Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999

Kazalo

3066. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V5 Črna vas, stran 8198.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V5 Črna vas
1. člen
V odloku o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V5 Črna vas (Uradni list SRS, št. 6/88 in Uradni list RS, št. 40/92) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelala Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)-27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
10. člen se spremeni in dopolni tako, da se na koncudoda nov odstavek, ki se glasi:
“g) V morfološki enoti 2 je izjemoma dopustna tudi gradnja večstanovanjskih objektov, če se objekti po velikosti in obliki skladajo s predpisano gradbeno strukturo v morfološki enoti, če se skladajo s prevladujočim morfološkim vzorcem naselja in če je gradbena parcela dovolj velika, da zagotavlja ostale lokacijske pogoje: število parkirnih mest, zelene površine, otroška igrišča, svetlobno-tehnične pogoje in podobno. Investitor je dolžan pred izdelavo lokacijske dokumentacije izdelati urbanistično arhitekturno zasnovo, ki jo potrdi Oddelek za urbanizem in okolje Mestne občine Ljubljana.”
3. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih urejanja z oznako VK in VG, namenjenih kmetijski proizvodnji in gozdovom, so dovoljeni naslednji posegi:
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorskoureditvene operacije in gradnja naprav, namenjenih izključno kmetijski in gozdnogospodarski dejavnosti, lovu in ribolovu,
– postavitev enojnih kozolcev,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih infrastrukturnih objektov in naprav,
– gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja,
– urejanje vodnega režima,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in usmerjevalnih tabel,
– postavitev naprav za potrebe monitoringa (meritve, zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.”
4. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih z oznako R – razpršena gradnja, določenih z dolgoročnim planom, so ob pogoju skladnosti z današnjo rabo območja dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, rastlinjaki, ipd. in gradnja stanovanjskega objekta v sklopu kmetije,
– adaptacije in prenove obstoječih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov, razen na območjih:
– kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti,
– kjer so zgrajeni le pomožni objekti,
– ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov in objektov ni možno priključiti na že zgrajeno vodotesno kanalizacijsko omrežje, oziroma na površinah, ki so z odloki ali plansko varovane,
– ob sočasni rušitvi obstoječega objekta tudi nadomestna gradnja, ki po svojih gabaritih oziroma površini bistveno ne odstopa od obstoječega objekta,
– spremembe namembnosti nekmetijskih objektov za potrebe dejavnosti, ki po namenu ne odstopajo od ostalih dejavnosti v območju in ne povzročajo prekomernih motenj v okolju,
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih infrastrukturnih objektov in naprav,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in usmerjevalnih tabel,
– postavitev objektov za potrebe monitoringa (meritve, zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– gradnja objektov za zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.
Izjemoma je dovoljena novogradnja posameznega objekta, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti, če gre za zgostitev razpršene gradnje kot zapolnitev vrzeli (vrzeli predstavljajo parcele velikosti do 1000 m2, ki so s treh strani obdane z zazidanimi parcelami, od tega vsaj z dveh s stavbami), vendar ne na območjih, kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti in na območjih, kjer so zgrajeni le pomožni objekti ter na območjih, ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov ali na površinah, ki so z odloki ali plansko varovane. Novogradnje po velikosti in namenu ne smejo odstopati od ostalih objektov v območju.”
5. člen
V 46. členu se:
– črta naslov, ki se glasi: “2 A/1 – 2 A/13, 9/1 – 9/8”;
– besedilo morfološke enote 2 A/5 dopolni tako, da glasi: “Zaradi racionalne izrabe obstoječega prostora je poleg individualne stanovanjske gradnje dopustna samo še gradnja dvojčkov.”;
– besedilo morfološke enote 2 A/6 dopolni tako, da se doda nov prvi stavek, ki se glasi: “Zaradi racionalne izrabe obstoječega prostora je poleg individualne stanovanjske gradnje dopustna samo še gradnja dvojčkov.”
6. člen
Za 49. členom se doda 49.a člen, ki se glasi:
“Posegi v območjih urejanja z oznako K – kmetijska zemljišča, G – gozdovi in R – razpršena gradnja, za katere je bila izdana pozitivna urbanistična ali lokacijska informacija pred sprejetjem tega odloka, se dokončajo na podlagi do sedaj veljavnih določil odloka za ta območja pod pogojem, da stranka zaprosi za izdajo dovoljenja za poseg v prostor v roku enega leta od sprejetja tega odloka.”
7. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem in okolje in
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Vič-Rudnik.”
8. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.”
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-24
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost