Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000

Kazalo

607. Splošni pogoji uporabe priključka na kabelsko komunikacijskem sistemu Zavoda kabelske televizije NHM Sevnica, stran 1833.

S P L O Š N I P O G O J I
uporabe priključka na kabelsko komunikacijskem sistemu Zavoda kabelske televizije NHM Sevnica
I
Predmet splošnih pogojev je uporaba priključka na kabelsko komunikacijski sistem Zavoda kabelske televizije NHM Sevnica (v nadaljevanju: KATV NHM Sevnica) za sprejem radijskih in televizijskih programov.
Uporabnik – naročnik uporablja priključek v skladu z določili teh splošnih pogojev in pogodbe o priključitvi na kabelsko komunikacijski sistem KATV NHM Sevnica.
II
Uporabnik – naročnik uporablja priključek na kabelsko komunikacijski sistem na svoje ime.
Pravice in obveznosti naročnika so:
1. Naročnik je dolžan plačevati naročnino za priključek v višini, kot to določi Zavod KATV NHM Sevnica, oziroma za to določen organ (v nadaljevanju: kabelski operater). Naročnina se obračunava praviloma 2 x letno, plačuje pa se praviloma s položnico ali po dogovoru med kabelskim operaterjem in naročnikom.
V primeru, da naročnik ne plača naročnine več kot 1-krat v tekočem koledarskem letu, mu lahko kabelski operater prekine dobavo radijskih in televizijskih programov in odklopi priključek na stroške naročnika.
2. Naročnik lahko na omrežje kabelsko razdelilnega sistema v svojem stanovanjskem prostoru priključi največ štiri televizijske in štiri radijske sprejemnike.
3. Naročnik je dolžan po vsakokratnem dogovoru omogočiti predstavnikom kabelskega operaterja ter pooblaščenim delavcem oziroma vzdrževalcem kabelsko komunikacijskega sistema prost vstop v svoje stanovanje oziroma na svoje zemljišče in dostop do vseh delov KKS, zaradi izvajanja vzdrževalnih del in kontrole brezhibnosti delovanja telekomunikacijske opreme.
4. Naročnik ne sme sam ali po drugi nepooblaščeni osebi posegati v sistem, sicer je dolžan kriti stroške popravila.
5. V primeru preselitve obdrži naročnik vse pravice do KKS priključka, če se preseli na območje, katerega obsega kabelsko komunikacijski sistem KATV NHM Sevnica. Naročnika bremenijo materialni stroški preselitve priključka.
6. Naročnik je o preselitvi dolžan v roku 15 dni pred nameravano preselitvijo obvestiti kabelskega operaterja.
7. Naročnik je dolžan obvestiti kabelskega operaterja o vsakem povečanju števila radijskih in televizijskim sprejemnikov. Kabelski operater lahko odklopi priključek, če se ugotovi, da ima naročnik priklopljenih več sprejemnikov kot je določeno s pogodbo o priključitvi in s temi pogoji.
III
Pravice in obveznosti KATV NHM Sevnica (kabelskega operaterja) so:
1. Kabelski operater ima pravico do naročnine, katero je dolžan plačevati vsak naročnik. Višino – polletne – mesečne naročnine, določi organ upravljanja kabelskega operaterja.
2. Naročnina zajema stroške elektroenergetskega napajanja KKS, redno in investicijsko vzdrževanje sistema, pristojbine za prenašanje programa (avtorske pravice), najemnine, režijski in drugi potrebni stroški za delovanje sistema.
Kabelski operater je dolžan javno objaviti podatke o višini naročnine za tekoče koledarsko leto.
3. Kabelski operater se obvezuje zagotavljati naročniku radijske in televizijske programe, odvisno od ekonomskih, tehničnih in pravnih možnosti. Naročniku je zagotovljen sprejem osnovnega in dodatnega programskega paketa. Plačljivi paket se plačuje posebej pod pogoji, ki jih določi kabelski operater.
4. Kabelski operater ustanovi programski svet, ki po svoji presoji izbira in spreminja programski paket. O spremembah programskega paketa je dolžan redno in tekoče obveščati naročnike.
5. Kabelski operater se zavezuje na lastne stroške vzdrževati kabelsko razdelilni sistem, katerega lastnik je, in to od glavne sprejemne postaje do razdelilnega mesta, vključno z odvzemnim mestom pri uporabniku.
6. Kabelski operater se obvezuje proti posebnemu plačilu in po pogodbi z lastnikom objekta, vzdrževati sistem tudi od razdelilnega mesta do antenske vtičnice.
7. Kabelski operater ne prevzema odgovornosti za poškodovanje ali uničenje predmetov in instalacij, ki bi nastali zaradi udarov strele, atmosferskih razelektritev in drugih naravnih pojavov in nesreč.
8. Ostali pogoji o uporabi priključka so določeni v pogodbi o priključitvi na KATV NHM Sevnica.
IV
Priključitev na omrežje KKS:
1. Za vsako novo in ponovno priključitev na KKS omrežje plača naročnik prispevek za priključitev (priključno takso) v višini, ki ga določi kabelski operater. Poleg prispevka se plačajo še dejanski stroški izvedbe priklopa skladno s pogodbo med kabelskim operaterjem in naročnikom.
2. Do poravnave celotne pogodbene obveznosti bo naročnik začasno priključen na KKS omrežje. Po poravnavi celotne pogodbene obveznosti se začasna priključitev spremeni v stalno.
3. V primeru, da naročnik s plačili obveznosti zamuja, bo kabelski operater prisiljen ravnati v skladu z določili splošnih pogojev (odklop KKS priključka).
4. V primeru, da naročnik preneha plačevati obroke po pogodbi, se pogodbeno razmerje z naročnikom prekine. Nastali in upravičeni stroški kabelskega operaterja se poravnajo iz plačanega dela priključne takse.
V
Kot nestrokovni poseg v sistem, ki ga opravi ali dovoli naročnik in pri katerem nosi naročnik sam stroške popravila in vzdrževanja, se šteje zlasti:
– priključitev več sprejemnikov kot je dogovorjeno s temi splošnimi pogoji ali pogodbo,
– prestavitev instalacij ali antenskih vtičnic,
– neutemeljena prijava okvare,
– nepravilno delovanje radijskega ali televizijskega sprejemnika.
VI
Kabelski operater se zavezuje, da bo organiziral vzdrževanje tako, da bo dosegljivo neprekinjeno (24 ur) vsak dan na avtomatski odzivnik oziroma za to določene telefonske številke. Napake pa bodo odpravljene ažurno in v najkrajšem možnem času. Napake je naročnik dolžan prijaviti pooblaščenemu vzdrževalcu.
VII
Kabelski operater lahko naročniku prekine dobavo programov, če ugotovi, da naročnik uporablja priključek v nasprotju s pogodbo in temi pogoji.
VIII
Za reševanje eventualnih sporov, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti je pristojno Okrajno sodišče v Krškem.
IX
Splošne pogoje uporabe KKS priključka je določil svet Zavoda KATV NHM Sevnica.
X
Splošni pogoji uporabe KKS priključka so na vpogled na sedežu kabelskega operaterja KATV NHM Sevnica, Prvomajska ulica 8, Sevnica.
Sevnica, dne 14. julija 1999.
Vodja
Zavoda kabelske televizije NHM Sevnica
Franc Derstvenšek l. r.

AAA Zlata odličnost