Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000

Kazalo

599. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2000, stran 1827.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 2. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sevnica za leto 2000
1. člen
Proračun Občine Sevnica sestavljata splošni in posebni del. Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Posebni del vsebuje podrobnejši pregled odhodkov po posameznih namenih z obrazložitvami.
2. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna Občine Sevnica za leto 2000 znašajo:
-------------------------------------------------------------------------------
       Bilanca prihodkov    Račun finančnih           Račun
          in odhodkov  terjatev in naložb       financiranja
-------------------------------------------------------------------------------
Prihodki     1.636,231.612           /             /
Odhodki      1.623,631.612           /        12,600.000
Presežek       12,600.000           /             /
Primanjkljaj         /           /        12,600.000
-------------------------------------------------------------------------------
Pregled in razporeditev prihodkov in odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja in razporeditev odhodkov po uporabnikih in posameznih postavkah so sestavni del tega odloka.
3. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za proračunsko rezervo. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, množičnih pojavov nalezljivih bolezni in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile, in ekoloških nesreč.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, ki so določeni s proračunom, vendar največ do 1,5% prejemkov proračuna.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v oblikovani višini odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
4. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov javne porabe, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati, se oblikujejo v višini 3,000.000 SIT.
O uporabi teh sredstev odloča župan in o porabi teh sredstev poroča občinskemu svetu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo za posamezne namene.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav.
6. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Vodja oddelka za finance kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb.
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe odgovarjajo vodje notranjih organizacijskih enot, ki odrejajo izplačila iz proračuna za posamezna področja.
7. člen
Župan je pooblaščen, da v okviru posameznega področja spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena in o tem obvesti občinski svet.
8. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov proračuna glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost uporabe sredstev proračuna. Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, se morajo ta sredstva vrniti v proračun ter o tem obvesti občinski svet.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni vezavi preseženih proračunskih sredstev zaradi ohranitve realne vrednosti.
10. člen
Do višine sprejetih postavk v proračunu za prodajo nepremičnin ni potrebno pridobiti posebnega soglasja občinskega sveta.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40200-0005/99
Sevnica, dne 2. februarja 2000.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost