Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999

Kazalo

3030. Pravilnik o kriterijih za imenovanje organizacij za preskušanje, stran 8165.

Na podlagi 7. in 21. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99) in zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o kriterijih za imenovanje organizacij za preskušanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije za imenovanje organizacij za preskušanje, ki opravljajo preskuse za uradni nadzor s področja pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter obliko poročil, ki jih te organizacije izdajajo.
2. člen
Posamezni izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– preskus je tehnična operacija, ki zajema določitev ene ali več karakteristik danega proizvoda, procesa ali storitve po točno določenem postopku;
– preskusna metoda je tehnični postopek za določevanje predpisanih fizikalnih, kemijskih fizikalno-kemijskih in/ali bioloških parametrov ter senzoričnih oziroma organoleptičnih lastnosti kmetijskih pridelkov, živil, posebnih kmetijsko-živilskih proizvodov, krmil, in aditivov;
– organizacija za preskušanje je laboratorij, ki izvaja preskuse;
– poročilo o preskusu je dokument, ki natančno, jasno in nedvoumno podaja rezultate preskusa in druge informacije, povezane s preskusom;
– medlaboratorijski primerjalni preskus je organiziranje, izvedba in vrednotenje preskusov na enakih primerkih ali materialih in/ali enakih parametrih v dveh ali več laboratorijih v skladu z mednarodno metodologijo in sprejetimi protokoli.
II. NAČIN IMENOVANJA ORGANIZACIJ ZA PRESKUŠANJE
3. člen
Organizacijo za preskušanje imenuje minister z odločbo na podlagi javnega natečaja.
4. člen
Javni natečaj vsebuje:
– predmet natečaja,
– dokazila, s katerimi prijavitelj dokazuje, da izpolnjuje predpisane kriterije.
III. KRITERIJI ZA IMENOVANJE ORGANIZACIJ ZA PRESKUŠANJE
5. člen
Organizacija za preskušanje mora izpolnjevati naslednje kriterije:
– da ima akreditacijo nacionalne akreditacijske službe o usklajenosti s splošnimi kriteriji za delo preskusnih laboratorijev, določenih v standardu SIST EN 45001;
– da sodeluje v medlaboratorijskih primerjalnih preskusih;
– biti mora registrirana za opravljanje te dejavnosti;
– biti mora nepristranska, neodvisna in poštena;
– biti mora tehnično usposobljena in imeti mora ustrezno opremo;
– imeti mora osebje z ustrezno strokovno izobrazbo ter skrbeti za stalno izobraževanje zaposlenih;
– uporabljati mora mednarodno priznane (standarde, referenčne itd.) in/ali ustrezno validirane metode (selektivnost, specifičnost, območje merjenja, linearnost, mejo zaznavnosti, mejo določevanja, merilna negotovost, ponovljivost, obnovljivost, točnost);
– druge predpisane kriterije.
IV. POROČILO O PRESKUSU, KI GA IZDA ORGANIZACIJA ZA PRESKUŠANJE
6. člen
Poročilo o preskusu vsebuje podatke določene v standardu SIST EN 45001 in ne sme vsebovati nobenih nasvetov ali priporočil, ki bi izhajali iz rezultatov preskusa.
Kvantitativne rezultate je treba podati skupaj z izračunano ali ocenjeno merilno negotovostjo, kjer je to pomembno. Način podajanja merilne negotovosti mora biti v poročilu o preskusu jasno in nedvoumno razviden.
Na podlagi rezultatov preskusov, dobljenih na primerkih, ki so bili statistično izbrani iz večje partije, serije ali proizvodne količine, se pogosto delajo sklepi o lastnosti partije, serije ali proizvodne količine. Vsakršna ekstrapolacija rezultatov preskusa na lastnosti partije, serije ali proizvodne količine mora biti podana v ločenem dokumentu.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
7. člen
Ne glede na določila 5. člena tega pravilnika se do 31. 12. 2002 šteje, da organizacije izpolnjujejo kriterije za imenovanje, če izpolnjujejo pogoje iz druge do osme alinee 5. člena tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 305-65/98
Ljubljana, dne 9. avgusta 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost