Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999

Kazalo

3076. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za vaško skupnost Gornja Branica, stran 8209.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 38/96), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Komen na seji dne 16. 7. 1999 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za vaško skupnost Gornja Branica
1. člen
Razpiše se referendum o uvedbi samoprispevka v denarju, na podlagi odločitve in sprejetega programa na zboru vaščanov, za vaško skupnost Gornja Branica, ki zajema naselja Čehovini, Dolanci, Koboli, Kodreti, Trebižani in Večkoti.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabljala za:
– dokončanje komunalne infrastrukture,
– dokončno ureditev mrliške vežice,
– ureditev skupnega prostora za potrebe vaške skupnosti.
Ocenjena vrednost programa vaške skupnosti Gornja Branica znaša 45,000.000 SIT, s samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 6,500.000 SIT. Vaški odbor lahko navedeni znesek valorizira v skladu z rastjo povprečnih plač v Republiki Sloveniji.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 22. 8. 1999, od 7. do 19. ure, na običajnem glasovalnem mestu, v prostoru vaške skupnosti v Kodretih št. 10.
4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje 4 let, in sicer od 1. 9. 1999 do 31. 8. 2003.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku Vaške skupnosti Gornja Branica, ki zajema naselja Čehovini, Dolanci, Koboli, Kodreti, Trebižani in Večkoti in vsi zaposleni občani, ki prejemajo plačo in še niso vpisani v splošni volilni imenik.
6. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno prebivališče v vaški skupnosti Gornja Branica.
Samoprispevek plačujejo:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila za druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače po stopnji 2% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pravic, če se jim ugotavlja dohodek po stopnji 2% od bruto zavarovalne osnove od katere plačujejo prispevke za socialno varnost in če se jim ne ugotavlja dohodek (dopolnilna, gospodarska ali poklicna dejavnost, avtorske pravice), po stopnji 2% od bruto zavarovalne osnove od katere plačujejo prispevek za socialno varnost;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, ki presega znesek najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, po stopnji 2%;
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti, po stopnji 2% letno od katastrskega dohodka in od dohodka gozdov;
– krajani, ki so začasno v tujini in ki imajo v vaški skupnosti Gornja Branica stalno bivališče, plačujejo 2% od neto povprečne plače v RS;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz več virov, plačujejo samoprispevek od vsakega vira posebej.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem ter obrtnikom in samostojnim podjetnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Koper, izpostava Sežana.
8. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
9. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v celoti namenila za izvajanje programa iz 2. člena tega sklepa, zbirala pa se bodo na posebnem prehodnem računu Občine Komen.
10. člen
Za pravilno in namensko uporabo sredstev samoprispevka po programu, odgovarja odbor Vaške skupnosti Gornja Branica.
11. člen
Nadzor nad izbiranjem in porabo sredstev zbranih s samoprispevkom bo izvajal vaški odbor Gornja Branica.
Enkrat letno bodo o poteku zbiranja sredstev in uresničevanju nalog razpravljali na zboru krajani vaške skupnosti Gornja Branica.
12. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet in Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Koper, izpostava Sežana, v okviru svojih pristojnosti.
13. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno, s tajnim glasovanjem na glasovnici, na kateri je naslednje besedilo:
Občina Komen
Vaška skupnost Gornja Branica
glasovnica
Na referendumu dne 22. 8. 1999, za uvedbo samoprispevka v denarju za vaško skupnost Gornja Branica, za obdobje 4 let, od 1. 9. 1999 do 31. 8. 2003, za izvajanje naslednjih del:
– dokončanje komunalne infrastrukture,
– dokončno ureditev mrliške vežice,
– ureditev skupnega prostora za potrebe vaške skupnosti,
Glasujem
   ZA             PROTI
( žig )
Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
14. člen
Zavezancem se plačani zneski samoprispevka upoštevajo kot olajšava pri zmanjšanju osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95, 14/96 in 44/96).
15. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajen način, veljati pa začne z dnem objave.
Št. 00603-01/99
Komen, dne 16. julija 1999.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

AAA Zlata odličnost