Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000

Kazalo

606. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov in drugega dokumentarnega gradiva, stran 1831.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 8/90) je svet Zavoda kabelske televizije NHM Sevnica, Prvomajska 8, Sevnica sprejel dne 14. 7. 1999
P R A V I L N I K
o varovanju osebnih podatkov in drugega dokumentarnega gradiva
1. člen
S tem pravilnikom se določajo organizacijski in logično tehnični postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov v Zavodu kabelske televizije NHM Sevnica z namenom, da se prepreči nepooblaščeni dostop, obdelava, uporaba, uničenje, spreminjanje in posredovanje osebnih podatkov uporabnikom, ki za to nimajo pravice.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– osebni podatek je podatek, ki kaže na lastnost, stanja ali razmerja posameznika in to ne glede na obliko v kateri je izražen,
– zbirka podatkov je zbirka, ki vsebuje osebne podatke, ki se vodi s sredstvi za avtomatsko obdelavo podatkov ali s klasičnimi sredstvi in je namenjena za izvajanje dejavnosti zavoda,
– obdelava podatkov so postopki in procesi zbiranja, shranjevanja, spreminjanja, združevanja uporabe in brisanja podatkov,
– dokumenti so vsi pisni, tiskani, risani in posneti podatki,
– nosilci podatkov so vse vrste sredstev na katerih so osebni podatki zapisani ali posneti,
– varovani prostori so vsi tisti prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov in prostori, v katerih je oprema, preko katere je mogoč dostop do teh podatkov.
3. člen
Osebni podatki posameznikov za potrebe poslovanja Zavoda kabelske televizije NHM Sevnica se zbirajo od posameznikov, na katere se nanašajo, posameznik pa je predhodno seznanjen, v kakšne namene se bodo uporabljali njegovi osebni podatki. Posameznik je tudi seznanjen, da bo Zavod kabelske televizije NHM Sevnica shranjeval in uporabljal njegove osebne podatke le toliko časa, kolikor so mu potrebni glede na namen zbiranja.
VAROVANJE PROSTOROV IN RAČUNALNIŠKE OPREME
4. člen
Prostori, v katerih se nahajajo nosilci podatkov in aplikativna oprema, s katero je omogočen dostop do osebnih podatkov so varovani tako, da je nepooblaščenim osebam dostop onemogočen.
Dostop v te prostore je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa le na podlagi dovoljenja vodje zavoda.
Zbrani osebni podatki so shranjeni v zaklenjenih omarah, v samem računalniškem sistemu pa so varovani s sistemom gesel.
Prostori v katerih se nahajajo zbrani osebni podatki so med delovnim časom pod stalnim nadzorom, izven delovnega časa pa so zaklenjeni. Ključi se hranijo s hišnim redom zavoda. Vsi delavci, ki imajo dostop do zaupnih osebnih podatkov, so opozorjeni, da morajo biti omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjeni in da je strogo prepovedano puščati nosilce podatkov na pisalnih mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda v te podatke.
Izven delovnega časa so omare in pisalne mize zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa so izklopljeni in programsko zaklenjeni.
5. člen
Štampiljke in papirji z glavo Zavoda kabelske televizije NHM Sevnica in drugi pripomočki, s katerimi bi bilo mogoče ponarediti dokumente, so zavarovani in se z njimi ravna tako kot z zaupnimi podatki.
6. člen
V prostorih, ki so namenjeni poslovanju s strankami, so nosilci podatkov in prikazovalniki na računalniku nameščeni tako, da stranke nimajo vpogleda vanje.
7. člen
Vzdrževanje in popravila računalniške in druge opreme so dovoljena samo z vednostjo pooblaščene osebe, ki pa jih lahko izvajajo le pooblaščeni servisi in izvajalci, ki imajo z Zavodom kabelske televizije NHM Sevnica sklenjeno pogodbo.
8. člen
Vzdrževalci prostorov, strojne opreme, obiskovalci, stranke in poslovni partnerji se smejo gibati v teh prostorih samo z vednostjo pooblaščene osebe.
Čistilke, ki se zaradi narave svojega dela izven delovnega časa gibljejo v prostorih, kjer so varovani podatki, nimajo dostopa do shranjenih podatkov.
VAROVANJE SISTEMSKE IN APLIKATIVNE PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME TER PODATKOV, KI SE S TO OPREMO OBDELUJEJO
9. člen
Dostop do programske opreme je varovan tako, da imajo do nje dostop le določene pogodbeno vezane fizične osebe, ki opravljajo dogovorjene storitve oziroma so funkcionarji Zavoda kabelske televizije NHM Sevnica.
10. člen
Popravljanje, spreminjanje lin dopolnjevanje sistemske in aplikativne programske opreme opravljajo le osebe pooblaščenih servisov, s katerimi ima zavod oziroma njegov pogodbeni izvajalec sklenjeno pogodbo.
Ti izvajalci morajo spremembe ali dopolnitve sistemske ali aplikativne programske opreme dokumentirati in s tem seznaniti odgovornega v Zavodu kabelske televizije NHM Sevnica.
11. člen
Za shranjevanje in varovanje aplikativne programske opreme veljajo enaka določila, kot za ostale podatke iz tega pravilnika.
12. člen
Vsebina diskov mrežnega strežnika in lokalnih delovnih postaj, kjer se nahajajo varovani osebni podatki, se preverjajo glede na prisotnost računalniških virusov. Ob pojavu le-tega, se virus odpravi s pomočjo strokovnega serviserja in ugotovi, zakaj se je virus v sistemu pojavil.
13. člen
Zaposlenim in pogodbeno zaposlenim v Zavodu kabelske televizije NHM Sevnica, ni dovoljeno inštalirati programske opreme brez vednosti pooblaščene osebe. Prav tako se programska oprema ne sme odnašati iz prostorov Zavoda, oziroma iz prostorov pogodbenih izvajalcev del.
14. člen
Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme je varovan s sistemom gesel. Vodja zavoda določi režim dodeljevanja, hranjenja in spreminjanja gesel.
SPREJEM IN POSREDOVANJE ZAUPNIH OSEBNIH PODATKOV
15. člen
Zaupne osebne podatke je dovoljeno prenašati z informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi sredstvi, le ob izvajanju postopkov in ukrepov, ki nepooblaščenim onemogočajo prilaščanje in uničenje podatkov ali seznanjanje z njihovo vsebino.
16. člen
Za potrebe poslovanja Zavoda kabelske televizije NHM Sevnica se zbirajo osebni podatki s privolitvijo posameznikov, na katere se ti podatki nanašajo. Opis zbirk osebnih podatkov, katerih upravljalec je zavod, se vodi v katalogu podatkov v skladu s 13. členom zakona o varovanju osebnih podatkov.
Zavod kabelske televizije NHM Sevnica ne posreduje osebnih podatkov s katerimi razpolaga, drugim uporabnikom.
BRISANJE PODATKOV
17. člen
Po preteku roka za hranjenje oziroma uporabo podatkov, se zbrani osebni podatki zbrišejo.
18. člen
Za brisanje podatkov iz računalniških medijev se uporablja takšna metoda brisanja, da onemogoča restavracijo vseh ali dela brisanih podatkov.
Osebni podatki na klasičnih medijih (listine, kartoteke, evidence...) se uničijo na način, ki onemogoča čitanje vseh ali dela uničenih podatkov. Na enak način se uničijo matrice, grafikoni, skice in poskusni ali neuspešni izpisi.
Prepovedano je odmetavanje nosilcev osebnih podatkov z zaupno vsebino v smeti.
UKREPANJE OB SUMU NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA DO VAROVANIH OSEBNIH PODATKOV
19. člen
Zaposleni in pogodbeno zaposleni v Zavodu kabelske televizije NHM Sevnica, ki imajo dostop do zaupnih osebnih podatkov, so dolžni aktivno sodelovati pri odkrivanju nepooblaščenih oseb, ki bi poizkušale priti do varovanih osebnih podatkov, jih uničiti, poškodovati in spreminjati, svoje ugotovitve so dolžni takoj posredovati vodji zavoda, še prej pa preprečiti takšno aktivnost nepooblaščenih oseb.
ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE VARNOSTNIH UKREPOV IN POSTOPKOV ZA VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
20. člen
Za izvajanje postopkov in ukrepov za varovanje zaupnih osebnih podatkov sta odgovorna vodja zavoda in pooblaščena oseba, ki ga vodja imenuje.
21. člen
Vsak zaposleni ali pogodbeno zaposleni v Zavodu kabelske televizije NHM Sevnica, ki obdeluje zaupne osebne podatke, je dolžan izvajati z zakonom in s tem pravilnikom predpisane postopke in ukrepe za varovanje osebnih podatkov in varovati podatke, za katere je izvedel ali je bil z njimi seznanjen zaradi narave dela. Obveza varovanja teh podatkov ne preneha s prenehanjem delovnega ali izvajalskega razmerja.
Pred nastopom dela na delovnem mestu ali podpisom izvajalske pogodbe, kjer se obdelujejo zaupni podatki, mora vodja zavoda ali od njega pooblaščena oseba delavca ali pogodbenika seznaniti z ukrepi in določbami tega pravilnika, podpisati pa mora tudi izjavo, ki ga zavezuje k varovanju poklicne skrivnosti, in ki vsebuje tudi posledice kršitve le-te.
Zunanji sodelavci Zavoda kabelske televizije NHM Sevnica smejo opravljati storitve, ki so povezane z zaupnimi osebnimi podatki le v okviru danih pooblastil. Medsebojne pravice in obveznosti se določijo s pogodbo, ki mora vsebovati tudi pogoje in ukrepe za varovanje osebnih podatkov.
22. člen
Za kršitev določil, ki se nanašajo na varovanje zaupnih osebnih podatkov, so zaposleni delavci Zavoda kabelske televizije NHM Sevnica disciplinsko odgovorni. Takšen postopek pomeni hujšo kršitev delovnih obveznosti.
Izvajalci, ki pri zavodu niso zaposleni, so odgovorni na temelju pogodbenih obveznosti.
23. člen
Zaposleni delavci in pogodbeni izvajalci Zavoda kabelske televizije NHM Sevnica, ki imajo dostop do zaupnih osebnih podatkov, so se dolžni takoj, najkasneje pa v osmih dneh od pričetka uporabe tega pravilnika, seznaniti z njegovo vsebino ter pričeti izvajati predpisane ukrepe, kar potrdijo s podpisom na pravilniku.
24. člen
Ta pravilnik je sprejet, ko ga sprejme svet Zavoda kabelske televizije NHM Sevnica in se prične uporabljati z dnevom sprejema.
Vodja
Zavoda kabelske televizije NHM Sevnica
Franc Derstvenšek l. r.

AAA Zlata odličnost