Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000

Kazalo

601. Odlok o ureditvi avtobusnih postajališč na območju Občine Sevnica, stran 1828.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 2. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o ureditvi avtobusnih postajališč na območju Občine Sevnica
1. člen
Ta odlok ureja ureditev avtobusnih postajališč, njihove okolice, izgled in postavitev čakalnic za potnike. Avtobusne čakalnice so javna površina, ki jih upravlja Občina Sevnica.
2. člen
Avtobusno postajališče je prometna površina izven vozišča, namenjena za vstopanje in izstopanje potnikov.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko pristojen občinski organ za ceste na predlog javnega prevoznika in v soglasju z občinskim inšpektorjem za ceste, svetom krajevne skupnosti ter policijo po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču lokalne ceste. Če ugotovi, da za tako postajališče ni več potrebe, ali da je postalo prometno nevarno, prekliče dovoljenje.
3. člen
Avtobusno postajališče smejo uporabljati vozila, ki opravljajo javni prevoz potnikov v skladu z zakonom.
4. člen
Avtobusna postajališča morajo biti zgrajena v skladu z normativi in standardi za tovrstne objekte. Avtobusna postajališča morajo biti označena s prometnim znakom v skladu s predpisi.
5. člen
Avtobusno postajališče izven vozišča mora biti opremljeno s čakalnico, ki služi izključno kot prostor za potnike.
Čakalnica mora biti take konstrukcije, da omogoča ustrezno zaščito za potnike.
Velikost čakalnic mora ustrezati številu potnikov, ki se na takem postajališču predvidevajo.
V primeru, da je avtobusno postajališče obojestransko, prečkanje ceste na tem delu pa varno, je mogoče čakalnico postaviti samo na enem postajališču in to na tistem, ki je glede na število čakajočih potnikov bolj obremenjeno.
6. člen
Lokacijo postavitve čakalnic na posameznih postajališčih bo določil Občinski svet občine Sevnica s posebnim sklepom na predlog oddelka za okolje in prostor za vsako leto posebej.
Kjer avtobusna postajališča niso zgrajena v skladu z normativi in standardi za tovrstne objekte, se tako avtobusno postajališče zgradi na novo. Lokacijo na novo zgrajenih avtobusnih postajališč bo določil Občinski svet občine Sevnica s posebnim sklepom na predlog oddelka za okolje in prostor po predhodnem upoštevanju predlogov javnih prevoznikov in mnenja sveta krajevnih skupnosti na območju katere je predvidena gradnja ali rekonstrukcija.
Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča lokalne ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu ali planu graditve in vzdrževanja občinskih cest, mora predlagatelj pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. Soglasje se izda ob upoštevanju mnenj občinskega inšpektorja za ceste in sveta krajevne skupnosti. Stroške gradnje avtobusnega postajališča krije predlagatelj. Tako zgrajeno avtobusno postajališče postane del občinske ceste.
7. člen
Izgled in konstrukcija na novo postavljenih čakalnic mora biti enotna za območje celotne Občine Sevnica in mora sovpadati v naravno in arhitektonsko okolje. Tip, izgled in konstrukcijo čakalnic določi Občinski svet občine Sevnica s posebnim sklepom.
8. člen
Čakalnica mora biti postavljena v sredini prostora za potnike (hodnika) in ustrezno stabilno nameščena oziroma pritrjena.
Namestitev oziroma pritrditev mora biti izdelana tako, da ni nevarnosti za poškodbe.
Oddaljenost najbolj izpostavljenega dela čakalnice od notranjega dela postajališča (zunanjega roba robnika) mora biti najmanj 1,6 m.
9. člen
Ob čakalnici mora biti postavljen vsaj en koš za smeti ustrezne velikosti in primernega izgleda.
Nabava, namestitev in vzdrževanje le-teh je v pristojnosti Občine Sevnica. Čiščenje in izpraznjevanje le-teh pa je v pristojnosti krajevne skupnosti, na območju katere se nahaja avtobusna čakalnica.
10. člen
Na vidnem mestu čakalnice mora biti naziv kraja, kjer se postajališče nahaja in izobešen vozni red, ki se nanaša na postajališče, na katerem čakalnica stoji. Vozni red izobesi javni prevoznik.
11. člen
Tako zunaj kot znotraj je prepovedano vsakršno plakatiranje in oglaševanje.
V ta namen bo v neposredni bližini čakalnice postavljen pano. Nabava, postavitev in vzdrževanje le-tega je v pristojnosti Občine Sevnica.
12. člen
Občina Sevnica bo sofinancirala nabavo in postavitev avtobusne čakalnice v višini 30%, ostali del pa predlagatelj, na območju katerega se postajališče nahaja.
Krajevna skupnost bo zagotovila zemljišče in izvedla potrebna dela za ureditev platoja, kjer bo čakalnica postavljena.
Vzdrževanje na novo postavljenih in obstoječih avtobusnih čakalnic je v pristojnosti krajevne skupnosti, na območju katere se nahaja posamezna avtobusna čakalnica.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Oddelek za okolje in prostor občine Sevnica.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka je prepovedano na vseh na novo zgrajenih avtobusnih postajališčih na območju Občine Sevnica postavljati stare čakalnice oziroma takšne, ki so v nasprotju s tem odlokom in ustreznim sklepom.
Vse čakalnice, ki niso v skladu s tem odlokom je potrebno odstraniti oziroma zamenjati glede na racionalnost.
15. člen
Komunalni nadzornik Občine Sevnica lahko z denarno kaznijo 20.000 SIT kaznuje za prekršek pravno osebo ali posameznika, če:
– čakalnico uporabi za plakatiranje oziroma v druge propagandne namene,
– odstrani ali raztrga v čakalnici označbo kraja ali vozni red,
– čakalnico uporablja v druge namene, kot je namenjena,
– v koš za smeti vrže prižgano vžigalico ali cigaretni ogorek,
– čakalnico nehote poškoduje,
– onesnažuje notranjost in zunanjost čakalnice.
Na gornje nepravilnosti opozarjajo in jih evidentirajo delavci javnih del Občine Sevnica in o tem tekoče obveščajo komunalnega nadzornika Občine Sevnica.
16. člen
Za vsako namerno ali hujše poškodovanje čakalnice se zahteva povrnitev celotne povzročene škode.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35300-0067/99
Sevnica, dne 2. februarja 2000.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost