Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000

Kazalo

618. Odlok o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika, stran 1843.

Na podlagi 20. člena statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99), je Občinski svet občine Vrhnika na seji dne 3. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika
1. člen
S tem odlokom se določijo upravičenci, pogoji in postopek dodeljevanja denarnih pomoči iz sredstev Občine Vrhnika.
2. člen
Sredstva za denarne pomoči iz sredstev Občine Vrhnika se zagotovijo v proračunu Občine Vrhnika.
3. člen
Sredstva za denarne pomoči iz sredstev Občine Vrhnika so namenjena za denarne pomoči upravičencem za nakup šolskih potrebščin, ozimnice in kurjave (zimske pomoči).
4. člen
Do denarne pomoči za nakup šolskih potrebščin, ozimnice in kurjave so upravičeni občani Občine Vrhnika, ki imajo stalno prebivališče v Občini Vrhnika, in sicer:
1. posamezniki, če njihov dohodek ne presega cenzusa za denarni dodatek po zakonu o socialnem varstvu za več kot 100%;
2. družine, kjer dohodek na družinskega člana ne presega cenzusa za denarni dodatek po zakonu o socialnem varstvu za več kot 70%.
Ne glede na izpolnjevanje pogojev iz predhodnega odstavka je denarno pomoč za nakup šolskih potrebščin, ozimnice in kurjave ter za premostitev trenutne materialne stiske mogoče izjemoma dodeliti tudi v primerih težje bolezni v družini, starosti oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, elementarnih nesreč, drugih nesreč, požara ali smrti hranitelja ter drugih izjemnih okoliščin.
Okoliščine, ki omogočajo dodelitev denarne pomoči iz prejšnjega odstavka, se dokazujejo z ustreznimi potrdili in mnenjem strokovnega delavca Centra za socialno delo Vrhnika, ki prosilca obravnava.
5. člen
Pri odmeri denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki po 27. in 28. členu zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), pri čemer niso izvzeti prejemki:
– za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini,
– otroški dodatek in drugi družinski prejemki,
– štipendije in
– socialnovarstvene dajatve.
6. člen
Denarna pomoč za nakup šolskih potrebščin, ozimnice in kurjave ter za premostitev trenutne materialne stiske se odmeri glede na potrebe prosilca, vendar ne more preseči dvakratnega zneska denarne pomoči kot edinega vira preživljanja, določenega v zakonu o socialnem varstvu.
Denarna pomoč za nakup šolskih potrebščin, ozimnice in kurjave ter za premostitev trenutne materialne stiske se lahko dodeli enkrat, največ dvakrat letno, ne glede na izpolnjevanje pogojev za dodelitev te pomoči.
7. člen
Prosilci naslovijo vlogo za dodelitev denarne pomoči iz sredstev občine, na Občino Vrhnika, vložijo pa jo na Centru za socialno delo Vrhnika, ki nato ugotavlja upravičenost do te pomoči. Vlogi je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Center za socialno delo Vrhnika odloči o dodelitvi denarne pomoči z odločbo. V postopku ugotavljanja upravičenosti do denarne pomoči se smiselno uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku.
Zoper odločbo Centra za socialno delo Vrhnika je dopustna pritožba pri županu Občine Vrhnika v roku 15 dni po prejemu pisnega odpravka odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Centru za socialno delo Vrhnika in je takse prosta.
8. člen
Denarne pomoči upravičencem nakazuje Občina Vrhnika po pravnomočnosti odločbe.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 13/1-012-2/99
Vrhnika, dne 4. februarja 2000.
Župan
Občine Vrhnika
Vinko Tomšič l. r.

AAA Zlata odličnost