Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999

Kazalo

3072. Sklep o razpisu referenduma o prerazporeditvi presežka sredstev krajevnega samoprispevka, stran 8205.

Na podlagi določb 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 3. in 56. ter 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95, 38/96 in 43/96) ter 16. člena statuta KS Dobova, je Svet krajevne skupnosti Dobova na 1. izredni seji dne 17. 6. 1999 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o prerazporeditvi presežka sredstev krajevnega samoprispevka
1. člen
Razpiše se referendum o prerazporeditvi presežka sredstev krajevnega samoprispevka KS Dobova, ki je potekal v obdobju od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1998.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 29. 8. 1999, od 7. do 19. ure, na glasovnih mestih, ki jih bo določila Volilna komisija krajevne skupnosti Dobova, ki je odgovorna za operativno izvedbo referenduma.
Kot dan razpisa referenduma se določi 23. 7. 1999.
Od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
3. člen
Z ozirom na dejstvo, da so vsi programi v 1. členu tega sklepa navedenega krajevnega samoprispevka realizirani, razen odkupa potrebnega zemljišča za športno igrišče pri novi osnovni šoli, kar se ne da realizirati zavoljo neusklajenih planskih dokumentov, kar je vzrok, da je prišlo do presežka denarnih sredstev, zbranih s samoprispevkom, se razpisuje ta referendum, na katerem se bodo krajani odločali o prerazporeditvi presežka.
4. člen
Na referendumu glasujejo volivci tajno z glasovnicami z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA
G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu dne 29. 8. 1999, o prerazporeditvi presežka sredstev krajevnega samoprispevka.
Presežek sredstev, ki so bila zbrana s krajevnim samoprispevkom v obdobju od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1998, se bodo uporabila za realizacijo programov vaških skupnosti v KS Dobova.
Sredstva se bodo razdelila vaškim skupnostim po že uveljavljenem delilniku – številu gospodinjstev.
GLASUJEM
  ZA             PROTI
Glasuje se tako, da volivec obkroži “ZA”, če se strinja s predlogom oziroma “PROTI”, če se ne strinja s predlogom prerazporeditve.
5. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Dobova.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem sprejete referendumske odločitve izvaja Svet KS Dobova.
7. člen
Sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.
Predsednik
Krajevne skupnosti Dobova
Mihael Škvarč l. r.

AAA Zlata odličnost