Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000

Kazalo

614. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2000, stran 1840.

Na podlagi 20., 21., 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 – spremembe in dopolnitve, upoštevane so odločbe ustavnega sodišča, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 10/98) 1., 3., 10., 11., 13. in 28. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 12. redni seji dne 27. 1. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Škofljica za leto 2000
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Škofljica za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna, premoženjem ter dolgovi.
2. člen
Z občinskim proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravlja Občina Škofljica.
Sredstva se razporejajo na odhodke za financiranje tekočih obveznosti, tekočih transferov, investicij in investicijskih transferov.
3. člen
Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Občinski proračun za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki                     629,113.697,61
Odhodki                      705,276.660,00
Proračunski presežek
oziroma primanjkljaj               –76,162.962,39
B) Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil                 0
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev         0
C) Račun financiranja
Zadolževanje proračuna                     0
Odplačila dolga                        0
Povečanje oziroma zmanjšanje
sredstev na računih                –76,162.962,39
Proračunski primanjkljaj se krije iz prenesenih sredstev iz leta 1999.
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov.
4. člen
Od skupno doseženih prihodkov občinskega proračuna se v proračunsko rezervo izloči največ 1,5% prejemkov proračuna.
Proračunska rezerva je namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč: za odhodke, nastale kot posledica elementarnih in drugih nesreč, in sicer: poplava, potres, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru odloča župan do višine 3,000.000 SIT za posamezno proračunsko postavko in o uporabi sredstev obvešča občinski svet.
5. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.
6. člen
V proračunu se del predvidenih prihodkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki je v proračunu posebej izkazana.
Splošna proračunska rezervacija se razporeja za naloge, opredeljene v zakonu o financiranju občin in zakonu o javnih financah, in sicer:
– za naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
II. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
7. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, v skladu z likvidnostnim položajem, razen, če občinski svet z ustreznim aktom ne določi drugače.
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki predložijo finančna poročila za leto 1999 najkasneje v enem mesecu po sprejemu proračuna. Po predložitvi finančnega poročila lahko koristijo sredstva za tekoče leto.
8. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan začasno zadrži izvrševanje proračuna, in sicer največ za 45 dni.
Z ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja proračuna lahko župan:
– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predlaga podaljšanje rokov plačil,
– ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.
O odločitvi mora župan obvestiti občinski svet takoj po njenem sprejemu.
9. člen
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna, proračun ne more uravnovesiti, mora župan najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje izvrševanja proračuna, predlagati rebalans proračuna.
Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki ponovno uravnovesijo. V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna lahko župan ponovno začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
10. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
Sredstva za namene iz prvega odstavka tega člena se uporabnikom zagotavljajo le na podlagi dokumentacije, iz katere je razvidno, da je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa.
Brez javnega razpisa sme investitor izvajalcu oddati delo v skladu z določili zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
11. člen
Pogodbe za naročila storitev, oddajo gradenj, nabavo blaga v breme proračunskih sredstev se lahko sklepajo samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi proračunskih rezerv, ki so namenjene za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč;
– odloča o uporabi splošne proračunske rezervacije;
– odloča o dinamiki porabe sredstev tekočega dela občinskega proračuna;
– upravlja s prostimi denarnimi sredstvi občinskega proračuna;
– odloča o prerazporeditvi sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami in projekti ter med posameznimi porabniki.
O izvršenih prerazporeditvah mora župan šestmesečno poročati občinskemu svetu.
III. GOSPODARJENJE S PREMOŽENJEM OBČINE ŠKOFLJICA
13. člen
Vrednost premoženja izkazuje Občina Škofljica v premoženjski bilanci v skladu z zakonom.
Premoženjsko bilanco občine sestavi občinska uprava na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov občinskega proračuna.
IV. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Za zakonito in smotrno porabo sredstev je odgovoren župan kot odredbodajalec in od njega pooblaščena oseba.
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan občine na predlog urada, pristojnega za finance.
Odgovorna oseba pri porabniku je odgovorna za zakonito porabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna.
15. člen
Občinska uprava občine Škofljica je pristojna, da:
– spremlja in nadzira porabo sredstev pri porabnikih, ki so zagotovljena iz proračuna in po potrebi predlaga županu sprejem potrebnih ukrepov.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2000.
Št. 194
Škofljica, dne 2. februarja 2000.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost