Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000

Kazalo

609. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za območje Občine Sodražica, stran 1835.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 6. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Sodražica na 9. seji dne 27. 1. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za območje Občine Sodražica
1. člen
S tem programom se določa priprava sprememb in dopolnitev PUP za celotno območje Občine Sodražica, nosilca aktivnosti in koordinatorja postopka, subjekte, ki sodelujejo pri pripravi dopolnitev PUP, roki izdelave ter sredstva potrebna za njihovo izdelavo.
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za celotno področje Občine Sodražica se pripravijo po postopku in smiselni vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor – v nadaljevanju: ZUNDPP in navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
3. člen
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se morajo upoštevati pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP za celotno območje Občine Sodražica so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana bivše Občine Ribnica (SDL, št. 2/87, 18/88 in 11/90, 10/91 ter Uradni list RS, št. 8/96 in 27/98),
– prostorsko ureditveni pogoji za območje planske celote R3 KS Sodražica (SDL, št. 20/89).
4. člen
V skladu z ZUNDPP in podzakonskim navodilom se za izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev PUP za celotno področje Občine Sodražica pripravijo potrebne strokovne podlage.
5. člen
Nosilec strokovnih aktivnosti pri pripravi in izdelavi sprememb in dopolnitev PUP za celotno področje Občine Sodražica se določi strokovna organizacija izbrana na podlagi javnega razpisa ali z neposrednim naročilom (v skladu z zakonom o javnih naročilih).
Kot koordinator postopka pa se določi župan s strokovnim sodelavcem oddelka za okolje in prostor ter predsednik odbora za komunalne dejavnosti in prostorsko planiranje.
6. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev PUP za celotno področje Občine Sodražica ter soglasja k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev PUP za celotno področje Občine Sodražica so:
1. za področje kmetijstva in gozdarstva
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2. za področje vodnega gospodarstva
– Ministrstvo za okolje in prostor
3. za področje varovanja okolja
– Ministrstvo za okolje in prostor
4. za področje varstva naravne dediščine
– Ministrstvo za kulturo
5. za področje rudarstva
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
6. za področje varstva kulturne dediščine
– Ministrstvo za kulturo
7. za področje prometa in zvez
– Ministrstvo za promet in zveze
8. za področje energetike
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
9. za področje poselitve
– Ministrstvo za okolje in prostor
10. za področje obrambe in zaščite
– Ministrstvo za obrambo.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za celotno področje Občine Sodražica ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja, pogoje ali soglasja tudi drugih organov, ki niso našteta v prejšnjem odstavku, se ta pridobijo v postopku.
7. člen
1. Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev PUP na področju Občine Sodražica se dostavi občinskemu svetu najkasneje v 90 dneh po pridobitvi mnenj in pogojev soglasodajalcev.
2. Občinski svet občine Sodražica na seji po obravnavi osnutka sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka dopolnitve PUP za celotno področje Občine Sodražica. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
3. V času javne razgrnitve, ki se izvede na sedežu Občine Sodražica in bo trajala najmanj 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi, se izvede:
– javna obravnava po vseh vaških odborih.
4. Občani, organi in organizacije, vaški odbori ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti krajani lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve.
5. Po končani javni razgrnitvi pripomb iz javnih razprav in obravnav in pisnih pripomb fizičnih in pravnih oseb pripravi izdelovalec strokovno poročilo, ki ga obravnava občinski svet in odloča o pripombah.
6. Z zavzetjem stališč do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi občinski svet nalaga nosilcu strokovnih aktivnosti, da pripravi usklajen predlog sprememb in dopolnitev PUP za celotno področje Občine Sodražica.
7. Občinski svet sprejme predlog sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za celotno področje Občine Sodražica z odlokom.
8. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev PUP za celotno področje Občine Sodražica predvidevamo proračunska sredstva iz postavke planske dokumentacije št. 3.59.
9. člen
Ta program začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-001/00
Sodražica, dne 2. februarja 2000.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc I. r.

AAA Zlata odličnost