJUBLJANA     LJUBLJANA


3.7. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA OKOLJA IN PROSTORA

(POD RESORJEM MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR)

1   2530   059567570000  2      POMURSKI EKOLOŠKI CENTER M.SOBOTA MURSKA SOBOTA   MURSKA SOBOTA

2   2531   055830550000  2      ERICO - INŠTITUT ZA EKOLOŠKE
                      RAZISKAVE             VELENJE      VELENJE

3   2532           1      REPUBLIŠKA VODNA UPRAVA PRI RS
                      ZA V                LJUBLJANA     LJUBLJANA

4   2533   052432200000  1      DO SPOMINSKI PARK TREBČE      BISTRICA OB SOTLI BISTRICA OB SOTLI

5   2534   051638460000  1      TRIGLAVSKI NARODNI PARK BLED    BLED       BLED

6   2535   011217150000  1      PARK ŠKOCJANSKE JAME, SLOVENIJA  ŠKOCJAN      DIVAČA


3.8. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH ZADEV

(POD RESORJEM MINISTRSTVA ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ)

1   2240   057878230000        MEDNARODNI INSTITUT ZA POTROŠNIŠKE LJUBLJANA     LJUBLJANA

2   2241   05205026000  2      UPRAVA INŠPEKCIJSKIH SLUŽB ZA
                      GORENJSKO             KRANJ       KRANJ

3   2242   054250690000  1      AGENCIJA RS ZA PRESTUKTURIRANJE
                      IN PRIVATIZACIJO          LJUBLJANA     LJUBLJANA


3.9. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI

(POD RESORJEM MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI)

1   2140   058650180000  2      TECOS RAZVOJNI CENTER ORODJARSTVA CELJE       CELJE

2   2141   058686960000  2      REGIONALNI RAZVOJNI CENTER     KOPER       KOPER - CAPODISTRIA

3   2142   057920370000  2      RAZVOJNI CENTER          LENDAVA      LENDAVA - LENDVA

4   2143   059481930000  2      RAZVOJNI CENTER MURSKA SOBOTA   MURSKA SOBOTA   MURSKA SOBOTA

5   2144   055263290000  1      AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE  LJUBLJANA     LJUBLJANA

6   2145   058167690000  2      KERAMIČNI IN LONČARSKI
                      CENTER-JAVNI            LJUBLJANA     LJUBLJANA

7   2146   056447800000  2      ZAVOD ZA SPREM.DEJAV.OBČINE ŠMARJE ŠMARJE PRI JELŠAH ŠMAREJ PRI JELŠAH

8   2147   054827040000  2      AGENCIJA ZA RAZVOJ, D.O.O.,
                      ZAGORJE              ZAGORJE      ZAGORJE

9   2148   057783360000  2      MRA P.O. MARIBORSKA RAZVOJNA
                      AGENCI               MARIBOR      MARIBOR


3.10. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA MALEGA GOSPODARSTVA IN TURIZMA

(POD RESORJEM MINISTRSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM)

1   3640   011224870000  2      CENTER ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA
                      TRBOVLJE              TRBOVLJE     TRBOVLJE

2   3641   013140680000  2      CENTER ZA PROMOC. IN RAZVOJ
                      TURIZMA              KOČEVJE      KOČEVJE

3   3642   059568030000  2      TIC MORAVSKE TOPLICE        MORAVSKE TOPLICE MORAVSKE TOPLICE

4   3643   012017270000  2      ZAVOD ZA PROMOCIJO IN RAZVOJ
                      TURIZ.               KRANJSKA GORA   KRANJSKA GORA

5   3644   012633230000  2      PODJETNIŠKI CENTER KRŠKO      KRŠKO       KRŠKO

6   3645   057485420000  1      POSPEŠEVALNI CENTER ZA MALO
                      GOSPODA              LJUBLJANA     LJUBLJANA

7   3646   013379800000  2      ZAVOD ZA TURIZEM POSTOJNA     POSTOJNA     POSTOJNA

8   3647   011217820000  2      DIREKCIJA ZA TURIZEM BLED     BLED       BLED

9   3648   013388110000  2      REGIJSKI POSPEŠEVAL. CENTER
                      POSAVJE              KRŠKO       KRŠKO

10  3649   01469100    2      RAZVOJNA AGENCIJA ROD       AJDOVŠČINA    AJDOVŠČINA


3.11. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA JAVNEGA REDA IN VARNOSTI

(POD RESORJEM MINISTRSTVA ZA OBRAMBO)

1   1940   000000000000  2      MESTNI SEKRETARIAT ZA OBRAMBO   LJUBLJANA     LJUBLJANA

2   1941   058189820000  2      GASILSKO REŠEVALNI CENTER
                      AJDOVŠČIN             AJDOVŠČINA    AJDOVŠČINA

3   1942   050161930000  2      JZ ZA POŽAR.,REŠEVAL.IN TEHN.
                      SLUŽBO               CELJE       CELJE

4   1943   052416260000  2      JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER KOPER       KOPER - CAPODISTRIA

5   1944   050155610000  2      GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA P.O.
                      KRANJ               KRANJ       KRANJ

6   1945   052741680000  2      POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO P.O. KRŠKO       KRŠKO

7   1946   050227110000  2      JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA
                      LJUBLJ               LJUBLJANA     LJUBLJANA

8   1947   050679790000  2      JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITNO IN POŽARNO MARIBOR      MARIBOR

9   1948   055187410000  2      GASILSKA ENOTA NOVA GORICA P.O.  N.GORICA     NOVA GORICA

10  1949   050154720000  2      GASILSKO REŠEVALNI CENTER P.O.   NOVO MESTO    NOVO MESTO

11  1950   058678860000  2      GASILSKI ZAVOD RAVNE NA KOROŠKEM  RAVNE       RAVNE

12  1951   055377110000  2      ZAVOD ZA GASIL.IN REŠEV.SL.SEŽANA SEŽANA      SEŽANA

13  1952   058356070000  2      GASILSKI ZAVOD TRBOVLJE      TRBOVLJE     TRBOVLJE


3.12. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA FINANC

(POD RESORJEM MINISTRSTVA ZA FINANCE)

1   1640   050220610000  1      AGENCIJA RS ZA PLAČILNI PROMET   LJUBLJANA     LJUBLJANA

2   1641   057769610000  1      SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO   LJUBLJANA     LJUBLJANA

3   1642   5833566    1      AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH
                      PAPIRJEV              LJUBLJANA     LJUBLJANA

4   1643   05698685000  1      AGENCIJA RS ZA SANACIJO BANK IN
                      HRANILNIC             LJUBLJANA     LJUBLJANA


3.13. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA NARODNOSTNIH SKUPNOSTI IN ZUNANJIH ZADEV
(POD RESORJEM MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE)

1   1840   051700870000  2      ITALIJ. SAMOUPR. NAROD. SKUP.
                      IZOLA               IZOLA       IZOLA - ISOLA

2   1841   051671670000  2      SAMOUPRAVNA SKUP.ITALIJ.NAR. KOPER KOPER       KOPER - CAPODISTRIA

3   1842   050092270000  2      OBALNA SAMOUPR.SKUP.ITALIJ.NAROD. KOPER       KOPER - CAPODISTRIA

4   1843   057823840000  2      POMUR.MADŽ.NARODN.SAMOUPR.SKUPNOST LENDAVA      LENDAVA - LENDVA

5   1844   059174680000  2      MADŽARSKA NAROD.SAMOUP.SKUP.OBČINE LENDAVA      LENDAVA - LENDVA

6   1845   059250960000  2      MADŽAR.NAROD.SAM.SKUP.OBČ.MOR.TOP. PROSENJAKOVCI   MORAVSKE TOPLICE

7   1846   012278820000  2      SAMOUPRAVNA SKUP.ITALIJ.NAR.PIRAN PIRAN       PIRAN - PIRANO

8   1847   050517110000  1      CENTER ZA MEDNARODNO SODELOVANJE
                      IN RAZVOJ             LJUBLJANA     LJUBLJANA

IV. SKLADI SOCIALNEGA ZAVAROVANJA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Šifra   Matična    Šifra    Ime                Kraj       Občina ime
št.  uporabnika številka   ustanovitelja
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1. SKLADI IN DRUGI IZVAJALCI OBVEZNEGA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA

1   2640   051567000000  1      ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN
                      INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE  LJUBLJANA     LJUBLJANA

2   2740   055541950000  1      ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
                      SLOVENIJE             LJUBLJANA     LJUBLJANA

3   2641   011984590000  1      JAMSTVENI IN PREŽIVNINSKI SKLAD
                      REPUBLIKE SLOVENIJE        LJUBLJANA     LJUBLJANA

4   2642   053004100000  1      ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
                      ZAPOSLOVANJE            LJUBLJANA     LJUBLJANA

V. JAVNI SKLADI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Šifra   Matična    Šifra    Ime                Kraj       Občina ime
št.  uporabnika številka   ustanovitelja
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.1. JAVNI SKLADI NA RAVNI DRŽAVE

1   8900   059401170000  1      SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ IN
                      OHRANITEV POSELJENOSTI
                      SLOVENSKEGA PODEŽELJA       RIBNICA      RIBNICA

2   8901   013234580000  1      SKLAD RS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA
                      TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA    TRENTA      TRENTA

3   8902   055391530000  1      STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE
                      SLOVENIJE             LJUBLJANA     LJUBLJANA

4   8903   058540670000  1      EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD REPUBLIKE
                      SLOVENIJE             LJUBLJANA     LJUBLJANA

5   8904   055233620000  1      SKLAD RS ZA RAZVOJ MALEGA
                      GOSPODARSTVA            LJUBLJANA     LJUBLJANA

6   8905   058882980000  1      SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE
                      NE KRŠKO              KRŠKO       KRŠKO

7   8906   057299630000  1      SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN
                      GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE     LJUBLJANA     LJUBLJANA

8   8907   012336610000  1      SKLAD RS ZA LJUBITELJSKE KULTURNE
                      DEJAVNOSTI             LJUBLJANA     LJUBLJANA

9   8908   058607250000  1      FILMSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE LJUBLJANA     LJUBLJANA

10  8909   057278470000  1      SLOVENSKI ODŠKODNINSKI SKLAD    LJUBLJANA     LJUBLJANA

11  8910   058540160000  1      SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
                      SUKCESIJO             LJUBLJANA     LJUBLJANA

12  8911   59859860000  1      STANOVANJSKI SKLAD POKOJNINSKEGA
                      IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA    LJUBLJANA     LJUBLJANA


5.2. JAVNI SKLADI NA RAVNI OBČIN

1   8920   057587180000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE LENART  LENART      LENART

2   8921   057364800000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE
                      RADOVLJIC             RADOVLJICA    RADOVLJICA

3   8922   058817490000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE ŽALEC  ŽALEC       ŽALEC

4   8923   01263226000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE
                      GROSUPLJE             GROSUPLJE     GROSUPLJE

5   8924   059295120000  2      STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE
                      MS                 MURSKA SOBOTA   MURSKA SOBOTA

6   8925   012545370000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE RADLJE  RADLJE OB DRAVI  RADLJE OB DRAVI

7   8926   011213320000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE RUŠE   RUŠE       RUŠE

8   8927   012707450000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE SL.
                      BISTR               SLOVENSKA
                                       BISTRICA     SLOVENSKA BISTRICA

9   8928   013578240000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE ŠENTJUR ŠENTJUR      ŠENTJUR PRI CELJU

10  8929   012434460000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČIN      LENDAVA      LENDAVA - LENDVA

11  8930   058226020000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE CELJE  CELJE       CELJE

12  8931   058052950000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE     MARIBOR      MARIBOR

13  8932   059153920000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE MUTA   MUTA       MUTA

14  8933   059685260000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČ.SLOV.
                      KONJICE              SLOVENSKE KONJICE SLOVENSKE KONJICE

15  8934   012146320000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE
                      CANKOVA-T             TIŠINA      TIŠINA

16  8935   058582320000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE CERKNICA CERKNICA     CERKNICA

17  8936   012017510000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE DOMŽALE DOMŽALE      DOMŽALE

18  8937   05992117000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE
                      DRAVOGRAD             DRAVOGRAD     DRAVOGRAD

19  8938   058760790000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE
                      G.RADGONA             GORNJA RADGONA  GORNJA RADGONA

20  8939   058316100000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE HRASTNIK HRASTNIK     HRASTNIK

21  8940   056308940000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČIN
                      IDR.-CERK.             IDRIJA      IDRIJA

22  8941   058391140000  2      STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
                      OBČ.KOPER             KOPER       KOPER - CAPODISTRIA

23  8942   059565950000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE LAŠKO  LAŠKO       LAŠKO

24  8943   058657940000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE LENDAVA LENDAVA      LENDAVA - LENDVA

25  8944   055763770000  2      STANOVANJSKI SKLAD LJUBLJANSKIH
                      OBČ                LJUBLJANA     LJUBLJANA

26  8945   058173150000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE LJUTOMER LJUTOMER     LJUTOMER

27  8946   059381800000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE LOŠKA
                      DOL                STARI TRG PRI
                                       LOŽU       LOŠKA DOLINA

28  8947   059212790000  2      STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE
                      NG                 NOVA GORICA    NOVA GORICA

29  8948   058364760000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE SLOVENJ
                      G                 SLOVENJ GRADEC  SLOVENJ GRADEC

30  8949   058465100000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE ŠKOFJA
                      LO                 ŠKOFJA LOKA    ŠKOFJA LOKA

31  8950   058891030000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE ŠMARJE  ŠMARJE PRI JELŠAH ŠMARJE PRI JELŠAH

32  8951   059213250000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE TRBOVLJE TRBOVLJE     TRBOVLJE

33  8952   058500290000  2      STANOVA.SKLAD MESTNE OBČINE
                      VELENJE              VELENJE      VELENJE

34  8953   058503390000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE ZAGORJE ZAGORJE OB SAVI  ZAGORJE OB SAVI

35  8954   013170670000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE ZREČE  ZREČE       ZREČE

36  8955   059940120000  2      STANOVANJSKI SKLAD DELAVCEV OBRTI CELJE       CELJE

37  8956   057650050000  2      STANOVANJSKI SKLAD OBČINE SEVNICA SEVNICA      SEVNICA

38  8957   050185790000  2      EKOLOŠKI SKLAD OBČINE MUTA     MUTA       MUTA

39  8958   059401090000  2      SKLAD ZA RAZVOJ KMETIJSTVA OBČINE
                      ŽALEC               ŽALEC       ŽALEC

40  8959   059299110000  2      RAZVOJNI SKLAD OBČINE BELTINCI   BELTINCI     BELTINCI

41  8960   058480750000  2      RAZVOJNI SKLAD           LENDAVA      LENDAVA - LENDVA

42  8961   058590000000  2      SKLAD ZA RAZVOJ OBČINE LJUTOMER  LJUTOMER     LJUTOMER

43  8962   052385870000  2      SAMOUPR.SKLAD ZA GOSP.RAZVOJ    ZAGORJE      ZAGORJE OB SAVI

44  8963   055980010000  2      SKLAD OBČ.ŠENTJUR ZA RAZV.MALEGA
                      G.                 ŠENTJUR PRI CELJU ŠENTJUR PRI CELJU

45  8964   057014650000  2      SKLAD ZA RAZVOJ OBRTI IN PODJET.
                      ŽAL                ŽALEC       ŽALEC

46  8965   058623960000  2      SKLAD ZA RAZVOJ OBRTI IN PODJET.  CELJE       CELJE

47  8966   058383980000  2      SKLAD ZA RAZVOJ MALEGA
                      GOSPODARSTVA            GROSUPLJE     GROSUPLJE

48  8967   011256300000  2      SKLAD ZA POSPEŠEVANJE PODJETNIŠTVA HRASTNIK     HRASTNIK

49  8968   056308860000  2      SKLAD ZA RAZVOJ MALEGA
                      GOSPODARSTVA            IDRIJA      IDRIJA

50  8969   052696010000  2      SKLAD ZA POSP.RAZV.DROBNEGA GOSP. I.BISTRICA    ILIRSKA BISTRICA

51  8970   059080600000  2      SKLAD ZA RAZVOJ MALEGA
                      GOSPODARSTVA            MUTA       MUTA

52  8971   056288490000  2      SKLAD ZA RAZVOJ MALEGA
                      GOSPODARSTVA            N.GORICA     NOVA GORICA

53  8972   059079930000  2      SKLAD ZA RAZVOJ MALEGA
                      GOSPODARSTVA            RADLJE      RADLJE OB DRAVI

54  8973   05968062000  2      SKLAD ZA RAZVOJ MALEGA
                      GOSPODARSTVA            RUŠE       RUŠE

55  8974   052726700000  2      SKLAD ZA POSP.RAZVOJA DROB.GOSP.  SEVNICA      SEVNICA

56  8975   011220700000  2      MEDOBČ.SKL.ZA RAZ.OBRT.IN PODJ.
                      ŠK.L                ŠKOFJA LOKA    ŠKOFJA LOKA

57  8976   059016340000  2      SKLAD ZA RAZVOJ OBRT.IN PODJ.
                      ŠMARJE               ŠMARJE PRI JELŠAH ŠMARJE PRI JELŠAH

58  8977   052730560000  2      SKLAD ZA POSP.RAZV.DROB.GOSP.   TRBOVLJE     TRBOVLJE

59  8978   052636970000  2      SKLAD ZA POSP.DROB.GOSP      ZAGORJE      ZAGORJE OB SAVI


AAA Zlata odličnost