Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3007. Zakon o gorskih vodnikih (ZGV)
3008. Zakon o kontroli cen (ZKC)
3009. Zakon o spremembah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (ZIPRS-D)

Odloki

3010. Odlok o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
3011. Odlok o imenovanju ministra za šolstvo in šport
3012. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Drugi akti

3013. Ugotovitveni sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca v skladu s 14. členom zakona o poslancih
3014. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata poslancu v skladu z drugim odstavkom 9. člena zakona o poslancih
3015. Razpis volitev sodnikov porotnikov delovnih in socialnih sodišč

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3016. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Gruziji
3017. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Danski

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3018. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael
3019. Uredba o obveščevalno-varnostni službi Ministrstva za obrambo
3020. Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor–slovensko–madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci
3021. Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
3022. Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov
3023. Uredba o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov

Odloki

3024. Odlok o naročilih zaupne narave

MINISTRSTVA

3025. Odredba o smeri izobrazbe vodje mentorske skupine in mentorjev v izobraževalnem programu projektno učenje za mlajše odrasle
3026. Odredba o izobraževalnem progamu projektno učenje za mlajše odrasle
3027. Odredba o poravnavi dela prispevkov za socialno varnost za morske ribiče za obdobje 1. 11. 1998 do 31. 7. 1999 v višini 9,129.171 SIT
3028. Odredba o določitvi najmanjšega dohodka, ki ga mora dosegati morski ribič, imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov, kot pretežni del svojih dohodkov za vključitev v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje pod pogoji, ki veljajo za kmeta
3029. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o količini jodovih soli v kuhinjski soli
3030. Pravilnik o kriterijih za imenovanje organizacij za preskušanje
3031. Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev
3032. Pravilnik o vsebini strokovnega izpita inšpektorjev za varnost plovbe pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo
3033. Pravilnik o načinu kritja stroškov na podlagi zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb
3034. Odločba o določitvi izpitnih centrov, njihovem območju, krajev, kjer se opravlja vozniški izpit, in kategorij vozil, za katere v izpitnem centru kandidati za voznike motornih vozil opravljajo vozniški izpit
3035. Seznam zdravil skupine C, za katere je bilo od 16. 3. 1999 do 15. 7. 1999 izdano dovoljenje za promet
3036. Uskladitev zneskov povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
3037. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
3038. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove – fundacije za razvoj Splošne bolnišnice Murska Sobota

BANKA SLOVENIJE

3039. Sklep o spremembi sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

3040. Ugotovitev da je mandat poslanca Državnega zobra prešel na naslednjega kandidata

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3041. Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
3042. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za julij 1999
3043. Sprememba in dopolnitev tarife o taksah in nadomestilih za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih zadevah

OBČINE

Benedikt

3070. Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 1999

Braslovče

3073. Ugotovitev da je naslednji kandidat za člana Občinskega sveta občine Braslovče z liste Demokratične stranke upokojencev, DeSUS

Brežice

3071. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo vaškega samoprispevka v vasi Sela pri Dobovi, KS Dobova
3072. Sklep o razpisu referenduma o prerazporeditvi presežka sredstev krajevnega samoprispevka

Jesenice

3074. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice
3075. Odlok o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice

Komen

3076. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za vaško skupnost Gornja Branica

Litija

3077. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občine Litija za obdobje 1986 do 2000 in družbenega plana občine Litija za obdobje 1986–90–2000

Ljubljana

3044. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad – zahod
3045. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B3 Savsko naselje
3046. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B4 Stožice – Tomačevo
3047. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B5 Savlje – Kleče
3048. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B6 Črnuče – Nadgorica
3049. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B7 Podgorica – Šentjakob
3050. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M1 Zelena jama – Nove Jarše
3051. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M3 Šmartno, Sneberje
3052. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M5 Selo – Nove Fužine
3053. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M6 Štepanjsko naselje – Hrušica – Bizovik
3054. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M7 Zadobrova – Novo Polje – Zalog
3055. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M8 Polje – Vevče – Kašelj
3056. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M9 Zadvor – Sostro
3057. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti M12 Besnica in M13 Lipoglav
3058. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š3 Podutik
3059. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š5 Stegne
3060. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče – Vižmarje
3061. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š7 Tacen Šmartno
3062. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š8 Gameljne
3063. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V1 Rudnik
3064. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta
3065. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V3 Vič
3066. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V5 Črna vas
3067. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V6 Mestni log
3068. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V7 Kozarje
3069. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja MS 6/1 Štepanjsko naselje, MS 6/2 Štepanja vas, MS 6/3 Zgornja Hrušica, MR 6/1 Štepanja vas in MR 6/2 Hrušica

Novo mesto

3078. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 1999/1

Osilnica

3079. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Osilnica – dopolnitev 1998
3080. Odlok o lokacijskem načrtu poteka ceste Osilnica – Kočevska Reka, odsek Dragarji – Zg. Čačič
3081. Odlok o občinskih cestah

Ribnica na Pohorju

3082. Poslovnik Občinskega sveta občine Ribnica na Pohorju
3083. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Slovenj Gradec

3084. Odlok o občinskih cestah

Slovenska Bistrica

3085. Odlok o določitvi šolskih okolišev javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol v Občini Slovenska Bistrica
3086. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica
3087. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oddaji poslovnih prostorov v najem in določitvi najemnin za poslovne stavbe, poslovne prostore ter uporabnin za garaže in parkirišča, pokrite in nepokrite površine
3088. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi, oziroma javni uporabi

Tržič

3089. Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev

Zreče

3090. Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na osnovi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Zreče v letu 1998
3091. Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče
3092. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče

Žalec

3093. Razpis prvih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Žalec
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti