Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000

Kazalo

620. Odlok o lokacijskem načrtu za zahodno obvoznico od priključka za osnovno šolo do križišča pri avtobusni postaji in regulacijo Medije v Zagorju, stran 1845.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 16. člena statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/99) je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na seji dne 25. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za zahodno obvoznico od priključka za osnovno šolo do križišča pri avtobusni postaji in regulacijo Medije v Zagorju
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za Obvoznico Avtobusna postaja–Mihelčič in regulacijo Medije, ki ga je izdelal OZZING d.o.o. Trbovlje, Gimnazijska c. 15 d, pod št. 278/99 v maju 1999.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje:
Tekstualni del:
– seznam zakonodaje in predpisov, ki smo jo upoštevali pri izdelavi lokacijskega načrta,
– povzetek iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Zagorje ob Savi,
– prostorske pogoje za realizacijo planskih odločitev,
– geodetsko tehnično dokumentacijo,
– etapnost izgradnje,
– oceno stroškov za izvedbo načrta,
– pogoji soglasodajalcev,
– odlok o lokacijskem načrtu.
Grafični del:
– pregledna situacija,
– izrez iz prostorskega plana,
– situacije obstoječega stanja,
– gradbene situacije,
– karakteristični profili,
– vzdolžni profili,
– situacije obstoječih komunalnih vodov,
– situacije projektiranih komunalnih vodov,
– situacije hortikulturne opreme,
– situacije regulacije Medije,
– karakteristični profil regulacije Medije,
– vzdolžni profili regulacije Medije,
– detajli mostov,
– situacije z načrti gradbenih parcel.
II. MEJE UREDITVENEGA OBMOČJA, NJEGOVA FUNKCIJA IN POGOJI ZA IZRABO
3. člen
Območje, ki se ureja z lokacijskim načrtom, se v celoti nahaja v Občini Zagorje ob Savi, v k.o. Zagorje mesto.
Trasa obvozne ceste in regulacije Medije obsega naslednje dele parcel oziroma parcele v smeri od severa proti jugu:
k.o. Zagorje mesto
1896, 45/2, 1891, 25, 174/1, 173, 172, 163, 165, 164, 240, 241, 242, 156, 155, 154, 159, 158, 45/2, 149, 160, 161, 243, 248, 249, 244, 247, 245, 960, 971, 955, 954, 953, 1892/1, 254, 253, 252, 250, 251, 280, 273, 274, 272, 270, 255/2, 255/1, 1898, 279, 280, 950, 952, 951, 903/1, 906, 908/2, 910, 911/1, 914, 915, 917/2, 890/2, 1894/4, 890/3, 890/4, 890/1, 885/2, 885/3, 887/3, 887/1, 885/1, 1894/2, 1894/6, 882/2, 883/1, 883/2, 1900/1, 874, 848/2, 1907/1, 879/2, 845/3, 840/2, 840/1, 882/1, 881, 1894/1, 839, 838/2, 838/3, 838/1, 1175/1, 1175/3, 1173/1, 1171/1, 1168, 1165/1, 1894/5, 1166, 1892/7, 1161, 1892/6, 1157/1, 923/1, 1899.
4. člen
Območje, ki se ureja z lokacijskim načrtom, sestavljata dve funkcionalni območji:
– območje obvozne ceste s priključki,
– območje regulacije Medije z mostovi.
Trase komunalnih vodov potekajo v cestnem telesu ali tik ob njem.
Z izvedbo lokacijskega načrta se spreminja osnovna raba v prostoru (cesta, regulacija), razen na površinah obstoječe regulacije, ki se trasno ne spreminja.
5. člen
V območju so predvidene naslednje ureditve:
– izgradnja obvozne ceste s predvidenimi obojestranskimi kombiniranimi hodniki za pešce in kolesarje,
– izgradnja križišča “Toplice“ in krožišča “pri Avtobusni postaji“,
– izgradnja cestnih priključkov s hodniki,
– preureditev novih parkirišč na starih lokacijah,
– ureditev nasipov in brežin,
– ureditev avtobusnih postajališč, opreme ceste, zavarovanja in horizontalne in vertikalne signalizacije,
– izgradnja regulacije s koritom, opornimi zidovi in brežinami,
– izgradnja mostov prek Medije,
– izgradnja in prestavitev komunalnih vodov v cestnem telesu in ob njem (elektro vodi, TK vodi, vodovod, fekalni kolektor, mestni plinovod).
6. člen
Za realizacijo predvidenih posegov je potrebno:
– porušiti objekt na parceli 164,
– porušiti objekt na parceli 241,
– porušiti objekt na parcelah 246, 248,
– porušiti opuščeni objekt na parceli 161,
– porušiti garažni objekt na parceli 158,
– porušiti garažni objekt na parceli 159,
– porušiti rudniški objekt na parceli 251,
– porušiti rudniški objekt na parceli 252,
– porušiti rudniški objekt na parceli 253,
– porušiti objekte na parceli 952,
– porušiti opuščeni objekt na parceli 906.
Objekti na parcelah št. 243, 247, 951 delno, 953, 954 in 955 so že porušeni.
Porušiti oziroma odstraniti bo potrebno tudi:
– mostova v km 9.670, obstoječi viadukt čez območje Separacije ter železniški most v km 6.305,
– dotrajane regulacijske zidove in v območju novih mostov,
– na območju krožišča bo potrebno odstraniti ali prestaviti več začasnih montažnih objektov,
– več obstoječih AB diferenčnih zidov.
III. POGOJI URBANISTIČNEGA OBLIKOVANJA OBMOČJA, OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN DOVOLJENE TOLERANCE
7. člen
Nova trasa oziroma prestavitev regionalne ceste R1221, odsek 1218 (obvozna cesta), poteka od priključka za osnovno šolo po stari cesti le do prvega mostu čez Medijo, nato poteka večinoma po opuščenih rudniških površinah, na katerih so bili prej locirani objekt za separacijo in transport premoga. Trasa od opuščene rudniške separacije poteka ob desnem bregu Medije vse do gasilskega doma, kjer z novim mostom zopet prečka Medijo in se pri avtobusni postaji priključi v novo krožišče.
Računska hitrost obravnavanega odseka je 60 km/h s predpisanim minimalnim horizontalnim radijem 120 m. Glede na prostorsko utesnjenost pa je dovoljena tudi Vr = 50 km.
Pri trasiranju ceste je potrebno upoštevati:
– minimalni horizontalni radij R = 125 m,
– ostala radija R = 225 in R = 320 m z vmesnimi premami,
– maksimalni vzdolžni sklon 3%,
– min. radij konveksne zaokrožitve je 2000 m,
– min. radij konkavne zaokrožitve je 2500 m.
Normalni profil R1-221, odsek 1218 znaša:
– vozišče 2×3,0 m                     6,00 m
– robna pasova 2×0,3 m                  0,60 m
– kombiniran hodnik za pešce in
kolesarje 2×2,8 m                     5,60 m
– bankine ob hodnikih 2×0,3 m               0,60 m
Skupaj                          12,80 m
Enostranski hodnik za pešce je širine 1,55 m, kombiniran hodnik, ki je ločen od ceste, pa je širine 2,05 m. Vozišče je v krivinah razširjeno za srečanje dveh tovornih vozil. Ostale priključne ceste imajo minimalno širino vozišča 2×3,0 m z ustrezno razširitvijo.
Na obvozni in priključnih cestah je predvidena dvoslojna asfaltna utrditev zgornjega ustroja. Na hodnikih pa je predvidena enoslojna asfaltna utrditev.
8. člen
Na trasi obvozne ceste sta predvidena dva križišča:
– klasično štirikrako križišče “Toplice“ z razširjenim pasom š = 5,5 za levo zavijanje na glavni cesti, locirano v km 5,604.15. Križišče bo možno z manjšimi geometrijskimi popravki kasneje tudi semaforizirati,
– križišče “pri Avtobusni postaji“, v km 6,435 ima zunanji radij 22 m, notranjega pa 15 m. Krožišče bo imelo v prvi fazi en vozni pas širine 5,5m z asfaltno utrditvijo ter 1,5 m tlakovanega zaščitnega pasu. V drugi fazi bo krožišče možno kapacitetno razširiti z izgradnjo dveh pasov ter razširitvijo uvozov.
9. člen
Ob glavni cesti so predvideni naslednji dovozi in priključki:
– km 5,514 – desno uvoz na plato stare Varnosti,
– km 5,528 – desno stanovanjski dovoz in do šole,
– km 5,548 – levo stanovanjski dovoz,
– km 5,688 – desno stanovanjski dovoz – enosmerni,
– km 5,804 – levo priključek Ceste Borisa Kidriča,
– km 5,804 – desno priključek ceste na Čolnišče,
– km 5,970 – desno stanovanjski dovoz,
– km 6,242 – desno individualni uvoz,
– km 6,270 – desno stanovanjski dovoz,
– km 6,346 – levo stanovanjski dovoz in na parkirišče,
– km 6,453 – levo priključek reg. ceste R1-221, odsek 1219 proti Trbovljam,
– km 6,453 – desno priključek na glavno avtobusno postajo,
– km 0,045 – levo na kraku proti Železniški postaji (R1-222, odsek 1228) je predviden stanovanjski dovoz.
Na stranskih cestah so priključena parkirišča ter ostale lokalne ceste. Prek priključka na Ruardi in parkinga je predviden tudi spremenjen dovoz širine 3,5 m do rudniške uprave.
Zaradi lokalnega prometa je predvideno obojestransko avtobusno postajališče za in pred križiščem “Toplice“ v km 5,760 in 5,855. Avtobusni postajališči sta predvideni za uvozno hitrost 40 km/h.
10. člen
Peš in kolesarski promet:
Vzdolž trase obvoznice, kakor tudi v območju krožišča in križišča “Toplice“ je predviden obojestranski kombiniran hodnik za peš in kolesarski promet š = 2,80 m. Za obema križiščema se kolesarji vodijo nazaj vozišče, predvideni pa so obojestranski hodniki za pešce širine 1,55 m. V območju krožišča “pri Avtobusni postaji“ vodimo kolesarje v bodoči koridor za peš in kolesarski promet ob parku. Na delu trase, kjer se cesta odmakne od Medije, je kombiniran hodnik š = 2,05 odvojen od ceste. Vse obstoječe pešpoti so navezane na predvidene hodnike.
11. člen
Parkirišča
V območju krožišča je predvidenih 86 parkirnih mest, okrog križišča “Toplice“ pa je lociranih 49 parkirnih mest. Ostala parkirišča naj bi nastajala postopno s pozidavo ob cesti.
12. člen
Nagibi brežin in zavarovanja:
– nasipi so v naklonu 1: 3 do 1: 1,5,
– nasipi ob Mediji so podprti z regulacijskimi zidovi,
– brežine bodo humuzirane in zatravljene,
– na delih trase bodo tudi hortikulturno urejene z zasaditvijo v strnjenih gručah z avtohtonimi rastlinami.
Oprema ceste in zavarovanje in signalizacija:
– na cesti je predvidena vertikalna in horizontalna signalizacija,
– na regulacijskih zidovih, ki direktno podpirajo hodnik in pa na mostovih je predvidena tipska cevna ograja za pešce,
– na bankinah so predvideni plastični smerniki,
– od km 6,243 do km 6,303 – desno je predvidena protihrupna ograja,
– predvidena je izgradnja javne razsvetljave celotnega območja urejanja.
13. člen
Na trasi obvozne ceste in priključkih so locirani naslednji objekti:
– most čez Medijo v km 5.665,64
12×2,8×11,3 m (glavna cesta),
– most čez Medijo v km 6.307,86
12×3,9×13,10 m (glavna cesta),
– most čez Medijo v km 0.117,60
12×4,0×11,61 m (deviacija Ceste Borisa Kidriča),
– vzdolž trase je predvidenih več AB zidov v skupni dolžini 151 m,
– izgraditi bo potrebno tudi tri stopnišča.
14. člen
Regulacija Medije
Regulacija Medije poteka v smeri sever–jug nizvodno s pričetkom pred prvim mostom čez Medijo. Skladno s hidravličnimi preračuni so nizvodno predvideni naslednji regulacijski ukrepi:
– od P33 do P28 je predvideno nadvišanje desno obrežnega regulacijskega zidu za ca. 1,5 m,
– če je le mogoče se odstranijo brvi v rudniške rove,
– od P24 do P22 je predvidena nova obojestranska regulacija,
– od P20–10m do P18 je predviden nov levoobrežni zid,
– od P18 do P7 pa obojestranska nova regulacija,
– levoobrežni zid od P7 do P4 se sanira, zgradi pa se nov desnoobrežni,
– od profila P4 pa do navezave na obstoječo regulacijo je predvidena obojestranska regulacija Medije,
– za stabilizacijo dna regulacije so predvideni talni pragovi iz lomljenca v betonu na 30 m.
Korito regulacije je trapezne oblike širine v dnu od 10 do 11 m. Regulacijski zidovi imajo fasado v naklonu 5 : 1 in so višine od 1 do 4 m. Vsi regulacijski zidovi so tipa lomljenec v betonu. Sanacije obstoječih regulacijskih zidov so predvidene kot zavarovanje temeljev z lomljencem v betonu.
15. člen
Vsi objekti na območju urejanja imajo horizontalne in vertikalne gabarite določene v grafičnem delu lokacijskega načrta.
Tolerance so možne v okvirih, ki ne slabšajo funkcionalnosti posameznih naprav.
Traso obvozne ceste in regulacije je možno na terenu minimalno premakniti, če na to kažejo terenske prilike ali če v času gradnje pride do nepredvidene ovire in delna sprememba ne vpliva na tehnično pravilno izvedbo.
IV. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA
16. člen
Odvodnjavanje vozišča
Odvodnjavanje vozišča bo zagotovljeno prek vzdolžnih in prečnih sklonov vozišča. Voda se bo zbirala v vtočnih jaških in se potem prek cevnih prepustov ali meteorne vzdolžne cestne kanalizacije odvedla v potok Medijo.
Vtočni jaški na cevnih izpustih bodo opremljeni s sifonsko zaslonko. Na vejah vzdolžne meteorne kanalizacije pa so pred iztokom v Medijo predvideni lovilci olj.
17. člen
Vzdolž trase so po zahtevah upravljalcev predvideni naslednji komunalni vodi:
– po levi strani ceste 10-cevna TK kabelska kanalizacija,
– v isti trasi se bo polagala 2-cevna CATV, vendar ne skozi TK jaške, ki jih CATV obide,
– na desni strani ceste je predvidena osemcevna elektro kabelska kanalizacija z jaški na 40 m,
– na desni strani ceste bo potekal tudi glavni razvod javne razsvetljave s svetlobnimi kandelabri,
– na desni strani ceste je predviden tudi glavni vodovod,
– ob njem pa cev mestnega plinovoda,
– ob desnem robu brežine ceste je predviden tudi nov fekalni kolektor, na katerega bodo priključeni obstoječi kolektorji mešane kanalizacije,
– nov fekalni kolektor je predviden tudi po levem bregu Medije, ki mora biti navezan na centralno čistilno napravo naselja
Vso obstoječo kabelsko kanalizacijo bo potrebno z manjšimi prestavitvami priključiti na predvideno. Sočasno z gradnjo novega vodovoda in fekalne kanalizacije bo potrebno narediti tudi ustrezne prevezave na obstoječe vode.
18. člen
Pri projektiranju in izvedbi komunalnega omrežja so za zagotovitev optimalnih rešitev dopustne smiselne in utemeljene tolerance v poteku tras in dimenzioniranja, ki so potrebne zaradi toleranc gabaritov objektov in naprav, etapnosti gradnje ali ekonomskih razlogov.
Lokacijski načrt zagotavlja koridor oziroma trase posameznim komunalnim vodom, financiranje le-teh pa je obveza posameznega lastnika oziroma upravljalca komunalnega voda.
V. PROTIPOŽARNO UREJANJE
19. člen
Interventni dovozi
Na bodočo prestavitev regionalne ceste smo priključili vse obstoječe ceste, obenem pa ohranjamo tudi interventni dovoz prek Medije pri avt. postaji. Z novo cesto bodo interventno dostopni tudi objekti na desnem bregu Medije, ki doslej zaradi zaprtega rudniškega območja niso bili dosegljivi. Skoraj direktno na novo cesto je predviden tudi priključek gasilskega doma.
Hidrantno omrežje
Vzdolž celotne trase je predvideno novo tranzitno in oskrbovalno vodovodno omrežje. Glavni vodovod poteka po desni strani ceste iz smeri Trojane-Zagorje v kombiniranem hodniku. S posebno izvedbeno dokumentacijo se bodo predvidila priključna mesta za oskrbo posameznih območij s sekundarno mrežo in nadtalnimi hidranti.
VI. VARSTVO OKOLJA
20. člen
Hrup
Varstvo pred hrupom je opredeljeno v študiji hrupne obremenjenosti za obvoznico.
Skladno s to študijo so predpisani tudi ustrezni ukrepi za zmanjšanje hrupne obremenjenosti in sicer protihrupna ograja od km 6,243 do km 6,303 – desno.
Zrak
Obremenjenost zraka z izpušnimi plini se bo po izgradnji obvoznice bistveno zmanjšala, saj se bo promet odvijal bolj tekoče, brez večjih zastojev.
Kulturna krajina
Kot je že omenjeno v 12. členu, se bodo deli trase hortikulturno uredili z zasaditvijo v strnjenih gručah z avtohtonimi rastlinami. Pri izgradnji je potrebno, če se le da, ohraniti čimveč obstoječega rastlinja, še posebej ob potoku.
Voda
Izpusti meteorne vode s ceste v Medijo so predvideni prek lovilcev olj ali jaškov s sifonsko zaslonko. Obstoječa mešana kanalizacija se bo priključila na predvideni fekalni kolektor.
VII. ETAPNOST IZVAJANJA NAČRTA
21. člen
Gradnja obvozne ceste in regulacije Medije bo morala biti časovno in operativno usklajena.
Predvidoma bo potekala v naslednjih etapah:
1. V prvi etapi se bodo gradili novi mostovi, sočasno z njimi pa tudi nova regulacija Medije.
2. V drugi etapi bo potrebno izgraditi novo glavno cesto.
3. Sočasno z izgradnjo ceste bi se v drugi in tretji etapi izvajale prestavitve in novogradnje komunalnih vodov.
4. V tretji etapi je potrebno dograditi oba križišča in priključke.
5. V četrti etapi se celotno območje rekonstrukcije opremi s prometno signalizacijo, javno razsvetljavo ter uredi v končno podobo s humuziranjem, zatravitivjo ter ustrezno zasaditvijo.
22. člen
Kolikor najde izvajalec v terenu na območju trase ceste kakršnokoli neevidentirano komunalno napravo ali drugo oviro, je dolžan gradnjo ustaviti in o tem obvestiti pristojne organe.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU LOKACIJSKEGA NAČRTA
Investitor in izvajalci so dolžni sočasno z izgradnjo posameznih objektov arhitektonsko, komunalno in z zelenitvijo zaključiti tangirane prizadete površine med gradnjo oziroma vzpostaviti enako stanje kot pred posegi ob celotni trasi.
IX. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Lokacijski načrt za obvoznico Mihelčič–Avtobusna postaja in Regulacijo Medije je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu Občine Zagorje ob Savi.
24. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna občinska inšpekcijska služba.
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS in Uradnem vestniku Zasavja.
Št. 352-1/99
Zagorje ob Savi, dne 25. novembra 1999.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

AAA Zlata odličnost