Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2000 z dne 17. 2. 2000

Kazalo

619. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Vrhnika, stran 1843.

Na podlagi 9. člena statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99) je Občinski svet občine Vrhnika na 7. seji dne 10. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o podeljevanju priznanj Občine Vrhnika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa priznanja Občine Vrhnika in ureja postopek za njihovo podeljevanje.
2. člen
Priznanja Občine Vrhnika so najvišja priznanja občine za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov in dosežke, ki imajo pomen za razvoj in ugled občine, življenje v njej ter podobo krajev.
Priznanja se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
3. člen
Priznanja se podeljujejo občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, skupinam, združenjem in drugim organizacijam ter skupnostim.
Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.
4. člen
Naziv častni občan se lahko posamezniku podeli enkrat. Plaketo Ivana Cankarja pa se za različne dosežke lahko podeli večkrat.
5. člen
O podelitvi priznanj Občine Vrhnika odloča Občinski svet občine Vrhnika na predlog komisije za podeljevanje občinskih nagrad in priznanj (v nadaljevanju: komisija).
6. člen
Sredstva za priznanja Občine Vrhnika se zagotovijo v občinskem proračunu.
II. PRIZNANJA
7. člen
Priznanja občine so:
a) naziv častni občan,
b) zlata plaketa Ivana Cankarja,
c) srebrna plaketa Ivana Cankarja,
d) bronasta plaketa Ivana Cankarja.
8. člen
Priznanja iz prejšnjega člena odloka podeli župan Občine Vrhnika na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku.
a) Naziv častni občan
9. člen
Občanom Občine Vrhnika in drugim državljanom Republike Slovenije, kakor tudi državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge na področjih kot so: gospodarstvo, znanost, umetnost, kultura, šport in drugo ter za druge izjemne dosežke, ki so pomembni za razvoj in dvig ugleda Vrhnike, lahko občinski svet podeli naziv častnega občana.
10. člen
Naziv častni občan se podeli na slavnostni seji občinskega sveta s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva častni občan Občine Vrhnika.
Ob imenovanju častnega občana se izda posebna listina, s katero se poleg naziva podelijo tudi častne pravice. Častne pravice so:
– vabljenje in prost vstop na vse prireditve, ki jih organizira ali pri organizaciji sodeluje Občina Vrhnika,
– brezplačno prejemanje vseh publikacij, ki jih izdaja ali pri izdaji sodeluje Občina Vrhnika
11. člen
Naslov častnega občana se lahko odvzame, če se ugotovi okoliščine in dejstva nečastne narave, ki so bile neznane ali zamolčane ob podelitvi naslova častnega občana, bi pa odločilno vplivale na podelitev, če bi bile takrat znane.
O odvzemu naslova častnega občana odloča občinski svet na predlog komisije.
b) Zlata plaketa Ivana Cankarja
12. člen
Zlata plaketa Ivana Cankarja je najvišje priznanje Občine Vrhnika, ki se podeli:
1. posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena,
2. skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.
c) Srebrna plaketa Ivana Cankarja
13. člen
Srebrno plaketo se podeli posameznikom, podjetjem, društvom in drugim organizacijam in skupnostim za delo in dejanja, ki so jih dosegli ob posebnih prilikah, ob izjemnih enkratnih dosežkih, ob izredno humanem in požrtvovalnem dejanju in drugih utemeljenih podobnih priložnostih in s svojim delom povečujejo ugled občine.
d) Bronasta plaketa Ivana Cankarja
14. člen
Bronasto plaketo se podeli posameznikom, podjetjem, društvom in drugim organizacijam in skupnostim za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter za vidne dosežke pri razvoju občine in kraja.
III. ŠTEVILO IN OBLIKA PRIZNANJ
15. člen
Vsako leto se podeli praviloma največ:
– tri zlate plakete Ivana Cankarja,
– tri srebrne plakete Ivana Cankarja,
– tri bronaste plakete Ivana Cankarja.
16. člen
Predlagatelji za podelitev priznanj občine so lahko občani, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.
17. člen
Pobuda za podelitev priznanja mora biti pisna in mora vsebovati:
– naziv in ime predlagatelja,
– ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in osnovne osebne podatke,
– obrazložitev pobude,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
18. člen
Plaketa Ivana Cankarja je Cankarjev reliefni odtis, dimenzij 4,2 cm in 5,8 cm, pozlačen, posrebren ali bronziran in pritrjen na ustrezno podlago. Na podlago se pritrdi pozlačena, posrebrena ali bronzirana kovinska ploščica z vgraviranim napisom: zlata, srebrna ali bronasta plaketa Ivana Cankarja, ime in priimek prejemnika ter datum podelitve.
Ob podelitvi se izda listina, iz katere je razvidno, za katere dosežke in uspehe je podeljena.
IV. POSTOPEK ZA RAZPIS PRIZNANJ
19. člen
Priznanja občine se podeljujejo na podlagi javnega razpisa. Razpis objavi komisija najkasneje do 30. januarja za tekoče leto. Z razpisom se objavi:
– kdo podeljuje priznanja,
– število podeljenih priznanj,
– komu se lahko podeli priznanja,
– kdo je lahko predlagatelj,
– katere podatke mora vsebovati predlog, ter
– rok za predložitev predloga.
20. člen
O izbiri iz vrst predlaganih kandidatov, ki naj prejmejo priznanja, odloča komisija na seji.
Odločitev o podelitvi priznanj sprejme občinski svet s sklepom. Sklep mora biti obrazložen.
V. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ
21. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem in evidenco priznanj opravlja občinska uprava.
22. člen
Priznanja se vpisujejo v evidenco, ki vsebuje zaporedno številko, priimek in ime, osebne podatke prejemnika in datum seje občinskega sveta, na kateri je bilo priznanje podeljeno.
23. člen
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled pri občinski upravi.
VI. KONČNE DOLOČBE
24. člen
O obliki, velikosti in vsebini listine o podelitvi naziva častni občan in listine k plaketam Ivana Cankarja odloči komisija.
25. člen
Priznanja Občine Vrhnika, podeljena po prejšnjih predpisih, ostanejo v veljavi in se evidentirajo skladno z 24. členom tega odloka.
26. člen
Naloge komisije za podeljevanje občinskih nagrad in priznanj opravlja do njenega imenovanja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o priznanjih Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 24/92).
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 12/110800-0005/99
Vrhnika, dne 10. februarja 2000.
Župan
Občine Vrhnika
Vinko Tomšič l. r.

AAA Zlata odličnost